Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 21. august 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Jan Thaibert.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget konstaterer med tilfredshed, at besparelsen på sygeplejeområdet er opnået.

Udvalget konstaterer, at merudgifterne til Asaa Friplejehjem og boligydelse er uomgængelige og ikke styrbare. Derudover er udgifterne til hjælpemidler vanskeligt styrbare som følge af stigende målgruppe, udvikling af nye hjælpemidler m.v.

Med henblik på at nedbringe den samlede merudgift på udvalgets område indarbejdes en reduktion af overførte midler fra tidligere år på 3 mio.kr. i 2019.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2020 - høringssvar af råderumspuljer


Resume

Sagsforløb: ÆO

Høringssvar til forslag til råderumspulje, der er indkommet fra relevante råd, nævn og udvalg, fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsendte forslag fra fagudvalgene til råderumspuljer til høring i relevante råd, nævn og udvalg i juni måned 2019.

Det blev understreget under høringsprocessen, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse.

Høringssvar behandles på fagudvalgenes møder i august måned og på Økonomiudvalgets møde den 28. august 2019.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget er i forlængelse af høringssvar fra plejecenterområdets lokal-MED opmærksom på, at der bør arbejdes på at skabe en større fleksibilitet i anvendelse af de skærmede demenspladser, således at disse pladser alene anvendes til borgere, der har behov for skærmning i en periode. Udfordringen er, at lov om almene boliger ikke umiddelbart giver den fornødne fleksibilitet.

Ole Jespersgaard og Christen Bager kan ikke anbefale, at der udarbejdes afdækningskatalog med henvisning til kommunens samlede økonomiske status.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2020 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således der opretholdes uændret serviceniveau.

Når økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er indgået, kommer der nye skøn for pris- og lønfremskrivningen som betyder, at nogle af tallene på opmærksomhedslisten vil blive justeret i forhold til de nye pris- og lønfremskrivninger.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

På opmærksomhedslisten er der ikke sat beløb på vedr. Værdighedsmilliarden, da dette afventer økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Korrektionerne foreslås oversendt til budgetdrøftelserne om budget 2020.

Korrektionen omkring SOSU-elever er besluttet, og foreslås indregnet i det tekniske budget.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2020


Resume

Sagsforløb: ÆO

Udvalget orienteres om arbejdet med at afdække behov for budgetkorrektioner og opsamlede ønsker til budget 2020.

Sagsfremstilling

Ved de årlige budgetforhandlinger drøftes såvel besparelsesmuligheder som budgetkorrektioner og ønsker.

Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at afdække behovet for budgetkorrektioner samt samle op på eventuelle ønsker til det kommende budget. Der gives på mødet en status for dette arbejde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 9:

Udvalget anmoder forvaltningen om til næste møde at fremlægge forslag til tekniske korrektioner og ønsker til budget 2020.

Udvalget har formuleret 2 scenarier for ombygning af Margrethelund, som ønskes fremlagt på Byrådets temamøde den 26. juni 2019.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 21. august 2019:

Sundhed og Velfærd fremlægger hermed forslag til ønsker til budget 2020. Bilaget indeholder en opsamling på de drøftelser, som udvalget løbende har haft i forhold til det kommende års budget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvilke ønsker, der skal indgå i budgetlægningen for 2020.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget indstiller de fremlagte ønsker, idet der indarbejdes 8,0 mio.kr. til ombygning af Margrethelund.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ombygning af Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS

Ældreomsorgsudvalget skal indstille, hvilket scenarie Margrethelund skal ombygges efter med henblik på, at denne indstilling kan indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet fik på temamødet den 27. juni 2019 en præsentation af de forskellige scenarier for ombygning af Margrethelund, som er udarbejdet. I forlængelse heraf bad Byrådet om, at der blev udsendt en oversigt til brug for den politiske stillingtagen til, hvilket scenarie Margrethelund skal ombygges efter. Oversigten er vedlagt som bilag, og heraf fremgår den kommunale anlægsøkonomi og antallet af boliger i de forskellige scenarier.

Fra Byrådet træffer beslutning om valg af scenarie til ombygningen er færdig, må der forventes en planlægnings- og byggeperiode på 4-5 år, og dermed går der nogle år inden alle de skitserede funktioner i det valgte scenarie er til rådighed.

Da en række af scenarierne omhandler en mulig placering af træningsfunktioner fra Sofielund på Margrethelund forudsættes det, at Social- og Sundhedsudvalget forholder sig til spørgsmålet om en evt. flytning af træningsfunktionerne inden Ældreomsorgsudvalget laver den endelige indstilling om valg af scenarie. Ældreomsorgsudvalgets indstilling forudsættes at indgå i drøftelserne om budget 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget træffer beslutning om valg af scenarie for ombygning af Margrethelund.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 14. august 2019, pkt. 3:

Ældrerådet anbefaler, at der bygges et nyt plejecenter som erstatning for Margrethelund. Samtidig vil det være ønskeligt, at det fremtidige Sundhedshus (Sofienlund) placeres tæt på, eller i forlængelse af det nye plejecenter.

Ældrerådet forventer, at der bliver taget højde for den fremtidige voksende alderssammensætning, og hvilken strategi der ligges på hele plejecenterområdet i Brønderslev Kommune, inden den endelige beslutning træffes.

I og med at sygehuset ikke er en kommunal - men regional opgave, bør det slet ikke tænkes ind.

Beslutning

Med forbehold for beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22. august 2019 indstiller Ældreomsorgsudvalget, at der i budget 2020 afsættes 8 mio.kr. til ombygning af Margrethelund efter scenarie 3.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af budgetudkast for 2020 for kommunale plejecentre samt ældreboliger i Jerslev


Resume

Sagsforløb: ÆO

Boligforeningen Fredensbo har fremsendt udkast til driftsbudgetter for 2020 for plejecentrene Elmehøj, Rosengården, Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Driftsbudgetterne forelægges til Ældreomsorgsudvalgets godkendelse samt beslutning om, hvorvidt restgælden på Elmehøj skal afskrives over 3 eller 10 år.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2019 overtog Boligforeningen Fredensbo administrationen af plejecentrene Elmehøj, Rosengården, Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev. Administrationsopgaven blev tidligere varetaget af Lejerbo.

Fredensbo har nu fremsendt forslag til driftsbudgetter for 2020 for de tre plejecentre og ældreboligerne. Der er budgetteret med følgende huslejeændringer for beboerne:

Afdeling 935-0, Elmehøj

Huslejeforøgelsen udgør 4,35 % svarende til en månedlig huslejestigning på 215 kr., hvis restgælden afvikles over en 10 årig periode, eller 7,59 % svarende til 376 kr., hvis restgælden afvikles over en 3 årig periode.

Afdelingens årsregnskab for 2018 viste et underskud på 157.197 kr., hvilket skyldes et merforbrug på de ekstraordinære udgifter.

Afdeling 936-0, Rosengården

Huslejeforøgelsen udgør: 0 %.

Afdelingens årsregnskab for 2018 viste et overskud på 87.309 kr., hvilket skyldes et mindreforbrug på de variable udgifter.

Afdeling 936-1, Voldgade, Jerslev Ældreboliger

Huslejeforøgelsen udgør: 0 %.

Afdelingens årsregnskab for 2018 viste et overskud på 603.892 kr., hvilket skyldes, at der ikke er forbrugt noget på nettokapitaludgifterne, et mindreforbrug på offentlige og andre faste udgifter og de variable udgifter samt korrektion vedr. tidligere år.

Afdeling 937-0, Valdemarsgade

Huslejeforøgelsen udgør: 1 %.

Afdelingens årsregnskab for 2018 viste et overskud på 6.064 kr., hvilket skyldes en stigning i ordinære indtægter samt korrektion vedr. tidligere år.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender budgetudkast for 2020 for Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev samt beslutter, om restgælden på Elmehøj skal afskrives over 3 eller 10 år.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Lone Jin Mikkelsen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Budgetudkast godkendt. Underskud på Elmehøj afskrives over 10 år.

Fredensbo bedes redegøre for, hvordan elforbruget fremover vil blive overvåget.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af pilotprojektbeskrivelse "Træning før hjælpemidler"


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget foreslås at godkende den udarbejdede beskrivelse af pilotprojektet "Træning før hjælpemidler".

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 12. juni 2019 godkendte Ældreomsorgsudvalget, at der blev arbejdet videre med pilotprojektet "Træning før hjælpemidler".

Der er nu udarbejdet en beskrivelse af pilotprojektet (jf. bilag), som påtænkes at blive igangsat primo september 2019 og afsluttet i marts 2020. Erfaringerne fra projektet vil blive forelagt Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget til orientering medio 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender pilotprojektbeskrivelsen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 14. august 2019, pkt. 5:

Drøftet i Ældrerådet og taget til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. juli 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS

Orientering om status på overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, der er politisk vedtaget for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen f.eks. Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, hvorvidt der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Hvis fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Sagsbehandlingstiderne overholdes selvfølgelig som udgangspunkt.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af kommunens hjemmeside som en del af kvalitetsstandarderne.

I bilag 1 er en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar–juni 2019 enten er behandlet eller er registrerede som ”ansøgte” på Det Specialiserede Område. Det vil sige, at ansøgningen enten afventer sagsbehandling, eller er under behandling.

Der er i perioden januar–juni 2019 blevet afgjort 136 sager, fordelt på 100 personer, heraf har 9 fået afslag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden har været 27 dage.

Der er 19 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist. I 19 sager er sagsbehandlingen dog påbegyndt.

I bilag 2 er en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar–juni 2019 enten er behandlet eller er registrerede som ”ansøgte” på Ældreområdet. Det vil sige, at ansøgningen enten afventer sagsbehandling, eller er under behandling.

Der er i perioden januar – juni 2019 blevet afgjort 2.120 sager, fordelt på 1.095 personer, heraf har 42 fået afslag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden har været 3,5 dage.

Der er 89 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist.

Der kan endnu ikke trækkes data på hjælpemidler grundet tekniske problemer.

I Visitationen er der fokus på at overholde sagsbehandlingstiden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 13. august 2019, pkt. 5:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Handicaprådet vil gerne opfordre til, at myndighed ser på formuleringerne i de breve, som oplyser borgerne om sagsbehandlingstiden. Brevene kan formuleres mere imødekommende.

Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Ældrerådet, 14. august 2019, pkt. 6:

Drøftet i Ældrerådet og taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Samarbejde mellem ældreområdet og Job- og UngeCentret om kvalificeret arbejdskraft


Resume

Sagsforløb: BE/ÆO

På lige fod med andre danske kommuner står Brønderslev Kommune overfor en rekrutteringsudfordring på SOSU-området inden for nærmeste fremtid. Med den demografiske udvikling, som viser en kraftig stigning af +80 årige, vil der være et behov for at rekruttere flere til SOSU-området. I Brønderslev Kommune er der den ekstra udfordring, at kommunen ikke har nok unge under 25 år, som søger ind på SOSU-området. Det nødvendiggør et ekstra fokus på at rekruttere fra andre grupper i arbejdsstyrken. Ældreområdet og Job- og UngeCentret i Brønderslev Kommune har i samarbejde iværksat en række initiativer for at sikre kvalificeret arbejdskraft til kommunens ældreområde, der efterspørger arbejdskraft.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Ældreomsorgsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

På lige fod med andre danske kommuner står Brønderslev Kommune overfor en rekrutteringsudfordring på SOSU-området inden for nærmeste fremtid. Med den demografiske udvikling, som viser en kraftig stigning af +80 årige, vil der være et behov for at rekruttere flere til SOSU-området. I Brønderslev Kommunen er der den ekstra udfordring, at kommunen ikke har nok unge under 25 år, som søger ind på SOSU-området. Det nødvendiggør et ekstra fokus på at rekruttere fra andre grupper i arbejdsstyrken. Ældreområdet og Job- og UngeCentret i Brønderslev Kommune har i samarbejde iværksat en række initiativer for at sikre kvalificeret arbejdskraft til kommunens ældreområde, der efterspørger arbejdskraft.

De iværksatte initiativer er:

 • Opkvalificering af jobparate ledige
 • Voksenlærlinge og voksenelever
 • Jobmesse & branchemøde
 • Integrationsprojekt
 • Ungeområdet

Opkvalificering af jobparate ledige

Et af initiativerne i samarbejdet er opkvalificering af jobparate ledige. Opkvalificeringen består typisk af kortere kurser, hvor kursisterne efterfølgende vil kunne afløse og aflaste den faglærte arbejdskraft. 10 kursister fra Brønderslev Kommune har deltaget i et opkvalificeringsforløb i foråret 2019. Resultatet er, at 7 kursister efterfølgende har fået vikartimer, 2 kursister kom i praktik på et ældrecenter og 1 kursist faldt fra undervejs i forløbet. 5 af kursisterne ønskede efterfølgende at opstarte på en uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet.

Voksenlærlinge og voksenelever

Foruden kortere opkvalificeringsforløb af jobparate ledige anvender ældreområdet og Jobcentret også øvrige opkvalificeringsmuligheder i form af voksenlærlingeordningen. Ældreområdet har i samarbejde med Jobcentret etableret et pilotprojekt, hvor der er ansat 6 social- og sundhedsmedhjælpere og 7 social- og sundhedsassistenter som voksenlærlinge. Derudover har ældreområdet i et pilotprojekt også ansat 2 voksenelever fra uddannelsens start, hvor der betales løn under uddannelsen. Dette har en minimal merudgift for kommunen. Der vil fortsat være fokus på rekruttering af unge på et ordinært elevforløb, og voksenlærlingeordningen og ansættelse af voksenelever skal ses som et supplement til den nuværende rekrutteringsmetode.

Jobmesse og branchemøde

Den 19. marts 2019 holdt Job- og UngeCentret Jobmesse i Brønderslev Hallen, hvor virksomheder og ledige kunne møde hinanden. Brønderslev Kommunes ældreområde var repræsenteret ved en stand. Den 10. april 2019 holdt Jobcentret og ældreområdet i samarbejde et branchemøde for ledige borgere. På branchemødet var der forskellige oplægsholdere, der præsenterede de gode jobmuligheder indenfor henholdsvis hjemmeplejen og arbejdet på plejecentre. Derudover blev de ledige borgere informeret omkring uddannelsesmulighederne indenfor området.

Integrationsprojekt

Til efteråret forventes et tværkommunalt opkvalificeringsforløb arrangeret med formålet at opkvalificere flygtninge til et job indenfor ældreområdet. Jobcentret og ældreområdet har her overvejelser om, at 2-4 integrationsborgere deltager i kurset og efterfølgende rekrutteres ind i Brønderslev Kommunes ældreområde via virksomhedspraktik

Ungeområdet

Til august bliver det muligt at målgruppevurdere unge til den nye FGU (forberedende grunduddannelse), der er opkvalificerende og forberedende forløb og skal gøre flere unge klar til enten ordinær uddannelse eller arbejde. Her er en af ”brancherammerne” omsorg og sundhed, der vil blive udbudt på institutionen i Brønderslev Kommune. UngeCentret er ved at målgruppevurdere et større antal unge til FGU. FGU’en kan supplere den fremtidige arbejdskraft eller forberede flere unge til en social- og sundhedsuddannelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Ældreomsorgsudvalget godkender, at samarbejdet fortsætter.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget roser samarbejdet.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering om ny lovgivning vedr. Forebyggende hjemmebesøg og tilpasset kvalitetsstandard


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Folketinget godkendte den 24. april 2019 en ny lov vedrørende forebyggende hjemmebesøg, som trådte i kraft den 1. juli 2019.

Med den nye lov ændres kravene til de kommunale tilbud om forebyggende hjemmebesøg. I dag bliver alle borgere tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år. Med den nye lov skal ældre på 70 år, som bor alene, også have tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til godkendelse og orientering.

Sagsfremstilling

Lovændringen medfører, at alle borgere, der bor alene på adressen, skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i det år, de fylder 70 år. Dette skal ske med henblik på at opspore og forebygge ensomhed tidligere blandt de ældre.

Kommunerne skal fortsat tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle 75- og 80-årige borgere samt årlige besøg til alle ældre fra de er 82 år. Kommunerne skal derimod ikke længere automatisk tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere i det år, hvor de fylder 81 år. Med lovgivningen følger også en udvidelse af den kommunale forpligtelse til at tilbyde behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg til de borgere, som er i særlig risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, således at denne også omfatter 81-årige.

Den kommunale opgave fremadrettet

Lovændringen medfører således en række ændringer i, hvilke borgere, der skal modtage forebyggende hjemmebesøg. Modtagerne vil pr. 1. juli 2019 være:

 • Borgere på 70 år, der bor alene
 • Borgere på 75 år
 • Borgere på 80 år
 • Borgere på 82 år
 • Borgere i alderen 65-81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Borgere, der bor på plejecenter, eller borgere i eget hjem, der i forvejen er visiteret til både praktisk og personlig hjælp, tilbydes ikke et forebyggende hjemmebesøg.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foretager pr. 1. juli 2019 de tilpasninger i opgavevaretagelsen, der er nødvendige for at kunne efterleve den nye lovgivning på området. I bemærkningerne til lovforslaget vurderes det ikke at have økonomiske konsekvenser, da det forventes, at ændringerne i målgrupperne opvejer hinanden.

Borgere, der pr. 1. juli er berettiget til et tilbud om forebyggende hjemmebesøg efter reglerne fra før 1. juli 2019, men som endnu ikke er blevet tilbudt et sådant, skal fortsat tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har tilpasset Kvalitetsstandarden for Forebyggende hjemmebesøg, Servicelovens § 79a til den nye lovgivning (se bilag).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning og godkender den tilrettede kvalitetsstandard.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 14. august 2019, pkt. 7:

Drøftet i Ældrerådet og taget til efterretning med den bemærkning, at det med fordel kunne annonceres i lokalaviserne én gang årligt, hvorledes regelsættet er.

Beslutning

Til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

1.

Klaus Riis Klæstrup har anmodet om, at Ældreomsorgsudvalget under orientering, kan drøfte nedennævnte punkter A-D:

A.

Bygningsændringer på de kommunale plejehjem, aktuelt Stengården. Hvem gør hvad, vi har her et køkken, som ikke anvendes, men vedligeholdelsen, herunder rengøringen, påhviler plejehjemmet.

·Hvordan kommer vi videre med ønsker, når disse fremkommer?

B.

Der er forsat uklarheder over anvendelse af fællesfaciliteterne på Stengården, hvorfor fælles middagsspisning i den store sal ikke er muligt

·Hvem benytter disse faciliteter og hvornår?

C.

Hjælpemidler til borgere med hofte/lårbensskade (sengeliggende) der udskrives fra sygehus til egen bolig - her er ventetiden 2-3 dage, hvor borgeren er i hjemmet. Vores personale er udfordret disse dage med løft og flytning af borgere.

D.

Hvordan vil forvaltningen fremadrettet sikre, at de ældreboliger, hvor kommunen har anvisningsretten, og som vi evt. betaler tomgangsleje for

·fremgår på boligselskabernes liste over ledige lejligheder?

·fremstår renoveret og i en udlejningsbar tilstand?

2.

Brønderslev Kommune har modtaget afslag på ansøgning om puljemidler fra puljen "Fællesskabspulje 2.0 - Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse".

Beslutning

Til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 21. august 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer