Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 11. november 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Punkt 14 udsat til næste møde.

Til toppen


3. Margrethelund - indretning og udbud


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal godkende forslag til indretning af de enkelte boligtyper samt strategi for udbud med henblik på valg af totalentreprenør.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke, bygherrerådgiver Rasmus Grave, KUBEN samt Palle Martinsen, Brønderslev Kommunes Bygningsafdeling deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget indstillede på sit møde 15. april 2020, sag 6, skema A for ombygning af Margrethelund godkendt, og Byrådet tiltrådte udvalgets indstilling den 28. april 2020, sag 9. Efterfølgende godkendte Ældreomsorgsudvalget på sit møde den 19. august 2020, sag 3, faseopdeling af ombygningen. Endelig fik udvalget en orientering om tidsplan for ombygningen på sit møde den 30. september 2020, sag 12, og fik efter mødet tilsendt tidsplanen.

Planlægningen af ombygningen er nu nået så langt, at der skal tages stilling til indretningen af de enkelte boligtyper samt gennemførelse af udbud med henblik på valg af totalentreprenør.

Efter drøftelse med politiske repræsentanter, ledelse og personale foreligger der nu forslag til den præcise indretning af demens- og aflastningsboligerne samt de ordinære plejeboliger. Indretningen indebærer en disponering, hvor der er taget højde for de relevante afstandskrav i boligerne og fornøden plads på badeværelserne.

Demens- og aflastningsboligerne foreslås indrettet uden køkken, idet borgerne i disse boliger ikke forventes at gøre brug heraf. Desuden er der tale om mindre boliger, som på denne måde kan udnyttes mere optimalt. Byrådet kan i henhold til lov om almene boliger, § 110, stk. 2, dispensere fra kravet om, at den enkelte bolig skal forsynes med et selvstændigt køkken. De ordinære plejeboliger indrettes med køkken.

Kravene til byggeriet er nu beskrevet, og på den baggrund foreslås gennemført en prækvalifikationsrunde, hvorefter op til 5 totalentreprenører indbydes til at give bud på det samlede byggeri. Byggeriet udbydes i totalentreprise. Udvælgelsesprocessen er nærmere beskrevet i bilag.

En række specifikke inventarønsker anskaffes som bygherreleverancer. Bygherreleverancer er ikke indeholdt i totalentreprisen. Denne metode anvendes, hvis en funktionsbeskrivelse til et bestemt produkt ikke kan gøres tilstrækkelig præcis, eller hvis der ønskes et helt bestemt produkt. Det kan fx dreje sig om toiletter, hvor medarbejderne har været involveret i at udvælge de funktionelt bedste løsninger. Tilsvarende gælder det fx loftlifte, demenssikring og adgangskontrol.

Endelig foreslås det, i forlængelse af tidsplanen for ombygningen, at den valgte totalentreprenør i efteråret 2021 laver et arrangement, hvor der bliver lejlighed til for byens borgere at få et indtryk af, hvordan det nye Margrethelund kommer til at se ud efter ombygning.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender:

 • Indretning af demens- og aflastningsboliger samt ordinære plejeboliger i henhold til vedlagte skitseforslag
 • Dispensation fra kravet om, at demens- og aflastningsboligerne forsynes med et selvstændigt køkken, jf. lov om almene boliger § 110, stk. 2
 • At der på baggrund af en prækvalifikationsrunde indbydes op til 5 totalentreprenører til at give bud på det samlede byggeri. Byggeriet udbydes i totalentreprise
 • At en række specifikke produkter indkøbes som bygherreleverancer
 • At der i efteråret laves et arrangement, hvor borgere i Dronninglund får lejlighed til at se planerne for og indretningen af det nye Margrethelund
Personale

Personale og ledelse er inddraget i arbejdet, således at deres ideer, ønsker til nye løsninger, brug af velfærdsteknologi, bygherreleverancer m.v. inddrages i den konkrete udformning af det nye Margrethelund.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der i årene 2018-2022 er afsat og frigivet 8,3 mio. kr. til projektering og renovering af Margrethelund, hvoraf knap 1 mio. kr. er forbrugt.

Beslutning

Forvaltningens forslag 1, 4 og 5 godkendt.

Forvaltningens forslag 2 godkendt under forudsætning af, at KUBEN fremsender dokumentation for, at det er lovligt at dispensere fra kravet om køkken i aflastnings- og demensboligerne.

Forvaltningens forslag 3 godkendt således, at totalentreprenør skal have mindst ét referenceprojekt, som indeholder renovering og/eller opførelse af min. 30 plejeboliger og/eller institutionsbyggeri (og/eller botilbud) udført i totalentreprise.

Udvalget understreger, at Brønderslev Kommunes udbudspolitik m.v. forudsættes overholdt.

Bilag

Til toppen


4. Høring af Sundhedspolitik


Resume

Sagsforløb: HAR/FR/BS/ÆR/FK/BE/ÆO/ØK/TM

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af 1. høringsrunde og behandlingen af de indkomne høringssvar udarbejdet en endelig høringsversion af Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender Sundhedspolitikken til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd forud for den endelige godkendelse i Byrådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen
f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet høringsversion til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker for Brønderslev Kommune.

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for, hvordan Brønderslev Kommune kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Sundhedspolitikken indeholder 6 pejlemærker:

 • Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv
 • Lighed i sundhed
 • En sund start på livet
 • En plads i fællesskabet
 • Byens rum fremmer det sunde valg
 • Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Sundhedspolitikken er gældende for alle borgere i Brønderslev Kommune, og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag, som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte. Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådets vision 2025 – et godt sted at leve, bevæg dig for livet, Sundhedsaftalen 2019-2023 og FN's verdensmål.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter Sundhedspolitikken.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 3. november 2020, pkt. 9:

Direktionen anbefaler godkendelse af sundhedspolitikken.

Rygepolitik sagen kommer omkring Direktionen inden politisk behandling.

Beslutning fra Ældrerådet, 4. november 2020, pkt. 4:

Ældrerådet anbefaler, at de frivillige sociale foreninger får en mere fremtrædende rolle i forhold til at kunne hjælpe udsatte borgere, der ikke typisk selv henvender sig ved brug for hjælp. Specielt set i lyset af, at det gamle begreb familielæge forsvinder.

Beslutning

Indstilles godkendt. Udvalget foreslår, at der er opmærksomhed på, hvad frivillige organisationer kan bidrage med for at udmønte Sundhedspolitikken.

Bilag

Til toppen


5. Opdatering af leverandørkrav for Brønderslev Kommunes egne plejecentre samt Plejehjemmet Kornumgaard


Resume

Sagsforløb: ÆO

Leverandørkravene til kommunens egne plejecentre og Plejehjemmet Kornumgaard er blevet opdateret.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende de opdaterede leverandørkrav.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes leverandørkrav til kommunens egne plejeboliger og Plejehjemmet Kornumgaard er blevet opdateret. Dette er sket i samarbejde med kommunens plejecentre.

Leverandørkravene er en beskrivelse af de krav, Brønderslev Kommune har til sine leverandører, uanset om der er tale om kommunale eller private leverandører.

Leverandørkravene er blevet præciseret på en række punkter, og følgende tekst er indsat som kapitel 12:

”12. OPLYSNINGSPLIGT I FORHOLD TIL FORVALTNINGEN

Ved hændelser på plejecentret/-hjemmet, som ligger ud over den almindelige daglige drift, skal der hurtigst muligt gives orientering til Visitationschefen. Hvis Visitationschefen ikke kan træffes, orienteres direktør for Sundhed og Velfærd.

Dette gælder både i forhold til personrelaterede hændelser og ikke personrelaterede hændelser.

Der skal f.eks. altid orienteres ved utilsigtede hændelser, som udløser krav om udarbejdelse af en kerneårsagsanalyse eller hændelser, der har givet anledning at kontakte infektionshygiejnen.”

Desuden er leverandørkravenes pkt. 13.9 ”Godkendelse som praktikplads” blevet opdateret med følgende tekst:

”13.9 GODKENDELSE SOM PRAKTIKPLADS

Efter Lov om erhvervsuddannelser påhviler det kommunen at ansætte social- og sundhedshjælper- og -assistentelever efter behovet for uddannet personale. Leverandørerne forpligter sig til at påtage sig en uddannelsesforpligtelse for både –hjælper og -assistentelever svarende til leverandørens andel af den samlede opgavemængde på plejeboliger beliggende i kommunen.

Det er Social- og Sundhedsskolen i Region Nord, der foretager godkendelse af en arbejdsplads som praktikplads, hvilket sker efter nærmere retningslinier herfor.”

Udgifterne forbundet med elever fordeles forholdsmæssigt mellem alle plejecentre og antal elever pr. sted. Der pågår aktuelt en beregning af udgifterne til elever.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår,at Ældreomsorgsudvalget godkender udkastet til nye leverandørkrav gældende for både kommunens egne plejecentre og Plejehjemmet Kornumgaard.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af ny driftsoverenskomst vedrørende Plejehjemmet Kornumgaard


Resume

Sagsforløb: ÆO

Driftsoverenskomsten vedrørende Plejehjemmet Kornumgaard ophører 31. december 2020.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende udkast til en ny driftsoverenskomst.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes driftsoverenskomst med Plejehjemmet Kornumgaard udløber 31. december 2020.

Med afsæt i den eksisterende driftsoverenskomst, hvor plejehjemmet får det samme budget pr. plads som kommunens egne plejecentre, er der udarbejdet et udkast til en ny driftsoverenskomst gældende for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 med mulighed for forlængelse 2 gange 12 måneder. Driftsoverenskomsten er præciseret på en række områder men rummer ingen indholdsmæssige ændringer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår,at Ældreomsorgsudvalget godkender udkastet til ny driftsoverenskomst med Plejehjemmet Kornumgaard.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: ØK

Indledende evaluering af budgetprocessen for 2021.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning i møde den 21. oktober 2020 anmodes udvalget om at evaluere budgetprocessen for 2021. Udvalgets bemærkninger vil efterfølgende blive drøftet i Økonomiudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2021. Det foreslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

Økonomiudvalget har en første drøftelse af budgetprocessen for 2021 med henblik på at udvælge temaer, som fagudvalgene skal drøfte i deres evaluering af budgetprocessen.

Inputtene samles efterfølgende til en endelig evaluering i Økonomiudvalget i november eller december. Resultatet heraf anvendes herefter til at udarbejde forslag til næste års budgetproces.

I forhold til hvilke temaer udvalgene kunne drøfte, kan nedenstående liste anvendes til inspiration:

Fagudvalgenes budgetarbejde:

 • Hvordan har fagudvalgene arbejdet med rådighedsforslag?
 • Hvad er erfaringen med, at rådighedsforslagene først lå efter sommerferien?
 • Hvorledes blev forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) behandlet og drøftet i udvalget?
 • Hvordan er udvalget involveret i forhold til ønsker til budgettet?

Hørings- og inddragelsesproces:

 • Erfaring i forhold til at rådighedsforslag først forelå efter sommerferien
 • Kun én høringsrunde

Budgetmateriale

 • Budgethæfte
 • Rådighedsforslag
 • Opmærksomhedsliste
 • Spørgsmål - svar

Strategimøder

 • Byrådets strategi/budgetmøde i april blev aflyst, men hvilke temaer ønskes på næste års møde?
 • Til 2020 budgettet blev afhold et ½ dags seminar i tilknytning til 1. behandling – ønskes det igen?

Budgetseminaret

 • Formen for budgetseminar herunder fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 1”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret

Kommunaldirektør og direktør for staben foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke evalueringstemaer der sendes til fagudvalgene i forbindelse med deres evaluering af budgetprocessen for budget 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 3:

Drøftet.

Temaerne udsendes til fagudvalgene til evaluering.

Genoptages på kommende møde i forbindelse udarbejdelse af proces for budget 2022.

Beslutning

Udvalget har følgende bemærkninger:

 • Hvis næste års budgetseminar er covid-påvirket, så skal der findes en bedre form af hensyn til de medlemmer, som deltager via Teams
 • Hvordan får man bedst muligt præsenteret de forslag, som det enkelte udvalg har med? Kunne det gøres bedre, sådan at der er den fornødne viden om forslagenes indhold? Detaljerede forslag endte med tildeling af puljebeløb i stedet for stillingtagen til de enkelte forslag.
 • Meget spildtid på budgetseminar. Måske skal resten af Byrådet først møde ind kl. 15. Udvalget ønsker budgetseminar opretholdt, således at hele Byrådet er tilstede.

Til toppen


8. Anskaffelse af IPads til understøttelse af dokumentation i Frit Valg


Resume

Sagsforløb: ÆO

For at understøtte Fælles Sprog III vurderes det hensigtsmæssigt at anskaffe iPads som dokumentationsredskab til social- og sundhedshjælpere i Frit Valg. Hensigten er at muliggøre og sikre en mere flydende dokumentation og smidiggøre arbejdsgange.

Mulighederne for at lease udgifterne til iPads undersøges, så den samlede udgift fordeles over 2 år.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

For at understøtte Fælles Sprog III bedst muligt, vurderer Fagforvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at anskaffe iPads som dokumentationsredskab til social- og sundhedshjælperne i Frit Valg. Anskaffelsen vil muliggøre og sikre en mere flydende dokumentation og smidiggøre arbejdsgange, da det gør social- og sundhedshjælperen i stand til at dokumentere ude hos borgeren eller umiddelbart efter besøget, og ikke først skal tilbage til basen for at dokumentere eller evt. have andre til at dokumentere for sig.

Der er i forlængelse af ønsker til budget 2021 afsat følgende pulje i budget 2021: Ramme til imødekommelse af driftsønsker på 1,5 mio. kr., som foreslås at finansiere anskaffelsen.

Slutbrugerundervisning er planlagt til primo 2021, hvorfor det er nødvendigt, at iPadsene er anskaffet og klargjort inden undervisningen.

Anskaffelses- og driftsomkostninger

Det vurderes, at der er behov for anskaffelse af 200 iPads i Frit Valg á 3.460 kr., svarende til 692.000 kr. Dertil kommer udgifter til teleabonnementer på ca. 20 kr. pr. md. pr. enhed, svarende til 48.000 kr. pr. år i løbende driftsomkostninger.

Den samlede anskaffelsespris inkl. driftsomkostninger for 2021 af iPads til Frit Valg beløber sig til 740.000 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at mulighederne for at lease udgifterne til iPads undersøges, så den samlede udgift fordeles over 2 år, og at beløbet finansieres af ramme til driftsønsker på 1,5 mio. kr. i budget 2021.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at hvis både indkøb af iPads og de dertilhørende driftsomkostninger bliver finansieret via ramme til imødekommelse af driftsønsker på 1,5 mio kr. i budget 2021, vil der være 760.000 kr. tilbage af denne ramme.

Beslutning

Indkøb godkendt.

Til toppen


9. Godkendelse af budgetudkast for 2021 for ældreboliger i Jerslev


Resume

Sagsforløb: ÆO

Godkendelse af forslag til driftsbudget for 2021 for ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og økonomikonsulent Henrik Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Fredensbo har fremsendt udkast til driftsbudgetter for 2021 for plejecentrene Elmehøj, Rosengården, Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Der er budgetteret med følgende huslejeændringer for beboerne:

Afdeling 935-0, Elmehøj

Huslejeforøgelsen udgør 3,5 %, svarende til 181 kr. pr. måned pr. lejemål.

Dette skyldes, at der er behov for forøgelse af henlæggelser til planlagt vedligehold. Der skal males vinduer og andet træværk i 2020/2021, hvilket vil reducere henlæggelserne væsentligt.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2019 viste et overskud på 62.939 kr. Overskuddet skyldes besparelser på renholdelses- og vedligeholdelseskontiene, hovedsageligt vedligeholdelse på ”bygning boligdel”.

Afdeling 936-0, Rosengården

Huslejeforøgelsen udgør 1 %, svarende til 65 kr. pr. måned pr. lejemål.

Stigningen skyldes almindelige prisreguleringer.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2019 viste et overskud på 41.856 kr. Overskuddet skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på renholdelses- og vedligeholdelseskontiene.

Afdeling 936-1, Voldgade, Jerslev Ældreboliger

Huslejeforøgelsen udgør 0 %

Afdelingens foreløbige regnskab for 2019 viste et underskud på 90.810 kr., hvilket skyldes korrektion vedr. tidligere år i forbindelse med overtagelsen af administrationsopgaven fra Lejerbo, som reelt betyder en forskydning mellem 2019 og 2020. Korrigeret herfor er regnskabsresultatet for 2019 positivt.

Afdeling 937-0, Valdemarsgade

Huslejeforøgelsen udgør 1,5 %, svarende til 102 kr. pr. måned pr. lejemål.

Stigningen skyldes almindelige prisreguleringer.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2019 viste et underskud på 28.046 kr. Underskuddet er bl.a. opstået grundet forøgelse af offentlige og andre faste udgifter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender budgetudkast for 2021 for Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 10. juni 2020, pkt. 8:

Budgetudkast for Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade godkendt.

Budgetudkast for ældreboligerne i Jerslev udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 9. september 2020:

Afdeling 936-1, Voldgade, Jerslev Ældreboliger

Huslejeforøgelsen udgør 2 %.

Huslejeforhøjelsen giver sammen med budgettet i øvrigt mulighed for at lave nødvendig renovering og istandsættelse af de enkelte boliger, således at disse over en årrække får et løft.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender budgetudkast for 2021 for ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Ældreomsorgsudvalget, 9. september 2020, pkt. 6:

Udsat.

Udvalget ønsker en gennemgang af budget- og regnskabsprocedurer.

Jan Thaibert var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 30. september 2020:

Der gives en gennemgang af spørgsmål stillet vedrørende budget 2020 samt budget 2021 vedrørende Voldgade, Jerslev ved økonomikonsulent Henrik Lykke.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender budgetudkast for 2021 for ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 30. september 2020, pkt. 5:

Udsat.

Udvalget ønsker de vedtagne budgetter for 2021 for de tre plejecentre gennemgået.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 11. november 2020:

På det seneste møde bad udvalget om en belysning af vedligeholdelsesplanerne for boligerne i Voldgade samt svar på, hvorfor der er budgetteret med lejetab, når der er kommunal anvisning på boligerne – begge spørgsmål vedrører budget 2021.

Der gives en gennemgang af de stillede spørgsmål ved økonomikonsulent Henrik Lykke.

Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender budgetudkast for 2021 for ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Seniorcafe i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til forslag om at afsætte midler til seniorcafe i Klokkerholm.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 4. marts 2020 udmøntningen af puljen på 500.000 kr. til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt seniorer. I den forbindelse blev det besluttet, at pengene skulle ud til de frivillige organisationer og foreninger. Inden de kunne komme det, skulle der afholdes to workshops i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund. Det blev også godkendt at samarbejde med en lokal virksomhed, der tidligere har haft succes med at aktivere forskellige frivillige foreninger.

Grundet situationen med Covid-19 er de planlagte workshops flere gange flyttet. Pt. er det uvist, hvornår disse workshops kan afvikles. Fagforvaltningen vil forsøge at afvikle de to workshops i februar 2021.

Der er dog siden udmeldingen af puljen indkommet et enkelt ønske til puljen. En række foreninger i Klokkerholm er gået sammen om at ville oprette en Seniorcafe, hvor de skal mødes to gange om måneden. Det er Klokkerholm Borgerforening, Aktive kvinder, Hellevad-Ørum kirke, Lokalhistorisk arkiv, idrætsforeningen og Klokkerholm hallen. De har den forbindelse ansøgt om 15.000 kr. til afholdelse af disse seniorcafeer, der skal afvikles i løbet af efterår, vinter og foråret 2020/2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender beløbet på 15.000 kr. til Seniorcafe i Klokkerholm.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


11. Planlægning af fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at afholde 2 fællesmøder i 2020.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Det sidste møde i 2020 er berammet til den 3. december 2020.

Foreslåede emner:

 • Sektorovergange og udskrivningskonferencer – hvordan går det, og hvordan foregår det, når en borger udskrives?
 • Dosisdispensering. Hvad er status, og hvornår forventes det at komme i gang?
 • Samarbejde mellem de to udvalgsområder om ældre demente handicappede/psykisk syge. Kan samarbejdet mellem områderne optimeres yderligere?

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter punkter til dagsordenen.

Beslutning

Afholdes som Teams-møde eller udsættes til at man kan mødes fysisk.

Til toppen


12. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19.

Herunder:

 • Plejecenterområdet
 • Dagtilbud
 • Frit Valg – ydelser og drift
 • Sygeplejen
 • Visitationen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om den aktuelle situation givet.

Til toppen


13. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. oktober 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 4. november 2020, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Drøftelse af hjælp til borgere i forbindelse med udskrivning fra sygehus


Resume

Sagsforløb: ÆO

Drøftelse af praktisk hjælp i forbindelse med udskrivning fra sygehus.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Christen Hansen Bager ønsker dels en orientering om, hvorledes Visitation og sygehus samarbejder og koordinerer indsatsen, når en person udskrives fra sygehus, dels en drøftelse af, hvordan vi sikrer, at borgeren og hans/hendes nærmeste får den bedste service allerede fra borgerens indlæggelse og efterfølgende hjemkomst.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd anmoder Ældreomsorgsudvalget om at drøfte sagen.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Til toppen


15. Forslag fra udvalgsmedlem


Resume

Sagsforløb: ÆO

Dagsordenpunkt fra Klaus Riis Klæstrup.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Klaus Riis Klæstrup har anmodet om behandling af følgende i Ældreomsorgsudvalget:

Aktions/- erindringsliste over igangværende opgaver:

Indførsel af aktionsliste udvisende igangsatte opgaver under Ældreomsorgsudvalget, som ajourføres til hvert ældreomsorgsudvalgsmøde:

Listen kan ligge under pkt. orientering.

Aktionslisten skal indeholde følgende:

Hvad der er igangsat (opgave og tidspunkt) - Status (Hvad er status for opgaven) – Forventet termin for afslutning (Mdr./år).

Under orientering (åben)

Status i følgende ønskes (spørges ind til)

 • Effektivisering af nødkald, central modtager
 • Centralisering af kørselsbestillinger fra kørselskontoret til borgere på plejehjem
 • Implementering af elektroniske låse ved borgere herunder økonomi.

Repræsentation

Kommunerepræsentanter i boligforeningernes afdelingsbestyrelser hvor der indgår plejehjem:

 • Afdelinger som udelukkende består af kommunale institutioner. Eks. afdeling 41 i PM boligforening. Hvem godkender budget og regnskaber her. Vedligeholdelsesplaner
 • Afdelinger hvor der indgår kommunale plejehjem og andre almene lejeboliger.
Beslutning

Udvalget ønsker udarbejdet en aktionsliste, som løbende ajourføres.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning
 • Udvalget orienteret om, at systemet EduAdm, som kan bruges til administration af elever, kan finansieres af ny pulje afsat til fastholdes af elever
 • Orientering om tiltag for at effektivisere nødkald
 • Orientering om muligheden for centralisering af kørselsbestillinger
 • Orientering om status for elektroniske låse

Til toppen


17. Lukket punkt: Overvejelse om eventuelt køb af boliger


Til toppen


18. Lukket punkt:


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


20. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 11. november 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer