Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 3. april 2019
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Første fællesmøde i 2019 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 2. Budget 2020
 3. Status på Margrethelund
 4. Indhold og form på en seniormesse
 5. Fremtidig mødestruktur mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet
 6. Visioner for fremtiden – i forhold til den demografiske udvikling
 7. Temamøde den 7. maj 2019 kl. 16.30 i Brønderslev Hallen
 8. Aflastning - akutpladser
 9. Efter besøg på Fremtidens plejehjem i Nørresundby, ønskes følgende ideer drøftet:
 • Mulighed for lignende løsning med træningsfaciliteter beliggende på et af kommunens plejecentre, med gratis adgang for pensionister. Bemandet med frivillige hænder.
 • På Fremtidens plejecenter var der ligeledes hver uge en frivillig bemanding, der stiller vejledning og hjælp til rådighed i brugen af eks. Borger.dk

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Fraværende:

Gurli Margrethe Larsen

 1. Velkomst

Velkomst ved Ole Jespersgaard.

 1. Budget 2020

Økonomiudvalget har bedt udvalgene afdække 1 % af budgettet. Det betyder, at Ældreomsorgsudvalget skal beskrive 3,1 mio. kr. i mulige besparelsesforslag. Forslagene skal foreligge til Økonomiudvalgets møde i maj måned.

 1. Status på Margrethelund

Der er fremlagt 4 scenarier til mulig ombygning af Margrethelund, og disse og evt. andre muligheder drøftes pt. i de politiske grupper, og gruppeformændene kan fremsende forslag til nye scenarier, som ønskes belyst.

Når drøftelserne i de politiske grupper er tilendebragt, fremsendes sagen til egentlig politisk behandling.

 1. Indhold og form på en seniormesse

Notat om seniormesse omdelt på mødet til inspiration.

Frivilligrådet har afholdt frivilligmesse med fin tilslutning det første år og begrænset tilslutning andet år. Frivilligforeningerne og patientforeningerne er begyndt at arbejde sammen, hvilket er glædeligt.

En senior- eller ældremesse skal være aktiv, hvor man fx kan få målt blodtryk, fedtprocent el.lign. Det er vigtigt, at de besøgene ikke alene skal underholdes.

På Mulighedernes dag i Aalborg, arrangeret af Ældrerådet, var der meget stor tilslutning. Der var signal om, at man gerne støtter op om et tilsvarende arrangement i Brønderslev Kommune.

Vigtigt at der sørges for transportmuligheder til et arrangement.

Inger Møller Nielsen, Knud Jørgensen, Klaus Klæstrup og Uffe Viegh Jørgensen udarbejder forslag til en seniormesse.

 1. Fremtidig mødestruktur mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet

Enighed om, at den fremtidige mødestruktur fremover bliver:

- I foråret holdes fællesmøde med dagsorden, herunder om budget

- I efteråret holdes temadrøftelse tilrettelagt med brede drøftelser

 1. Visioner for fremtiden – i forhold til den demografiske udvikling

Inger Møller Nielsen konstaterede, at om 10 år er mere end 25 % af borgerne i kommunen over 65 år. Hvilke overvejelser gør udvalget sig i den anledning?


Håndtering af denne udfordring kræver, at der kommer flere penge til området, hvilket også rejses overfor KL og Regeringen.

Drøftelse af, hvordan man gearer sig til at håndtere den demografiske udfordring i de kommende 10 år. Dette kunne være et muligt emne til efterårets temadrøftelse mellem udvalget og Ældrerådet.

 1. Temamøde den 7. maj 2019 kl. 16.30 i Brønderslev Hallen

Ældrerådet har traditionelt holdt 2 årlige møder med ældreorganisationerne. Dette mødes ønskes afholdt i samarbejde med Ældreomsorgsudvalget.

 1. Aflastning – akutpladser

Ældrerådet appellerer til, at udvalget overvejer at etablere akutpladser. Ældrerådet har en forventning om, at det kan spare genindlæggelser.

Uffe Viegh Jørgensen oplyste, at alle sygeplejersker i Brønderslev Kommune er uddannet akutsygeplejersker. Det er vanskeligt at få data, som kan vise, om der er mulighed for genindlæggelse. Akutpladser er defineret ved, at der er sygeplejersker tilstede døgnet rundt året rundt, og det vil betyde en merudgift i forhold til det nuværende niveau.

Brønderslev Kommune er fortsat interesseret i at se andre kommuners overvejelser om indhold og økonomi ved etablering af akutpladser.

 1. Efter besøg på Fremtidens plejehjem i Nørresundby, ønskes følgende ideer drøftet:
 • Mulighed for lignende løsning med træningsfaciliteter beliggende på et af kommunens plejecentre, med gratis adgang for pensionister. Bemandet med frivillige hænder.
 • På Fremtidens plejecenter var der ligeledes hver uge en frivillig bemanding, der stiller vejledning og hjælp til rådighed i brugen af eks. Borger.dk

Inger Møller Nielsen oplyste, at tilstedeværelsen af træningsfaciliteter, som byens borgere kan få adgang til, er med til at skabe liv på fremtidens plejehjem. Opfordringen er derfor at etablere nogle enkle træningsfaciliteter, som både plejecentrenes beboere og borgere fra byen kan anvende. Derudover ønskes mulighed for, at borgere ude fra byen kan spise med på plejecentrene.

10. Evt.

Ældrehåndbogen er netop færdiggjort, og er nu tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Fællesmødet afsluttet kl. 10.30.

Til toppen


4. Kvalitetsstandard Hjemmesygeplejen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Efter Sundhedslovens § 138 er Byrådet ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. Hvordan hjemmesygeplejen leveres, fastsættes nærmere af Byrådet, og beskrives i kommunens kvalitetsstandard.

Brønderslev Kommune har ikke en kvalitetsstandard for Hjemmesygeplejen. Der er nu udarbejdet et udkast, der fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af den kommunale Hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for Hjemmesygeplejen skal dermed danne rammen om Hjemmesygeplejens arbejde.

Kvalitetsstandarden tager udgangspunkt i kommunens Ældrepolitik, der har som målsætning, at den der kan selv, vil og skal selv, og tager dermed udgangspunkt i et rehabiliterende sigte.

Kvalitetsstandarden skaber gennemsigtighed for borgerne om, hvad de kan forvente af Hjemmesygeplejen og, hvad der forventes af borgerne.

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 12. september 2018 punkt om "Sygeplejeklinikker" og den 5. december 2018 punkt om "Dosisdispenseret medicin". Disse beslutninger er præciseret i kvalitetsstandarden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender kvalitetsstandard for Hjemmesygeplejen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 27. marts 2019, pkt. 6:

Ældrerådet godkender udkast til kvalitetsstandard for Hjemmesygeplejen.

Kurt Kristensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt med præcisering af, at materialer alene udleveres ved sygeplejebesøg.

Bilag

Til toppen


5. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. marts 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 27. marts 2019, pkt. 4:

Ældrerådet tager venteliste til efterretning.

Kurt Kristensen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning
 • Orientering om drøftelse med Danske Diakoner om udgiftsniveau på Asaa Friplejehjem og Vivaldi Friplejehjem den 21. februar 2019
 • Udvalget ønsker at invitere KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, hvor der ønskes en drøftelse af styring af friplejehjem
 • Ønske om månedlige økonomirapporter forelægges for Økonomiudvalget
 • Der afholdes møde mellem Ældreomsorgsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og MED-udvalget den 29. april 2019 kl. 14 om budget 2020

Til toppen


7. Lukket punkt: Elektroniske låse


Til toppen


8. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 3. april 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer