Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 8. maj 2019
Lokale: Mødelokale 318 og 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Ole Jespersgaard forlod mødet kl. 11.45, og deltog ikke i behandling af følgende punkter: 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 og 20.

Klaus Klæstrup forlod mødet kl. 12, og deltog ikke i behandling af følgende punkter: 10, 11, 14, 15, 16, 17 og 20.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 1. Kommunal medfinansiering

Regeringen har meddelt kommunerne, at kommunens udgifter til kommunal medfinansiering af borgeres forbrug af sundhedsydelser er fastfrosset, således at vi afregnes med det vi har budgetteret i 2019. Baggrunden for denne udmelding er, at der er problemer med datagrundlaget for den sædvanlige afregning.

Udmeldingen betyder samtidigt, at incitamenterne til at lave fælles indsatser mellem udvalgene, hvor øgede indsatser overfor borgerne skulle modsvares af færre indlæggelser og kontakter til sundhedsvæsenet er reduceret væsentligt, idet der ikke kan forventes reducerede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering uanset det lykkes at begrænse antal indlæggelser.

 1. Model for samarbejde på tværs af udvalg

I forlængelse af det seneste fællesmøde mellem udvalgene er der udarbejdet et forslag til en model for, hvordan samarbejde om fælles projekter bør håndteres. Udgangspunktet er, at begge udvalg skal have lige andel i gevinster og risici ved fælles initiativer.

 1. Udskrivningskonference

Udskrivningskonferencer og vores mulighed for at “gribe” borgerne Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi som kommune har mulighed for at gribe borgere, der udskrives.

 1. Drøftelse af scenarier vedrørende Margrethelund, sygehus og Sofielund

Til brug for drøftelserne om Margrethelund, Sofielund og Dronninglund Sygehus er der udarbejdet følgende materiale:

 • Scenarie 5 om Margrethelund, hvor funktionerne fra Sofielund flyttes til Margrethelund og der opføres en delvis ny bygning som erstatning for dele Margrethelund. Den nye bygning er i 2 etager, og rummer 50 pladser fordelt med 25 almene pladser og 25 demenspladser
 • Sofielund flyttes til afdeling M på Dronninglund Sygehus

Fagforvaltningen har endvidere fået skitseret en løsning med en nødtørftig renovering af de eksisterende stuer, men denne løsning vurderes ikke at være interessant i den videre proces.

Forvaltningen foreslår, at udvalgene i forlængelse af drøftelsen beder om at alle hidtidige og nye scenarier præsenteres på et kommende temamøde i Byrådet.

 1. Eventuelt

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Fraværende: Lars Bisgaard.

Ad. 1. Velkomst

Velkomst ved Ole Jespersgaard og Martin Bech.

Ad. 2. Kommunal medfinansiering

Til efterretning.

Sagen genoptages på næste fællesmøde.

Ad. 3. Model for samarbejde på tværs af udvalg

Model godkendt. Som følge af at den kommunale medfinansiering ikke afregnes efter sædvanlig model i 2019, så er det relevant at planlægge initiativer i forhold til 2020.

Omstilling af Hellevadlund til et rehabiliteringscenter kunne være et eksempel på et tværgående projekt.

Ad. 4. Udskrivningskonference

Udvalgene drøftede overgangen fra sygehus til eget hjem, herunder om der i nogle situationer skal leveres et tryghedsbesøg. Desuden drøftes, om der skal være et alderskriterium som grundlag for et tryghedsbesøg.

Forvaltningen anmodes om at fremskaffe data om udskrivning af borgere, hvor borgerne ikke i forvejen får hjælp fra kommunen.

Derudover fremgik det af drøftelsen, at regionen også skal spare, og det kan have betydning for kvaliteten i overdragelse af borgerne.

Ad. 5. Drøftelse af scenarier vedrørende Margrethelund, sygehus og Sofielund

De forskellige scenarier blev drøftet.

Sagen foreslås oversendt til temamøde i Byrådet med henblik på at opnå en beslutning på budget 2020.

Ad. 6. Evt.

Intet.

Bilag

Til toppen


4. Venteliste og visitation til plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

Opfølgning på budgetaftalepunkt om at borgere på venteliste skal have tildelt en plejecenterplads hurtigt samt at visitationskriterierne vurderes.

Fremsendes til ØK's orientering

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 drøftede Byrådet ventelisten, og besluttede at indsætte følgende aftaletekst i budget 2019:

”Venteliste og visitation til plejecentre"

Byrådet ønsker, at borgere, der er visiteret til en plejehjemsplads, skal have tildelt pladsen hurtigt. Målet er, at visiterede borgere i 2019 ikke skal stå på venteliste til en plejehjemsplads i længere tid end borgere på garantiventelisten. I forlængelse heraf ønskes visitationskriterierne vurderet.”

Principperne i garantiventelisten er, at borgere, der ønsker at blive skrevet op på garantiventelisten skal tilbydes en plejehjemsplads indenfor 2 måneder. Borger bliver som udgangspunkt tilbudt den første ledige plads på et plejehjem i kommunen, idet forvaltningen forsøger at imødekomme borgers ønske om placering, hvis det er muligt indenfor 2 måneders fristen. Vælger borger at takke nej til den tilbudte plejehjemsplads, overgår borger til den almindelige venteliste, hvor man typisk har kunnet stå i en lidt længere periode.

Den gennemsnitlige ventetid for borgere omfattet af garantiventelisten har i 2018 været på 9 dage i første halvår og 1 dag i andet halvår. Der er for nuværende ingen problemer med at overholde de gældende frister for garantiventelisten for alle visiterede borgere. Den gennemsnitlige ventetid foreslås opgjort månedligt, og indarbejdet i de månedlige oversigter over ventelister, som tilsendes Ældreomsorgsudvalget.

Antallet af ansøgninger til plejehjemspladser, har været konstant i 2017 og 2018. Tilsvarende er antallet af bevillinger og afslag konstant. Det vurderes derfor ikke, at der er sket forskydninger i visitationskriterierne i denne periode, og henset til den korte ventetid på bevilling af en plejehjemsplads, skønner forvaltningen ikke, at der er behov for at ændre i visitationskriterierne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at:

 • den gennemsnitlige ventetid på plejeboliger opgøres månedligt
 • påbegynde en politisk drøftelse af eventuelle tiltag, når den gennemsnitlige ventetid nærmer sig 2 måneder
 • de nuværende visitationskriterier fastholdes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke og konsulent Mark Birkbak Nayberg deltager under dette punkt.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt. Sagen oversendes til Økonomiudvalget til orientering.

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget har fremsendt sag om plejecenterområdets økonomi i lyset af beslutningerne om plejecenterstrukturen. Denne sag er behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20/3-2019.

Udvalget er opmærksom på den indarbejdede besparelse på sygeplejeområdet på 3 mio.kr. i 2019 og 4 mio.kr. i 2020. Det er forventningen, at besparelsen kan opnås i 2020, men det er endnu for tidligt at vurdere om målet på 3 mio.kr. fuldt ud kan nås i 2019. Dette vil fremgå af budgetopfølgning 2.

Endelig vurderer udvalget, at merudgifterne til hjælpemidler og boligydelse er uomgængelige.

Bilag

Til toppen


6. Analyse af hjemmesygeplejen


Resume

Sagsforløb: ÆO

I forbindelse med indgåelse af budget 2019, blev det besluttet at hjemmesygeplejen skulle analyseres. Dette med baggrund i et merforbrug på 6,5 mio. kr. I forbindelse med budget 2019 blev der tilført 3. mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020. Analysen, skal tilvejebringe potentialer i hjemmesygeplejen, der kan effektivisere resten af merforbruget.

Ældreomsorgsudvalget bedes godkende det videre arbejde med de beskrevne potentialer og udarbejdelse af handleplan.

Sagsfremstilling

Med henblik på at udarbejde en analyse af hjemmesygeplejen er der indgået aftale med BDO's konsulentafdeling.

I samarbejde med ledere, medarbejdere og BDO blev der opstillet følgende formål for analysen:

 • at opnå et fælles overblik over aktiviteter, ydelser og niveau for hjemmesygeplejen
 • at få indsigt i driften af hjemmesygeplejen i form af arbejdsgange og processer, herunder praksis omkring visitation og delegering af ydelser
 • at få et serviceeftersyn og en faglig vurdering af niveau for tildeling, udmåling og delegering af hjemmesygeplejeydelser
 • at anvise effektiviseringspotentialer for minimum 4 mio. kr. med konkrete handlemuligheder og "veje at gå", der kan imødekomme det stigende aktivitetspres og udgiftsniveau.

De opstillede succeskriterier for analysen er at Brønderslev Kommune har:

 • et klart og konkret overblik over aktivitet og arbejdsgange
 • viden om handlemuligheder og forbedrings- og effektiviseringspotentialer for minimum 4 mio. kr. i levering af sygeplejeydelser i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen
 • har klare anvisninger til, hvordan disse potentialer kan indfries, herunder forudsætningerne herfor.

BDO præsenterer i analysen fem forbedrings- og effektiviseringspotentialer, hvor de vurderer, at hjemmesygeplejen har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger, der reducerer udgiftsniveauet til den fastsatte budgetramme.

Idet 1. kvartal 2019 allerede er afsluttet, vil det være en udfordring for området at opnå en helårseffekt med besparelsen på 3 mio. kr. Det endelige estimat vil foreligge ved 2. budgetopfølgning. Målet er at finde den samlede besparelse på 4 mio. kr. i 2020, hvilket anses som et realistisk mål.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at forvaltningen arbejder videre med de beskrevne potentialer og udarbejder en handleplan.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget erklærede sig tilfreds med den fremsendte rapport, og tager rapporten til efterretning.

Udvalget er opmærksom på den indarbejdede besparelse på sygeplejeområdet på 3 mio.kr. i 2019 og 4 mio.kr. i 2020. Det er forventningen, at besparelsen kan opnås i 2020, men det er endnu for tidligt at vurdere om målet på 3 mio.kr. fuldt ud kan nås i 2019. Dette vil fremgå af budgetopfølgning 2.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2020 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: ÆO

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2020” på mødet den 13. februar 2019 igangsættes processen med beskrivelse af forslag til råderum på 1 % i alle fagudvalg.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces, hvor der findes plads til råderum svarende til 1 % af alle serviceudgifter på alle fagområder.

Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere forslag til råderum.

Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 15. maj 2019, hvorefter forslagene sendes i høring.

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med råderum igangsættes og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets forslag til råderum.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 14. marts 2019, pkt. 10:

Udvalget peger på, at antal timers hjemmehjælp til 65-79 årige (KØF-tal) bør undersøges nærmere.

Udvalget er åbne overfor at opnå besparelser via investeringer, fx via brug af velfærdsteknologiske løsninger.

Ole Jespersgaard og Christen Bager kan ikke anbefale, at der udarbejdes afdækningskatalog med henvisning til kommunens samlede økonomiske status.

Jan Thaibert var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 8. maj 2019:

Genoptagelse af drøftelse fra mødet den 14. marts 2019 og status for arbejdet med råderum.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget tager forvaltningens forslag til efterretning, idet det bemærkes, at der ikke er taget stilling til de fremlagte forslag.

Udvalget er opmærksom på, at udgifterne til hjemmehjælp til 65-79 årige ifølge KØF-tallene ligger i den høje ende. Forvaltningen arbejder løbende med at vurdere, om disse udgifter kan nedbringes.

Ole Jespersgaard og Christen Bager kan ikke anbefale, at der udarbejdes råderumskatalog med henvisning til kommunens samlede økonomiske status.

Bilag

Til toppen


8. Ny dimensionering social- og sundhedselever år 2020 - 2021


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der er øget dimensionering for social- og sundhedselever for år 2020-2021, hvilket medfører en stigning i samlede omkostninger på 3.129.211 kr. pr. år.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Dimensionering for social- og sundhedselever har fra år 2017-2019 været 16 social- og sundhedshjælperelever og 29 social- og sundhedsassistentelever. For år 2020-2021 stiger dimensioneringen for Brønderslev Kommune til 20 social- og sundhedshjælperelever og 40 social- og sundhedsassistentelever.

Social- og sundhedselever med helårseffekt i Brønderslev Kommune, beregnet på baggrund af 2018 og 2017 tal, giver en samlet omkostning på 3.948.534 kr. pr. år, hvor der med den nye dimensionering for 2020-2021 er en omkostning på 7.077.745 kr. pr. år, hvor forskellen er 3.129.211 kr.

2018

16 SSH

1.470.358 kr.

29 SSA

2.478.176 kr.

Samlet omkostning

3.948.534 kr.

Ny dimensionering

20 SSH

1.874.706 kr.

40 SSA

5.203.039 kr.

Samlet omkostning

7.077.745 kr.

Forskel

3.129.211 kr.

Grunden til at omkostningen til SSA stiger forholdsmæssigt mere end stigningen fra 29 til 40 er, at det bliver nødvendigt at optage flere som voksenelever, end tidligere år. Pt. er der en stilling slået op som SSA, som ikke kan besættes. Derfor er det nødvendigt at afhjælpe problemet, ved at opfylde dimensioneringen.

Ifølge KL er der lavet følgende aftale: ”Ifølge dimensioneringsaftalen 2020-2021 ansætter regionerne ikke længere social- og sundhedsassistentelever. Kommunerne overtager herved det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever. Opgaveflytningen skal medføre en udgiftsneutral justering af statens bloktilskud til kommuner og regioner, der følger de gængse DUT-principper. Justeringerne vil skulle indgå ved fastansættelse af bloktilskuddene i forbindelse med økonomiaftaler for 2020.”

Fagforvaltningen har imidlertid også kunne læse følgende - ”Sektorskrivelsen vedrørende uddannelse, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø 6-2, under punkt 2.4 vedrørende ny praktikaftale hvor der står følgende: ”Økonomisk kompenseres kommunerne ikke for den øgede dimensionering, idet det bygger på en antagelse om at udgiften til en elev tilsvares af den arbejdsværdi som opnås”.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Brønderslev og Aalborg kommuner, der kigger på hele den økonomiske udfordring for kommunerne i Nordjylland. Det er for at sikre det rette beregningsgrundlag og opfølgning på bloktilskud.

Fagforvaltningen fremsender en ny sag med mere præcise tal, når økonomiaftalen er faldet på plads. Fagforvaltningen har imidlertid vurderet, at det allerede nu er nødvendig, at fremsende sagen, da der er tale om et betragteligt beløb.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Beregningerne er baseret på antagelser og anses for at være usikre. Der er ikke afsat budget til denne merudgift.

Beslutning

Til efterretning. Videresendes til Økonomiudvalget til orientering med henblik på budget 2020.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Økonomiske vilkår under uddannelse for social- og sundhedshjælpere i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆO

Social- og sundhedshjælpere, med orlov fra Brønderslev Kommune til at uddanne sig til social- og sundhedsassistenter, får for nuværende voksenelevløn under uddannelse. Andre kommuner har valgt, at aflønning som social- og sundhedshjælper med tillæg fortsætter under uddannelsen i de tilfælde, hvor den er højere end voksenelevløn.

Ældreomsorgsudvalget bedes vurdere, om løn og tillæg til social- og sundhedshjælper under uddannelse skal bevares i de tilfælde, hvor lønnen er højere end voksenelevløn.

Sagsfremstilling

Ved forhandling, pr. 31. maj 2018, af forhåndsaftale for social- og sundhedspersonale ansat i Ældreområdet i Brønderslev Kommune aftaltes, at der foretages en individuel vurdering af den samlede lønindplacering ved ansættelse som social- og sundhedsassistent efter endt efteruddannelse fra social- og sundhedshjælper i Brønderslev Kommune.

 • Er lønnen lig med eller lavere end den løn, som medarbejderen oppebar umiddelbart forud for start på efteruddannelse, skal der laves en individuel aftale, så der opnås en ny lønindplacering, der sikrer den nyuddannede social- og sundhedsassistent en lønfremgang svarende til et løntrin.
 • Der modregnes fremadrettet i de individuelt aftalte løndele i takt med centralt aftalte tillæg udløses.
 • Der bør efter konkret vurdering bevilges orlov til social- og sundhedshjælpere, der ønsker at efteruddanne sig til social- og sundhedsassistent.

I aftalen er ikke medtaget aflønning under uddannelse, hvor der for de aktuelt ansatte social- og sundhedsassistentelever for nuværende udbetales voksenelevløn. Andre kommuner, bl.a. Aalborg Kommune, har valgt, at den enkelte medarbejder/elev bevarer sin løn med tillæg som social- og sundhedshjælper under uddannelsen.

Med udgangspunkt i tre social- og sundhedsassistentelever, under ordning for uddannelse af social- og sundhedshjælpere, ses at differencen i lønningerne før og efter ansættelsen som voksenelev har et spænd fra 3.277 kr. til 9.155 kr. pr. måned i gennemsnit for den enkelte elev. Beregningen er taget på baggrund af parametrene: grundløn, løn og arbejdstidsbestemte tillæg.

Årligt betyder det en merudgift på mellem 39.324 kr. til 109.860 kr. pr. elev.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget vurderer, om der skal tilbydes at bevare løn og tillæg som social- og sundhedshjælper under uddannelse, i de tilfælde hvor lønnen er højere end voksenelevløn.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomi har valideret beregningerne og er enig i betragtningerne om denne årlige merudgift pr. elev. Der er ikke afsat budget til denne merudgift, dog kan overførslen fra 2018 dække den forventede merudgift for 2019.

Beslutning

Udvalget tilslutter sig, at der søges indgået en aftale om at gøre det økonomisk mere attraktivt at lade sig videreuddanne SOSU-hjælpere til SOSU-assistenter.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen


10. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR

Ældreomsorgsudvalget orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for området.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt som muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen f.eks. Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Hvis fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Sagsbehandlingstiderne overholdes selvfølgelig som udgangspunkt.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af kommunens hjemmeside som en del af kvalitetsstanderne.

I bilag 1 findes en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar – marts 2019, enten er behandlet eller registrerede som ”ansøgte” på Det Specialiserede Område, det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Der er 8 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist. I 8 af disse sager er sagsbehandlingen dog påbegyndt.

Der er i perioden januar – marts 2019 blevet afgjort 64 sager, heraf har 4 fået afslag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden har været 17,3 dage.

I bilag 2 findes en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar – marts 2019 enten er behandlet eller registrerede som ”ansøgte” på Ældreområdet, det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Der er 42 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angiv tidsfrist. Der er i perioden januar – marts 2019 blevet afgjort 1.082 sager, heraf har 13 fået afslag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden været 3,2 dage.

Der kan endnu ikke trækkes data på hjælpemidler grundet tekniske problemer.

I Visitationen, er der fokus på at overholde sagsbehandlingstiden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 2. maj 2019, pkt. 6:

Punktet udsættes.

Ældrerådet ønsker dette punkt drøftet på ekstraordinært møde den 7. maj. 2019. Det har ikke været muligt at se tabellen på IPads, derfor ønskes papirprint omdelt 7. maj 2019.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 12. april 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 2. maj 2019, pkt. 3:

Ældrerådet tager venteliste samt sagsbehandlingstid til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/DIR/ÆO/SS/ØK/HAR/BY

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Under inddragelse af bl.a. kommunale høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale, som forelægges til godkendelse.

I forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen er der derudover behov for at udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger, som er en del af organiseringen omkring sundhedsaftalen.

Byrådet skal tage stilling til, om Sundhedsaftalen kan godkendes og udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte version af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023, som fremsendes til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner i forbindelse med en høring i december 2018 – januar 2019.

Kommunalt har sundhedsaftalen derudover været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR. KKR behandlede den 26. april 2019 sundhedsaftalen og besluttede at anbefale Sundhedsaftalen til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Kort om sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes henimod visionen gennem 5 politiske pejlemærker:

1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne

2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartner

3. Større lighed i sundhed

4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår

5. Mindre rygning vil give flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalens målgruppe er hele den nordjyske befolkning, men aftalen har særlig fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen opstillet en række bærende principper. Principperne er den fælles grundforståelse, som parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

I modsætning til den nuværende sundhedsaftale opstiller aftalen ikke på forhånd konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil i stedet blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne og med bred inddragelse.

Udpegning til politisk organisering

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske klynger bibeholdes men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum kaldet ”Sundhedspolitisk Samling”.

Da det første møde i den politiske del af organiseringen allerede vil blive afholdt den 20. september 2019, anmodes der om, at der i forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen udpeges politiske repræsentanter til de politiske klynger. Der forventes repræsentation af udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget (dvs. i alt 2-4 politiske repræsentanter fra hver kommune).

Videre proces

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af juni 2019 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. juli 2019. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil derefter blive igangsat – bl.a. med en politisk drøftelse på møde i Sundhedspolitisk Samling den 20. september 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019 og udpeger politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Indstilling

Ældrerådet, 2. maj 2019, pkt. 1:

Der er enighed i Ældrerådet om at indkalde til ekstraordinært møde den 7. maj kl. 15.00 i Brønderslev Hallen, for drøftelse af dette punkt.

Det er al for kort varsel at modtage tillægsdagsorden aftenen forinden Ældrerådsmødet. Derfor er punktet udsat til 7. maj 2019.

Jan Lindegaard Munkholt og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Beslutning

Sundhedsaftalen indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at alle udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske klynger.

Bilag

Til toppen


13. Forslag til drøftelser med KL's Sundheds- og Ældreudvalg


Resume

Sagsforløb: ÆO

Drøftelse af brev fra KL vedrørende forslag til emner, som Ældreomsorgsudvalget eventuelt ønsker at drøfte med KL's Sundheds- og Ældreudvalg.

Sagsfremstilling

KL's Sundheds- og Ældreudvalg tiltrådte i april 2018 og har i løbet af det første år bl.a. haft fokus på at definere, hvilke indsatsområder udvalget skal have fokus på i valgperioden. Udvalget har besluttet at have et særligt fokus på følgende områder:

 • Et styrket nært sundhedsvæsen med fokus på tryghed for borgeren gennem øget kvalitet, rette kompetencer og styrket samarbejde
 • En fokuseret forebyggelsesindsats med særlig fokus på sundere børn og unge
 • Et godt og selvstændigt ældreliv med respekt for den enkelte.

Ved Sundheds- og Ældreudvalgets debat på Kommunalpolitisk Topmøde den 22. marts 2019 fik udvalget input til det videre arbejde. Udvalget ønsker at drøfte det videre arbejde med de enkelte fagudvalg og kommuner.

KL's Sundheds- og Ældreudvalg planlægger, i valgperioden, at besøge en række kommuner for at drøfte udviklingen på sundheds- og ældreområdet. Møderne kan tage udgangspunkt i, hvad der optager fagudvalget i værtskommunen og evt. kombineres med at besøge lokale institutioner eller tilbud.

På baggrund af dette opfordres de enkelte kommuner til at indsende forslag til emner, som kommunen ønsker at drøfte med KL's Sundheds- og Ældreudvalg.

Ældreomsorgsudvalget har allerede besluttet, at følgende emne ønskes drøftet:

 • Styring af friplejehjem (efter gammel ordning).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter forslag til KL's Sundheds- og Ældreudvalg.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Finansiering af den øgede SOSU-dimensionering ønskes drøftet.

Drøftelse af, om friplejehjem skal aftage deres forholdsmæssige andel af SOSU-elever.

Bilag

Til toppen


14. Orientering fra Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der foreligger referat fra bestyrelsesmøde i Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S den 1. marts 2019.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. marts 2019. De væsentligste punkter var følgende:

 • Årsregnskab 2018 - regnskab godkendt.
 • Budget 2019 - budgettet tilrettet.
 • Kontrakt med KMD vedrørende finansiering af KMD Nexus.

Desuden var der status ved direktøren.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering fra Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der foreligger referat fra bestyrelsesmøde i Nordjysk Mad I/S den 7. marts 2019.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. marts 2019. De væsentligste punkter var følgende:

 • Budgetopfølgning 2018. Årsrapporten forventes af være klar i april måned.
 • Budgetopfølgning 2019. Der er endnu ikke lavet en prognose på budget 2019.

Desuden var der en orientering ved daglig leder og bestyrelsens medlemmer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Årsrapport over magtanvendelser 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2018 indberettet 7 magtanvendelser samt 113 tilfælde af overgreb borger mod borger.

På Ældreområdet er der i 2018 indberettet 55 magtanvendelser samt 3 tilfælde af overgreb borger mod borger.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning til handlekommunen.

Fokusområder i 2018

Det Specialiserede Voksenområde

I Socialpsykiatrien arbejdes der hver dag med fokus på at minimere magtanvendelse.

Medarbejderne på området arbejder i dagligdagen samt gennem ekstern supervision og drøftelser på p-møde med fokus på, hvilken rolle de har i relationen/samarbejdet med borgerne. Medarbejdernes selvagens og valget af pædagogisk tilgang (bevidsthed om egen verbal og nonverbal kommunikation) har således en udtalt indflydelse på, om konflikter fremmes versus hæmmes og hvorvidt, vi dermed også forebygger udadreagerende adfærd og deraf afledt ”behov” for magtanvendelser.

I 2018 har medarbejderne på Hedebo arbejdet med forebyggelse af magtanvendelser og konflikthåndtering generelt. Medarbejderne har i satspuljeprojekt med Region Nordjylland fået undervisning i konflikthåndtering med særligt fokus på forebyggelse heraf. I denne forbindelse er der uddannet 4 vedligeholdelsesinstruktører, der skal sikre den fortsatte implementering og vedligeholdelse af metoder og teori. I de enkelte teams arbejdes der ved hvert teammøde med eventuelle magtanvendelser, som drøftes i læringsøjemed.

På Handicapområdet arbejdes der ligeledes hver dag bevidst med at undgå magtanvendelser gennem den pædagogiske tilgang, medarbejderne har til borgerne. Området oplever positive tilkendegivelser fra Socialtilsynet i forhold til den måde, der arbejdes forebyggende på.

I 2018 har området igangsat et KRAP-uddannelsesforløb (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik), som også har en forebyggende effekt i forhold til at brug af magt.Dette uddannelsesforløb strækker sig ind til slut 2019.

Ældreområdet

Ældreområdet har i 2018 fortsat fokus på at inddrage VISO ved tilfælde med komplekse problematikker vedr. borgerne. På området er der blevet undervist i konflikthåndtering og voldsforebyggelse samt tryghed i mødet med borgeren, hvor målet er at mindske magtanvendelser.

På nogle af plejecentrene er der blevet undervist af den fast tilknyttede plejehjemslæge og ekstern konsulent i forhold til, hvordan medarbejderne kan håndtere enkelte borgeres seksualiserede adfærd fagligt og professionelt, ligesom det har været drøftet med den fast tilknyttede plejehjemslæge, hvordan situationer med beboere der slår, sparker og spytter på medarbejderne håndteres. Derudover har der været afholdt møder med demensvejleder for at forebyggemagtanvendelse – efterfølgende har det været med på triageringsmøder og en dialog med de pårørende for at skabe en fælles forståelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 2. maj 2019, pkt. 4:

Ældrerådet tager Årsberetningen til efterretning, med anbefaling om, at personalet bliver opdateret via løbende kurser og vidensdeling.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Årsrapport utilsigtede hændelser 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/MED-SV

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2018.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I år 2018 er der rapporteret 1.047 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i år 2017 var 991 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundheds- og Ældreområdet

313

315

42

18

15

703

Handicap- og Psykiatriområdet

136

22

6

0

23

187

Visitationen

0

0

0

4

0

4

Private udbydere

84

60

5

4

0

153

I alt

533

397

53

26

38

1.047

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald. Hændelserne er opgjort i alvorlighedsgraderne: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”, hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der er en UTH af alvorlighedsgraden ”Alvorlig skade” og to ”Dødelig”. Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har modtaget 26 tværsektorielle UTH, hvor de 17 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 9 UTH er fra tværsektorielle samarbejdspartnere.

Fagforvaltningen foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af fremtidige UTH. Her ses en stigning fra 287 hændelsesanalyser i år 2017 til 329 i 2018. Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd Brønderslev Kommune. Der har indtil år 2016 været stadig vækst i antallet af rapporterede UTH. I år 2016 og 2017 ses et fald i antallet af indrapporterede UTH, som i 2018 er vendt til en mindre stigning. Det kan skyldes øget fokus på indrapportering. Der har været afholdt brushup kurser omkring UTH i forskellige områder og undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedselever. Det er af stor betydning, at det kvalitative arbejde med UTH fortsat prioriteres, så der laves hændelsesanalyser, der skaber nye forebyggende tiltag. Ligeledes vil der med fordel kunne deles viden om forebyggende tiltag, der er fremkommet via patientsikkerhedsarbejdet inden for Sundhed og Velfærd.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Jonna Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 2. maj 2019, pkt. 5:

Ældrerådet tager årsrapport til efterretning og takker for en god gennemgang af UTH.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Klaus Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Til toppen


19. Lukket punkt: Overvejelse om eventuelt køb af boliger


Til toppen


20. Lukket punkt:


Til toppen


21. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 9. maj 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer