Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 12. maj 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Lempelse af besøgsrestriktioner på Ældreområdet COVID-19


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet principper for tilrettelæggelse af besøg hos borgere på Ældreområdet, som forelægges til udvalgets godkendelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Sundhed og Velfærd har udarbejdet nedenstående principper for tilrettelæggelse af besøg hos borgere på Ældreområdet, såfremt udvalget vurderer, at der skal ske en genåbning af tilbuddene for besøgene.

Det gældende besøgsforbud skal lempes på en måde, så de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes og risikoen for smitte så vidt muligt ikke øges. Nedenstående principper danner grundlag for en forsigtig lempelse af besøgsrestriktioner.

Sundhedsfagligt forsvarligt besøg

Lempelserne af besøgsrestriktionerne skal imødekomme den ensomhedsfølelse og det afsavn, som beboerne på tilbuddene kan føle, men skal gennemføres på en måde, så risikoen for smitte hos beboere og personale ikke øges. Besøg vil således kun blive afholdt på en sundhedsfaglig ansvarlig måde.

Plejecenterlederen vil i samråd med medarbejderne foretage en individuel vurdering af, om den enkelte borger kan modtage besøg.

Vurderingen foretages ud fra om:

 • Er borgeren rask?
 • Muliggør situationen en overholdelse af de sundhedsfaglige retningslinjer?

Alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af COVID-19 skal overholdes.

Både beboere og pårørende gøres opmærksom på vigtigheden af at holde afstand og huske håndvask og afspritning, så smittefaren undgås.

Adgang

De besøgende skal opholde sig udendørs.

Besøgene skal ske på en sundhedsfagligt forsvarlig måde, der skærmer andre beboere og personale.

Hvordan den konkrete besøgsgang afvikles, er en ledelsesmæssig afgørelse på det enkelte plejecenter.

Pårørende

Alle besøg skal ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, så smittespredning undgås, og altid efter konkret aftale med stedets ledelse.

Ældreområdet åbner op for, at borgerne må få 1-2 faste besøgspersoner blandt de nærmeste pårørende.

Der fastsættes en tidsmæssig ramme for længden af besøget.

Der hvor det er muligt tilbydes borgerne at modtage besøg af 2 pårørende samtidig.

Der udarbejdes en folder til de pårørende med oplysninger om, hvordan besøgene gennemføres mest hensigtsmæssigt, herunder opremsning af de sundhedsfaglige retningslinjer.

Besøgsrestriktion ved udbrud af coronavirus

Skulle der ske et udbrud af coronavirus på et tilbud, vil der blive genindført besøgsrestriktion på 14 dage, inden der åbnes op for besøg igen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt gældende besøgsrestriktioner for plejecentrene i Brønderslev Kommune skal lempes.

I bekræftende fald foreslås lempelserne at bygge på følgende principper:

 • Sundhedsfagligt forsvarligt besøg, som indebærer en individuel vurdering af, om den enkelte kan modtage besøg samt overholdelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Adgang, som angiver at de besøgene opholder sig udendørs
 • Borgerne må få 1-2 faste besøgspersoner blandt de nærmeste pårørende. Der fastsættes en tidsmæssig ramme for længden af besøget, og besøg gennemføres af 2 pårørende samtidig, hvor det er muligt.
 • Besøgsrestriktion ved udbrud af coronavirus, hvilket vil sige, at der genindføres besøgsrestriktion på 14 dage ved konstatering af coronavirus
Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 8:

Udvalget godkender besøg udendørs i helt særlige tilfælde og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens hygiejneregler.

Udvalget ønsker etableret pavilloner på de plejecentre, hvor der pt. ikke er mulighed for udendørs besøg under tag.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 12. maj 2020:

Sundhedsstyrelsen beskriver i ”Retningslinjer om forebyggelse af smitte med Covid-19 ved besøg på plejecentre” hvordan besøg på plejecentre kan planlægges med fokus på at forebygge og begrænse smitte med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen udtaler om retningslinjen ”at den nye retningslinje ikke udvider muligheden for at have besøg. Retningslinjen giver derimod anbefalinger til, hvordan besøg, der allerede afholdes i dag, kan gennemføres med fokus på forebyggelse af smittespredning med COVID-19 til beboere på plejecentrene.”

Besøgsrestriktionen fra Styrelsen for Patientsikkerhed er stadig gældende og omfatter stadig både fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over.

Der kan kun gennemføres indendørs besøg i kritiske situationer. En kritiske situation er et uopsætteligt besøg fra:

 • En nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller
 • Forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år.
 • Forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutningen om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen.

Besøg på udearealer kan ske uden, at det er tale om kritiske situationer, hvis kommunalbestyrelsen har besluttet det. For at undgå smittespredning skal besøg på plejecentre foregå på en kontrolleret måde og de besøgende skal kende og følge sundhedsstyrelsens råd om hygiejne og afstand.

Håndhygiejne

 • Mulighed for at vaske eller afspritte hænder ved ankomst og efter besøget
  • Der bør opsættes plakater, der viser hvordan der udføres korrekt håndhygiejne og hvorfor.
 • Hvis det sker, at det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og beboeren vaske/afspritte hænder umiddelbart efter kontakten.

Rengøring

Der skal generelt være stor fokus op rengøring for at nedsættes smitterisikoen og med særlig fokus på:

 • Fælles kontaktpunkter (genstande, der berøres hyppigt, herunder borde, stole, dørhåndtag, knapper i elevatorer m.v.) identificeres, og der laves en plan for rengøring af disse.
 • Kontaktpunkter, hvor den besøgende har opholdt sig og færdedes rengøres med almindelige rengøringsmidler, helst efter hvert besøg.
 • Brug egne genstande for at undgå fælles kontaktpunker (fx undgå fælles kagefad, kaffekander, vandkander m.v.).
 • Fælles skraldespande skal tømmes, inden de bliver fyldte og mindst én gang dagligt.

Afstand

 • Der holdes 2 meters afstand mellem beboer og besøgende under besøget ud fra et forsigtighedsprincip.
 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås.
 • Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, fx fordi beboeren har svært ved at forstå anbefalingerne, anbefales det, at den fysiske kontakt er kortvarig, og at man holder god håndhygiejne. Det kan ligeledes overvejes, om den besøgende skal etablere en barriere i form af maske/visir.

Generelt skal besøgende være unde symptomer på sygdom, også milde symptomer, i 48 timer inden besøget. Antallet af deltagere i besøgt skal begrænset således at der er mulighed for at holde 2 meters afstand mellem alle deltagere i besøget. Besøg skal altid aftales på forhold med plejecentret herunder tidspunkt og antal besøgende.

Særligt for besøg udenfor

 • Udearealer indrettes, så besøg kan gennemføres ved at holde afstand, have god mulighed for hygiejne og efterfølgende rengøring af kontaktflader (jf. ovenstående). Fx ved at opdele haven i zoner, afholde besøg på borgerens terrasse eller på skift gennemføre besøg i et dertil indrettet område, som fx en åben pavillon.
 • Der sikres let adgang til god håndhygiejne med håndsprit eller vand, flydende sæbe og engangshåndklæder for de besøgene

Særligt for besøg indenfor (kun i kritiske situationer)

 • Besøg gennemføres i udgangspunktet i borgerens bolig. Ingen besøg bør foregå på fællesarealer
 • Hvis der er direkte adgang til borgerens bolig gennem fx terrassedør skal denne så vidt muligt anvendes som ind- og udgang.
 • Hvis der ikke er direkte adgang til boligen og man skal bevæge sig gennem fællesarealer eller lignende, kan besøgende føres af personalet til beboeren, uden at den besøgende berøre kontaktflader. Når besøget er slut, forlader den besøgende med det samme plejecentret uden at berøre kontaktflader.
 • Besøgende skal så vidt muligt undgå at røre ved genstande i borgerens bolig.
 • Luft ud i besøgslokalet eller i beboerens bolig under eller efter besøget om muligt.

Ledelsen er ansvarlig for, at der på baggrund af de sundhedsfaglige anbefalinger udarbejdes en instruks, der sikrer at de nødvendige smitteforebyggende tiltag efterleves og er tilpasset det enkelte plejecenters rammer.

Infektionshygiejnen er gået i gang med at udarbejde instrukser til personalet.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en pjece til pårørende, og plakater med information om forholdsregler ved besøg. Pjecen kan sendes til de pårørende inden besøget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager stilling til, om der i lyset af Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer alene skal være mulighed for at gennemføre besøg i helt særlige tilfælde, eller om mulighederne for adgang til besøg skal åbnes yderligere.

Beslutning

Udvalget godkender, at der i forlængelse af vejledning fra Sundhedsstyrelsens af d.d. åbnes for yderligere adgang for besøg.

Til toppen


4. Godkendelse af beslutningsprotokol


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Digital underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 13. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer