Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 10. oktober 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Budget 2019 - konsekvenser for Ældreomsorgsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fagforvaltningen foreslår, at udvalget drøfter initiativer og rækkefølgen heraf i forlængelse af budget 2019.

Sagsfremstilling

Byrådet 2. behandler budget 2019 den 10. oktober 2018. Der lægges op til en drøftelse af initiativer, der sættes i værk i forlængelse af budgettets vedtagelse. I forlængelse heraf foreslås en drøftelse af rækkefølgen af initiativerne, som fremgår af såvel budgetaftalen som drifts- og anlægsbudgettet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter initiativer og rækkefølgen heraf i forlængelse af budget 2019.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udfordringer særligt på anlægsområdet drøftet.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 14. september 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 2. oktober 2018, pkt. 3:

Ventelisten er taget til efterretning.

Kurt Kristensen, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Mødekalender 2019 for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Byrådet har den 19. september 2018 godkendt forslag til mødekalender for 2019.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2019 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 19. september 2018 godkendt forslag til mødekalender for 2019.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Ældreomsorgsudvalget. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 08.30 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 32 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender mødekalender 2019 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Sagsbehandlingstid ved ansøgning om hjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆO/HAR/ÆR

På baggrund af en forespørgsel fra Ældreomsorgsudvalget beskrives i det følgende arbejdsgangen fra en ansøgning om et hjælpemiddel visiteret efter servicelovens §§ 112 og 113 modtages og til, der træffes afgørelse. Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at drøfte sagsbehandlingstiden.

Sagsfremstilling

På baggrund af en forespørgsel fra Ældreomsorgsudvalget beskrives i det følgende arbejdsgangen fra en ansøgning om et hjælpemiddel visiteret efter servicelovens §§ 112 og 113 modtages og til der træffes afgørelse. Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger.

Hjælpemidler kan inddeles i 4 overordnede grupper:

Standardhjælpemidler

Hjælpemidler, som ikke skal specialfremstilles, men som kan indstilles til den enkelte borger fx rollatorer, badebænke og plejesenge. Standardhjælpemidler bevilges ofte på baggrund af oplysninger fra plejepersonalet og oplysninger, som Visitationen allerede har.

APV-hjælpemidler

Hjælpemidler, som er nødvendige til brug for plejepersonalet for at sikre et godt arbejdsmiljø. Leverandørerne er selv ansvarlige for at anskaffe disse.

Specialhjælpemidler

Specialløsninger, som produceres eller tilpasses til den enkelte borger. Hjælpemidlet skal typisk afprøves, inden det indkøbes. Specialhjælpemidler bevilges ofte på baggrund af oplysninger fra plejepersonalet og oplysninger, som Visitationen allerede har suppleret med lægelige oplysninger.

Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug

Midlertidige hjælpemidler, der ikke kan bevilges efter anden lovgivning, og som er nødvendige for borgerens genoptræning eller som kan nedsætte borgerens behov for hjælp i en midlertidig periode.

Både standard- og specialhjælpemidler bevilges på baggrund af servicelovens §§ 112 – 113. APV-hjælpemidler bevilges efter arbejdsmiljølovens § 15. Sagsbehandlingsfristen er:

Servicelovens § 112

Hjælpemidler – genbrugs

Hjælpemidler kropsbårne

8 uger

8 uger

Arbejdsmiljølovens § 15

APV Hjælpemidler

Straks

Servicelovens § 113

Forbrugsgoder

El-køretøjer

8 uger

8 uger

Servicelovens § 113B

Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug

5 dage – endnu ikke politisk godkendt

På baggrund heraf redegøres i det følgende for arbejdsgangene ved behandling af ansøgninger om standard- og specialhjælpemidler. Sagsbehandlingstiden på hjælpemidler er i dag op til 8 uger og regnes fra den dag ansøgningen modtages af Brønderslev Kommune. Sagsbehandlingstiden for forbrugsgoder er endnu ikke fastsat. Den afventer behandling af kvalitetsstandard for servicelovens § 113.

1. Ansøgningen modtages

 • Hvis ansøgningen modtages elektronisk via www.borger.dk ledsages denne af en samtykkeerklæring, som giver kommunen ret til at indhente de nødvendige oplysninger fx ved læge, fysioterapeut eller i dagtilbud til belysning af sagen. Der sendes en kvittering til borgeren for modtagelsen af ansøgningen, og sagsbehandlingen igangsættes.
 • Hvis ansøgningen ikke modtages sammen med en samtykkeerklæring, som giver kommunen ret til at indhente de nødvendige oplysninger til belysning af sagen, sendes der en kvittering til borgeren for modtagelse af ansøgningen samt en anmodning om samtykke til indhentning af de nødvendige oplysninger til belysning af sagen. Sagsbehandlingen fortsættes, når samtykket er modtaget.

2. Sagen oplyses

De nødvendige oplysninger til brug for behandling af ansøgningen indhentes fx ved lægen, på sygehuset eller hos en fysioterapeut. Når oplysningerne er modtaget, vurderes det om:

 • Borgeren er i målgruppen for bevilling af hjælpemidlet dvs.:
  • Er der tale om en varigt nedsat funktionsevne og hvis ja, kan hjælpemidlet kompensere for denne?
  • Er der tale om et hjælpemiddel, som skal indgå som en del af en behandling? (Behandlingshjælpemidler er en regional og ikke en kommunal opgave)
 • Hvad er den bedst egnede billigste løsning?
 • Evt. test af hvilken type hjælpe middel/model, der er den rette. (Kan ofte udelades)

3. Partshøring

Hvis der som led i sagens oplysning er indhentet oplysninger, som er til ugunst for borgeren, partshøres denne i 8 dage, før der træffes afgørelse. (Kan ofte udelades)

4. Afgørelse

 • Borger meddeles kommunens afgørelse.
 • Afgørelser med afslag meddeles skriftligt, og klagevejledning medfølger.
 • Ved afgørelse med bevilling iværksættes levering samtidig.

Generelt gælder det, at jo mere specialiseret et hjælpemiddel, der er behov for, jo længere vil sagsbehandlingstiden være, hvilket skyldes et større behov for at indhente sundhedsfaglige oplysninger til belysning af sagen samt et øget arbejde med at finde det rette og evt. specielt tilpassede hjælpemiddel til de enkelte. I ikke-specialiserede sager, hvor der ikke er behov for standardiserede hjælpemidler, gennemføres sagsbehandlingen typisk i løbet af få dage. Nedenstående tabel viser sagsbehandlingstiden for ansøgninger modtaget i perioden juni-august 2018:

Modtagne ansøgninger

0-7 dage

8-14 dage

15-21 dage

22-28 dage

29-35 dage

+36 dage

Ikke færdigbehandlede

SEL § 112 i alt

1.456

65 %

11 %

5 %

3 %

2 %

10 %

4 %

Kropsbårne hjælpemidler (diabetes, engangs, inkontinens og kompressionshjælpemidler)

876

59 %

16 %

8 %

4 %

3 %

10 %

2 %

Genbrugshjælpemidler

580

74 %

3 %

1 %

1 %

7 %

11 %

7 %

SEL § 113

13

38 %

0 %

0 %

0 %

0 %

23 %

38 %

(Tabellen er udarbejdet 11. september 2018)

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter sagsbehandlingstiden for ansøgninger om hjælpemidler visiteret efter servicelovens §§ 112 og 113.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Nuværende sagsbehandlingstider fastholdes.

Forvaltningen undersøger, om der er mulighed for at lave en yderligere opsplitning af data, således at der på et senere tidspunkt bliver mulighed for at fastsætte mere differentierede sagsbehandlingstider.

Udvalget beder forvaltningen undersøge mulighederne for at smidiggøre samarbejdet mellem myndighed og udfører om tildeling af hjælpemidler.

Til toppen


7. Orientering fra Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der foreligger referat fra bestyrelsesmøde i Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi den 7. september 2018 til orientering.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. september 2018. De væsentligste punkter var følgende:

 • Konstituering af bestyrelse.
 • Gennemgang af halvårsregnskab for 2018
 • Budget 2019. Budget godkendt med forbehold.
 • Drøftelse af databeskyttelsesforordningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om, at der er åbnet 5 ekstra aflastningspladser på Margrethelund midlertidigt i perioden 1. oktober 2018 til 1. marts 2019 med henblik på bl.a. at vurdere, om dette vil reducere sygeplejens opgaver, når borgerne kommer hjem fra aflastningspladsen.

Der afholdes fælles strategimøde samme med Ældrerådet den 16. november 2018.

Der afholdes møde med beboere og pårørende på Kornumgård om omdannelse af 8 boliger til ældreboliger den 11. oktober 2018. Der forelægges en sag på næste møde om, hvornår flytning på Kornumgård påbegyndes.

Klaus Klæstrup har været i praktik i henholdsvis fremskudt visitation og i frit valg.

Til toppen


9. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 10. oktober 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer