Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 13. november 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Jan Thaibert deltog fra kl. 9.15, og deltog ikke i behandling af pkt. 1 og 2.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Drøftelse af, hvordan man som medlem skal forholde sig, jf. forretningsordenen, når man ønsker at få sager drøftet på det kommende udvalgsmøde.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


3. Sundhedspolitik - 1. høring


Resume

Sagsforløb: FR/TM/HAR/ÆR/FK/BS/BE/ÆO/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af temadrøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender 1. udkast til Sundhedspolitik til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker.

Høringsversionens indeholder

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for, hvordan vi kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret en proces, hvor det i høj grad er muligt for høringsparterne at komme med relevante input, inden der foreligger endelig version til politisk godkendelse. Fagudvalg, udvalg og råd bedes derfor kommentere på politikkens indhold i forhold til ønsker og problematikker, som de gerne ser, at politikken tager højde for, samt hvorvidt pejlemærkerne er relevante og fyldestgørende.

Høringsversionens 6 pejlemærker:

1. Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv

2. Lighed i sundhed

3. En sund start på livet

4. En plads i fællesskabet

5. Byens rum fremmer det sunde valg

6. Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Videre proces frem mod godkendelse af ny Sundhedspolitik

Social- og Sundhedsudvalget drøfter efter høringsrunden alle kommentarer og inputs og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejder endeligt udkast til Sundhedspolitik. Politikken sendes til høring igen inden endelig godkendelse i Byrådet.

Sundhedspolitikken gælder for alle borgere i Brønderslev Kommune og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte.

Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådets vision 2025 – et godt sted at leve, bevæg dig for livet og Sundhedsaftalen 2019-2023.

Frist for høringssvar er torsdag den 21. november 2019 kl. 12:00.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter og giver sparring på udkast til pejlemærker og sundhedspolitik.

Beslutning

Udvalget drøftede udkastet, og havde følgende opmærksomhedspunkter:

 • Udvalget indstiller, at der med en rimelig frist indføres røgfri arbejdstid/røgfri matrikel. I forlængelse heraf skal der være tilbud om rygestopkurser
 • Overvægt/fedme fylder en del i debatten i øjeblikket. Denne problemstilling må gerne have en tydeligere plads i sundhedspolitikken
 • Der er fokus på en sund start på livet, men der er ikke tilsvarende fokus på de ældre. Denne målgruppe må gerne være tydeligere i sundhedspolitikken
 • Det bør overvejes, om der kan indføres yderligere motionstilbud på plejecentrene, evt. som en del af aktivitetsområdet
 • Fokus på bevægelse i hverdagen, som betyder at man i dagligdagen har lidt mere fokus på den bevægelse, som vi hver især har mulighed for at bidrage med
Bilag

Til toppen


4. Ombygning af Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet skal træffe beslutning om ombygning af Margrethelund efter scenarie 3 samt frigive de afsatte anlægsmidler til ombygningen.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget indstillede på møde den 21. august 2019, sag 7, til brug for budgetforhandlingerne, at der i budget 2020 afsættes 8 mio. kr. til ombygning af Margrethelund efter scenarie 3.

Scenarie 3 indeholder en total ombygning af Margrethelund, så der fortsat er ordinære pladser, demenspladser og aflastningspladser i bygningen, ligesom vinterhaven indrettes på en sådan måde, at den indgår som en mere aktiv del af husets dagligdag.

Byrådet vedtog i budget 2020, at der afsættes 8 mio. kr. til ombygning af Margrethelund.

I forlængelse heraf foreslås udarbejdelse af skema A igangsat med udgangspunkt i scenarie 3, således at der kan etableres et præcist grundlag for ombygningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet beslutter, at Margrethelund ombygges efter scenarie 3, og at der i samarbejde med rådgiver udarbejdes skema A for ombygningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere, at Byrådet frigiver hele anlægsrammen på de 8 mio. kr. til ombygning af Margrethelund.

Personale

På Margrethelund er en af de seks arme lukket. Når ombygningen påbegyndes, forventes yderligere en arm lukket, således at der kan ombygges to arme ad gangen. Dette vil betyde en personalemæssig reduktion, som forventes at kunne håndteres ved omplacering og/eller naturlig afgang. Dette vil først havde effekt ift. budget 2021

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 8 mio. kr. af anlægsmidler til ombygningen af Margrethelund. Økonomi er enige i betragtningen om, at hele anlægsrammen frigives i 2020.

De personalemæssige konsekvenser vil havde effekt på budget 2021. Der er ikke på nuværende tidspunkt nogle beregninger på disse konsekvenser.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Udvalget indstiller, at det i den videre planlægning vurderes, om der er mulighed for at lave et mindre antal skærmede demenspladser på Margrethelund, som giver kommunen mulighed for at flytte borgere til en almindelig demensplads, hvis behovet for en skærmet plads falder væk.

Bilag

Til toppen


5. Udmøntning af rammebesparelse


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal beslutte, hvordan besparelsen i budget 2020 på 1,5 mio. kr. skal udmøntes samt i hvilket omfang, den øgede opgave vedrørende praktikvejledning af SOSU-elever skal iværksættes helt eller delvist.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Budgetaftale-teksten for 2020 indeholder to punkter, som Ældreomsorgsudvalget skal forholde sig til i forhold til udmøntning af rammebesparelsen. Følgende fremgår af budgetaftale-teksten:

"Optimering af drift

Med henblik på at optimere driften indenfor ældreområdet gennemføres en vurdering af, hvordan der kan opnås en tilpasning af serviceniveauet svarende til 1,5 mio. kr.

Eksempelvis skal områder som pris på madproduktion, hjælpemidler, rehabilitering, fællesvagter, sygefravær, sygepleje, kørsel, tomgangshusleje og tomme pladser generelt indgå i vurderingen.

Beskrivelsen forelægges Ældreomsorgsudvalget inden effektuering.

Praktikvejledning

Udgifterne til finansiering af den praktikvejlederopgave, der følger af flere SOSU-elever, afholdes indenfor ældreområdet budget."

I forlængelse af budgetaftale-tekstens formulering om SOSU-elever, hvor der var fremsat et ønske om 0,8 mio. kr. til finansiering af den øgede praktikvejlederopgave, bør udvalget drøfte, på hvilket ambitionsniveau denne opgave ønskes løst fremover. Skal opgaven løses som beskrevet i det fremsendte ønske, så skal udvalget finde 2,3 mio. kr. i besparelse, mens et lavere ambitionsniveau vil kunne reducere besparelsen.

I overvejelserne om udmøntning af rammebesparelsen kan indgå følgende elementer:

 • Forslag fra råderumskataloget, som ikke blev indarbejdet i budgettet.
  • Reduktion af takst på de store plejecentre, 0,5 mio. kr.
  • Plejecenterområdets pulje til faste vagter reduceres, 1,0 mio. kr.
  • Klippekort til ældre, 1,5 mio. kr.
 • Nyvurdering af fordeling af midlerne i værdighedsmilliarden, 7,7 mio. kr.
 • Ny pulje til bekæmpelse af ensomhed, 0,5 mio. kr.
 • Øvrige eksempler på besparelsesmuligheder nævnt i budgetaftale-teksten

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvilke elementer der bør indgå i udmøntningen af besparelsen med henblik på endelig stillingtagen til hvordan besparelsen i budget 2020 skal udmøntes på det kommende udvalgsmøde, herunder i hvilket omfang den øgede opgave til praktikvejledning af SOSU-elever skal iværksættes helt eller delvist.

Økonomi

Økonomiafdelingen konstaterer, at rammebesparelsen på 1,5 mio. kr. flugter med aftaleteksten i Budget 2020. Såfremt der skal ansættes personale for at løfte opgaven med elever, vil det betyde en merudgift på op til 0,8 mio. kr.

Beslutning

Udvalget ønsker fremlagt et konkret forslag byggende på følgende principper:

 • Det vurderes, hvor stort et beløb, der skal afsættes til vejledning af SOSU-elever
 • Det vurderes, om besparelse på 0,5 mio.kr. på plejecenterområdet alene skal være på de store plejecentre, eller om det er muligt at spare på de øvrige typer plejecentre
 • Se på ideer til besparelsesmuligheder, som MED-udvalget har fremlagt
 • Se på muligheder for at opnå besparelser på værdighedsmilliarden og ensomhedspuljen
 • Se på muligheder i emner omfattet af budgetaftalen.
Bilag

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. oktober 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 6. november 2019, pkt. 3:

Taget til efterretning med den bemærkning, at der bør være opmærksomhed på den stigning over tid, der ses, når der læses på graferne.

Inger Møller Nielsen og Kurt Kristensen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Mødekalender 2020 for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Byrådet har den 9. oktober 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2020.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2020 kan godkendes endeligt.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 9. oktober 2019 godkendt forslag til mødekalender for 2020.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Ældreomsorgsudvalget. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 08.30 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Der må ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.

De stående udvalgs møder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden.

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender mødekalender 2020 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt med følgende ændringer:

 • Mødet den 3. juni flyttes til 10. juni
 • Mødet den 4. november flyttes til 11. november
Bilag

Til toppen


8. Orientering om deltagelse i Huskeugen 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Tilbagemeldinger på de planlagte arrangementer i Huskeugen 2019.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Alzheimerforeningen har siden 2010 afholdt Huskeuge i uge 38. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd arrangerede i den forbindelse forskellige aktiviteter, som henvendte sig til demensramte, deres pårørende og andre, der gerne ville vide mere om demens.

Arrangementerne blev annonceret i Oplandsavisen, og der blev hængt plakater op med tilhørende programmer i Borgerservice, på biblioteket, på aktivitets- og plejecentre. Der blev ligeledes lavet et opslag på Brønderslev Kommunes Facebook og hjemmeside.

Mandag 16. september: Spis sammen på Café KOX

Det øvre loft for tilmeldinger til arrangementet var sat til 30 deltagere, og der var 29 tilmeldte.

Aftenen forløb rigtig godt. Der var en god og hyggelig snak ved de forskellige borde. Efter arrangementet foreslog deltagerne selv at mødes igen til jul til et lignende arrangement.

Tirsdag 17. september: Naturvandring i Lunken

Der var i alt 11 deltagere fra ”Aktiv med demens”, som normalt mødes på mandage, men havde flyttet holdet til tirsdag, så de kunne deltage.

Dagen i Lunken var en rigtig god og spændende oplevelse. Der blev startet med kaffe og kiks med hjemmelavet honning. Naturvejlederen var rigtig god til at fortælle om, hvordan naturen havde været før, og hvorfor den så ud, som den gjorde nu. Han var også dygtig til at inddrage og omsætte de ting, der kom fra deltagernes side.

Alle deltagerne gav udtryk for, at det var en spændende eftermiddag, og de kunne godt tænke sig at komme på en tur ud at samle svampe. Naturvejlederen forslog selv en tur til foråret.

Torsdag 19. september: Foredrag v/ praksiskonsulent og demenskoordinatorer – Hjallerup Kro

Der var desværre kun 7 fremmødte, men alle mente, at foredragene havde været meget oplysende og lærerige. Grunden til det lave fremmøde kan skyldes manglende mediedækning/omtale.

Fredag 20. september: Sang og musik på Støberiet og Margrethelund

Bo Young – Jodle Birges søn – optrådte på Støberiet og Margrethelund.

På Margrethelund deltog både beboere på plejehjemmet og udefrakommende. På Støberiet deltog beboere, beboere fra Valdemarsgade og deltagere ude fra byen.

Bo Young var god til at fange de ældre med sine sange, som de både kunne relatere til, huske og ikke mindst synge med på. Deltagerne syntes, det var et rigtig godt arrangement, fordi det var musik, de kendte.

Lørdag 21. september: Alzheimerforeningens landsindsamling

Demenskoordinatorerne har meldt tilbage, at der har været indsamlere tilmeldt fra Brønderslev.

Søndag 22. september: Demensvenlig gudstjeneste

Der var i alt 32 deltagere fra Støberiet, Valdemarsgade og udefrakommende.

Deltagerne havde haft en rigtig god oplevelse. Gudstjenesten handlede om høst af æbler, og præsten var god til at få sat gang i tankerækker (associationer) med sin prædiken. Der blev også sunget velkendte salmer og sagt trosbekendelse.

Samlet set har Huskeugen 2019 fået meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 6. november 2019, pkt. 5:

Et godt initiativ. Taget til efterretning.

Inger Møller Nielsen og Kurt Kristensen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fremvisning af styringsværktøjer.

Beslutning

Fremvisning af styringsværktøjer gennemført.

Sag om omdannelse af Hellevadlund kommer på som beslutningspunkt på det kommende møde.

Nødkald. Kvalitetsstandard behandles på det kommende møde. Det bør overvejes, om modtagelsen af nødkaldet er organiseret på den rigtige måde?

Orientering om, at parkeringspladsen bag Støberiet er taget i brug af de ansatte i Frit Valg.

Orientering om status for ældreboligerne på Præstbrovej, Agersted.

Til toppen


10. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 13. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer