Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 12. september 2018
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Til toppen


3. Sygeplejeklinikker


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af et forventet merforbrug på 6 mio. kr. på Hjemmesygeplejens budget i 2018, foreslår fagforvaltningen, at borgere, der er i stand til at benytte kommunens sygeplejeklinikker, alene får tilbud om at få ydelsen leveret i sygeplejeklinkkerne samt, at borgere, der udebliver 3 gange i træk fra deres aftaler i sygeplejeklinikkerne, afsluttes efter kontakt til egen læge.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende forslaget.

Sagsfremstilling

Efter Sundhedslovens § 138, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, er kommunerne ansvarlige for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.

Der er aktuelt et forventet merforbrug på Hjemmesygeplejens budget i 2018 på 6 mio. kr. Det skyldes bl.a. aktivitetsstigninger som konsekvens af tidlig udskrivning fra sygehuse, øgede henvendelser fra praktiserende læger og en øget vækst i antal akutte opgaver. Dertil betyder et stigende antal ældre en stigning i antallet af opgaver.

Der ses en stigning på godt 30 % i antallet af visiterede timer til Hjemmesygeplejen fra januar 2017 til januar 2018. Tallet er inklusiv delegerede indsatser til Frit Valg.

Det er derfor nødvendigt at levere ydelserne på en anden måde og øge fokus på allerede igangværende indsatser, for eksempel på kommunens sygeplejeklinikker.

Der har igennem de sidste år været et fald i andelen af opgaver, som løses i kommunens sygeplejeklinikker. Andelen er faldet med 8 procentpoint i perioden 2015-2018.

På nuværende tidspunkt løses 12 % af de sundhedsfaglige ydelser i sygeplejeklinikkerne. Nabokommunerne løser ca. 20 % af de sundhedsfaglige ydelser i sygeplejeklinikker, hvilket Brønderslev Kommune også gjorde tidligere.

Dette fald skyldes flere ting. Efter Sundhedsklinikken i Brønderslev by flyttede til Sundhedshuset på Tolstrupvej, har flere borgere vanskeligt ved at transportere sig til klinikken uden brug af transportmiddel. Andre borgere ønsker ikke at komme i kommunens sygeplejeklinikker, hvorfor Hjemmesygeplejen i stedet besøger borgerne i hjemmet.

De visiterende sygeplejersker vurderer, om en borger er egnet til at modtage ydelser i sygeplejeklinikkerne ud fra følgende kriterier:

 • Borgerens fysiske og psykiske tilstand gør det muligt at modtage ydelsen på sygeplejeklinik.
 • Borgeren er i stand til at forflytte sig selv.
 • Borgeren ikke er bærer af smitsomme sygdomme.
 • Ydelsen kan leveres i sygeplejeklinik.

Sygeplejerskerne i klinikkerne oplever til tider, at borgere undlader at møde op til aftalte tider. Dette betyder, at sygeplejerskerne bruger ekstra tid på at finde ud af, hvorfor borgeren ikke er mødt op, og ofte bliver resultatet, at sygeplejerskerne kører ud til borgerne i hjemmet, hvorved ydelsens tidsramme øges betydeligt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har tidligere spurgt Sundheds- og Ældreministeriet, om lovgivningen giver mulighed for, at sygepleje til borgerne i kommunerne leveres fra sygeplejeklinikker. Der er nu kommet svar, og lovgivningen giver denne mulighed. Det kræver en lokal beslutning om serviceniveauet på Sundhedslovs ydelser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender:

 • At borgere, der er i stand til at benytte kommunens sygeplejeklinikker, alene får tilbuddet om at få ydelsen leveret i sygeplejeklinkkerne. Det vil sige, at borgere ikke kan vælge at få ydelsen leveret i hjemmet, hvis det vurderes, at de kan modtage ydelsen i sygeplejeklinikken.
 • At borgere, der udebliver 3 gange i træk fra deres aftaler i sygeplejeklinikkerne, afsluttes efter kontakt til egen læge.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen konsekvenser.

Indstilling

Ældrerådet, 15. august 2018, pkt. 9:

Ældrerådet anbefaler, at der ses på hele strukturen i sygeplejeklinikkerne i den østlige del af Brønderslev Kommune.

Annette Thomsen var fraværende.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Udvalget er åbne for at etablere flere sygeplejeklinikker - evt. på et kommunalt plejehjem - hvis der viser sig efterspørgsel i et lokalområde.

Til toppen


4. Godkendelse af 3 satspuljeansøgninger indenfor demens- og ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Sundhedsstyrelsen har opslået satspuljer indenfor henholdsvis demens- og ældreområdet.

Brønderslev Kommune har søgt om midler fra 3 af puljerne og modtaget tilsagn om støtte fra én af puljerne: "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens", hvor Brønderslev Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på 218.755 kr. til oprettelse af fleksibel aflastning på Margrethelund.

Økonomiudvalget anmodes om godkendelse af det projekt, der har modtaget tilskud.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har sendt ansøgning ind til Sundhedsstyrelsen på følgende 3 satspuljer:

1. Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner

Dette er anden ansøgningsrunde af denne satspulje. Brønderslev Kommune indsendte også en ansøgning i første runde, men fik afslag. På baggrund af den feedback, der blev givet i første ansøgningsrunde, blev ansøgningen tilpasset og indsendt igen den 26. marts 2018 i anden ansøgningsrunde.

I denne ansøgningsrunde søgte Brønderslev Kommune om 4.558.807 kr. til et bredt kompetenceløft på demensområdet til alle medarbejdere på sundheds- og ældreområdet. Der var – udover selve kursusudgiften – ansøgt om midler til en projektleder samt 2 projektmedarbejdere, der sammen skulle sikre, at kompetenceløftet blev planlagt og implementeret ud fra medarbejdernes behov og hverdag. Kompetenceløftet skulle tilbydes alle medarbejdere på sundheds- og ældreområdet, der har kontakt til borgere med demens. Kompetenceløftet var inddelt i henholdsvis basis, generalist og specialistniveau og medarbejderne skulle tildeles det enkelte niveau alt efter, hvor stor kontakt de har til borgere med demens.

Ansøgningen havde en egenfinansiering for Brønderslev Kommune på 939.704 kr., som dækkede over vikardækning til medarbejdere til basis kompetenceløft, ressourcer i styregruppen, stille demenskoordinatorerne samt de to ledere af demensplejecentrene til rådighed for sparring samt medarbejdernes deltagelse i en workshop forud for kompetenceløftet.

Brønderslev Kommune modtog afslag på ansøgningen i starten af juli.

2. Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens

På baggrund af input fra et borgermøde for borgere med demens og deres pårørende indsendte Brønderslev Kommune den 19. april 2018 en ansøgning til Sundhedsstyrelsen om at oprette ”fleksibel aflastning” på Margrethelund.

Fleksibel aflastning er en aflastningsplads beliggende på et demensafsnit på Margrethelund. Formålet er at imødekomme både langsigtede og kortsigtede behov for aflastning hos de pårørende. Dagene/ugerne på den fleksible aflastning skal fordeles mellem de pårørende via en pårørendekoordineringsgruppe, hvor de pårørende kan byde ind med de ønsker/behov, de har. Det giver fx mulighed for, at den pårørende kan deltage i længerevarende aktiviteter, fordi den pårørende kan reservere pladsen til sin ægtefælle med demens i god tid og i samråd med de øvrige pårørende i koordineringsgruppen. Den tid, der ikke reserveres til koordineringsmøderne, kan bruges, når der opstår kortsigtede/akutte behov for aflastning.

Der blev ansøgt Sundhedsstyrelsen om 1.191.005 kr. og Brønderslev Kommune har modtaget tilsagn med en bevilling på 218.755 kr. Der er bevilget penge til alle posterne på budgettet undtaget udgiften til selve demenspladsen (846.000 kr.), etableringsomkostninger til demenspladsen (50.000) samt udgiften kontakten til de pårørende via netværksmøder, interviews, sparring osv. (76.250 kr.).

Projektet forventes igangsat i 1. september 2018 og skal være afsluttet i 30. november 2019. Herefter er ambitionen, at fleksibel aflastning overgår til drift. Der indgår en egenfinansiering på 122.646 kr., som dækker over styregruppens arbejde, tid til klargøring af den fysiske stue til fleksibel aflastning, delvis projektledelse samt demenskoordinatorernes tid til at visitere til tilbuddet. Derudover undersøges det, hvordan udgifter til de ikke-bevilgede poster dækkes (samlet udgift på 972.250 kr.).

3. Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse

Brønderslev Kommune indsendte den 9. maj 2018 en ansøgning til satspuljen ”Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse”. Puljen havde til formål at afhjælpe ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere gennem tilbud om et fællesskabsklippekort. Klippekortet skulle kunne anvendes af hjemmehjælpsmodtagere, uanset om de havde valgt en offentlig eller en privat leverandør.

I ansøgningen blev der søgt om midler til at oprette et fællesskabsklippekort, som kunne bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen gav ældre hjemmehjælpsmodtagere, der oplever ensomhed, udvidet vejledning om de kommunale eller frivillige tilbud og aktiviteter, som sigter mod at løfte ældre ud af ensomhed samt støtte og motivere dem til deltagelse. Klippekortet kunne også bruges til hjælp til ledsagelse af borgerne til kommunale aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund.

Brønderslev Kommune havde ansøgt om 2.975.688 kr., men modtog afslag på ansøgningen i starten af juli.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget orienteres om de to puljer, der har modtaget afslag samt godkender ansøgningen til ”flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens”, som har modtaget tilsagn fra Sundhedsstyrelsen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen i projektperioden.

Indstilling

Ældrerådet, 15. august 2018, pkt. 11:

Ældrerådet anbefaler, at etableringen af fleksibel aflastning igangsættes snarest muligt.

Annette Thomsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget godkender, at der etableres en aflastningsplads for demente på Margrethelund i overensstemmelse med tilsagnet fra satspuljen.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse samt formidling af pjece om fremtidsfuldmagter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at tage stilling til forslag til pjece om fremtidsfuldmagter samt drøfte, hvor der kan ske yderligere formidling om fremtidsfuldmagter.

Sagsfremstilling

Den 1. september 2017 trådte Lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet tog orienteringen herom til efterretning henholdsvis den 5. oktober og 1. november 2017. Ældrerådet opfordrede til, at fagforvaltningen udarbejdede et udkast til en pjece.

Med gældende lov om fremtidsfuldmagter og på Ældrerådets opfordring, har fagforvaltningen udarbejdet et udkast til en pjece om fremtidsfuldmagter.

Pjecens formål er at informere om indhold, formål og procedure for fremtidsfuldmagter, hvilket blandt andet kan medvirke til at ventelisterne på plejecentre nedskrives, idet man – hvis man har en fremtidsfuldmagt – ikke først skal søge om værgemål, hvis man pludselig ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv.

For at synliggøre og skabe opmærksomhed omkring fremtidsfuldmagtsordningen udleveres pjecen til medarbejdere i kommunen, som har direkte kontakt og kan formidle ordningen videre til borgere, fx visitatorer og sagsbehandlere samt forebyggelseskonsulenter. Pjecen gøres også tilgængelig på kommunens hjemmeside og lægges frem til fri afbenyttelse på fx aktivitetscentre, Biblioteket, Sundhedscentret, Jobcentret samt Borgerservice.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender pjecen samt drøfter, hvor der kan ske yderligere formidling om fremtidsfuldmagter.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 15. august 2018, pkt. 6:

Når den færdige pjece er klar til uddeling, distribuerer Ældrerådet den rundt til forskellige arrangementer og foreninger.

Annette Thomsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt med redaktionelle rettelser.

Bilag

Til toppen


6. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2018 berammet til henholdsvis den 11. april og den 10. oktober 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter punkter til dagsordenen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 7. september 2018, pkt.9:

Det aftaltes at der ønskes drøftelse af følgende:

 • Klippekort.
 • Akutpladser
 • Brug af fælleslokale på Stengården
 • Temamøde Ældreomsorgsudvalg og Ældreråd, med tid til fordybelse i enkelte områder
 • Drøftelse af forandringer i forhold til plejecentrene

Inger Møller Nielsen tager kontakt til formand Ole Jespersgaard for uddybelse af punkterne.

Knud Jørgensen er fraværende under dette punkt.

Beslutning

Udvalget tilslutter sig de forslag, som Ældrerådet har fremsendt.

Til toppen


7. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. august 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 7. september 2018, pkt. 8:

Ventelisten er taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget konstaterer, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ansøgninger om plejehjemspladser afgjort i perioden januar-august 2018 er 3,9 dage.

Bilag

Til toppen


8. Indgåelse af ny kontrakt om drift og administration af pleje- og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Kontrakten om drift og administration af plejeboligerne med tilhørende service- og fællesarealer udløber 31. december 2018. Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende det fremsendte materiale til brug for markedsundersøgelse og kontraktindgåelse, udpege 3 almennyttige boligselskaber, som der indhentes tilbud fra og give Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd kompetence til at indgå kontrakt på baggrund af det indkomne tilbudsmateriale.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes kontrakt med Lejerbo om drift og administration af plejeboligerne på plejehjemmene Elmehøj, Rosengården, Valdemarsgade og ældreboligerne beliggende Voldgade 35-65, Jerslev udløber 31. december 2018. Da en ny kontrakt forventes at kunne indgås under udbudsgrænsen, er der udarbejdet vedlagte materiale som oplæg til en markedsafdækning med efterfølgende kontraktindgåelse. Lovgivningen giver mulighed for at indhente tilbud fra op til 3 potentielle leverandører uden særlig begrundelse.

En ny kontrakt forventes at kunne indgås efter følgende tidsplan:

Periode

Aktivitet

5. september 2018

Ældrerådet orienteres om materiale til brug for markedsafdækning og senere kontraktindgåelse

12. september 2018

Ældreomsorgsudvalget godkender materiale til brug for markedsafdækning, udpeger 3 almennyttige boligselskaber, som udvalget ønsker at indhente tilbud fra og giver Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd kompetence til at gennemføre markedsafdækningen og efterfølgende indgå kontrakt med et boligselskab

13. september 2018

Materialet udsendes til de valgte boligforeninger

8. oktober 2018

Tilbudsfrist

9. oktober 2018

Indkomne tilbud åbnes

Uge 41 og 43

Mulighed for at stille spørgsmål til de indkomne tilbud

Uge 45

Indgåelse af kontrakt

Afslag udsendes

Uge 46-52

Overlevering af fra Lejerbo til den nye administrator i fald Lejerbo ikke vælges igen

Økonomi

Udgifterne til drift og administration af boligerne afholdes som en del af beboernes husleje, og er dermed ikke en kommunal udgift. Hvis udgiften til drift og administration af boligerne stiger, vil det derfor betyde en øget husleje.

2014

2015

2016

2017

2018 (budget)

Elmehøj

36.000

36.000

38.000

36.000

37.000

Rosengården

47.000

41.000

48.000

48.000

48.000

Valdemarsgade

60.000

60.000

62.000

61.000

66.000

Voldgade 35-65

0

0

0

38.000

32.000

I alt

143.000

137.000

148.000

183.000

183.000

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget:

 • Godkender det vedlagte materiale herunder kontraktudkastet til brug for en markedsundersøgelse og efterfølgende kontraktindgåelse.
 • Udpeger 3 almennyttige boligselskaber, som der indhentes tilbud fra, som alle i forvejen har eller driver boliger beliggende i Brønderslev Kommune.
 • Giver Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd kompetence til at gennemføre en markedsafdækning og på baggrund heraf indgå kontrakt.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Økonomi

Ingen bemærkninger udover tallene i tabellen.

Indstilling

Ældrerådet, 7. september 2018, pkt. 8:

Orienteringen er taget til efterretning.

Knud Jørgensen var fraværende under dette punkt.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt, og fagforvaltningen bemyndiges til at vælge hvilke boligselskaber, hjemmehørende i Brønderslev Kommune, der skal indhentes tilbud fra.

Bilag

Til toppen


9. Magtanvendelse på Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet 2017


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Årsrapport om magtanvendelser 2017 fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2017 indberettet 62 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger. I 2016, 2015 og 2014 var der indberettet henholdsvis 36, 73 og 186 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger.

På Ældreområdet er der i 2017 indberettet 54 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger. I 2016, 2015 og 2014 var der indberettet henholdsvis 147, 144 og 247 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning til handlekommunen.

Fokusområder i 2017

Det Specialiserede Voksenområde

Psykiatriområdet: I 2017 har området arbejdet på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Alle episoder vedr. magtanvendelser drøftes på personalemøder med henblik på at lære af disse og for at udvikle den pædagogiske tilgang. Endvidere har der været afholdt en temadag med jurist Susanne Bonde vedr. lovgivning om magtanvendelse. Området har gennem deres MED arbejdet med SPARK metoder (Et tilbud oprettet i KL regi ”Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne”), hvor der har været fokus på at forebygge vold og trusler og derigennem forebyggelse af magtanvendelser. For de tilbud der oplever et behov for at arbejde målrettet på at nedbringe magtanvendelse, er der mulighed for at indhente specialbistand fra VISO, samt mulighed for intensiv supervisionsforløb.

Handicapområdet: Alle episoder vedr. magtanvendelser drøftes på personalemøder med henblik på at lære af disse og for at udvikle den pædagogiske tilgang. Endvidere har der været afholdt en temadag med jurist Susanne Bonde vedrørende lovgivning om magtanvendelse. Der har ligeledes været afholdt en temaaften for de pårørende omkring magtanvendelsesreglerne og selvbestemmelsesret.

Ældreområdet

I 2017 har Ældreområdet arbejdet med implementeringen af magtanvendelsesskemaerne i Nexus og en fælles procedure, udarbejdet sammen med Handicap og Psykiatri. Området har fortsat fokus på at inddrage VISO, når der er komplekse sager vedr. komplekse borgere. De har et enkelt sted haft 2 medarbejdere på kursus med henblik på at lære en anden tilgang til en dement beboer. Området har ansøgt om midler til et kompetenceløft på hele ældreområdet i forhold til demente, således at de kan minimere magtanvendelse ved at bedre personalets kompetencer. Området fik dog afslag herpå, og vil forsøge at søge igen i 2018.

Bemærkninger til Årsrapport 2017

I overgangen fra 2016 til 2017 overgik kommunen til KMD Nexus, hvorigennem magtanvendelser nu indberettes. Rapporten for magtanvendelser i 2017 er ikke fuldt ud sammenlignelig med tidligere år, da dataudtrækket for 2017 ikke er udspecificeret som tidligere. Udover den faste årsrapport for årene 2014-2017, hvoraf de få tilgængelige oplysninger fra 2017 indgår som sædvanlig praksis, er der derfor også udarbejdet en særskilt årsrapport for 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 14. august 2018, pkt. 6:

Konsulent Anne Juul Stern gav på mødet en kort gennemgang af årsrapport for magtanvendelser.

Handicaprådet finder det positivt, at der er fokus på at kompetenceudvikle personalet på ældreområdet til bedre at kunne varetage borgere med demens. Handicaprådet ser kompetenceløft som et vigtigt element i forhold til at undgå unødvendige magtanvendelser.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt.

Ældrerådet, 15. august 2018, pkt. 13:

Ældrerådet tager årsrapporten til efterretning. Der ønskes svar på, hvorledes Brønderslev Kommune ligger placeret i forhold til landsgennemsnittet.

Annette Thomsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Årsrapport om velfærdsteknologi 2017


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS

Velfærdsteknologi er et område, som Sundhed og Velfærd kraftigt har øget fokus på henover de sidste par år. Det er der kommet mange nye og spændende projekter ud af, som årligt bliver samlet i en årsrapport. Rapporten for 2017 indeholder en beskrivelse af de nye projekter, der blev igangsat i 2017 samt de kontinuerlige opgaver, der er i forhold til velfærdsteknologien.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I 2017 var et spændende år for det velfærdsteknologiske område indenfor Sundhed og Velfærd. Først og fremmest blev der udarbejdet en velfærdsteknologisk strategi, og samtidig skete der en omorganisering af det velfærdsteknologiske område. Formålet var at samle al velfærdsteknologi ét sted, og det har medført udpegning af en velfærdsteknologisk koordinator samt en koordineringsgruppe for velfærdsteknologi. Ligesom de forrige år har der også været igangsat nye projekter indenfor velfærdsteknologien. Nogle projekter er kørt videre fra 2016, nogle er opstartet i 2017, og nogle er kontinuerlige opgaver.

Denne årsrapport indeholder en liste over de projekter, der har tegnet det velfærdsteknologiske billede for 2017. Rapporten indeholder også en perspektivering af hele det velfærdsteknologiske område, hvor Brønderslev Kommune sammenlignes med de øvrige kommuners arbejde med velfærdsteknologi ud fra den årlige statusmåling, som KL laver.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om årsrapport 2017 til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 14. august 2018, pkt. 5:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt.

Ældrerådet, 15. august 2018, pkt. 12:

Ældrerådet tager årsrapporten til efterretning, og ønsker at der fremadrettet også sættes fokus på, hvorledes borgerne/personalet modtager tiltagene.

Annette Thomsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Rapport 2017 - Utilsigtede hændelser -UTH


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/MED-SV/SS/HAR

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2017.

Årsrapporten fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I år 2017 er der rapporteret 991 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i år 2016 var 1090 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel

(indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundheds- og Ældreområdet

322

325

26

22

14

709

Handicap- og Psykiatriområdet

134

5

3

1

4

147

Visitationen

0

0

0

1

0

1

Private udbydere

46

60

24

0

4

134

I alt

502

390

53

24

22

991

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald, hvor kategorien "andet" i udbredt grad er kommunikationsbrist og fejl i administrative processer. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: "Ingen skade", "Mild skade" og "Moderat skade", hvor der oftest har været "Ingen skade". Der er ingen UTH af alvorlighedsgraden "Alvorlig Skade" og "Dødelig". Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har rapporteret 27 tværsektorielle UTH. Der er modtaget 24 tværsektorielle UTH, hvor de 17 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 7 UTH er fra tværsektorielle samarbejdspartnere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Ældre foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af fremtidige UTH. Her ses en stigning fra 187 hændelsesanalyser i år 2016 til 287 i år 2017. Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune. Der har indtil år 2016 været stadig vækst i antallet af rapporterede UTH. I år 2016 og fortsat i år 2017 ses der for første gang et fald i antallet af indrapporterede UTH. Det kan skyldes mindre fokus på indrapportering, hvorfor der må iværksættes handlinger for at øge fokus. Konkrete tiltag er brush up-kurser omkring UTH i de forskellige områder og fortsat undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedselever.

Det vil være af stor betydning, at der fortsat prioriteres det kvalitative arbejde med UTH, så der laves hændelsesanalyser, som kan lede til handlinger, der skaber nye forebyggende tiltag. Ligeledes vil der med fordel kunne deles viden om forebyggende tiltag, der er fremkommet via patientsikkerhedsarbejdet, inden for Sundhed og Velfærd.

De færre indrapporteringer kan også være et udtryk for, at der via patientsikkerhedsarbejdet opnås læring og forebyggelse i forhold til UTH.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Jonna Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 7. september 2018, pkt. 4:

Årsrapport UTH er taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Klaus Klæstrup har været i praktik i fremskudt visitation med positivt resultat.

Til toppen


13. Lukket punkt: Personsag


Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 13. september 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer