Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 13. januar 2021
Lokale: Virtuelt møde
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Demensalliancen – tilbud om at gøre Brønderslev Kommune demensvenlig


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Brønderslev Kommune er inviteret til at deltage i Demensalliancen, hvor formålet er at gøre kommunen demensvenlig.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte, om Brønderslev Kommune skal deltage i Demensalliancen i 2021, samt hvor finansieringen skal anvises.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Demensalliancen er et samarbejde mellem Ældresagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen. Visionen for Demensalliancen er et demensvenligt Danmark, hvor ingen står alene med Demens, og hvor Danmark bliver foregangsland når det handler om at skabe det bedst mulige liv for demensramte og deres pårørende.

Demensalliancen tilbyder alle kommuner til i 2021 at blive en del af et intensivt udviklingsforløb, hvor førende eksperter også deltager og giver sparring på, hvordan den lokale demensindsats styrkes. Udviklingsforløbet vil tage udgangspunkt i kommunernes projekter, udfordringer og erfaringer, og der vil blive skabt strategiske og langsigtede løsninger gennem forløbet. Det hele på baggrund af den nyeste viden indenfor demensområdet.

Brønderslev Kommune blev i 2017 også tilbudt at deltage i Demensalliancen, hvilket Ældreomsorgsudvalget stemte imod. Der er dog sket meget på demensområdet siden. Derfor mener Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd, at der er anledning til at drøfte, om en deltagelse i Demensalliancen giver mening på nuværende tidspunkt.

Siden 2017 er der bl.a. lavet følgende på demensområdet i Brønderslev Kommune:

 • Udarbejdet en demensstrategi, som bl.a. blev udviklet på en såkaldt DemensCamp, der minder om det forløb, Demensalliancen tilbyder. At deltage i DemensCampen var til stor gavn for fagligheden og processen omkring strategien. Den endelige demensstrategi – i Brønderslev Kommune er vi fælles om livet med demens – består af 6 temaer, hvoraf det ene tema har overskriften ”en demensvenlig kommune”. Det tema handler om, kommunen gerne vil skabe de bedste betingelser for demensramte og deres pårørende ved bl.a. at udbrede viden om demens, støtte dem og klæde alle bedre på til mødet med demens.
 • Deltagelse i Alzheimerforeningen projekt ”Demensvenner i Danmark”, hvor kommunen siden 2018 har uddannet flere borgere i at blive DemensVenner, uddannet lokale Demensveninstruktører samt gjort lokale arbejdspladser Demensvenlige.
 • Nedsat en tværfaglig demensgruppe, der skal sikre, at demensindsatsen sker på tværs af alle forvaltninger i et forum, hvor viden og erfaringer kan deles.

Et forløb med Demensalliancen koster 50.000 kr. at deltage i for et team på 5 personer. Forløbet strækker sig over 2 x 2 dage og er inkl. fuld forplejning, inspiration, procesledelse og løbende sparring. Dertil kommer udgifter til transport og overnatning. I første del af forløbet arbejdes der med 2 lokale udfordringer, der munder ud i 2 lokale aktionsplaner, der efterfølgende skal implementeres. I anden del af forløbet arbejdes der med 1 lokal udfordring samt en lokalpolitisk debat, hvorfor der også skal deltage en repræsentant fra det politiske niveau.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, om Brønderslev Kommune skal deltage i Demensalliancen i 2021 samt hvorfra finansieringen skal anvises.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 6. januar 2021, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt tilslutning til demensalliancen, samt at udgiften finansieres af de afsatte puljer i budget 2021.

Til toppen


4. Godkendelse af kvalitetsstandarder på ældre- og hjælpemiddelsområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO

Efter Ældreomsorgsudvalgets ønske om, at kvalitetsstandarderne på ældre- og hjælpemiddelsområdet fremadrettet behandles over flere møder, fremsendes de første 7 nu til godkendelse. Der er ingen nye kvalitetsstandarder.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om de reviderede og uændrede kvalitetsstandarder kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 2. december 2020 ønskede udvalget, at kvalitetsstandarder på ældre- og hjælpemiddelsområdet fremadrettet fordeles på flere møder. Samtidig havde udvalget også spørgsmål vedr. nogle af kvalitetsstandarderne. Svarene på disse spørgsmål følger kvalitetsstandarderne, som de relaterer sig til (jf. bilag).

Ifølge servicelovens § 138 skal Byrådet "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på at præcisere indholdet, så ydelsernes rammer bliver tydeligere - både for medarbejdere og borgere.

Alle kvalitetsstandarder med sagsbehandlingsfrister er tilrettet, således at sagsbehandlingstiden nu fremgår tydeligere.

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Afløsning-aflastning

Sagsbehandlingstid tydeliggjort.

 • Boligindretning

Sagsbehandlingsfrist ændret fra 12 til 9 måneder, og Levering af indsats ændret, idet Brønderslev Kommune ikke længere har indkøbsaftaler med håndværkere, hvorfor

Visitationen frit kan vælge håndværker. Det afspejler således gældende praksis.

 • Forbrugsgoder

Sagsbehandlingstid tydeliggjort.

 • Forebyggende hjemmebesøg (spørgsmål og svar – se bilag)

Afsnit slettet under Indhold, da det går igen under Omfang/varighed, og det er tydeliggjort, at alle borgere kan ringe, hvis de er bekymrede for en medborger. Sagsbehandlingstid tydeliggjort.

 • Fribefordring

Sagsbehandlingstid tydeliggjort. Klagemulighed er rettet til Styrelsen for patientklager, og ikke Styrelsen for patientsikkerhed, så det svarer til gældende praksis.

 • Hjemmesygepleje

Tilrettet lovgivningen under Målgruppe/tildelingskriterier, og sagsbehandlingstid tydeliggjort.

Uændrede kvalitetsstandarder

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

 • Aktivitetstilbud til demente

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de reviderede og uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kvalitetsstandarder vedr. afløsning/aflastning, boligindretning, forbrugsgoder, forebyggende hjemmebesøg, hjemmesygepleje og aktivitetstilbud til demente godkendt.

Kvalitetsstandard vedr. fribefordring udsat.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi har udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelse af den fremtidige fysioterapeutiske behandling i regionen. Praksisplan for fysioterapi udarbejdes/revideres hvert fjerde år.

Praksisplanen er godkendt til udsendelse af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi den 24. september 2020 og anbefalet kommunal godkendelse i KKR den 13. november 2020.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om Praksisplan for fysioterapi kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Praksisplanen er et værktøj i den fremtidige tilrettelæggelse af og udvikling på fysioterapiområdet og skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem sektorerne. Herudover skal praksisplanen beskrive den økonomiske udvikling, antal fysioterapeutiske klinikker, praksisformer og kommunalt oprettede tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Praksisplanen indeholder en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, en beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau. Praksisplanen inkluderer ridefysioterapi.

Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra regionen, de nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. Der er via Det fælleskommunale Sundhedssekretariat og det kommunale netværk på området sket en administrativ inddragelse af kommunerne undervejs i processen.

Kommunerne har i processen haft særlig fokus på udvikling af samarbejdet på tværs og på arbejdet med kvalitetsudviklingen på området. Herudover er der lagt vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig Praksisplan. Kommunerne har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i vores region er passende, og der er i Praksisplanen ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender Praksisplan for fysioterapi.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 6. januar 2021, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2021, pkt. 9:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Udmøntning af puljer i budget 2021


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte ønsker til og principper for udmøntning af puljer afsat i budget 2021 på tilsammen 4,744 mio. kr. årligt.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I budget 2021 er der afsat følgende tre puljer under Ældreomsorgsudvalget:

Normering på plejecenterområdet, 3,0 mio. kr.

Ramme til imødekommelse af driftsønsker, 1,5 mio. kr.

Pulje til bekæmpelse af ensomhed, 0,244 mio. kr.

Ældreomsorgsudvalget har på sit møde den 11. november 2020 besluttet at reservere 0,4 mio. kr. årligt til indkøb af iPads til SOSU-personale. Beløbet finansieres af ramme til imødekommelse af driftsønsker.

Økonomiudvalget vil på sit møde den 9. december 2020 tage stilling til, i hvilket regi de enkelte delelementer i budget 2021 besluttes.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, hvordan de afsatte puljer ønskes udmøntet. Af vedlagte bilag fremgår de ønsker, som blev fremlagt til budget 2021. De afsatte puljebeløb flugter beløbsmæssigt med de fremsatte budgetønsker, men andre hensyn end beskrevet i ønskerne kan naturligvis også bringes i spil ved udmøntningen.

Forvaltningen foreslår en udmøntning i 2 faser, hvor principper, ønsker mv. fastlægges i 1. fase, samt at forvaltningen på dette grundlag i fase 2 laver et konkret forslag til udmøntning af de afsatte puljer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter ønsker til og principper for udmøntning af de 3 puljer i budget 2021, samt at forvaltningen til et efterfølgende udvalgsmøde fremlægger forslag til udmøntning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkning.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 2. december 2020, pkt. 8:

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 13. januar 2021:

Økonomiudvalget har på sit møde den 9. december 2020 godkendt, at de afsatte puljer i budget 2021 udmøntes efter beslutning i Ældreomsorgsudvalget.

Beslutning

Drøftet. Sagen genoptages på næste møde efter drøftelse i de politiske grupper.

Bilag

Til toppen


7. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19.

Herunder:

 • Plejecenterområdet
 • Dagtilbud
 • Frit Valg – ydelser og drift
 • Sygeplejen
 • Visitationen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om den aktuelle situation givet.

Til toppen


8. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. december 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 6. januar 2021, pkt. 3:

Taget til efterretning

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fremlæggelse af aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har på sit møde den 11. november 2020 ønsket at få udarbejdet en aktionsliste som løbende ajourføres og forelægges udvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager aktionslisten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Møderne i udvalget starter for eftertiden kl. 8.00.

Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


13. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 13. januar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer