Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 17. maj 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Nyt punkt på dagsordenen fremsat i enighed om udbud af ombygning på Margrethelund.

Ingen øvrige bemærkninger.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker ansættelse af en uddannelseskoordinator snarest finansieret af de resterende 0,29 mio.kr. afsat på budget 2021, da området er nødlidende som følge af den kraftigt øgede dimensionering på SOSU-området.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: ÆO

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021 igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021 igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 % til 1 %.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar til april, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i lokale MED-udvalg, Råd, institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at Ældreomsorgsudvalget starter arbejdet med omprioriteringsforslag, og drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 10. februar 2021, pkt. 14:

Udvalget drøftede muligheder for udarbejdelse af omprioriteringskatalog.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 17. maj 2021:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet forslag til omprioritering på Ældreomsorgsudvalgets budgetområde. Forslagene er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de beskrevne forslag og beslutter, hvilke forslag der skal videresendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning

Udvalget anbefaler følgende forslag:

Forslag 2: Inkontinens-ressourceperson

Nyt forslag: Genbevilling af handicapbiler på 1,3 mio.kr. årligt

Udvalget kan ikke gå ind for følgende forslag, og forslagene fremsendes ikke til Økonomiudvalget:

Forslag 1: Halvering af klippekortsmidler til frit valgområdet

Forslag 3: Nulstilling af pulje

Forslag 4: Reduktion af plejecentertaksten

Udvalget henstiller til, at der anvendes de samme begreber for afdækning m.v. år for år.

Udvalget henstiller til, at forvaltningen afdækker yderligere 1 mio.kr., således at der samlet set peges på 2,8 mio.kr. under Ældreomsorgsudvalget.

Endelig indstiller udvalget, at der fremsættes ønsker svarende til 2,8 mio.kr., idet der herved vil være tale om en omprioritering.

Ole Jespersgaard og Christen Bager kan ikke gå ind for yderligere afdækning af 1 mio.kr. eller fremsættelse af ønsker for 2,8 mio.kr. svarende til omprioriteringsbeløbet.

Bilag

Til toppen


5. Årsberetning magtanvendelser 2020 Det specialiserede voksenområde og ældreområdet


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/SS/ÆO/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

Indberetninger 2020

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2020 indberettet 24 magtanvendelser.

På Ældreområdet er der i 2020 indberettet 540 magtanvendelser. Det bemærkes, at indberetningerne af magtanvendelser særligt omhandler brugen af blød sele, bl.a. vedrører 526 indberetninger brug af blød sele til 2 beboere i kørestol.

Nye regler 2020

Reglerne om magtanvendelse blev revideret i 2019 med ikrafttrædelse 1. januar 2020. Formålet har været at sikre tydeligere regler om magtanvendelse. De reviderede regler skal give personalet bedre muligheder for at drage omsorg for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne samt nedsætte risikoen for omsorgssvigt og beskytte borgeren mod unødige indgreb i selvbestemmelsesretten.

Revisionen af magtanvendelsesreglerne og andre indgreb i selvbestemmelsesretten har blandt andet betydet, at magtanvendelsesreglerne er blevet opdelt i regler, der gælder henholdsvis hele målgruppen (mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, samt arbejdet med borgerne på Ældreområdet) og regler, der gælder dele af målgruppen. Desuden hører tryghedsskabende velfærdsteknologi for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne som en konsekvens af demens eller lignende, fysisk guidning og husorden ikke længere under magtindgreb.

Områdernes arbejde 2020

Med indførelsen af de nye regler på magtanvendelsesområdet gældende fra 1. januar 2020 blev der iværksat undervisning på de 3 områder. Deltagerne på undervisningsseancerne var både ledere og medarbejdere fra såvel kommunale som private udbydere. COVID-19 situationen har medført, at undervisningen på nogle afdelinger er udsat.

Områderne har dagligt fokus på forebyggelse af magtanvendelser, og emnet er løbende på dagsordenen på personalemøderne. Magtanvendelser bliver behandlet på personalemøderne med henblik på læring og videndeling.

Borger mod borger registreringer

I Brønderslev Kommune er det vedtaget, at der, udover registrering af magtanvendelse, skal ske en central registrering af tilfælde af hændelser, hvor en borger har været verbalt eller fysisk udadreagerende mod en anden borger (ikke lovpligtigt). Borger mod borger registreringer er således ikke magtanvendelser. Af opgørelsen for borger mod borger hændelserne i 2020 fremgår det, at der var 305 tilfælde på det specialiserede voksenområde, samt 63 tilfælde på ældreområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 27. april 2021, pkt. 5:

Konsulent Anne Juul Stern deltog under punktet.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Peter Stecher, Lars Peter Petersen og Jonna Jacobsen var fraværende.

Beslutning fra Ældrerådet, 5. maj 2021, pkt. 5:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2021, pkt. 5:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Opnormering af ressourcer til demenskoordinator


Resume

Sagsforløb: ÆO

Stillingtagen til forslag om ansættelse af yderligere en demenskoordinator, således der fremover er ansat 3 demenskoordinatorer.

Forslaget er begrundet i stigende antal demente i kommunen og dermed et tilsvarende øget antal pårørende.

Udvidelsen kan finansieres indenfor det eksisterende budget ved overførsel af årligt 440.000 kr. fra demografipuljen på Frit Valgområdet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i dag ansat 2 demenskoordinatorer med 37 timer/uge.

Deres opgaver er bl.a.

 • at varetage udredning af demenssymptomer hos borgerne i samarbejde med praktiserende læger, ældrepsykiatrien og andre relevante speciallæger
 • at give relevante informationer, støtte, vejledning og rådgivning til mennesker med demens og deres pårørende også i forhold til aflastningsmuligheder og senere boformer
 • at afholde møder for pårørende efter behov (pårørende grupper)
 • at koordinere indsatsen hos borgere med demens, således at den rette omsorg, pleje og behandling gives
 • at visitere til dagtilbud for borgere med demens eller demenssymptomer herunder at understøtte at borgere med demens får relevante tilbud om træning og samvær, i det omfang kommunen har tilbud
 • at bistå i sagsbehandling vedrørende værgemål

I takt med at antal demente stiger, er det vanskeligt at opretholde det ønskede antal besøg i disse hjem, som vurderes nødvendige, for at hverdagen i disse hjem fungerer. Det vurderes, at der er behov for gennemsnitligt 4 besøg årligt. Målgruppen udgør pt. ca. 180 personer.

Effekten af en opnormering vil bl.a. være, at flere mennesker med demens får det bedst mulige liv i længere tid i eget hjem sammen med deres pårørende. Ligeledes sikres en god overgang fra eget hjem til plejebolig, herunder overlevering til plejeboligens personale.

Ved at skabe mulighed for flere opfølgninger i hjemmet forventes færre indlæggelser, og det vil være muligt at forebygge et hurtigt skred i funktionsevnen ved f.eks. at visitere rette hjælp i tide, tilbyde aflastning, dagtilbud, sparring og vidensdeling.

Demenskoordinatorernes erfaring er, at i de hjem, de har haft tæt kontakt med, er der færre indlæggelser, og forløbene har været mere fredelige og håndterbare, både for borgeren og de pårørende. Indlæggelser af borgere med demens skyldes ofte infektioner, fald i hjemmet og indlæggelser i psykiatrisk regi grundet bl.a. delir. Ved demenskoordinatorernes tætte kontakt forbedres mulighederne for at sætte rette hjælp på og klæde Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen på til at have fokus på f.eks. væskeindtag, kost, smerter, søvn etc.

Hvis det ved borgere med demens fra disse hjem ender med plejebolig, er det også her, der efterfølgende kommer færre henvendelser fra plejecenteret, da demenskoordinatorerne har kunnet klæde personalet bedre på til opgaven fra start, og der gives i det hele taget positiv feedback fra de hjem, hvor demenskoordinatorerne har været den røde tråd i forløbet.

Ved ansættelse af yderligere en demenskoordinator vurderes det, at 3-4 indlæggelser pr. måned med efterfølgende aflastningsophold vil kunne forebygges.

I nedenstående eksempel er der taget udgangspunkt i, hvilke udgifter kommunen vil have, hvis en borger på 70 år indlægges med lungebetændelse og efterfølgende skal have et aflastningsophold på 4 uger, inden borgeren er klar til at komme hjem igen.

Indlæggelse og behandling på sygehus

16.673 kr.

4 uger på en aflastningsplads

34.538 kr.

Samlet udgift for hele forløbet

51.211 kr.

Hvis opnormering med en demenskoordinator kan forhindre 3-4 indlæggelser pr. måned, vil det føre til en årlig kommunal besparelse på mellem 1.844.000 kr. og 2.458.000 kr.

Der afsættes årligt i budgettet under Frit valg et beløb til finansiering af de øgede udgifter til flere ældre borgere. Udgiften til yderligere en demenskoordinator foreslås finansieret af demografipuljen, idet indsatsen har til hensigt at skabe et mindre udgiftspres hos hjemmeboende demente.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at der tilføres 440.000 kr. fra kontoen demografipuljen til Frit Valg til opnormeringen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at opnormeringen finansieres indenfor områdets budget. Demografipuljen er i 2021 på 4,6 mio. kr. I 2022 og frem er den på 5,9 mio. kr. årligt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Hjælpemidler og behandlingsredskaber


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget har bedt om en redegørelse for, hvornår et hjælpemiddel skal udleveres fra sygehuset, og hvornår det skal udleveres af kommunen.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og leder Annie Præstegaard deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har bedt om en redegørelse for, hvornår et hjælpemiddel skal udleveres fra sygehuset, og hvornår det skal udleveres af kommunen.

Det kan være forskelligt, hvem der skal stille hjælpemidler til rådighed og give vejledning. Nogle gange er det sygehusets opgave, og andre gange er det kommunens opgave. I visse tilfælde kan det også være borgerens eget ansvar at anskaffe det rette udstyr.

Det afhænger af, om der er tale om et behandlingsredskab, et genoptræningshjælpemiddel, et varigt hjælpemiddel eller et midlertidigt hjælpemiddel.

Sygehuset

Det er sygehusets ansvar at stille behandlingsredskaber til rådighed for borgeren, hvis redskabet er et led i selve behandlingen, og borgeren skal til kontrol på sygehuset.
Dette gælder også, hvis behandlingsredskabet er et led i eller en fortsættelse af en iværksat behandling, der har til formål enten at skabe en forbedring eller mindske yderligere forværring af det resultat, der er opnået ved sygehusbehandlingen.

Behandlingsredskaber er af midlertidig karakter.

Kommunen

Hjælpemidler jf. servicelovens § 112 skal bevilges gennem kommunen. Hjælpemidler bevilges, når der er tale om en varig funktionsnedsættelse, og når hjælpemidlet kan afhjælpe funktionsnedsættelsen i væsentlig grad.

Når borgeren er færdigbehandlet på sygehuset, kan borgeren have fået en varig funktionsnedsættelse. Til en varig funktionsnedsættelse kan borgeren ansøge kommunen om hjælpemidler, der kan afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen.

Hjælpemidler er af varig karakter.

Borger anskaffer selv

Hvis borgeren pådrager sig en akut skade, eller får en lidelse, der ikke kræver flere behandlinger på sygehuset og skaden/lidelsen ikke er varig, skal borgeren selv anskaffe sig det hjælpemiddel, der måtte være behov for.

Hjælpemidlet er af midlertidig karakter.

Praksis i Fagforvaltningen

Praksis i Fagforvaltningen er, at borger henvender sig til kommunen, fordi der er et behov for et hjælpemiddel. Herefter bliver der taget stilling til, om der er tale om et hjælpemiddel, der kan bevilges gennem Servicelovens § 112 om hjælpemidler. Vurderes det, at der er tale om et behandlingsredskab henvises borgeren til at kontakte sygehus herom. Vurderes det, at der er tale om en udgift, som borger selv skal afholde, oplyses borgeren om, hvor de kan købe hjælpemidler. Enkelte gange hjælper fagforvaltningen med kontakten til sygehuset, hvis borger har behov for hjælp hertil.

Der er senest i 2020 indgået en samarbejdsaftale med Region Nordjylland om området. Der henvises til denne samarbejdsaftale ved tvivlsspørgsmål. Derudover er der udarbejdet et forholdsvis omfattende casekatalog vedrørende ansvarsfordeling i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der udarbejdes en sag om mulighed for at bevilge midlertidige hjælpemidler, herunder økonomisk overslag.

Bilag

Til toppen


8. Status på etableringen af aflastningspladser og rehabiliteringscenter på Hellevadlund Plejecenter


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Nyhedsbrev om etablering af aflastningspladser og rehabiliteringscenter på Hellevadlund Plejecenter fremsendes til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Som bilag fremsendes nyhedsbrev med status på arbejdet med at omdanne Hellevadlund Plejecenter til aflastningspladser og rehabiliteringscenter. Nyhedsbrevet er udarbejdet med henblik på orientering af politikere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Rekruttering og fastholdelse af personale på ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget bad på mødet den 14. april 2021 om at få belyst en række punkter vedr. rekruttering og fastholdelse af personale på ældreområdet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På møde den 14. april 2021 bad Ældreomsorgsudvalget om at få belyst en række punkter vedr. rekruttering og fastholdelse af personale på ældreområdet.

De rejste spørgsmål er behandlet i vedlagte notat.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr.15. april 2021 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 5. maj 2021, pkt. 4:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid-19.

Herunder:

 • Plejecenterområdet
 • Dagtilbud
 • Hjemmeplejen
 • Sygeplejen
 • Visitationen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om aktuel status givet.

Til toppen


12. Aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fremlæggelse af aktions- og erindringsliste for Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har på sit møde den 11. november 2020 ønsket at få udarbejdet en aktionsliste, som løbende ajourføres og forelægges udvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager aktionslisten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Forslag om temadrøftelse i Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Dagsordenpunkt fra Klaus Riis Klæstrup.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Klaus Riis Klæstrup foreslår, at juni-mødet i Ældreomsorgsudvalget suppleres med et temamøde, hvor følgende drøftes:

 • Almindelige hjælpemidler ”til almindelige borgere”, styring og muligheder.
 • Aflastningspladser Margrethelund. Eventuelt besøg.
 • Rehabiliteringscenter Hellevadlund, status eventuelt besøg.
 • Rehabilitering § 83A, hvordan hænger det sammen?
 • Personalesituationen indenfor ældreområdet, fastholdelse / rekruttering.

Kommunens eget vikarkorps.

Drøftelse med tillidspersonale / FOA

 • Dokumentation, hvordan og hvorledes.
 • Bestyrelser på plejehjemmene
Beslutning

Temamøde planlægges som selvstændigt møde.

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

BDO - Tilsyn plejecentre

Der er med afsæt i ønske fra Ældreomsorgsudvalget lavet aftale med BDO om, at de på deres årlige uvarslede tilsyn på plejecentrene i kommunen, observerer og stiller spørgsmål vedrørende brugen af hjælpemidler på stederne. Dette indskrives i tilsynsrapporten.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


15. Lukket punkt:


Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


18. Lukket punkt: Licitation


Til toppen

Opdateret 17. maj 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer