Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 18. august 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Sag nr.3 og10 udsættes til næste møde.

Til toppen


3. Godkendelse af budgetudkast for 2022 for kommunale plejecentre samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev


Resume

Sagsforløb: ÆO

Udkast til driftsbudgetter for 2022 for plejecentrene Elmehøj, Rosengården, Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om driftsbudgetter for 2022 kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Lone Jin Mikkelsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Fredensbo har fremsendt udkast til driftsbudgetter for 2022 for plejecentrene Elmehøj, Rosengården, Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Der er budgetteret med følgende huslejeændringer for beboerne:

Afdeling 935-0, Elmehøj

Huslejeforøgelsen udgør 1,5 %, svarende til 79 kr. pr. måned pr. lejemål.

Huslejeforøgelsen skyldes, at der fortsat afvikles på underskud opstået før 2019.

Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse er bibeholdt på samme niveau som for 2021. Der henlægges i 2022 til istandsættelse ved fraflytning for at sikre, at der er henlagt de nødvendige midler.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2020 viser et overskud på 24.841 kr. Overskuddet skyldes hovedsageligt besparelser på de variable udgifter.

Afdeling 936-0, Rosengården

Der er ikke behov for huslejeforhøjelse for 2022.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2020 viser et overskud på 150.888 kr. Overskuddet skyldes et mindreforbrug på offentlige og andre faste udgifter (energiforbrug) samt de variable udgifter.

Afdeling 936-1, Voldgade, Jerslev Ældreboliger

Huslejen nedsættes samlet med 1,8 %.

Det udarbejdede budget for 2022 viser en samlet huslejenedsættelse for 2022 på 1,8 %, når der fortsat budgetteres med låneydelser til Landsbyggefonden.

Konto 116. planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er i budget 2022 forhøjet med 80.000 kr., således at der er mulighed for istandsættelse af yderligere 2 køkkener i 2022.

Der er i budget 2022 budgetteret med 165.000 kr. vedrørende overskud fra tidligere år, og en samlet lejenedsættelse på 16.163 kr.

Der er budgetteret med huslejenedsættelse på 2 % for 14 boliger og uændret boligleje for de to boliger, hvor der indsættes nye køkkener i 2021. Dette giver en samlet huslejenedsættelse for afdelingen på 1,8 %.

Den nye leje for nuværende beboere vil være 943 kr. pr. m2, svarende til en lejenedsættelse på 96 kr. pr. måned. For boliger med nye køkkener vil lejen være uændret, svarende til 962 kr. pr. m2.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2020 viser et overskud på 137.885 kr. Overskuddet skyldes hovedsageligt besparelser på de variable udgifter.

Afdeling 937-0, Valdemarsgade

Huslejen nedsættes med 3,5 %, svarende til 229 kr. pr. måned pr. lejemål.

Nedsættelsen skyldes, at tidligere års underskud er afviklet, og der kan i stedet indtægtsføres et mindre beløb fra tidligere års (2020) overskud.

Der henlægges i 2022 til istandsættelse ved fraflytning for at sikre, at der er henlagt de nødvendige midler.

Afdelingens foreløbige regnskab for 2020 viste et overskud på 160.791 kr. Overskuddet skyldes et mindreforbrug på offentlige og andre faste udgifter (energiforbrug) samt de variable udgifter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender budgetudkast for 2022 for Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade, Jerslev.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Udvalget indstiller, at udgiften til retssagen på 6,3 mio.kr.tillægsbevilgesafkommunekassen.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2022


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ifølge budgetprocessen for budget 2022 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde. Herudover har omprioriteringsforslagene været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m. De indkomne høringssvar fremgår af vedhæftede bilag.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2022 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen, således der opretholdes uændret serviceniveau.

Punkterne fra opmærksomhedslisten behandles i forhandlingsudvalget (Økonomiudvalget og repræsentant fra liste O) den 25. august 2021, og indarbejdes i budgetgrundlaget.

Omprioriteringsforslagene har været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m. De indkomne høringssvar fremgår af vedhæftede bilag.

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen samt drøfter de indkomne høringssvar.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Opmærksomhedsliste og ønskeliste til budget 2022


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender opmærksomhedsliste og ønskeliste til budget 2022 til behandling i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På baggrund af de tidligere drøftelser om budget 2022 har fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejdet fremsendte liste over opmærksomhedspunkter og ønsker til budget 2022 for Ældreomsorgsudvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget træffer beslutning om de fremsendte lister over opmærksomhedspunkter og ønsker til budget 2022.

Beslutning

Ønske vedr. covid-19 udgifter på Asaa Friplejehjem udgår af ønskesedlen.

Vivaldi Friplejehjems covid-19 udgifter foreslås dækket af den samlede konto til covid-19.

Bilag

Til toppen


7. Frigivelse af anlægsbevilling til investering i skærmbesøg


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 2,1 mio. kr. til investering i skærmbesøg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2021 blev der afsat anlægsmidler på 2,1 mio. kr. til investering i skærmbesøg på ældreområdet. Der er indgået kontrakt med firmaet Viewcare, som leverer og implementerer skærmløsninger. Viewcare bruges af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, hvor målet er at omlægge fysiske besøg til skærmbesøg. Målet er over en fire års periode at omlægge 125 borgere til skærmbesøg. Det bemærkes, at der typisk vil være tale om en omlægning til både fysiske besøg og skærmbesøg, og efter en konkret vurdering kan der være tale om at øge antallet af skærmbesøg.

Status på igangsættelsen af Viewcare er, at der er opsat 88 skærme ude ved borgerne. Der foretages mellem 140-200 opkald om ugen. Et gennemsnitligt skærmopkald har en varighed af 2,6 minut.

Omstillingen til skærmbesøg tager tid, da det er en kulturændring både for borgere og medarbejdere. Omstillingen til skærmbesøg er udfordret af Covid-19, da det har taget tid fra projektet, men set i lyset af dette, er projektet kommet godt fra start.

De 2,1 mio. kr. forventes brugt i indeværende budgetår.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevilling afsat i budget 2021 til investering i skærmbesøg.

Personale

Indførelse af skærmbesøg betyder en omlægning af arbejdstimerne for personale og borgere. Personalet skal vænne sig til, at kontakten med borgerne ændrer sig ved overgang til skærmbesøg. På sigt forventes et øget brug af skærmbesøg at reducere behovet for personaletimer. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med rekrutteringsudfordringen på SOSU-området og et stigende antal ældre i de kommende år.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


8. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2021 berammet til henholdsvis den 12. maj og den 15. september 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter punkter til dagsordenen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 11. august 2021, pkt. 10:

 • Ældrerådet ønsker status på punkterne fra sidste afholdte fællesmøde.
 • Drøftelse af, hvordan vi får flere frivillige i gang med meningsfyldte opgaver – en mulighed kunne være at inddrage fagbevægelserne.

Kurt Kristensen var fraværende.

Beslutning

Følgende emner ønskes behandlet:

 • Evaluering afsamarbejdet den forgangne Byrådsperiode
 • De foreløbige erfaringer medde nye bestyrelser på plejecentrene, herunder overvejelser om valg til bestyrelser
 • Opfølgning på temadag omseniorboliger

Til toppen


9. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 20. juli 2021 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 11. august 2021, pkt. 3:

Venteliste taget til efterretning.

Kurt Kristensen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Til toppen


10. Orientering om ny overenskomst for almen praksis


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er nået til enighed om en ny overenskomst (OK22), der gælder fra 1. januar 2022, hvis aftalen bliver godkendt af repræsentantskabet og af medlemmerne.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der er indgået en ny overenskomst for almen praksis, som vil gælde fra 2022, såfremt den tiltrædes.

I overenskomsten er der en række punkter, som er særligt relevante i en kommunal kontekst. Disse punkter gennemgås i det følgende.

 • Faste læger på plejecentre gøres til en permanent ordning.
 • Styrket samarbejde med kommunale akutfunktioner Med henblik på at styrke den praktiserende læges samarbejde med de kommunale akutfunktioner og sikre lægedækningen til de kommunale akutfunktioner og give plejepersonalet på akutfunktionerne større mulighed for lægefaglig sparring og rådgivning aftales et styrket samarbejde med kommunale akutfunktioner
 • Sundhedstjek til borgere på botilbud. Sundhedstjek tilbydes til personer på 18 år og derover, med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som opholder sig på botilbud, med henblik på at øge deres levetid samt livskvalitet. Sundhedstjekket gennemføres hvert andet år og foregår på botilbuddet, så det kan gennemføres i forhold til personens behov og således, at det er muligt at sikre involvering af pårørende samt personalet på botilbuddet. Personalet på botilbud får mulighed for at kontakte almen praksis for aftale om sundhedstjek.
 • Fokuseret somatisk undersøgelse til borgere med psykisk sygdom. Undersøgelsen tilbydes til to afgrænsede målgrupper indenfor det psykiatriske område. Som udgangspunkt identificerer lægen selv borgere til undersøgelsen, men kommunale tilbud eller andre aktører kan ligeledes kontakte almen praksis på vegne af patienter med psykisk sygdom med henblik på at aftale tid til fokuseret somatisk undersøgelse. Ligeledes kan almen praksis anmode om hjælp til kontakt af en patient, såfremt patienten er i kontakt med den pågældende aktør/kommunale tilbud.
 • Videokonference. Målgruppe for en aftalt telefonkonsultation er borgere, som ikke har adgang til videoudstyr, eller som ikke har mulighed for at gennemføre en videokonsultation, som følge af at de ikke har NEM-id og ikke kan assisteres af pleje- eller sundhedspersonale.
 • Digital telefon. Skal blandt andet gøre det lettere at understøtte udveksling af fx bagom-telefonnumre, fraværsoplysninger og EDI-lokationsnumre. Telefonbogen skal integreres med lægens praksissystem, og bidrage til hurtigere og præcis kontakt mellem sundhedspersoner.
 • Henvisning til telecare Nord. Parterne er enige om, at de praktiserende læger henviser relevante borgere i målgruppen til tilbuddet.

Generelt ligger mange af områderne i overenskomsten fint i tråd med Region Nordjyllands nye Praksisplan. Det forventes, at en stor del af arbejdet med at sikre implementeringen af indsatserne i overenskomsten kan ske via praksisplanimplementeringsgruppen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


11. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid-19.

Herunder:

 • Plejecenterområdet
 • Dagtilbud
 • Hjemmeplejen
 • Sygeplejen
 • Visitationen

Orienteringen forventes at være den sidste udvalgsorientering, medmindre der sker en væsentlig ændring i situationen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


12. Aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fremlæggelse af aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har på sit møde den 11. november 2020 ønsket at få udarbejdet en aktionsliste, som løbende ajourføres og forelægges udvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager aktionslisten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Hellevadlund Rehabiliteringscenter har modtaget de første borgere.

Spørgsmål om nyttejobs.

Spørgsmål om status for ansættelse af medarbejdere alene til rengøringsopgaver, jf. udvalgsmøde i maj 2021.

Til toppen


14. Lukket punkt: Opfølgning på klagesag


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


15. Lukket punkt: Redegørelse


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


16. Lukket punkt:


Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


17. Lukket punkt:


Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


19. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 23. august 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer