Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 13. juni 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhs
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

OK til tillægsdagsorden.

Punkt 23 flyttes til den åbne dagsorden.

Til toppen


3. Tilskud til turismearbejde


Resume

Sagsforløb: ØK

Bevilling af tilskud til turismearbejde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutningen om at iværksætte projektet ”Sammenhængende Turismeindsats i Brønderslev Kommune” skal Brønderslev Kommune bidrage med i alt 300.000 kr. over perioden 2018 til 2021. Projektet er et fælles projekt mellem Brønderslev Erhverv & Turisme, turismeaktørerne i Brønderslev Kommune og Brønderslev Kommune om at skabe gode rammevilkår for turismefremme, udvikling og vækst hos turismeerhvervet, samt at den turismemæssige sammenhængskraft i Brønderslev Kommune styrkes.

Projektet skal over en 3-årig periode styrke den turismemæssige sammenhængskraft gennem styrket digital indsats og markedsføringsindsats af Brønderslev Kommune som turistdestination, iværksætte kompetenceudvikling, rådgivning og vidensdeling med turisterhvervet.

BRN forventes tillige at bidrage til finansieringen med samme beløb som Brønderslev Kommune (finansieret af de såkaldte ”frie” projektmidler. Sagen er på bestyrelsesmødet i juni måned

Kommunaldirektøren anbefaler, at der bevilges 300.000 kr. af de ikke forbrugte midler til underskudsgarantier

Personale

Ingen.

Økonomi

Beløbet på 300.000 kr., som skal anvendes i perioden 2018-2021, kan finansieres af budgettet til underskudsgarantier i 2018. Der er herefter 73.317 kr. tilbage af budgettet.

Beslutning

Godkendt.

Perioden er frem til og med 2020.

Til toppen


4. Ansøgning fra Klokkerholm Hallen om kommunal lånegaranti til energirenovering


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Stillingtagen til ansøgning fra Klokkerholm Hallen om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger på 1.300.000 kr.

Sagsfremstilling

Klokkerholm Hallen skal efter 10 års jævnlige reparationer nu have udskiftet taget på hallen. Taget er efterhånden så nedslidt at pladerne begynder at falde ned oven i isoleringen. Samtidig med udskiftning af taget, vil der blive efterisoleret. Nuværende isoleringstykkelse er 150 mm, som ændres til 300 mm.

Klokkerholm Hallen gennemfører licitation den 24. maj, hvorefter den præcise projektering kan fastsættes - anslået til 1.300.000 kr.

Klokkerholm Hallen samarbejder med Tegnestuen Per M. Pedersen.

Der har været afholdt møde med repræsentanter fra Klokkerholm Hallen i forhold til sikring af dokumentation for energimærkning.

Den endelige projektering og dokumentation for energimærkning forventes at foreligge til Fritids- og Kulturudvalgets møde.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår under forudsætning af, at der foreligger dokumentation for energimærkning, at Byrådet godkender ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at såfremt der foreligger dokumentation for energimærkning på projektet, vil en eventuel kommunegaranti ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften i så fald er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier vedrørende energibesparende foranstaltninger.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 31. maj 2018, pkt. 4:

Ansøgt låneramme korrigeres inden fremsendelse til Økonomiudvalget.

Ansøgningen anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 13. juni 2018:

Klokkerholm Hallen har oplyst, at lånerammen er 1,3 mio. kr., uændret i forhold til behandlingen i Fritids- og Kulturudvalget.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Opførelse af 2 almene ældreboliger, Nordens Alle 74, Brønderslev - Skema C


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har på møde den 26. oktober 2016 godkendt skema A og den 22. marts 2017 skema B for opførelse af 2 almene ældreboliger, Nordens Alle 74, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og der fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Byrådet anmodes om at godkende skema C med samlet anskaffelsessum på 3.362.000 kr. og en udgift til grundkapital på336.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 26. oktober 2016 godkendt skema A og den 22. marts 2017 skema B for opførelse af 2 almene ældreboliger, Nordens Alle 74, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og nu fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Det endelige byggeregnskab for boligerne ser således ud:

Skema B

Skema C

Grundudgifter i alt

207.000 kr.

86.000 kr.

Entrepriseudgifter i alt

2.474.000 kr.

2.598.000 kr.

Omkostninger i alt

725.000 kr.

616.000 kr.

Gebyr i alt

77.000 kr.

62.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

3.483.000 kr.

3.362.000 kr.

Finansiering:

Skema B

Skema C

Realkredit (88%)

3.065.000 kr.

2.959.000 kr.

Grundkapital (10%)

348.000 kr.

336.000 kr.

Beboerindskud (2%)

70.000 kr.

67.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

3.483.000 kr.

3.362.000 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender skema C med en samlet anskaffelsessum på 3.362.000 kr., samt en udgift til grundkapital på336.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Den kommunale grundkapital udgør 10% og andrager 336.000 kr.

Der blev i forbindelse med budget 2015 afsat en samlet pulje på 1.933.000 kr., hvoraf dette projekt var forudsat finansieret, og hermed er puljen opbrugt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat


Resume

Sagsforløb: ØK

Den selvejende institution spejdercentret Thorup Hede søger om fritagelse for betaling af ejendomsskat på ejendommen Thorup Hedevej 20A. Det drejer sig om ca. 950 kr. årligt.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen om fritagelse for betaling af ejendomsskat.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution spejdercentret Thorup Hede har søgt om fritagelse for betaling af ejendomsskat i lighed med andre foreninger i kommunen.

Det drejer sig om en nyopstået ejendom, som Spejdercentret har købt. Det er derfor første gang, den er pålignet ejendomsskat.

I henhold til § 8 i lov om kommunal ejendomsskat kan Byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for kommunal ejendomsskat. Praksis er, at der gives hel fritagelse til dette formål. En fritagelse kan først gives fra det følgende kvartal efter ansøgningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget meddeler foreningen, at ovennævnte ejendom fritages for grundskyld med virkning fra 1. juli 2018.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


7. Legeplads i Hedelund


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Kommune har fået udarbejdet en legepladsrapport for legepladsen i Hedelundsparken. Rapporten viser, at der er udbredt råd i en stor del af materialerne og at faldunderlaget ikke er dybt nok. Der ønskes en stillingtagen til afmontering af legepladsen.

Sagsfremstilling

Legepladsrapporten for legepladsen i Hedelundsparken viser, at der er udbredt råd i en stor del af materialerne, og at faldunderlaget langt fra er dybt nok.

Der er derfor behov for at handle nu og her af hensyn til sikkerheden på pladsen. Da den samlede stand af materialerne på pladsen er så dårlig, foreslås det, at legepladsen afmonteres hurtigst muligt og at der efterfølgende tages stilling til, hvad der skal etableres i stedet, og hvordan det finansieres.

Stabsforvaltningen foreslår, at legepladsen afmonteres hurtigst muligt, og at det undersøges, hvad der kan etableres i stedet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Afmontering godkendt.

Teknik og Miljø anmodes om at komme med forslag til genopførelse og finansiering heraf.

Bilag

Til toppen


8. Præsentation af Digitalisering og Borgerservice


Resume

Sagsforløb: ØK

Præsentation af Digitalisering og Borgerservice.

Chef for Digitalisering og Borgerservice kommer til stedekl. 9.30 for at orientere om afdelingens opgaver.

Sagsfremstilling

Præsentation af Digitalisering og Borgerservice v/chef Mads Hurley.

Personale

Ingen.

Beslutning

Præsentation gennemført.

Til toppen


9. Godkendelse e af projekt "Sundhedsindsats i samarbejde med de frivillige foreninger"


Resume

Sagsforløb: ÆR/FK/ÆO/SS/ØK

Fritids- og Kulturudvalget, Ældreomsorgsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget fremsender forslag til projekt "Sundhedsindsats i samarbejde med de frivillige foreninger" til godkendelse i Økonomiudvalget.

Projektet er målrettet til puljen for tværgående sundhedstiltag og bevægelse under Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Dette projekt er et fællesskabende sundhedstiltag med fokus på bevægelse. I et samarbejde mellem Forebyggelses-, Rehabiliterings- og Træningsafdelingen og Fritids- og Kulturafdelingen samt projekt Bevæg dig for livet - Senior i Brønderslev Kommune arbejdes der på, at bygge bro mellem de kommunale forebyggelses-, rehabiliterings- og træningstilbud og de fysiske aktivitetstilbud i kommunens folkeoplysende foreninger. Det er således samskabelse mellem to kommunale forvaltninger og mellem kommune og foreningsliv, der i dette projekt skal være med til at løfte den samlede sundhedsindsats yderligere. Projektet har en modig og nysgerrig tilgang til sundhedsarbejdet, da tiltaget bunder i modet til at forsøge det fællesskabende projekt, der skal skabe merværdi for borgerne. Derudover er tiltaget afsøgende omkring hvilken organisering, hvilke konkrete tiltag der er fordelagtige for et vellykket samarbejde, samt hvilke ressourcer, der er nødvendige.

Målet med samarbejdet er, at flere borgere fastholdes i aktivitet efter endt forløb. Dermed bidrager samarbejdet til at borgerne fastholder deres funktionsniveau, forbedrer deres sundhedstilstand og udskyder senkomplikationer og forbliver selvhjulpne længere. Det har en lang række positive effekter – både på borgernes livskvalitet og på kommunens økonomi i form af besparelser på sundhedsydelser, hjemmepleje, sygedagpenge, m.v. Dette skal ske gennem et tiltag når forløbene på Sundhedscentrene er ved at være afsluttede, hvor der i den sidste del af det kommunale tilbud vil være en brobygning til foreningstilbuddet.

Et centralt aspekt i samarbejdet er opkvalificeringen af de frivillige ledere/instruktører i foreningerne. Her skal der udbydes relevante kurser eller anden opkvalificering til foreningerne, således disse er klædt på til at levere aktivitetstilbud til målgruppen, som både udfordrer og matcher, og som har en form, der er attraktiv for målgruppen. Her får de ansatte i Sundhedscentrene en central rolle, da de skal medvirke til opkvalificeringen af de frivillige lokale ledere gennem afholdelse af lokale træneruddannelser med inddragelse af kompetente undervisere udefra og de lokale fagprofessionelle ansatte fra Sundhedscentrene.

Det er målet at igangsætte 4 aktivitetstilbud i foreningsregi, der er målrettet borgere i et kommunalt forebyggelses- eller rehabiliteringstilbud. Derigennem skal borgerne aktiveres af de opkvalificerede frivillige ledere. Der skal skabes en synlighed omkring tilbuddene og gennemføres tværgående møder mellem ansatte på sundhedscentrene og de frivillige foreninger. Selve projektet skal medvirke til at samle erfaringer og viden, der gør, at modellen omkring fastholdelse i aktivitet udvikles og kan forankres. Der skal derfor samles viden om det organisatoriske og praktiske setup, således projektet kan forankres fremover med størst mulig succes.

Til projektet søges i alt 115.000 kr. fra puljen for tværgående sundhedstiltag og bevægelse.

Kommunikation

25.000 kr.

PR-materiale til aktiviteterne

10.000 kr.

Uddannelse af instruktører i foreningerne

10.000 kr.

Tydeliggørelse af foreningstilbuddene til de ansatte i Sundhedscentrene og aflønning af kommunale medarbejdere

30.000 kr.

Facilitering af møde og udvikling mellem foreninger og de ansatte på sundhedscentrene

10.000 kr.

Tilskud til opstart i forening

20.000 kr.

Forankring – Opsamlingskonference med indspark og inspiration til videre arbejde

10.000 kr.

I alt

115.000 kr.

Projektets nærmere beskrivelse og indhold kan ses i vedlagte projektbeskrivelse.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget, Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter projektet og sender det til godkendelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Ældrerådet, den 30. maj 2018, pkt. 4:

Projektet er taget til efterretning med den bemærkning, at ved uddannelse af instruktører, bør tabt arbejdsfortjeneste være tænkt ind i processen, netop for at gøre uddannelsen attraktiv for bredere aldersgrupper.

Fritids- og Kulturudvalget, 31. maj 2018, pkt. 7:

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Ældreomsorgsudvalget, 6. juni 2018, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2018, pkt. 6:

Udvalget indstiller forslaget godkendt.

Udvalget opfordrer til, at der bliver størst mulig fokus på uddannelse af instruktører i projektet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Igangsættelse af Planstrategi 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Planstrategi 2019 skal udarbejdes forud for revision af Kommuneplan 2021.

Forslag til temaer til planstrategien er: Bosætning, Bæredygtig Udvikling og Landskab & Turisme.

Byrådet anmodes om at beslutte temaer til Planstrategi 2019 samt beslutte igangsætning af arbejdet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune skal i gang med at udarbejde Planstrategi 2019. Der er få formelle krav til planstrategien, men denne skal indeholde temaer, som skal danne baggrund for revisionen af Kommuneplan 2021.

Planstrategien er sætter rammer for den fysiske udvikling af Brønderslev Kommune. Planstrategien er strategisk planlægning på et overordnet niveau, hvor der er mulighed for, at de politiske visioner for den fysiske planlægning får plads. Arbejdet med planstrategien tager afsæt i de politiske ønsker og visioner inden for tre temaer.

På Byrådets temamøde den 25. april blev der afholdt workshop temaer til planstrategien. På baggrund af idéer og ønsker fra workshoppen, foreslås følgende temaer valgt:

 • Bosætning
 • Bæredygtig Udvikling
 • Landskab & Turisme

Temaerne er beskrevet nærmere i bilag.

Den overordnede tidsplan for Planstrategi 2019 er, at forslag til Planstrategi 2019 udarbejdes i efteråret 2018 med vedtagelse og offentliggørelse i starten af 2019. Forvaltningen foreslår, at planstrategien vedtages i starten af 2019, da dette vil betyde, at der bedre tid til at arbejde med kommuneplanrevisionen.

Under udarbejdelsen af planstrategien er der fokus på dels at indholdet bliver bredt forankret internt i Brønderslev Kommune gennem inddragelse af relevante fagområder, og dels at indholdet afspejler de politiske visioner og målsætninger. Der vil blive afholdt temamøde for Byrådet i oktober 2018 omkring målsætningerne i planstrategien. Der vil blive afholdt et borgermøde i planstrategiens offentlighedsperiode med fokus på hvordan planstrategiens målsætninger kan indarbejdes i den kommende kommuneplan.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelsen af Planstrategi 2019 og beslutter temaerne til planstrategien.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Bypark og Boliger ved Ø. Brønderslev Kirke


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og forslag til lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke har været i 8 ugers offentlighøring fra den 26. marts 2018 til den 21. maj 2018.

Der er indkommet 1 bemærkning vedr. bilag IV-arter.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg lokalplan kan endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og forslag til lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke har været i 8 ugers offentlighøring fra den 26. marts 2018 til den 21. maj 2018.

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet høringssvar fra Banedanmark og Aalborg Stift samt én bemærkning til kommuneplantillægget fra Miljøstyrelsen. Dette givet anledning til en uddybning af naturbeskyttelsesafsnittet i redegørelsen, som præciserer at det vurderes, at både lokalplan og kommuneplantillæg ikke vil påvirke bilag IV-arter.

Planen kan ses her: https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/657

Det er en forudsætning for realisering af planlægningen, at den eksisterende Provst Exner fredning ændres, således at boligerne ligger uden for afgrænsningen. Der er udarbejdet et fredningsforslag i samarbejde med de kirkelige myndigheder, som er indsendt til Fredningsnævnet. Fredningsnævnet behandler i øjeblikket fredningsforsalget.

Ved udarbejdelsen af til kommuneplantillæg, lokalplan og fredningsforslag har der foruden samarbejdet med de kirkelige myndigheder, været dialog med Ø. Brønderslev Borgerforening, Ungdomsskolens ungdomsklub i Ø. Brønderslev samt Danmarks Naturfredningsforening og Museerne i Brønderslev Kommune.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 5 for Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune omfatter en mindre ændring af den eksisterende kommuneplanramme 12-O-01 Offentlige formål, Elmevej. Afgrænsningen af rammeområdet forbliver den samme. Bestemmelserne for rammen ændres til at anvendelsen også omfatter enkelte boliger.

Lokalplan

Lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke er i overensstemmelse med fredningsforslaget for området, som sikrer indkig og udsyn til og fra kirken. Lokalplanens Delområde I sætter rammerne for byparken med stiforløb, parkering, beplantning og materialeplads til kirkegården. Lokalplanen giver mulighed for en rekreativ anvendelse i byparken, men regulerer ikke rigidt, hvilke aktiviteter der skal placeres hvor. Dette kan efterfølgende detailplanlægges i samarbejde med de lokale kræfter. Lokalplanens Delområde II giver mulighed for 10 tæt-lave boliger i 1 etage. De placeres som 5 dobbelthuse inden for byggefelter, som tager højde for bedst muligt indkig og udsyn til og fra kirken. Taghældning og materialevalg til boligerne tager hensyn til de kirkenære omgivelser.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender kommuneplantillæg og lokalplan endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 3:

Det indstilles, at kommuneplantillæg og lokalplantillæg godkendes, og at planlægningen iværksættes, så snart den eksisterende Provst Exner fredning er ændret.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Behandling af kommentarer fra fordebat om Østergade 16, 18 og Stengade 2, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Byggeriet i Østergade 16, 18 og Stengade 2, Hjallerup, har været i fordebat fra den 18. april til den 10. maj 2018. Der er kommet 5 bemærkninger vedr. facadesten, p-plads, højde og adgangsvej.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes forslag til et kommuneplantillæg for to kommuneplanrammer for at muliggøre opførelse af 4 fløje i 3 etager eller 1 fløj i 2 etage og 3 fløje i 3 etager.

Sagsfremstilling

Byggeriet i Østergade 16, 18 og Stengade 2, Hjallerup, har været i fordebat om ændring af kommuneplanen fra den 18. april til den 10. maj 2018.

Ansøgte ændringer af kommuneplanrammerne

Der er ansøgt om ændringer i forhold til kommuneplanrammerne, som blev vedtaget i 2009. Det ansøgte projekt med etageboliger afviger fra kommuneplanramme for centerområde Østergade 03-C-05 og for boligområde ved Stengade i 03-B-17. Der er detaljeret notat med ændringerne i bilag.

I forhold til det ansøgte projekt skal kommuneplanrammerne 03-C-05 og03-B-17 ændres i forhold til:

 • anvendelse til etageboliger,
 • bebyggelsesprocent,
 • bygningshøjder,
 • antal etager,
 • opholdsareal

Kommuneplanen begrænser byggeriet til 2 etager og 10 m mod Østergade. Der kan bygges maksimum 85/90 %. Med tre etager på alle fire fløje bliver bebyggelsesprocenten på ca. 113 og højden bliver knap 13 m. Området er udpeget til værdifuldt kulturmiljø i kommuneplan 2009. Kommuneplanens rammer stiller krav om indpasning af nyt byggeri. Kommuneplanrammen lægger byggelinjen 8 m fra vejmidten. Nuværende hus er 1,5 - 2 m længere fra vejmidten.

Referat fra borgermødet er i bilag sammen med de 5 bemærkninger fra fordebatten. Emnet for beslutningen i denne sag er ændring af kommuneplanen, men bemærkningerne vedrører også andre forhold.

Opsamling på referat og indsigelser:

En borger fra Søndergade 33 er positiv overfor projektet, og foreslår, at der anvendes rød-brune sten som vist i visualiseringerne i stedet for røde, og at de store murflader brydes op.

Ejerne af Østergade 14 - nærmeste nabo mod vest:

 • stiller spørgsmålstegn ved, at det store behov for boliger i Hjallerup skal dækkes på det forholdsvis lille areal,
 • mener, at byggeriet kommer til at dominere omgivelserne, og kommer tættere på Østergade 14 end oplyst,
 • foreslår et byggeri i to etager mod Østergade for at regnskabet med p-pladser går op,
 • at der ikke er sagligt grundlag for de store afvigelser fra kommuneplanen.

Ejeren af Østergade 21 gør indsigelse mod byggeriets højde, da han mener, at det vil være højt i forhold til omgivelserne og vil kunne give skygge på hans ejendom.

Østvendsyssel Boligforening driver Stengården og Stengadecentret, som er nabo til byggeriet mod nord. En sti med bom (brandvej) suppleres med en vejadgang gennem p-pladsen for det ansøgte byggeri. Se kort i bilag. Det vil betyde, at adgangen til p-pladsen ved de to byggerier vil blive nemmere og synligheden større. På grund af manglende p-pladser til det nye byggeri, frygter boligforeningen, at de vil komme til at mangle p-pladser til beboere, ansatte og besøgende. P-pladsen er i forvejen meget brugt. Fagforvaltningen oplyser, at den omtalte brandvej ligger på Stengårdens ejendom og ikke berøres af byggeriet. Adgangen gennem p-pladsen bliver en ekstra vejadgang.

Boligforeningen forbeholder sig ret til at den ny Stengade, som adgangsvej til Stengadecentret får en bredde minimum svarende til den bredde, den har nu. Det bemærkes, at der bør være et fortov. Ambulancer og andre vigtige køretøjer skal kunne benytte adgangsvejen til Plejehjemmet Stengadecentret.

Boligforeningen oplyser, at et nyligt brud på kloakledningen gav anledning til, at store mængder grus forvandt i kloakken og førte til sammenfald ved de ansattes cykelparkering. Brønderslev Kloakforsyning oplyser, at ledningen vil blive omlagt inden for de næste 10 år. De opfordrer bygherren til at tage forholdsregler til at sikre huset i tilfælde af brud på ledningen. Kloakledningen vurderes til at kunne bære den nødvendige trafik.

Arbejdsgruppen for Byudvikling i Hjallerup bemærker, at de:

er positive overfor byggeriet, da der mangler boliger til ældre.

mener at saddeltag giver den bedste indpasning i miljøet.

foreslår 2 etager mod Østergade og 3 etager for øvrige byggeri. De ønsker ikke byggeriet rykket nærmere til skel, men foreslår den samme afstand til skel som nuværende byggeri for at have luft omkring byggeriet. Det er de mener, at den nye Stengade skal have den nødvendige lovmæssige bredde for både fodgængere, cyklister og bilister,

fortovsparkering er en dårlig ide, samt

mener, at placering og antal af p-pladser skal afklares.

Der er vist 46 p-pladser, hvor parkeringsvedtægten siger 63 (1 pr lejlighed)

Ansøgers bemærkninger

Ansøger fremsender en skyggeberegning, som udleveres på mødet. Ansøger har kommenteret på indsigelserne. Svaret ses i bilag.

Ansøger har oplyst

 • at Stengade ønskes flyttet, hvorved den placeres oven på den kloakhovedledning, der krydser Østergade og fortsætter ind mod Stengadecentret,
 • at den nye Stengade bliver 6 m kørebane og 1,2 m til fortov i den ene side,
 • at afstanden mellem etageboligfløj langs Østergade til gavl ved nabo i Østergade 14 bliver 25 m,
 • at afstanden mellem vestfløjen til skel til Østergade 14 bliver 9,5 m.

Ansøger har kommenteret på de indkomne bemærkninger. Se bilag.

Fagforvaltningens vurdering

En reduktion af byggeriet til to etager mod Østergade vil betyde:

 • at bebyggelsesprocenten overskrides med 19 i stedet for 28 ved 3 etager i hele byggeriet,
 • at højdeoverskridelsen ved Østergade bliver 0,9 m imod 2,9 m,
 • at der sker en højdetilpasning mod nord, idet Stengadecentret fortrinsvis er i 3 etager,
 • at der bliver behov for færre p-pladser,
 • at opholdsarealkravet i kommuneplanrammerne overholdes,
 • at byggeriet tilpasses kulturmiljøet og
 • at byggeriet opleves som knap så dominerende for naboerne og set fra gadeplan.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget beslutter,

 • at byggeriet reduceres, så der er 2 etager mod Østergade, at der stilles krav om saddeltag, at kommuneplanen ændres, så byggeriet kan opføres, som ansøgt bortset fra antal etager mod Østergade,
 • om der skal udarbejdes forslag til et kommuneplantillæg, som skal muliggøre opførelse af 2 etager mod Østergade og 3 etager for de øvrige fløje.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 28. maj 2018, pkt. 6:

Til mødet forelå skyggediagram og mail fra Morten Berg Møller, Østergade 14.

Materialet indgik i drøftelsen af sagen ogvedhæftes referatet.

Udsættestil mødet den 11. juni 2018.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. juni 2018:

Fordebatten retter sig mod ændring af kommuneplanrammerne.

Fagforvaltningen har udarbejdet en løs beregning for byggeri med 2 etager mod Østergade (nord), mod ny Stengade (vest) og mod Møllegade (øst)og 3 etager mod Stengadecentret (syd):

Der er udarbejdet et nyt notat med sammenstilling af alle tre alternativer.

Et byggeri bestående af 3 fløje med 2 etager og 1 fløj med 3 etager vil give en bebyggelsesprocent på ca. 85, som fastlagt i eksisterende ramme 03-B-17. Ramme 03-C-05

Antal etager vil være overskredet med:

 • ½ mod ny Stengade (vest)
 • 1 mod Stengadecentret (syd)
 • Ingen ved Østergade (nord)
 • Ingen mod Møllegade (vest)

De maksimale højder vil være overskredet i væsentligt mindre omfang end et byggeri med alle fløje i 3 etager.

Anvendelsen skal stadigvæk ændres til etageboliger i både 03-C-05 og i 03-B-17. Derfor skal lokalplanen følges af et kommuneplantillæg.

Antal lejligheder vil blive 46-48. Antal p-pladser og opholdsareal vil være tilstrækkelige.

Fagforvaltningen bemærker, at de ansøgte ændringer kan ses i relation til behovet for fornyelse af området og for opførelse af ældreegnede boliger i Hjallerup.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at byggeriet kan rykkes til vejskel ved Østergade på linje med nabobygningerne,
 • at Økonomiudvalget tager stilling til antal etager på de 4 fløje,
 • at der udarbejdes kommuneplantillæg, der muliggør planlægning af byggeriet med de valgte antal etager.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 4:

Flertallet (C, V, J, O) indstiller,

 • at der udarbejdes kommuneplantillæg, der muliggør planlægning af byggeriet med det ansøgte antal etager
 • at parkeringsvedtægten fastholdes.

A indstiller,

 • at kommuneplanens bestemmelser overholdes med hensyn til bygningshøjde, udnyttelsesgrad og parkering, dog med den undtagelse, at den sydligste fløj kan etableres i 3 etager.
Beslutning

Økonomiudvalget godkender flertallets indstilling.

A (Arne M. Jensen, Lene Hansen og Poul Erik Andreasen) indstiller A’s indstilling.

Bilag

Til toppen


13. Igangsætning af planlægning for etageboliger på hjørnet af Torvet/Algade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Danebo Ejendomme v. Dan Sandberg og arkitektfirmaet Signatura har indsendt ansøgning om opførsel af en 5 etagers ejendom på hjørnet af Torvet/Algade i Brønderslev. Byggeriet kræver lokalplan og kommuneplantillæg.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planlægning for etagebyggeriet skal sættes i gang, og om der kan dispenseres fra parkeringsvedtægten.

Sagsfremstilling

Danebo Ejendomme v. Dan Sandberg og arkitektfirmaet Signatura har indsendt ansøgning om opførsel af en 5 etagers ejendom på hjørnet af Torvet/Algade i Brønderslev.

I projektforslaget skal stueetagen rumme erhverv og parkering i form af ca. 500 m2 butiksareal, 120 m2 lagerareal og 26 m2 serviceareal. De 3 næste etager rummer hver ca. 8 lejligheder. Femte etage er tænkt som fire penthouselejligheder, med en mere tilbagetrukket placering. Der indrettes i alt 26-28 boliger, hvor 22-24 boliger er ca. 90 m2 og de 4 på øverste etage er ca. 105 m2. Skitseforslag og konceptbeskrivelse kan ses i bilag. Bebyggelsen andrager samlet set ca. 3.900 m2, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 295.

De fælles udendørs opholdsarealer findes oven på parkeringspladsen i form af et fælles gårdmiljø/haveanlæg, hvor der også er trappetårn og elevator. Hertil har lejlighederne egen altan.

Projektet er beliggende på Algade 43-53 i Brønderslev. Ejendommen rummer i dag lejligheder og erhverv. En del af erhvervet står tomt, grundet brandskade. Den eksisterende bebyggelse inden for projektområdet er i dag 2½-4 plan, hvor det højeste er Algade 43, og det laveste er ud mod Torvet.

Projektområdet er omfattet af Kommuneplanrammeområde 01-C-03. I rammeområdet skal bebyggelsen opføres som egentlige byhuse med sadeltag, og opføres i harmoni med tilsvarende karakter, som den omgivende bebyggelse giver området. Algade er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt bymiljø med karakter af byhuse med luft mellem bebyggelserne.

Projektforslaget skiller sig ud fra rammebestemmelserne grundet etageantal, tagform og bygningens karakter. Byhuse bærer præg af vertikale bygningslinjer, hvor projektforslaget har horisontale bygningslinjer. Forvaltningen vurderer, at projektet kan tilpasses områdets byggestil ved at mindske etageantal i Algade og lave en optrapning ud mod Torvet, der bedre kan bære 5 etagers højde. Hertil kan indpasning ske ved at indtænke byhustankegangens vertikale linjer i byggeriet. Ved at mindske etageantallet i Algade kan der skabes en bedre overgang fra projektområdet til byggeriet nordvest for, der er 1½ plan. Ved indpasning af projektforslaget gives der mulighed for at skabe bedre sammenhæng mellem den tilstødende ejendom, end der er i dag, hvor etageforskellen er på 2½ etage. Fagforvaltningen vurderer, at kravet om saddeltag kan fraviges, såfremt den øverste etage etableres tilbagetrukket som skitseret.

Ansøger søger om dispensation fra parkeringsvedtægten, idet der ved byggeriet kun kan anlægges parkering til boligerne, men ikke til erhvervsdelen. Der ansøges om dispensation til indbetaling til parkeringsfonden til etablering af 23 parkeringspladser i centerområdet for Brønderslev midtby.

Projektet forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan for området. Da der er tale om et kommuneplantillæg, hvori der foretages væsentlige ændringer i forhold til de nuværende bestemmelser skal der afholdes en fordebat, jf. planlovens § 23c.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for projektet, men der skal arbejdes videre med indpasning af projektet i Algade angående højde og byhuskarakter i form af facaderytmer, og
 • beslutter om der kan dispenseres fra parkeringsvedtægten til indbetaling til parkeringsfonden.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen. Parkeringsvedtægten fastholdes.

Sideløbende med igangsætning af planlægningen afholdes fordebat om projektet.

Sagen behandles på udvalgets møde primo august 2018.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Godkendelse af forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Formålet med indsatsplanerne er at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsressource i indvindingsoplandene til de 11 vandværker, der er omfattet af planerne.

Planforslagene skal sendes i offentlig høring i minimum 12 uger. Derefter fremlægges indsatsplanerne for Byrådet til endelig godkendelse.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslagene kan sendes ud i offentlig høring i 12 uger og delegation af fremtidig godkendelse af forslag til indsatsplaner til Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

På baggrund af bekymring udtrykt på vandværksmøde den 29. juni 2017 er datagrundlaget opdateret med udgangen af februar 2018. Dette har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i planforslagene. Der holdes vandværksmøde den 4. juni 2018, hvor det opdaterede datagrundlag og konsekvenserne heraf fremlægges.

Ifølge Lov om vandforsyning har Staten udarbejdet Bekendtgørelse om indsatsplaner. I henhold hertil skal kommunerne udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet i vandværkernes indvindingsoplande samt i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

En indsatplan skal mindst indeholde:

 • Resumé af den statslige kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen.
 • Angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres.
 • Angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, samt retningslinier for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen.
 • Angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem der skal gennemføre overvågningen.
 • En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse for alle relevante forureningskilder.

Indsatplanen skal desuden indeholde en tidsplan for gennemførelse af både den samlede indsatsplan, de enkelte foranstaltninger og indsatser samt angivelse af, om tidligere vedtagne indsatsplaner ophæves, og i givet fald hvilke.

Planforslagene indeholder kort følgende indsatser:

 • Nitrat: Der er fundet nitrat i mange indvindingsboringer, og da nitrat i vandet kan komme til at udgøre et stort problem for flere af vandværkerne, kan der blive behov for at udarbejde nitratindsatser (dyrkningsaftaler). For at sikre datagrundlaget før eventuelle nitratindsatser, skal der foretages flere målinger af nitrat i boringer samt aldersdateringer af de boringer der indeholder nitrat.
 • BoringsNæreBeskyttelsesOmråder (BNBO): Inden for de BNBO omkring boringerne skal vandværkerne arbejde for at indgå aftaler om, at der ikke må anvendes, opbevares eller håndteres pesticider. Hvis ikke det opnås inden 2 år fra vedtagelse af indsatsplanen, påbydes lodsejerne pesticidfri drift indenfor BNBO mod fuld erstatning. Erstatningen betales af de omfattede vandværker.
 • Øvrige indsatser: Der er fokus på grundvandsbeskyttelsen ved tilsyn på landbrug/virksomheder og oplysningskampagner vedrørende skånsom havedrift/landbrug.

Der er den 23. januar 2018 indsat § 21c til miljøbeskyttelsesloven, som fastsætter regler for aktiviteter indenfor BNBO. Heraf bl.a. at der ikke må etableres vaskepladser, ske opblanding af pesticider, påfyldning af pesticider på sprøjter eller udvendig vask af materiel.

Planforslagene er udarbejdet med udgangspunkt i miljøbeskyttelseslovens § 26a, der giver mulighed for rådighedsindskrænkninger for at sikre drikkevandsinteresser mod nitrat eller pesticider indenfor et givent areal.

Der er tale om følgende planforslag:

Planerne er opbygget på samme måde som "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Ø. Brønderslev Vandværk", der fungerer som en prototype for indsatsplanerne i kommunen. Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Ø. Brønderslev Vandværk har være forlagt Teknik og Miljøudvalget den 27. marts 2017, Økonomiudvalget den 19. april 2017 og Byrådet den 26. april 2017, hvor planen blev godkendt.

Alle planforslag sendes i høring samtidigt.

På seneste vandværksmøde den 29. juni 2017 udtrykte flere vandværker bekymring for, at tekst og konklusioner i planforslagene ikke var baseret på nyeste analysedata.

Det viste sig efterfølgende, at der manglede data i den nationale Jupiter database, som ikke var blevet godkendt af forvaltningen.

Det er på den baggrund sikret, at alle relevante analysedata til og med udgangen af februar 2018 er medtaget i de reviderede planforslag, som er færdigrevideret ved udgangen af april 2018.

Planforslagene med det opdaterede datagrundlag og konsekvenserne heraf har været forelagt koordinationsforummet den 24. maj 2018.

Dataopdateringen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i planforslag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • godkender, at forslagene til indsatsplanerne sendes i offentlig høring i 12 uger og
 • delegerer fremtidig godkendelse af forslag til indsatsplaner til Teknik- og Miljøudvalget. Godkendelse af endelige indsatsplaner vil ske i Byrådet.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Lovgivningens bestemmelser vedhæftes referatet sammen med notat med nabokommunernes indsatser på området.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Godkendelse af forslag til regulativ for erhvervsaffald


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltning for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald.

Mange af kravene i regulativet følger et standardregulativ, som fremgår af affaldsbekendtgørelsen. Regulativet er udarbejdet, så det på mange punkter svarer til det tilsvarende regulativ for Hjørring Kommune. Regulativet har været sendt til udtalelse hos Modtagestation Vendsyssel, AVV og Reno-Nord. Regulativet indeholder en mulighed for, at landbrug får mulighed for at afbrænde mindre mængder af afklippet læhegnsmateriale i stedet for at skulle sende det til et forbrændingsanlæg.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald er fra 2007. Siden 2012, hvor der skete omfattende ændringer i Affaldsbekendtgørelsen, har der været behov for en ændring af erhvervsaffaldsregulativet. I affaldsbekendtgørelsen er der et generelt krav om, at affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres affald. Som konsekvens af liberalisering af erhvervsaffald har virksomhederne dog en stor grad af frihed til at vælge, hvortil det kildesorterede affald skal afsættes.

Der er udarbejdet forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald. På grund af det tætte samarbejde med Hjørring Kommune og AVV, er regulativet i høj grad udarbejdet med udgangspunkt i Hjørring Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Forslag til nyt erhvervsaffaldsregulativ har været sendt i høring hos Modtagestation Vendsyssel, AVV og RenoNord.

I affaldsbekendtgørelsen er der krav om, at der i regulativet er et afsnit for hver af en række forskellige affaldsfraktioner. Desuden er der for mange af fraktionernes vedkommende krav om en række bundne formuleringer, så der opnås en ensartethed mellem landets kommuner. I det nye regulativ er der foretaget et valg om også at have afsnit om tømning af olie-, benzin- og fedtudskilleranlæg. Hensigten med dette er at hjemle, at der kan stilles krav til virksomhederne om udskillere, så spildevandssystemerne ikke overbelastes med fare for oversvømmelser og andre uheldige miljøkonsekvenser.

I § 19 om afbrænding af haveaffald m.v. er der i forslaget lagt op til en praksis for afbrænding af fx afklippet læhegnsmateriale, som er en anelse mere lempelig, end det er tilfældet i en række andre kommuner. I affaldsbekendtgørelsen er der et generelt forbud mod afbrænding af affald. Der er dog hjemmel til at tillade visse former for afbrænding, fx i forbindelse med naturpleje. Hensigten med den lidt lempelige praksis i § 19 i regulativet er at imødekomme især landbrugsvirksomheder, hvor der med jævne mellemrum er et ønske om at afbrænde mindre mængder afklippet læhegnsmateriale, i stedet for at skulle køre det til et forbrændingsanlæg. Den nævnte praksis har de sidste par år været anvendt administrativt, således at man efter anmodning har kunnet opnå accept af afbrænding af afklippet læhegnsmateriale. Ordningen er udarbejdet i samarbejde med Nordjyllands Beredskab. Det er fagforvaltningens opfattelse, at ordningen har været med til at nedbringe antallet af ulovlige afbrændinger, hvor der efterfølgende har været behov for tung sagsbehandling.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om forslaget til nyt regulativ kan godkendes og sendes i 4-ugers offentlig høring; herunder om den lempelige praksis med hensyn til afbrænding af afklippet læhegnsmateriale skal fastsættes i regulativet, eller om reglerne skal være strammere, så afklippet læhegnsmateriale altid skal køres til forbrændingsanlæg.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Sagen drøftes i udvalget efter høringsperioden.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Godkendelse af nyt regulativ for husholdningsaffald forud for høringsperiode


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet udkast til et nyt regulativ for husholdningsaffald. I forhold til det gældende regulativ er der foretaget konsekvensrettelser, således at den nye indsamlingsordning for de tørre affaldsfraktioner, som er træder i kraft i oktober 2018, bliver regulativfastsat.

I det nye regulativ er der desuden foretaget den ændring, at sæk eller container skal sættes frem til skel på tømningsdagen, med mindre at kravet til adgangsvejen er opfyldt. Hos borgere, hvor det allerede eksisterende krav til adgangsvejen er opfyldt, vil der altså ikke være ændringer. Det er fagforvaltningens forventning, at den nævnte metode vil medføre en meget mere smidig implementering af den nye affaldssortering.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes regulativ for husholdningsaffald er fra 2012.

Fra oktober 2018 indføres der mere affaldssortering i kommunen. En standard husstand får udleveret en 240 l container med plads til plast og metal i det ene rum og papir i det andet rum. I etagebyggeri mv. vil der være andre løsninger. Alle er i starten af marts 2018 informeret om den nye affaldssortering gennem udsendelse af informationsbrev i eBoks.

Det er besluttet i affaldsplanen for Brønderslev Kommune, at yderligere sortering, hvor der foretages en opdeling af madaffald og restaffald først indføres på et senere tidspunkt. På nuværende tidspunkt vil det derfor kun være ovennævnte tørre fraktioner, som er det nye for borgerne.

Der er i affaldsbekendtgørelsen krav om, at der i regulativet for husholdningsaffald er et afsnit for hver af en hel række forskellige affaldsfraktioner. Som følge af den nye affaldssortering er det nødvendigt at ændre regulativet for husholdningsaffald, således at følgende beskrives:

1. Ny ordning for papiraffald.

2. Ny ordning for genanvendeligt metalemballageaffald.

3. Ny ordning for genanvendeligt plastemballageaffald.

Det er desuden beskrevet i regulativet, at ovennævnte først indføres i sommerhusområder på et senere tidspunkt. Dette skyldes, at indsamlingen sker i samarbejde med AVV og Hjørring Kommune, hvor det er besluttet at vente med yderligere kildesortering i sommerhusområder.

Regulativet indeholder vigtige regler for standplads og adgangsvej. Bl.a. er det beskrevet, at

 1. Der må højst være 50 m mellem standpladsen og det sted, hvor renovationsvognen kan holde, eller hvor renovationsvognen kan vende, hvis der ikke er tale om en gennemgående vej.
 2. Adgangsvejen skal være mindst 1 m bred, og der skal være et jævnt og kørefast underlag af fx fliser, asfalt eller beton.
 3. Hældningen på adgangsvejen må højst være 10 %, og der må ikke være trappetrin.

Ovennævnte regler er de samme i både det gamle og det nye regulativ. Reglerne og standplads har til hensigt at sikre, at indsamlingen af affald kan ske hurtigt og effektivt og på en sådan måde, at arbejdstilsynets regler overholdes.

I forbindelse med den nye affaldssortering kan det forventes, at der en række steder vil komme fornyet fokus på adgangsvejen, fordi der er blevet afhentet sække, selv om de eksisterende regler for adgangsvejen ikke har været overholdt. Med henblik på at forebygge en række diskussioner er der i det nye regulativ foretaget den vigtige ændring, at det generelle krav er, at sæk eller container skal sættes frem til skel på tømningsdagen, med mindre kravet til adgangsvejen er opfyldt. I praksis vil der altså blive afhentet affald på den eksisterende standplads, men kun forudsat at (de allerede eksisterende) krav til adgangsvejen er opfyldt.

Den nævnte metode benyttes også i Jammerbugt Kommune. I landområder giver det ikke mening, at der skal være et generelt krav om placering i skel på tømmedagen. Derfor er det i regulativet beskrevet, at det generelle krav om placering i skel ikke gælder i landområder. I landområder er der dog krav om, at renovationsvognen kan vende.

I forbindelse med ændring af regulativet er der foretaget en del konsekvensrettelser, fx som følge af nye regler og opdaterede sorteringer på genbrugspladser. Teksten er en række steder ændret, så der er foretaget en vis koordinering med Hjørring Kommunes husholdningsregulativ. Desuden har AVV gennemlæst et udkast og kommet med forslag til lidt ændrede formuleringer.

I regulativet for Hjørring Kommune er kravet til adgangsvejens længde maksimalt 30 m (mod 50 m i Brønderslev Kommune). I forbindelse med næste ændring af regulativet for Brønderslev Kommune vil det være relevant at overveje, om der også i Brønderslev Kommune skal indføres regler om en lidt kortere adgangsvej, da der på den måde sikres ens retningslinjer i de to kommuner for de fælles indsamlingsordninger.

Den nye indsamlingsordning takstfinansieres efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til nyt regulativ til udsendelse i 4 ugers offentlig høring, hvorefter der vil ske ny politisk behandling.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 28. maj 2018, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Principper for udlejning af tomme plejeboliger


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd/ÆR/ÆO/ØK

Drøftelse og godkendelse af principper for udlejning af tomme plejecenterboliger som ældreboliger.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har den 9. november 2017 besluttet, at plejecenterboliger, der har stået tomme i mere end 3 måneder, ønskes udlejet som ældreboliger.

Fagforvaltningen har i den sammenhæng udarbejdet principper for den konkrete udmøntning af denne beslutning.

Udkastet til principperne findes som bilag til dagsordenen sammen med en oversigt over kommunale plejeboliger i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter principperne i bilagene til dagsordenen og godkender, hvor der fremadrettet skal ske udlejning af tomme plejecenterboliger som ældreboliger, når de har stået tomme i 3 måneder.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Økonomi

Der er ikke afsat anlægsbudget til etablering/genetablering på Ældreområdet. Økonomiafdelingen har herudover ingen bemærkninger.

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 14. marts 2018, pkt. 5:

Henrik Aarup-Kristensen orienterede omkring principperne for udlejning af tomme plejeboliger.

Der blev drøftet fordele og ulemper ved udlejning af tomme plejeboliger, herunder:

 • Hvilke plejeboliger der kunne være attraktive som plejebolig.
 • Hvilken indflydelse det kan få på personalets arbejdsopgaver.
 • Om borgeren kan blive i boligen, om lejeboligen kan blive konverteret til en plejehjemsplads, uden borgeren skal flytte ud af boligen.

Følgende forslag blev fremlagt:

 • Første prioritet er at udvælge 1-2 plejecentre, hvor tomme boliger kan lejes ud, idet der herved opnås en samling af denne type pladser.
 • Anden prioritet er at begrænse udlejning til 2-rums boliger.

Fraværende: Inga Lillian Eriksen

Ældreomsorgsudvalget, 11. april 2018, pkt. 6:

Udvalget ønsker, at der udvælges 1-2 plejecentre, hvor tomme boliger kan lejes ud. Fagforvaltningen forelægger oplæg om, hvilke plejecentre der anvendes til ældreboliger.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 16. maj 2018:

Byrådet besluttede den 25. april 2018 "Eventuelle tryghedspladser udbredt på de plejehjem i hele kommunen, hvor det er muligt". I forlængelse af udvalgets behandling af sagen den 11. april 2018 og Byrådets beslutning den 25. april 2018 foreslår fagforvaltningen, at der udlejes tomme boliger som ældreboliger i overensstemmelse med de fremlagte principper (se bilag til sagen) på følgende plejecentre:

 • Kornumgård
 • Stengården
 • Støberiet
 • Rosengården

Det er i lighed med tidligere beslutning en forudsætning, at der ikke sker større udlejning, end der fortsat kan være plejehjemsdrift med minimum 17 pladser på det enkelte plejecenter.

Såfremt der på et senere tidspunkt tages stilling til brug af Hellevadlund som rehabiliteringscenter foreslår forvaltningen, at udvalget også beslutter udlejning af de resterende boliger på Hellevadlund som ældreboliger, da en stor del af boligerne også egner sig til dette grundet størrelse, køkkenfaciliteter og adgangsforhold.

Der mangler beslutning om, hvorvidt det skal forsøges at samle boliger til udlejning på det enkelte center, eller hvorvidt den enkelte lejer af en ældrebolig på et af centrene skal have ret til at blive i boligen, når/hvis beboeren bliver plejehjemsbeboer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget

 • godkender, at der på Kornumgård, Stengården, Støberiet og Rosengården udlejes tomme boliger som ældreboliger i overensstemmelse med de fremlagte principper, således at der som minimum fastholdes 17 plejeboliger på hvert center,
 • beslutter, om det skal forsøges at samle boliger til udlejning på det enkelte center, eller om den enkelte lejer af en ældrebolig på et af centrene, skal have ret til at blive i boligen, når/hvis beboeren bliver plejehjemsbeboer.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Ældrerådet, 9. maj 2018, pkt. 10:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at der bør kigges på tomme ældreboliger i byområderne, om disse kan renoveres, fremfor at inddrage plejehjemspladser.

Ældrerådet fremsender høringssvar angående dette.

Ældreomsorgsudvalget, 16. maj 2018, pkt. 9:

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Ældreomsorgsudvalget den 23. maj 2018:

Med henblik på at belyse muligheder er direktør for Danske Diakonhjem, Emil Tang, inviteret til mødet den 23. maj 2018. Formålet er at optage drøftelser med Danske Diakonhjem med henblik på at omdanne plejehjemspladser på Kornumgård til tryghedspladser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at drøftelsen gennemføres med henblik på at kunne træffe beslutning om principperne for udlejning af tomme plejeboliger til ældreboliger/tryghedspladser på et efterfølgende udvalgsmøde.

Ældreomsorgsudvalget, 23. maj 2018, pkt. 3:

Møde gennemført med besøg af Emil Tang, Danske Diakoner og Ulla Kaasgaard, Kornumgård.

Ældreomsorgsudvalget, 6. juni 2018, pkt. 4:

Udvalget indstiller:

 • At der omdannes 8 pladser på Kornumgård til ældreboliger
 • At de 18 pladser på Hellevadlund udgår som plejecenterboliger og omdannes til ældreboliger og særlige træningspladser
 • At ældreboligerne samles i afsnit, således at dette afsnit så vidt muligt er afgrænset fra resten af plejecentret
 • At borgere i ældreboliger flytter internt, hvis man får brug for en plejecenterplads
 • At borgere i ældreboliger ”serviceres” af Frit-valg, således at det også herved understreges at ældreboliger har en anden karakter end plejecenterboligerne
 • At beboere i ældreboligerne kan tilbydes at få leveret mad fra samme leverandør, som betjener det pågældende plejecenter
 • At ikrafttræden og de endelige betingelser aftales med Kornumgård
 • At ikrafttræden for Hellevadlund sker i henhold til tidsplan for omdannelse af stedet til træningscenter
Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Ældreomsorgsudvalgets indstilling til godkendelse.

Steen Søgård Petersen ønsker at oversende sagen til Byrådet uden indstilling.

Med henvisning til beslutning på tidligere byrådsmøde er Karsten Frederiksen imod Ældreomsorgsudvalgets indstilling.

Bilag

Til toppen


18. Indtægtskrav jfr. budgetopfølgning 1


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

I forbindelse med budgetopfølgning 1 på Handicap- og Psykiatriområdet blev der gjort opmærksom på, at der forventes et underskud på 6,5 mio. kr. for 2018 og frem. I nedenstående sagsfremstilling redegøres for, hvordan underskuddet opstår.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Problemstillingen på området blev særlig tydelig i forbindelse med regnskab 2017, og der er tale om en udfordring, som er eskaleret dels på grund af nogle budgettekniske forhold og dels på grund af udviklingen i antallet af pladser på området.

Det er indledningsvis vigtigt at understrege, at enkelte tilbud under Handicap- og Psykiatriområdet har overholdt deres udgiftsbudget. Underskuddet skyldes således ikke merudgifter på de enkelte tilbud. Forklaringerne skal således primært findes i håndteringen af indtægtssiden på området, samt at tilbuddene er underlagt bestemmelserne under rammeaftalen.

Der er følgende hovedforklaringer på, at underskuddet opstår:

 • Der oparbejdes på grund af tomgangspladser et underskud på 1.700.000 kr. i 2017. Underskuddet opstår, fordi der er en række faste udgifter, som fortsætter, selv om der er tomme pladser. Det drejer sig f.eks. om faste udgifter til bygninger, rengøring, varme, vedligeholdelse etc. Herudover er området takstfinansieret, og hermed er der i pladserne indregnet en række indtægter til overhead (administrationsudgifter). Når pladserne er tomme, er det ikke muligt at hente disse indtægter.
 • Budgetterne hos udførerne pris- og lønfremskrives (pl-fremskrives) hvert år i forbindelse inden 1. behandlingen af budgettet. Byrådet har imidlertid efterfølgende i en række år besluttet, at prisfremskrivningen skal reduceres. I den forbindelse er det udelukkende udgiftssiden, som er som blevet reduceret. Indtægtsbudgettet er derimod fastholdt fremskrevet fuldt ud. Da området er takstfinansieret, giver dette over tid en budgetmæssig udfordring, idet det er forudsætningen, at indtægter og udgifter svarer til hinanden. I perioden 2013 til 2017 beløber det sig til 2.000.000 kr.
 • I forbindelse med de reduktioner, der er gennemført på området, er indtægtssiden ligeledes ikke blevet justeret korrekt. Det betyder, at der i forbindelse med de gennemførte besparelser på området er blevet justeret korrekt på udgifterne, men at konsekvenserne for indtægterne har været skønnet for lavt. Dette har i perioden 2013 til 2017 beløbet sig til 500.000 kr.
 • Området har tidligere kunnet modvirke disse problemer ved overskud på andre områder. I 2016 var der således oparbejdet overskud på 3.500.000 kr. via boligerne med tilknytning til Brandur Alle og via tilbageholdenhed. Dette er ikke længere muligt, da antallet af pladser i tilknytning til Brandur Alle er blevet reduceret.

Det skal understreges, at der i forbindelse med tilbud under rammeaftalen vil være udfordringer i at håndtere afvigelser mellem budget og regnskab. Det betyder, at i tilfælde af overskud og underskud indregnes disse i taksten 2 år efter. Dette vil give forskydninger mellem årene, og der vil således altid være afvigelser i regnskaberne som skal håndteres over taksten.

Økonomiafdelingen påtænker at ændre på proceduren for fremskrivning af budgetterne fremadrettet, således fremskrivning af indtægter og udgifter fremover håndteres ens.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2018, pkt. 5:

Udvalget ønsker beskrevet de økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune af at hæve taksterne med 6,5 mio.kr.

Udvalget er opmærksom på, at der i sagsfremstillingens linje 3 bør stå, at de enkelte tilbud under Handicap- og Psykiatriområdet har overholdt deres udgiftsbudget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Det forventes, at udvalget kommer med forslag til kompenserende besparelser eller andre metoder til løsning af budgetskred, herunder at der sker en tilpasning af pladsantal på området hurtigst muligt.

Til toppen


19. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Status - analysearbejde vedr. I/S Reno Nord - svar på spørgsmål.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


20. Lukket punkt: Salg af kommunal ejendom


Til toppen


21. Lukket punkt: Udlejning af boliger


Til toppen


22. Lukket punkt: Boligprojekt


Til toppen


23. Status, Hedelund efter brand


Resume

Sagsforløb: ØK

Der gives på mødet en orientering om status i forsikringssagen i forbindelse med branden på Restaurant Hedelund.

I forlængelse heraf ønskes en drøftelse af de problematikker, som ligger i forbindelse med, at Restaurant Hedelund er udpeget som bevaringsværdig i Brønderslev Kommunes kommuneplan.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en orientering om status i forsikringssagen i forlængelse af branden på Restaurant Hedelund og herunder hvilke tidsfrister, der pt. arbejdes ud fra. I forlængelse heraf ønskes en drøftelse af de problematikker, som ligger i forbindelse med, at Restaurant Hedelund er udpeget som bevaringsværdig i Brønderslev Kommunes kommuneplan.

Kommunens byggemyndighed har været forespurgt vedr. bevaringsværdighed efter branden. På baggrund af de omfattende skader på bygningenNørregade 41(Restaurant Hedelund), finder byggemyndigheden ikke grundlag for at bevare dele af bygningen, selvom den er udpeget som bevaringsværdig i Brønderslev Kommunes kommuneplan.

Ønsker kommunen i forlængelse af branden at nedrive bygningen, er proceduren følgende:

Brønderslev Kommune skal offentliggøre nedrivningsanmeldelsen i minimum 4 uger, hvor borgere og interesseorganisationer m.v. kan komme med bemærkninger. Herefter skal Byrådet bekendtgøre den endelige beslutning – det hele i henhold til Bygningsfredningslovens §17-19.

Stabsforvaltningen forelægger sagen til orientering og drøftelse

Beslutning

Taget til efterretning.

Planlægning af bygningens fremtid tages op på august mødet.

Sagen flyttes til åben dagsorden.

Til toppen


24. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 13. juni 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer