Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 6. oktober 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Jan Thaibert.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget igangsatte den 9. juni 2021 en proces med henblik på at tilrette kvalitetsstandarderne på området sprogligt, så de blev mere borgerrettede.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om kvalitetsstandarderne kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Lone Jin Mikkelsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med re-godkendelse af kvalitetsstandarder på området, besluttede Ældreomsorgsudvalget den 2. december 2020, at kvalitetsstandarderne skulle tilrettes sprogligt, så de blev mere borgerrettede. Den 9. juni blev processen igangsat, og der har været nedsat en arbejdsgruppe, hvor også et medlem fra Ældrerådet har deltaget for at sikre et borgerrettet sprog. Samtidig skal Brønderslev Kommune i 2022 have ny hjemmeside, hvor arbejdet med mere borgerettet kommunikation naturligt vil indgå.

Folketinget har gjort det lovpligtigt for kommunerne at udforme kvalitetsstandarder på nogle af de store velfærdsområder, som skal godkendes en gang årligt. På Ældreomsorgsudvalgets område gælder det Servicelovens §§ 79a, 83 og 83a. Mange kommuner – herunder Brønderslev Kommune – udarbejder også kvalitetsstandarder på områder, som ikke er lovpligtige. Disse forelægges udvalget på de næstkommende møder, hhv. 3. november og 1. december 2021 til godkendelse.

Kvalitetsstandarderne fungerer som et styringsredskab og har en række anvendelsesmuligheder, herunder:

 • at sikre, at det er politikerne og ikke de enkelte visitatorer, der fastlægger kommunens generelle serviceniveau
 • at skabe et ensartet serviceniveau for alle kommunens borgere og formidle det
 • at danne grundlaget for de udførende medarbejderes daglige indsats
 • at bidrage til, at det faktiske serviceniveau leveres inden for budgetrammen

Kvalitetsstandarderne skal indeholde en præcis beskrivelse af indsatsernes indhold, omfang og udførelse, som skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, afsatte ressourcer, afgørelser samt levering af indsatserne. Samtidig skal kvalitetsstandarderne indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål. Derudover skal det af kvalitetsstandarderne fremgå, hvilke kvalitetskrav kommunalbestyrelsen stiller til leverandører, herunder krav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø m.v.

De forskellige indsatspakker fremgår ikke af kvalitetsstandarderne, men er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Fremadrettet vil det udelukkende være de lovpligtige kvalitetsstandarder, der forelægges udvalget en gang årligt til godkendelse. De kvalitetsstandarder, der ikke er lovpligtige, forelægges til godkendelse, når der er ændringer, dog mindst en gang pr. byrådsperiode.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de fremsendte lovpligtige kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 29. september 2021, pkt. 4:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med følgende bemærkning til klippekort:

Der bør være frit valg for borgere visiteret til klippekort på, hvorledes tiden ønskes brugt.

Klippekort bør også kunne bruges til ekstra praktisk hjælp. Eksempelvis rengøring af køleskab, ekstra rengøring af fx badeværelse, køkken, soveværelse. Uden at dette går ud over den allerede visiterede ydelse.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Godkendt med redaktionelle ændringer.

Udvalget roser den sproglige tilretning af kvalitetsstandarderne.

Udvalget ønsker udleveret en folder om anvendelse af klippekort på plejecentre.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Genberegning af timepriser for personlig pleje og praktisk hjælp


Resume

Sagsforløb: ÆO

Timepriserne for personlig pleje og praktisk hjælp for 2020 er genberegnet i lyset af regnskab 2020.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende de reviderede timepriser, samt at ændringen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2022.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og økonomichef Jan Clemmensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Det følger af lovgivningen, at kommunerne skal afregne sine private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp med et beløb, der svarer til, hvad det ville koste kommunerne selv at levere en tilsvarende ydelse. Taksterne skal fastsættes på baggrund af kommunens samtlige budgetterede, direkte og indirekte langsigtede omkostninger ved levering af ydelsen.

Timepriserne for praktisk hjælp og personlig pleje er blevet genberegnet på baggrund af det konkrete forbrug i 2020, og på den baggrund foreslås taksterne tilrettet med virkning fra 1. januar 2022.

Den endelige beregning af timetaksterne for 2020 viser følgende

 • Timeprisen for praktisk hjælp ændres fra 351 kr. til 352 kr.
 • Timeprisen for personlig pleje leveret på hverdage mellem kl. 7:00 og 17:00 ændres fra 351 kr. til 352 kr.
 • Timeprisen for personlig pleje leveret i øvrige tidsrum ændres fra 487 kr. til 482 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at de korrigerede takster lægges til grund ved beregning af taksterne for 2022.

Personale

Ingen.

Økonomi

Sagen er lavet i samarbejde med Økonomiafdelingen, som derfor ikke har yderligere kommentarer.

Beslutning

Forvaltningens forslag godkendt.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


5. Regnskab for Kornumgaard 2020


Resume

Sagsforløb: ÆO

Plejecenter Kornumgaards regnskab for 2020 fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og økonomichef Jan Clemmensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har driftsoverenskomst med plejecenter Kornumgaard, og det medfører, at regnskabet skal konteres ind i det kommunale regnskab.

Kornumgaard afregnes på lige fod med de store kommunale plejecentre, dvs. efter taksten for plejecentre med mere end 30 pladser. Derudover afregnes Kornumgaard for udgifter til lån m.v., idet plejecentret selv er boligforening. Denne praksis sikrer, at Kornumgaard ligestilles med de kommunale plejecentre.

Regnskabet fremsendes til udvalgets behandling i forlængelse af henvendelser tidligere på året fra Danske Diakonhjem om Kornumgaards økonomiske udfordringer.

Af bilaget fremgår såvel budget som regnskab for 2019 og 2020. Som det fremgår, er forbrugsmønstret meget ens i de to år, og regnskabsresultatet giver ikke anledning til bemærkninger.

Kornumgaard kan på linje med kommunale institutioner overføre over- og underskud mellem årene. Det fremgår, at Kornumgaard har et underskud på regnskab 2019 på 737.000 kr. Regnskabet for 2020 viser, at underskuddet i løbet af året er nedbragt til 536.000 kr.

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Uddybning af muligheden for udlevering af midlertidige hjælpemidler i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget har ønsket en uddybning af muligheden for at udlevere midlertidige hjælpemidler enten fra bibliotekerne eller fra plejecentrene.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om udlevering af midlertidige hjælpemidler enten fra bibliotekerne eller fra plejecentrene kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne-Cathrine Visborg deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgsmødet den 9. juni 2021 blev udvalget præsenteret for 3 muligheder for at udlevere midlertidige hjælpemidler i Brønderslev Kommune. Udvalget ønskede, der blev arbejdet videre med én af mulighederne – nemlig udlevering fra bibliotekerne – samt en ny mulighed: udlevering fra plejecentrene.

Udlevering fra bibliotekerne

Alle hjælpemidlerne vil være fysisk placeret på Brønderslev Biblioteks lager. Hjælpemidlerne kan reserveres online eller via de fysiske biblioteker på samme vis som bibliotekernes øvrige materialer. Hjælpemidlerne kan afhentes dagligt på Brønderslev bibliotek i den bemandede åbningstid eller leveres til de øvrige biblioteker i kommunen indenfor 1-3 dage afhængig af, hvornår der er planlagt kørsel til det pågældende bibliotek. På de øvrige bibliotekerne skal hjælpemidler også afhentes i den bemandede åbningstid. Der er ligeledes mulighed for at afhente hjælpemidlerne via Det Mobile Bibliotek.

Bibliotekerne sørger for, at hjælpemidlerne chippes og registreres i systemet, således at de kan reserveres/udlånes. På den måde vil det altid være registreret, hvem der har lånt hvilke hjælpemidler, ligesom en hjemkaldelse af hjælpemidlet vil ske automatisk. Bibliotekerne vil ligeledes sørge for transport til/fra de øvrige biblioteker, da de i forvejen har kørsler dertil.

Bibliotekerne har ikke en pedel til rådighed, som vil kunne varetage rengøringen og vedligehold af hjælpemidlerne. Driftsafdelingen, der har både rengørings- og serviceassistenter ansat, vil gerne påtage sig denne opgave. Rengøringsassistenterne har daglig gang på Brønderslev Bibliotek, og kan derfor hurtigt rengøre hjælpemidlerne og tilkalde en serviceassistent til vedligehold/reparation efter behov. Ansvaret for reparation og vedligehold af hjælpemidlerne – på daglig basis – ligger hos Driftsafdelingen. Men det overordnede ansvar for hjælpemidlerne ligger hos Hjælpemiddeldepotet, og der skal derfor udarbejdes en praksis for, at hjælpemidlerne sendes til hjælpemiddeldepotet til gennemsyn med jævne mellemrum.

Det første år vil de årlige udgifter være 83.000 kr.

De følgende år vil de årlige udgifter være 52.000 kr.

Udlevering fra plejecentrene

Brønderslev Kommunes hjælpemiddeldepot i Aalborg udvides med hjælpemidler og 6 stk. af hver hjælpemiddel fordeles over to plejecentre (i henholdsvis den østlige og vestlige del) i Brønderslev Kommune. Ved behov for et hjælpemiddel ringer borgeren til det pågældende plejecenter og aftaler tid til afhentning. Når borger afhenter hjælpemidlet, skal det registreres i KMD sundhedslogistik. Her visiterer medarbejderen hjælpemidlet til borgeren samt sender besked til Hjælpemiddeldepotet i Aalborg om, at der er taget et hjælpemiddel fra plejecentrets depot. Når depotet er tømt, sørger Hjælpemiddeldepotet for, at det fyldes op med 3 nye af hvert hjælpemiddel. Der er dagligt kørsler, og derfor kan depotet være fyldt op dagen efter. Der vil ikke være en overgrænse på, hvor mange hjælpemidler der kan opfyldes med, og derfor er lageret – i princippet – utømmeligt.

Når hjælpemidlet returneres til det pågældende plejecenter, registreres dette igen i KMD sundhedslogistik og Hjælpemiddeldepotet sørger for, at hjælpemidlet afhentes på plejecentret. Herefter rengøres det samt evt. vedligeholdes. Der er en rammeaftale i Brønderslev Kommune vedrørende kørsel af hjælpemidler, og derfor vil der ikke være nogle ekstra udgifter forbundet hermed. Ansvaret for vedligehold og reparation af hjælpemidlerne ligger derfor hos Hjælpemiddeldepotet.

Registreringen i KMD sundhedslogistik er nødvendigt, da det er den eneste måde, hvorpå der kan bestilles nye hjælpemidler på. Tidligere erfaringer viser, at en manuel registrering ikke er fuldstændig, og at der er øget risiko for, at udlånte hjælpemidler bliver væk/ikke leveres tilbage.

Udregningerne for udlevering via plejecentrene tager udgangspunkt i hjemkøb af 6 stk. af hvert hjælpemiddel (dvs. 24 stk. i alt). I så fald er udgiften til rengøring, vedligehold og reparation af de 24 hjælpemidler inkluderet i den nuværende administrationsaftale med Hjælpemiddeldepotet. Er efterspørgslen på hjælpemidler større end 24 stk. i alt, er situationen anderledes, og i så fald skal der forhandles et tillæg til Hjælpemiddeldepotet, der afspejler det merarbejde, Hjælpemiddeldepotet har med hjælpemidlerne. Da det er svært at estimere, hvor stor efterspørgslen er, kan der ikke sættes beløb på dette tillæg på nuværende tidspunkt.

Det første år vil de årlige udgifter være 38.000 kr. (udregnet ud fra et estimat om, at der hjemkøbes 6 stk. af hvert hjælpemiddel. Er efterspørgslen større, vil denne udgift stige).

De efterfølgende år vil den årlige udgift være hjemkøb af yderligere hjælpemidler.

Generelle overvejelser

Generelt kan være svært at sikre, at det er den korrekte målgruppe, der låner hjælpemidlerne. Denne situation er gældende uanset hvilken udlånsmulighed, der anvendes.

Juridiske overvejelser

Fagforvaltningen gør opmærksom på, at området om udlån af midlertidige hjælpemidler ikke er beskrevet i lovgivningen og at kommunen som udgangspunkt bærer det fulde ansvar. Den manglende omtale i lovgivningen betyder dog ikke, at kommunen ikke må udlevere hjælpemidlerne. Derfor er det vigtigt, at både rengøringsassistenter og serviceteknikere læres grundigt op i vedligeholdelse af hjælpemidlerne, da kommunen ikke kan ansvarsfraskrive sig i tilfælde af skader pådraget pga. manglende vedligehold.

Derudover kan kommunen bede borgerne om at underskrive et dokument, hvori der står, at hjælpemidlet er deres ansvar i udlånsperioden. Hvis udlånet sker via bibliotekerne, er dette allerede en del af det reglement, der gælder for udlån af materialer lånt på bibliotekerne, mens der skal udarbejdes et juridisk dokument, som skal underskrives, såfremt udleveringen sker via plejecentrene (og heraf følger en drøftelse af hvordan disse juridiske dokumenter opbevares i forhold til GDPR-reglerne).

De øvrige kommuner

Til sammenligning er der undersøgt, hvordan de øvrige nordjyske kommuner gør. Ingen af de nordjyske kommuner udlåner hjælpemidler som dem, Brønderslev Kommune har påtænkt, men flere kommuner har udlånt småhjælpemidler eller velfærdsteknologi – se bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de to opstillede muligheder og træffer beslutning om, om Brønderslev Kommune skal tilbyde udlån af midlertidige hjælpemidler. Såfremt dette besluttes, anbefaler Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd, at udlån fra bibliotekerne vælges og at udleveringen afprøves i en periode på 12 måneder, hvorefter effekten evalueres, hvorfor Fagforvaltningen beder om 83.000 kr. til dette.

Personale

Ved udlevering fra bibliotekerne: Medarbejdernes arbejdsopgaver påvirkes ikke i større grad, da udleveringen af materialer – i dette tilfælde hjælpemidlerne – er en stor del af hverdagen. Meropgaven består i at oprette hjælpemidler, chippe dem, udlevere dem personligt, oprette nye brugere samt rekvirere en rengøringsassistent, når hjælpemidlerne kommer retur.

Ved udlevering fra plejecentrene: Medarbejdernes arbejdsopgaver udvides til også at orientere sig om udlån af hjælpemidler og servicering af borgere, der skal afhente/aflevere hjælpemidler samt dokumentationen heraf. Det betyder, medarbejderne må forlade plejecentrenes beboere og dermed deres kerneopgave for at varetage udleveringen.

Økonomi

Ingen bemærkning.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 29. september 2021, pkt. 6:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og støtter op omkring udlevering fra bibliotekerne.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Udvalget godkender udlån af hjælpemidler via 2 plejecentre, og at der foretages en opfølgning efter 6 måneder.

Finansiering af udgifterne indgår i den kommende drøftelse om udmøntning af budget 2022.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Status vedr. forhold på Plejecentret Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget besluttede på mødet den 18. august 2021 at udvalget ønsker løbende orientering om forhold på Plejecentret Margrethelund.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en status om forhold på Plejecentret Margrethelund. Der tages udgangspunkt i de indsatser, som er beskrevet i den redegørelse som blev behandlet i Ældreomsorgsudvalget den 18. august 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen vedrørende forhold på Plejecentret Margrethelund til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 15. september 2021, pkt. 8:

Udvalget tager orienteringen til efterretning, og bakker om de initiativer, der er sat i værk.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 6. oktober 2021:

Opdateret status pr. 24. september 2021 forelægges til udvalgets orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget udtrykker tilfredshed med opfølgningsarbejdet.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering fra Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO

Referat fra bestyrelsesmøde i Nordjysk Mad I/S den 21. juni 2021.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. juni 2021. De væsentligste punkter var følgende:

 • Budgetopfølgning 2021
 • Årsrapport/regnskab 2020 til godkendelse
 • Bæredygtighedsprojekt (madspild og økologi mv.)

Desuden var der en orientering ved daglig leder og bestyrelsens medlemmer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. september 2021 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 29. september 2021, pkt. 3:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med følgende bemærkning:

Ældrerådet er opmærksomme på den store venteliste, og at det sandsynligvis skyldes Coronatiden, og er samtidig oplyste om, at garanti-ventelisten overholdes.

Ældrerådet foreslår samtidig, at der sættes øget fokus på tomgangshusleje, og stiller sig uforstående overfor, at der ikke kommer en løsning på den store og vedvarende udgift.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Dagsordenpunkt fra udvalgsmedlem


Resume

Sagsforløb: ÆO

Dagsordenpunkt fra Klaus Riis Klæstrup.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Klaus Klæstrup har anmodet om optagelse af følgende punkt på Ældreomsorgsudvalgets dagsorden:

 1. Støberiet*

(Gerne med deltagelse af repræsentant fra boligforeningen PM og repræsentant fra Økonomiafdelingen Henrik Lykke)

A. På ældreomsorgsmødet den 15. september 2021 blev det oplyst, at der var et antal lejeboliger i Støberiet, som i sommermånederne var ramt af ekstrem varme. Området har været rejst tilbage i 2016.

 • Hvad er der sket siden? På ovennævnte møde blev der givet udtryk for, at der fortsat var problemer med varmen.

*På et møde november 2020 med kommunaldirektør Søren Steensen blev området drøftet, og der blev efterfølgende udarbejdet et notat, hvor plejehjemmet Støberiet er nævnt.

Af vedhæftede notat fremgår det, at der bliver årlige møder mellem repræsentanter fra kommune og boligselskabet PM, og at der bliver taget referater fra disse møder, her må udfordringer omkring varme være anført.

B. Hvem sidder i afdelingsbestyrelsen for afdeling 41?

På PM's hjemmeside fremgår ingen afdelingsbestyrelse for afdeling 41.

 • Hvor og hvem er kommunens eller beboernes repræsentant i denne afdeling?
 • Hvem godkender budgettet for denne afdeling?

Hvor er budgettet for 2022?

 • Hvem godkender regnskabet?

Hvor er regnskabet for 2020?

 • Hvem deltager i beslutningen om, hvad hensættelser skal anvendes til?
 • Fra budget 2019 og frem er der ikke udgiftsført beløb for almindelig eller planlagt vedligeholdelse, ligeledes er istandsættelse ved fraflytning heller ikke udgiftsført
 • Der er fra 2020 anført en særlig aktivitet på 555.000 kr. - til hvad?
 • Der er i budget 2021 anført en særlig aktivitet på 675.000 kr. - til hvad?
 • Af regnskabet for 2018 fremgår et underskud på 297.600 kr. Underskuddet medtages inddækket i budget således 147(19) + 110(20) + 110(21) = 367.000 kr.?

*På et møde november 2020 med Kommunaldirektør Søren Steen Steensen blev området drøftet, her kom der vedhæftede notat efterfølgende hvoraf plejehjemmet Støberiet er nævnt.
Af vedhæftede notat fremgår der bliver årlige møder mellem repræsentant fra kommune og boligselskabet PM der bliver taget referater af disse møder, her må udfordringer omkring varme være anført.

2. Tilsyn med plejehjem, og klagemuligheder Brønderslev Kommune

På mødet ønskes følgende drøftet og belyst:

 • Eftersyn på plejehjem:

Hvilke muligheder har kommunen for at iværksætte eftersyn, udover de lovpligtige eftersyn på plejehjem i kommunen?

Ældretilsynet - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

 • Hvad skal der til for at der iværksættes evt. eftersyn.

Klagemuligheder:

 • Afdækning af mulighederne for at fremsende klager over forhold på plejehjem.
Beslutning

Punkterne belyses på et kommende udvalgsmøde.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fremlæggelse af aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har på sit møde den 11. november 2020 ønsket at få udarbejdet en aktionsliste, som løbende ajourføres og forelægges udvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager aktionslisten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om politisk møde med den nye direktør for Danske Diakonhjem.

Der ønskes på næste møde en drøftelse af ”stafetter” fra det afgående udvalg til det nye udvalg.

Der ønskes en drøftelse af, hvordan styring af plejecentrene, herunder vedligeholdelsesplaner, administrationsaftale m.v. håndteres, jf. notat om økonomisk tilsyn med boligselskaber (se Ældreomsorgsudvalget, 6. oktober 2021, sag 10).

Orientering om, at beboere på plejecentrene har fået 3. vaccination mod covid.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt:


Beslutning

Til efterretning

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen

Opdateret 6. oktober 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer