Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 14. februar 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhs
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Arne M Jensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Arne M Jensen var fraværende.

Til toppen


3. Evaluering af budgetproces 2018


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/BS/FK/SS/TM/ÆO/ØK

Evaluering af budgetlægningsprocessen for budget 2018 med henblik på at få justeret processen for udarbejdelsen af budget 2019.

Sagsfremstilling

I fagudvalgets evaluering af sidste års budgetproces ønskes både en vurdering af budgetprocessen for sidste år, men også fagudvalgenes forslag til ændringer til processen for 2019. Nedenstående liste over emner kan indgå i evalueringen:

Fagudvalgenes budgetarbejde.

 • Der blev ikke udarbejdet et afdækningskatalog som tidligere. Fagudvalgene skulle i stedet i perioden fra januar til april udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne

Budgetdag/strategiseminar i april.

Reduktionspuljer.

 • Administrationen udarbejdede efter Økonomiudvalgets møde i august en række korte beskrivelser af reduktionsforslag til Byrådet.

Hørings- og inddragelsesproces.

 • Høringsprocessen af brugere, borgere og medarbejdere

Ændringer til budget.

 • Bortset fra ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet, blev der ikke indarbejdet ændringer i budgettet til første behandling. I stedet blev udarbejdet en opmærksomhedsliste som efterfølgende indgik, som en del af de samlede budgetforhandlinger

Budgetmateriale.

 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”forslag til basisbudget”
 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Spørgsmål – svar”
 • Hvilken værdi har det, at forvaltningen gennemgår budgetmaterialet og budgetudfordringen på de politiske gruppemøder forud for budgetseminar

Budgetseminarer.

 • Budgetseminaret samlet set
 • Fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”forhandlingsudvalget”

Der ønskes en evaluering af budgetprocessen for 2018 med henblik på at få tilpasset budgetprocessen for 2019.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 31. januar 2018, pkt. 9:

Blev drøftet – det foreslås, at budgetprocessen drøftes i de politiske grupper.

Fritids- og Kulturudvalget, 1. februar 2018, pkt. 4:

Processen var anderledes end tidligere år, men bedre. Kan optimeres med hensyn til borgerinddragelse og medarbejderindflydelse.

OK ikke at skulle arbejde med et omfattende afdækningskatalog.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2018, pkt. 16:

Udvalget imødeser udkast til budgetafdækning.

Jens Andersen var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 6. februar 2018, pkt. 3:

Udvalget foreslår, at budgetprocessen startes i Byrådet efter oplæg fra Økonomiudvalget omkring ramme og indhold. Budgetmæssige afdækninger skal dække evt. besparelsesbehov med rimelighed, og besparelsesmulighederne skal ses i bred samlet kommunal sammenhæng.

Der ønskes så bred en involvering som muligt fra institutioner, medarbejdere og borgere.

Udvalget ønsker, at der arbejdes med et mere åbent forhandlingsrum på budgetseminaret.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2018, pkt. 8:

Processen var anderledes end tidligere år, men bedre. Udvalget ønsker dog bedre borgerinddragelse og medarbejderindflydelse. Der ønskes dækkende beskrivelse af forslagene.

Ældreomsorgsudvalget, 7. februar 2018, pkt. 8:

Udvalget tilkendegiver, at dækkende beskrivelser af afdækningsforslag skal foreligge. Dette for at sikre de politiske drøftelser og konsekvenser.

Direktionen, 13. februar 2018, pkt. 6:

Drøftet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


4. Budgetproces og tidsplan for Budget 2019


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelser på mødet den 24. januar 2018 af budgetproces for budget 2019, har Økonomiafdelingen udarbejdet oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2019.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelser på mødet den 24. januar 2018 af budgetproces for budget 2019 har Økonomiafdelingen udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2019.

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 foreslås det, at fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på minimum 0,75 %. Hvis der ønskes mulighed for en politisk prioritering, kan reduktionspuljen forøges - eksempelvis til 1,0 %, 1,3 % eller 1,5 %. Reduktionspuljen fordelt pr. udvalg fremgår af vedhæftede bilag: Budgetproces 2019.

Der er som sidste år mulighed for at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet heraf kan indregnes i budgettet. Dette kunne for eksempel være "strukturen på plejecenterområdet", "museumsområdet", "ændringer i skole- eller specialundervisningsstrukturen".

Stabsforvaltningen foreslår, atØkonomiudvalget

 • godkender budgetproces og tidsplan for budget 2019
 • tager stilling til størrelsen af reduktionspuljen, samt
 • træffer beslutning om, hvorvidt der er emner, der skal behandles udenfor budgetprocessen
Personale

Ingen.

Beslutning

Budgetproces og tidsplan indstilles godkendt.

Det indstilles, at processen igangsættes i fagudvalgene m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %, endelig beslutning om størrelse sker efter strategi- og visionsseminar i april.

Strukturændringer indenfor skole, ældre og kulturområdet indstilles behandlet udenfor budgetprocessen.

Arne M Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Brønderslev Kommunes økonomiske politik


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Brønderslev Kommunes økonomiske politik blev besluttet på byrådsmødet den 21. marts 2012. Der ønskes en drøftelse af, om den overordnede økonomiske politik skal fastholdes, eller der er behov for justeringer.

Sagsfremstilling

Det er et overordnet langsigtet økonomisk mål for Brønderslev Kommune at have en robust økonomi.

Ved en robust økonomi forstås her en økonomi, hvor Brønderslev Kommune har et økonomisk råderum til at finansiere investeringer i nyanlæg og langsigtet udvikling af kommunen, samt at kommunen har et passende budgetværn mod uforudsete hændelser.

Den økonomiske politik for Brønderslev Kommune fastlægger de pejlemærker, der skal styres efter med sigte på at indfri det overordnede mål om at have en robust økonomi. På baggrund heraf har Brønderslev Kommune vedtaget nedenstående målsætninger for såvel budget som regnskab:

Driftsresultat:

Kommunens driftsresultat skal vise et overskud, som kan finansiere det ordinære anlægsbudget.

Serviceudgifter:

Brønderslev Kommune skal holde sig inden for den realvækstramme, som fremgår af de årlige aftaler mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Anlæg:

Overskuddet på driften skal på sigt muliggøre skattefinansierede anlægsudgifter excl. jordforsyning på et niveau, der svarer til 1 % af kommunens udskrivningsgrundlag, ca. 53 mio. kr. i 2018.

Resultat af det skattefinansierede område:

Der skal som minimum være balance på det skattefinansierede område, men hvis kommunens likviditet er for lav, skal der være overskud på resultatet af det skattefinansierede område, således der kan opbygges likviditet.

Kassebeholdningen:

Brønderslev Kommunes kassebeholdning skal som minimum udgøre ca. 3 procent af kommunens samlede bruttoudgifter. Dette svarer til ca. 80 mio. kr.

Langfristet gæld:

Det er et mål at den langfristede gæld ikke stiger, men det kan være relevant at lånefinansiere visse anlægsinvesteringer ud fra betragtningen om, at fremtidige skatteydere skal bidrage til finansieringen af faciliteter, som fremtidige borgere også får glæde af. Endvidere kan det være relevant at lånefinansiere anlægsudgifter, som har et driftsmæssigt potentiale for besparelser.

Jordforsyning:

Jordforsyningen skal hvile i sig selv set over en årrække, men Byrådet er villig til at foretage strategiske jordopkøb, som lånefinansieres.

Sammenholdes den vedtage økonomiske politik med udviklingen i de centrale balancer kan følgende fremhæves:

 • Der har været budgetteret med så stort et overskud, at driften kan finansiere anlægsudgifterne
 • Anlægsudgifterne ligger generelt under minimumsmålsætningen på 50 mio. kr.
 • Der har i de senere år været overskud på drifts- og anlægsbalancen, hvilket har været medvirkende til at styrke likviditeten i perioden
 • Likviditeten er vokset til 158 mio. kr. og ligger i modsætning til 2013 over minimumsmålet
 • Den langfristede gæld er vokset med 115 mio. kr. i perioden fra 2013 til 2017

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, om der skal ske en evt. justering af den økonomiske politik.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 13. februar 2018, pkt. 7:

Drøftet.

Beslutning

Indstilles godkendt med redaktionelle ændringer.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


6. Præsentation af Ejendomsservice


Resume

Sagsforløb: ØK

Præsentation af Ejendomsservice.

Chef for ejendomsservice Ole Lund kommer til stede kl. 10.00 for at orientere om afdelingens opgaver.

Sagsfremstilling

Præsentation af Ejendomsservice v/chef Ole Lund.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arne M Jensen var fraværende.

Til toppen


7. Fastlæggelse af principper for tilbagebetaling af lån


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om generelle principper for tilbagebetaling af lån, hvor der ikke er tinglyste pantebreve.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har samlet et tilgodehavende vedrørende lån til foreninger, forsamlingshuse m.v. for 7.103.900 mio. kr.

For en del af disse lån svarende til 2.603.901 kr. er der tinglyst pantebrev i ejendommen. Hvor andet ikke er nævnt, forfalder disse lån til betaling ved ejerskifte eller ved ændret anvendelse af ejendommen.

Nedenstående fire debitorer som i alt andrager 4.500.000 kr. er der ikke tinglyst pantebrev i ejendommen, på tre af dem er der oprettet et gældsbrev, og hos en enkelt debitor er der udelukkende en skriftlig aftale om lån. De fire debitorer er:

 • Dronninglund Kunstcenter
 • Brønderslev Golfklub
 • Brønderslev Idrætsforening
 • Manna-Thise Multihal

I Tabellen nedenfor er opstillet fakta på de enkelte lån.

Dronninglund Kunstcenter

Brønderslev Golfklub

Brønderslev Idrætsforening

Manna-Thise Multihal

Hovedstol

500.000 kr.

200.000 kr.

2.500.000 kr.

1.300.000 kr.

Oprettet dato

3. december 2001

8. juli 1974

28. februar 1977

9. november 2005

Rente og afdrag

Rente- og afdragsfrit

Rente- og afdragsfrit

Rente- og afdragsfrit

Rente- og afdragsfrit

Tilbagebetaling

Forfalder til betaling uden anfordring 1. december 2021

På samme tidspunkt som lånet blev ydet, blev der indgået lejeaftale, hvor Brønderslev Golfklub lejer jord af Brønderslev Kommune. Lånet forfalder til betaling ved lejemålets ophør. Lejeaftalen er på Økonomiudvalgets møde den 2. september 2015 forlænget til 1. marts 2039

Henstand med tilbagebetaling blev givet i 2004. Henstand gælder til 1. marts 2025

Genforhandles efter 10 år. Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. december 2017 at tilbagebetaling skal ske over 20 år fra 2018. Første afdrag forfalder 1. december 2018

Bygning og grund

Bygning og grund er ejet af Fonden for Dronninglund Kunstcenter

Klubhusets bygning er ejet af Golf Klubben men ligger på lejet grund, ejet af Brønderslev Kommune

Bygning og grund er ejet af foreningen

Bygning og grund er ejet af Manna-Thise Multihal S/I

Aftale

Gældsbrev

Gældsbrev

Gældsbrev

Brev sendt til Manna-Thise Multihal

Øvrige

I deklaration pkt. 4 ”Såfremt ejendommen ønskes afhændet, har Brønderslev Kommune til enhver tid forkøbsret til hele ejendommen med påstående bygninger og anlæg til en fast pris på 6,00 kr. pr. m2. Ejendommen kan derfor ikke afhændes til anden side uden tilladelse fra Brønderslev Kommune.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget træffer en generel beslutning om tilbagebetalingsprincipper for de fire ovenstående lån ydet af Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at principperne for tilbagebetaling er, at lånene ved forfald afdrages over 30 år.

Lene H og Poul E. Andreasen tager forbehold.

Arne M Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Anlægsregnskab for Højmarksvej, Thise


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af 6 parcelhusgrunde ved Højmarksvej i Thise.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af 6 parcelhusgrunde ved Højmarksvej i Thise.

Projektet omfatter byggemodning af 6 parcelhusgrunde samt jorderhvervelse af hele udstykningsarealet på 13 parceller.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

- Byrådet 12. oktober 2011

2.304.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Arealerhvervelse

333.801 kr.

- Forsyningsledninger

343.243 kr.

- Omkostninger

179.520 kr.

- Veje

605.371 kr.

I alt

1.461.935 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

842.065 kr.

Mindreforbruget skyldes et bedre licitationsresultat end forventet, og at der ikke blev brugt eksterne rådgivere til projektering og tilsyn.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2018, pkt. 15:

Indstilles til godkendelse.

Jens Andersen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M Jensen var fraværende.

Til toppen


9. Anlægsregnskab for byggemodning i Nordbyen, etape 1, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af Ndr. Omfartsvej og byggemodning af Nordbyen i Brønderslev

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af Ndr. Omfartsvej og byggemodning af Nordbyen i Brønderslev

Projektet omfatter jorderhvervelse, færdiggørelse af Ndr. Omfartsvej, etablering af rundkørsel, udgravning af arkæologi og byggemodning af 15 parcelhusgrunde, etape 1.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 27. april 2016

20.240.000 kr.

Del af bevilling er flyttet til Teknik- og Miljøudvalgets anlægspulje, da udgifterne til planlægning af Nordbyen har været afhold der.

-588.575 kr.

I alt tilbage af anlægsbevilling

19.651.425 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Arealerhvervelse

7.014.658 kr.

- Arkæologi

951.877 kr.

- Forsyningsledninger

3.276.411 kr.

- Omkostninger

1.549.149 kr.

- Veje

7.989.280 kr.

I alt

20.781.375 kr.

Tilbageholdte beløb til kommende udgifter:

- Manglende slidlag *)

93.200 kr.

- Manglende beplantning af kile ved boligvej *)

50.000 kr.

- Manglende dokumentation og tilgængeliggørelse vedr. Arkæologi - max. budget **)

796.735 kr.

- Manglende refusion vedr. ejendomsskat

38.678 kr.

21.759.988 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på:

2.108.563 kr.

*) Det afsluttende slidlag er ikke udlagt. Dette sker typisk først et par år efter, at byggemodningen er færdig. Dette skyldes, at vejen skal have tid til at sætte sig, hvilket sker gennem frost- og tøperioder. Derudover er det hensigtsmæssigt, hvis de fleste grunde er bebygget på grund af maskiners og lastbilers slid / ødelæggelse af vejen i forbindelse med opførelse af boliger.

**) Efter udgravningen af arkæologi skal der afholdes udgifter til arkæologisk beretning og kulturhistorisk rapport, indføring og magasinering samt konservering og naturvidenskab. Restbeløbet udgør et max. budget fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Merforbruget skyldes:

 • Køb af ejendommen Hjørringvej 179 på i alt 879.240 kr., jf. beslutning i Byrådet den 25. januar 2017.
 • Ekstraarbejder på ca. 1,3 mio. kr. på anlægsarbejdet. Tidsforlængelse af entreprisen på grund af ekspropriation, forurening under en gammel markvej samt større terrænreguleringer på boliggrundene.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2018, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Jens Andersen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M Jensen var fraværende.

Til toppen


10. Anlægsregnskab for ESCO projekt


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for ESCO Projektet.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 29. august 2012 principielt at udbyde et ESCO-projekt med en samlet økonomisk ramme på maksimalt 80 mio. kr. Formålet med projektet var:

 • at opnå væsentlige energibesparelser i kommunens bygninger gennem energieffektivisering og renovering,
 • at indeklimaet i de involverede bygninger i videst muligt omfang forbedres indenfor projektets rammer,
 • at bygningsstandarden hæves igennem en reduktion af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb.

Efter en længere udbudsproces godkendte Byrådet efterfølgende den 24. april 2013 at arbejde videre med et totalentreprenørtilbud på 75.000.000 kr. fra Glenco A/S med en årlig samlet besparelsesgaranti på 4.130.000 kr. fra og med 2016. Her ud over var der reserveret 5.000.000 kr. til rådgivning og uforudsete følgeudgifter som f.eks. skimmelsvamp, asbest eller andre forhold.

Projektets samlede økonomi:

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevillinger

- Byrådet den 30. januar 2013

500.000 kr.

- Byrådet den 24. april 2013

19.500.000 kr.

- Byrådet den 17. september 2014

26.000.000 kr.

- Byrådet den 18. marts 2015

31.000.000 kr.

I alt

77.000.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Kemp & Lauritzen

66.130.363 kr.

- Rådgivning m.m.

553.025 kr.

- Følge udgifter

4.382.185 kr.

I alt

71.065.573 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

5.934.427 kr.

Herudover er der følgende ikke frigivne rådighedsbeløb

- Rådighedsbeløb i budget 2016

300.000 kr.

.

- Rådighedsbeløb i budget 2017

2.700.000 kr.

Samlet mindreforbrug

8.934.427 kr.

Rådighedsbeløbene i 2016 og 2017 er ikke søgt frigivet, da entreprenøren og Brønderslev Kommune besluttede at opsige aftalen inden tredje og sidste fase i kontrakten.

Mindreforbruget skyldes primært, at projektet er blevet reduceret pga. tidsmæssige årsager. Her ud over blev der ved opsigelse af aftalen aftalt en kompensation til Brønderslev Kommune.

I og med at projektet er blevet reduceret, er den samlede energibesparelse også blev reduceret. Men det vurderes, at de samlede energiudgifter i 2018 kan holdes indenfor det nuværende driftsbudget.

En uddybning af projektet fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet, og at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 3 mio. kr. nulstilles.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Frigivelse af anlægsmidler 2018 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er på budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 15,8 mio. kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Byrådet har den 4. oktober 2017 frigivet 3 mio. kr. af anlægsbevillingen til brug i 2017.

Byrådet skal tage stilling til, om den resterende anlægsbevilling kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 15,8 mio. kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver den resterende anlægsbevilling på 12,8 mio. kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2018.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudget 2018 er der afsat 12,8 mio. kr. til anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2018, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Jens Andersen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M Jensen var fraværende.

Til toppen


12. Skema A for helhedsplan for Boligforeningen PM afd. 1


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen PM afd. 1 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 108 af afdelingens i alt 209 almene familieboliger, beliggende Valdemarsgade, Frederiksgade og Knudsgade i Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til renoveringsudgiften for boligerne på i alt 110.197.827 kr. (skema A for støttet og ustøttet arbejde), lånegaranti for 74.479.444 kr. og kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Repræsentanter for Boligforeningen PM kommer til stede kl. 11.00.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen PM afd. 1 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 108 af afdelingens i alt 209 almene familieboliger, beliggende Valdemarsgade, Frederiksgade og Knudsgade i Brønderslev.

Der har været afholdt afdelingsmøde hvor 90 stemte for og 4 imod den endelige helhedsplan.

Hvis Landsbyggefonden ikke inddrages med støttede lån, og der kun gennemføres en renovering af det mest nødvendige betyder det en større huslejestigning, end hvis der gennemføres en helhedsplanrenovering med inddragelse af Landsbyggefonden. Dette skylles de støtteordninger, som LBF tilbyder i forbindelse med finansieringen af renoveringen.

Renoveringsudgiften for den støttede del af boligerne er opgjort til 71.436.766 kr. der er fordelt således:

Håndværkerudgifter

58.244.419 kr.

Omkostninger

12.429.847 kr.

Gebyr

762.500 kr.

I alt

71.436.766 kr.

Renoveringsudgiften for den ustøttede del af boligerne er opgjort til 38.761.061 kr. der er fordelt således:

Håndværkerudgifter

31.330.012 kr.

Omkostninger

7.017.321 kr.

Gebyr

413.728 kr.

I alt

38.761.061 kr.

Ifølge Landsbyggefondens kapitalskitse, skal der ske en kapitaltilførsel for at sikre huslejeniveauet. Kapitaltilførslen er den såkaldte ”5.dels ordning” på i alt 1.000.000 kr., hvor kommunen skal bidrage med 1/5 svarende til 200.000 kr.

Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for det støttede lån med op til 100 % af lånet svarende til 71.436.766 kr. Landsbyggefonden giver en regaranti på 50 % af lånet for det støttede lån svarende til 35.718.383 kr. For det ustøttede lån skal Brønderslev Kommune stille garanti for et beløb på 38.761.061 kr.

De nøjagtige beløb kan først fastsættes ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune afgiver et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift

Kapitaltilførslen udbetales efter behandling af skema B.

Økonomiudvalget har tidligere behandlet forslaget til helhedsplan for Boligforeningen PM afdeling. Den 23. november 2011 besluttede Økonomiudvalget at anbefale, at der arbejdes videre med helhedsplanen. Anbefalingen omfattede ikke godkendelse af økonomiske forpligtelser vedrørende projektet.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet tager stilling til,

 • om der skal meddeles tilsagn om en kapitaltilførsel på 200.000 kr. til renovering af boligerne,
 • om anskaffelsessummen for boligerne på i alt 110.197.827 kr. (skema A) kan godkendes, samt
 • om der kan stilles en lånegaranti for 74.479.444 kr.
Personale

Ingen.

Økonomi

Efter gennemgang af sagen er det Økonomiafdelingens vurdering, at kommunens kan yde den nødvendige kapitaltilførsel på 200.000 kr. Der er ikke afsat midler i budgettet til denne kapitaltilførsel.

Ligeledes vurderer Økonomiafdelingen, at anskaffelsessummen på 110.197.827 kr. nævnt i skema A samt den samlede lånegaranti på 74.479.444 kr. er anslået korrekt.

Der er ingen tilbageværende garanti på tidligere lån.

Indstilling

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 8:

PM indkaldes til møde for nærmere drøftelse af projektet og dets baggrund.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 14. februar 2018:

Repræsentanter for Boligforeningen PM kommer til stede kl. 11.00.

Beslutning

Udvalget er positiv overfor projektet, men ønsker at udsætte stillingstagen til næste møde, hvor der skal forelægge et notat om økonomiske forhold i PM, og om regler for almenboliglovgivningen i.f.t. renoveringsplaner.

Arne M Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat på Clausholmvej 1A, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: ØK

Hjallerup Fjernvarme søger om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen Clausholmvej 1A, Hjallerup. Det drejer sig om ca. 46.600 kr. årligt ifølge den nuværende vurdering.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen om fritagelse for betaling af ejendomsskat.

Sagsfremstilling

Hjallerup Fjernvarmevarme har søgt om fritagelse for betaling af ejendomsskat i lighed med andre forsyningsselskaber. Det drejer sig om ejendommen med solfangere og biomasseanlæg.

I henhold til § 8 i lov om kommunal ejendomsskat, kan Byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for kommunal grundskyld. Brønderslev Kommune har praksis for at give fritagelse til ejendomme, som ejes af forsyningsselskaber.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget meddeler Hjallerup Fjernvarme, at ovennævnte ejendom fritages for ejendomsskat fra 1. april 2018. En fritagelse vil altid være gældende fra det følgende kvartal.

Økonomi

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Arne M Jensen var fraværende.

Til toppen


14. Godkendelse af områdefornyelsesprogram for "Genform Dronninglund"


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Som en del af projekt "Genform Dronninglund" er der udarbejdet et områdefornyelsesprogram for renovering og omdannelse af Dronninglund midtby.

Områdefornyelsen er centreret omkring den centrale del af Slotsgade, og består af tre fysiske indsatser samt et socialt-kulturelt initiativ.

Byrådet skal tage stilling til, om områdefornyelsesprogrammet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har gennem de seneste år arbejdet aktivt med revitalisering og fornyelse af Dronninglund midtby via bl.a. midtbyplan for Dronninglund, kulturarvskommuneprojekt og områdefornyelse. De forskellige processer og planer i Dronninglund er samlet under overskriften "Genform Dronninglund". Arbejdet med Genform Dronninglund er udført i tæt samarbejde med Midtbyrådet for Dronninglund.

Dronninglund midtby fremstår i dag nedslidt og afspejler ikke de store kvaliteter byen ellers indeholder. Der er derfor behov for en fysisk omdannelse og renovering af midtbyen, der skal sikre, at midtbyen fremstår attraktiv for byens borgere og handelsliv. For at sikre midler til denne omdannelse søgte Brønderslev Kommune i 2016 om reservation af områdefornyelsesmidler fra Staten. I foråret 2017 blev ansøgningen godkendt.

Der er herefter udarbejdet et lovpligtigt områdefornyelsesprogram, der beskriver de indsatser, der ønskes gennemført. Områdefornyelsesprogrammet er udarbejdet i tæt samarbejde med Midtbyrådet for Dronninglund, ligesom byens øvrige borgere har været inddraget via bl.a. spørgeskemaundersøgelser og workshops til open by night arrangementer i byen. Områdefornyelsesprogrammet skal godkendes af Staten, inden anlægsarbejdet kan påbegyndes. Herefter er der en tidsfrist på 5 år for gennemførelse. Områdefornyelsen omfatter et samlet budget på 9,3 mio. kr., hvoraf 1/3 udgør et statsligt bidrag og 2/3 udgør kommunal egenfinansiering.

Områdefornyelsens indsatser

Områdefornyelsen er centreret omkring den centrale del af Slotsgade, og består af tre fysiske indsatser samt et socialt-kulturelt initiativ. Initiativerne er beskrevet og skitseret i vedlagte områdefornyelsesprogram.

 • Apotekerhaven, byens nye centrale plads
 • Perler på en snor, tre mindre byrumsprojekter
 • Den centrale del af Slotsgade
 • Igangsætterpuljen

Apotekerhaven

Det har været tydeligt gennem processen, at byen mangler en central pladsdannelse, der kan anvendes ved arrangementer mv. Det foreslås skabt i området mellem rådhuset og biblioteket. Her vil en samling af biblioteksfunktionerne i én bygning give mulighed for at nedrive glasgangen og danne et nyt stort bytorv. Det vil samtidig give mulighed for at sætte parkeringsarealerne ved Erantisvej i spil for handelslivet på Slotsgade. Glasgangen udgør i dag en barriere for passage på tværs af området. Apotekerhaven ønskes indrettet med forskellige muligheder for aktivitet, der kan anvendes både ved større arrangementer, til leg og "hverdagsophold". Samling af biblioteket i én bygning er ikke en økonomisk del af områdefornyelsen.

Perler på en snor

Perler på en snor er tre nedslagspunkter på Slotsgade, der har til formål at føre den smukke grønne ankomst til Dronninglund med ind ad Slotsgade. Første nedslagspunkt er i området ved Super Brugsen, hvor gaderummet defineres med beplantning og belægning. Andet nedslagspunkt er pladsen ved Meny, der bl.a. begrønnes og det gamle jernbanespor synliggøres. Sidste nedslagspunkt er på den østlige del af Slotsgade, hvor der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger sammen med en begrønning.

Den centrale del af Slotsgade

Den centrale del af Slotsgade fremstår i dag væsentligt nedslidt og er præget af biltrafikken. Strækningen fra Nørregade til Stationsvej foreslås renoveret og omdannet til en handelsgade med lavere hastighed og mere fokus på de bløde trafikanter. Udfor Apotekerhaven føres pladsens belægning ud over vejarealet.

Igangsætterpuljen

Igangsætterpuljen er en pulje på 250.000 kr. til sociale og kulturelle tiltag samt afsluttende evaluering. Hensigten med puljen er at understøtte og afprøve de nye muligheder i de nye byrum. Både byens borgere, foreninger og kommunen kan søge om midlerne, der fordeles af Midtbyrådet for Dronninglund.

Budget

På baggrund af skitseringen af områdefornyelsens indsatser er der udarbejdet et overordnet budget og tidsplan for områdefornyelsen.

Delprojekt

Budget

Stat

Kommune

Tidsplan-

igangsættes

Apotekerhaven

4.500.000

1.500.000

3.000.000

2019*

Perler på en snor

2.160.000

720.000

1.440.000

2018

Slotsgade

2.240.000

746.667

1.493.333

2019

Igangsætterpuljen

250.000

83.333

166.667

2018-2019

Programskrivning

150.000

50.000

100.000

2017-2018

I alt

9.300.000

3.100.000

6.200.000

* Igangsætningstidspunktet for Apotekerhaven afhænger af tilbygning til bibliotek og kan derfor variere.

Fagforvaltningen bemærker, at den kommunale egenfinansiering på 6.200.000 kr. kan findes over hele områdefornyelsesperioden 2018-2022.

Midtbyrådet for Dronninglund

Midtbyrådet for Dronninglund har behandlet områdefornyelsesprogrammet og fremsender følgende udtalelse til Byrådet:

Bag områdefornyelsesprogrammet ligger en lang proces i projekt ”Genform Dronninglund”, der har været centreret omkring arbejdet i Dronninglund Midtbyråd. Midtbyrådet arbejdet aktivt med at konkretisere visionerne for Dronninglund Midtby i en fysisk omdannelse af Slotsgade og omkringliggende byrum. Vi er sikre på, at de skitserede løsninger vil give et tiltrængt løft til Dronninglund, der vil øge byens mulighed som både handels- og bosætningsby.

Hjørnestenen i projektet er byens nye samlingssted ”Apotekerhaven”. For at skabe Apotekerhaven skal biblioteket samles i én bygning. Midtbyrådet bakker fuldt ud op om denne løsning, der vil frigive nye muligheder for både biblioteket og byen.

Det er Midtbyrådets opfattelse, at projektet nyder stor opbakning blandt borgerne i Dronninglund by.

Midtbyrådet opfordrer Byrådet til at godkende områdefornyelsesprogrammet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender områdefornyelsesprogrammet for Dronninglund.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at kommunens egenfinansiering er 6,2 mio. kr. Hvis der skal bruges midler fra anlægspuljerne til Bygningsfornyelse, Områdefornyelse eller Midtbyplaner, skal disse frigives løbende.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2018, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Jens Andersen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Finansiering af programmet findes indenfor de bestående rammer, primært indenfor teknik- og miljøområdet og midtbypuljer.

Der udarbejdes specifikt projekt for biblioteksløsningen, hvor udgangspunktet er at finansieringen findes indenfor bestående rammer for især fritids- og kulturområdet, midtbypuljer og salg af ejendomme.

Arne M Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Ansøgning om bygningsfornyelse - Slotsgade 70-72, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune er tildelt en statslig ramme til midler til bygningsfornyelse.

Der har været annonceret efter ansøgninger om støtte til bygningsfornyelse, og der er indkommet en ansøgning.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal ydes støtte til bygningsfornyelse af ejendommen Slotsgade 70-72, Dronninglund.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune søgte i starten af 2017 om tildeling af statslige midler til bygningsfornyelse. Brønderslev Kommune blev efterfølgende tildelt en statslige ramme på 541.600 kr.

Der er i forbindelse med annoncering på kommunens hjemmeside efter ansøgninger om støtte til bygningsfornyelse indsendt 1 ansøgning. Ansøgningen vedrører udskiftning af tag, vinduer og døre i ejendommen Slotsgade 70, Dronninglund. Der er indledt dialog med ejeren af Slotsgade 72, med henblik på et samlet renoveringsprojekt, da Slotsgade 70-72 fremstår som én ejendom.

Ejendommen rummer dels forretninger i stueplan samt udlejningsboliger på 1. og 2. sal. Ejendommen Slotsgade 70-72 er registreret med middelbevaringsværdi, som betyder, at ejendommen ikke er udpeget som bevaringsværdig bygning i kommuneplanen. Ejendommen er tiltænkt en vigtig rolle i forbindelse med Kulturarvsprojektet i Dronninglund, hvor bygningen vil få en fremtrædende placering i forhold til omdannelsen af Slotsgade og planer om etablering af et torv mellem børnebiblioteket, voksenbiblioteket, rådhuset og Slotsgade, som vist på vedlagte bilag.

Der er gennem de sidste måneder holdt flere møder med ejerne af bygningen med henblik på at opnå en fælles aftale om valg af tagmateriale, vinduer/døre samt omfang af facaderenovering. Forvaltningen har i forhandlingerne lagt vægt på, at bygningen gennem renoveringen i vid omfang forsøges tilbageført til oprindeligt udseende, og at bygningen renoveres, så der opnås en god helhedsvirkning. I bilaget er vist fotos af bygningen før 1930, i 2017 og endelig er vist et af forvaltningen udarbejdet forslag, der viser en renoveret bygning, hvor tag, vinduer, døre og facader er renoveret efter en samlet løsning, og hvor bygningens visuelle og arkitektoniske udtryk forbedres væsentligt.

Statslig ramme og økonomi

Der er indhentet tilbud på udskiftning af tag, vinduer og døre samt renovering af facade, der samlet for ejendommen beløber sig til 3.153.045 kr. De foreslåede tilskud må dog ikke udgøre mere end 50 % af udgifterne til henholdsvis Slotsgade 70 og 72, da det her ved sikres, at ejerne selv finansierer mindst halvdelen af udgiften. Det vil sige max. 1.576.522 kr.

Der er mulighed for at få 541.600 kr. i statslig refusion*.

Der resterer for årene 2017 og 2018 i alt 1.451.700 kr. i Brønderslev Kommunes pulje til bygningsfornyelse.

Det samlede overslag ser derfor således ud:

Renovering Slotsgade 70

1.451.583 kr.

Renovering Slotsgade 72

1.701.462 kr.

Samlet

3.153.045 kr.

Egenfinansiering samlet (50%)

1.576.522 kr.

Statslig refusion*

541.594 kr.

Kommunal støtte til bygningsfornyelse

1.034.928 kr.

* Brønderslev Kommune er i dialog med Styrelsen med henblik på et højere refusionsbeløb. Kommunen forventer at få svar inden afholdelse af mødet i Økonomiudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at der bevilges og frigives et rammebeløb på 1.100.000 kr. til renovering af ejendommen Slotsgade 70-72, som fordeles med max. 50 % af de faktiske udgifter til hver af ejerne gennem puljen til bygningsfornyelse.
Personale

Ingen.

Økonomi

Fra anlægsbudgettet til Bygningsfornyelse i 2017 er overført 951.653 kr. til 2018. Dette er inkl. ikke forbrugte midler fra tidligere år. I budget 2018 er der desuden afsat yderligere 500.000 kr. til bygningsfornyelse.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 12. februar 2018, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Carsten Ullmann Andersen stemmer imod, da han mener det er forkert at anvende 1,5 mio. skattekroner til renovering af privat ejendom.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Igangsætning af lokalplan for etagebyggeri, Østergade 18, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Ejer af Østergade 16 og 18, Hjallerup søger om opstart af lokalplan for et byggeri i 3 etager.

Byggeriet afviger væsentligt fra de fleste af kommuneplanens krav til anvendelse, højde og antal etager. Der opføres 63 boliger, men der kan ikke placeres det fornødne antal p-pladser inden for ejendommen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om kommuneplanen skal ændres, om lokalplanen skal igangsættes som ansøgt, og om der skal være foroffentlighed om ændring af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Ejer af Østergade 16 og 18, Hjallerup søger om opstart af lokalplan for et boligbyggeri i 3 etager for alle 4 fløje.

Byggeriet dækker to kommuneplanrammer med forskellig anvendelse og højde. Kommuneplanen fastlægger, at byggeri nærmest Østergade skal være i 2 etager med en maksimum højde på 10 m. Der søges om to alternativer - 3 etager med fladt tag og 3 etager med saddeltag.

Overskridelser ift. kommuneplan

Ansøgt højde

Højdeoverskridelse v. Østergade (ift. 10m)

Højdeoverskridelse øvrig placering

Afvigelse antal etager

Afvig. krav om saddeltag

Alternativ 1 med 3 etager med saddeltag

12,80 m

Tagryg: 2,80 m. Facadehøjde er under 10 m

Tagryg: 4,3 m

+ 1

Passer til kommuneplanen

Alternativ 2 med 3 etager med fladt tag

10,42 m

0,42 m

1,92 m

+ 1

Afviger fra kommuneplanen

Byggeriet er i forhold til tidligere ansøgninger placeret længere væk fra Østergade 14 ved at flytte placeringen af Stengade. Flytningen påvirker udnyttelsen af parkeringsplads ved Stengadecentret, og forudsætter aftale mellem ansøger og Stengadecentret. Den ændrede placering giver mere luft omkring byggeriet og er en fordel i forhold til tilpasningen til området.

Yderligere afvigelser

Bebyggelsesprocenten på ca. 130 overstiger i begge kommuneplanrammer den tilladte på henholdsvis 85 % og 65 %. I kommuneplanrammeområdet længst fra Østergade må der kun opføres tæt-lav bebyggelse i 2 etager.

P-pladser

Der etableres 46 p-pladser på ejendommen, hvor kravet til etageboliger er 1 pr. lejlighed. Projektet foreslår en parkeringslomme til 13 biler i vejarealet langs Østergade, hvor der er 4 offentlige p-pladser i en eksisterende parkeringslomme. Etablering af en længere p-lomme vil foregribe den kommende plan for ændring af Østergade og vil ikke give flere p-pladser i området i forhold til muligheden for almindelig fortovsparkering. Det anbefales at stille vilkår om indbetaling til p-fonden, som fx kan anvendes til anlæg af p-pladser på kommunalt ejet areal ved Hjalleruphallen. Dette areal ligger inden for afstand fastlagt i parkeringsvedtægten.

Et opholdsareal i gårdrummet mellem de fire fløje vil give et opholdsareal på ca. 20 %, hvor kravet er 25 %. Arealet vurderes at være tilstrækkeligt, hvis det som ansøgt ikke skal anvendes til parkering. Ved en alternativ etablering af p-pladser i gårdrummet fragår et stort areal til adgangsvej og manøvreareal. Placering af parkeringspladser vil også påvirke kvaliteten af opholdsarealet.

Østergade er på strækningen til og med Østergade 18 omfattet af bevaringsværdigt kulturmiljø efter kommuneplanen. Gadens forløb fra bymidten og mod øst er præget af "bedre byggeskik huse" i 1 etage med udnyttet tagetage. Kommuneplanen blev i 2013 ændret til de nuværende rammer i samarbejde med Hjallerup Samvirke, bl.a. på grund af modstand mod en ansøgning af byggeri med fladt tag i 3 etager på Østergade 16.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at løsningen med saddeltag og 2 etager ud mod Østergade vil give den bedste indpasning i kulturmiljøet og til Stengadecentret umiddelbart syd for det ansøgte, som det fremgår af fotobilag. Set fra gadeniveau vil et saddeltag ikke bidrage væsentligt til opfattelsen af bygningshøjden.

Proces

Gennemførelse af projektet forudsætter et kommuneplantillæg for to rammer. Der var stor bevågenhed omkring ændringen af kommuneplanen i Østergade i 2013, og der er tale om mange og væsentlige fravigelser fra gældende kommuneplan. Fagforvaltningen vurderer derfor, at der skal være en foroffentlighed efter planlovens § 23c inden en eventuel ændring af kommuneplanen. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender,

 • at der gennemføres en foroffentlighed på 3 uger inden udarbejdelse af kommuneplantillæg
 • at der gennemføres et kommuneplantillæg på rammeområde 03-C-05 og 03-B-17, for at muliggøre byggeri, som nævnt ovenfor

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • igangsætter lokalplanen for byggeri med saddeltag,
 • tager stilling til, om etageantal i fløjen mod Østergade opføres i to eller tre etager, og
 • beslutter, at der kun anlægges p-pladser som ansøgt på ejendommen, og at der betales for de manglende p-pladser op til 63 til parkeringsfonden.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2018, pkt. 4:

Mail fra Hanne og Morten Berg Møller, Østergade 14, Hjallerup var sendt til medlemmerne inden mødet og indgik i behandlingen af sagen.

Det indstilles, at der gennemføres et foroffentlighedsmøde.

Jens Andersen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Arne M Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Fremtidig organisering af ergo- og fysioterapi til børn og unge i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/SS/ØK

For at sikre bedre rammer for koordinering af ergo- og fysioterapi til børn og unge med øvrige kommunale indsatser foreslår Direktionen en organisering af børnefysio- og ergoterapi i Fagforvaltningen for Børn og Kultur. Undtaget fra forslaget er: Genoptræning efter sygehusindlæggelse for de 0-15 årige, som ikke har sansemotoriske udfordringer, genoptræning efter sygehusindlæggelse for unge, der er fyldt 15 år samt vederlagsfri fysioterapi. Disse ydelser anbefales fortsat organiseret i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Organiseringen anbefales implementeret med virkning fra 1. marts 2018.

Sagsfremstilling

De kommunale opgaver vedrørende ergo- og fysioterapi til børn og unge har gennem en årrække udviklet sig på flere parametre, og det kalder på en afklaring af fremtidig organisering og serviceniveau. Det drejer sig om, med afsæt i barnets perspektiv, at sikre den bedste ramme for opgaveløsningen og se på, om eksempelvis opgavemængden og opgavetyngden er stigende, inklusionsarbejdet flytter grænser mellem almene og specialtilbud, og om der er behov for bedre koordinering af træningstilbud i sammenhæng med andre indsatser. I forbindelse med kommunesammenlægningen 1. januar 2007 blev det aftalt mellem fagforvaltningerne Sundhed og Velfærd og Børn og Kultur, at Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd skulle løse opgaver vedrørende ergo- og fysioterapi til børn og unge. På denne baggrund er der gennemført en proces i fagforvaltningerne for Børn og Kultur og Sundhed og Velfærd med henblik på at afdække fordele og ulemper ved organisering af ergo- og fysioterapi til børn og unge i de to fagforvaltninger. Af anbefalingerne følger et ønske om at overføre myndighedsansvaret og opgaveudførelsen omkring al ergo- og fysioterapi leveret til børn og unge fra Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd til Fagforvaltningen for Børn og Kultur, dog undtaget:

 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse af børn i alderen 0-15 år, som ikke samtidig har sansemotoriske udfordringer.
 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse for unge, der er fyldt 15 år.
 • Vederlagsfri fysioterapi

Baggrunden for ønsket om overdragelse af ergo- og fysioterapeutiske opgaver for børn og unge er muligheden for at skabe forbedrede rammer for vidensdeling og koordinering af de kommunale indsatser målrettet børn og unge.

Det er ønsket, at overdragelse kan ske pr. 1. marts 2018 samtidig med omorganisering på Sundhedsområdet i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Under forudsætning af Børne- og Skoleudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse heraf afholdes der den 13. februar 2018 møde mellem Fagforvaltningen for Børn og Kultur, Sundhedsplejen, PPR og børneterapeuterne om fremtidig organisering af de kommunale opgaver vedrørende ergo- og fysioterapi til børn og unge, som er foreslået overdraget til Fagforvaltningen for Børn og Kultur.

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender overførsel af opgaverne omkring ergo- og fysioterapi til børn og unge fra Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd til Fagforvaltningen for Børn og Kultur, dog undtaget:

 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse visiteret efter sundhedslovens § 140 for 0-15 årige, der ikke har supplerende sansemotoriske udfordringer og unge.
 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse for unge, der er fyldt 15 år.
 • Vederlagsfri fysioterapi
Personale

Overførslen af opgaverne omkring ergo- og fysioterapi til børn og unge vil betyde, at 5 børneterapeuter skal flyttes fra Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering til Fagforvaltningen for Børn og Kultur.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 6. februar 2018, pkt. 7:

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltog under punktet.

Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. februar 2018, pkt. 5:

Forslaget indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Arne M Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Kortlægning af regnskab og budget for udsatte børn og unge


Resume

Sagsforløb: BS/BE/ØK

Kortlægningsrapporter fra BDO vedrørende forbrug og budget på det specialiserede børneområde fremlægges til Økonomiudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2018 var der usikkerhed blandt aftaleparterne om, hvorledes budget og forbrug er fordelt mellem Børne- & Familieafdelingen og UngeCentret. Ligeledes blev der også udtrykt usikkerhed om, hvilke metoder der bliver anvendt i budgetlægningen, og om der er forskel mellem de 2 afdelinger.

Direktionen har derfor anmodet kommunens revisionsselskab, BDO om at kortlægge regnskab og budget på det specialiserede børneområde, regnskab og aktiviteter i perioden 2014 til 2016, og budgetudviklingen i perioden 2014 til 2018.

Det bemærkes, at UngeCentret blev etableret den 1. januar 2014, og der i denne forbindelse var usikkerhed omkring opstartsfordelingen af budgetterne mellem de 2 afdelinger i 2014 jf. budgetbemærkningerne.

Begge rapporter fremsendes til Økonomiudvalgets orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 16. januar 2018, pkt. 8:

Udvalget drøftede den fremlagte kortlægning både med henblik på forskellen mellem det besluttede budget og det aktuelle aktivitetsniveau i både Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret samt fordelingen af budgetterne mellem afdelingerne.

Udvalget ønsker, at kortlægningen oversendes til behandling i Økonomiudvalget, når der har været en tilsvarende drøftelse i Beskæftigelsesudvalget.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 31. januar 2018, pkt. 3:

Jens Davidsen kom til mødet og orienterede om rapporterne.

Der blev udleveret notat, der viser, hvordan UngeCentret arbejder med området.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagen sendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning

Poul E. Andreasen mener, at sådanne undersøgelser bør gennemføres internt.

Arne M Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Venskabsby besøg.

Arne M Jensen var fraværende.

Til toppen


20. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


21. Lukket punkt: Disponering af bygningsvedligeholdelsespuljen i 2018


Til toppen


22. Lukket punkt: Anmeldelse om ændring af sammensætningen af bestyrelsen


Til toppen


23. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


24. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


25. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


26. Lukket punkt: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste


Til toppen


27. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 15. februar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer