Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 22. januar 2019
Lokale: Mobilt mødested
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Evaluering af budgetprocessen for 2019


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af tilbagemelding på evaluering af processen for budget 2019

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har haft en indledende drøftelse af erfaringerne fra processen for udarbejdelse af budget 2019, således de kan give inspiration for planlægningen af processen for budget 2020.

Før der træffes endelig beslutning om budgetprocessen for 2020, ønsker Økonomiudvalget en evaluering fra de enkelte fagudvalg af budgetprocessen for 2019.

Som inspiration har Direktionen opsamlet input fra drøftelser i MED-organisationen og fra Lederforum, som vedhæftes som bilag.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 9. januar 2019, pkt. 7:

Budgetprocessen blev evalueret.

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2019, pkt. 13:

Budgetprocessen blev evalueret.

Børne- og Skoleudvalget, 15. januar 2019, pkt. 3:

Kort åbent vindue for fagudvalgene til at lave/skabe økonomi til nye initiativer uafhængigt af budgetprocessen

Er det hensigtsmæssigt, at budgetproceduren godkendes af Byrådet?

Kan spørgsmål/svar runden lægges tidligere i processen?

Skal der stilles krav til spørgsmålenes udformning?

Dennis Kvesel og Lars Bisgaard var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 16. januar 2019, pkt. 4:

Udvalget bakker op om

 • Den åben budgetproces
 • Godt at komme tidligt i gang med budgetlægningen
 • Vigtigt at der foregår en tværgående forhandling på budgetseminaret
 • Mulighed for at fremlægge forslag på tværs af udvalg, hvor nettoprovenuet deles mellem udvalgene
 • Der bør være øget opmærksomhed på flerårsbudgetter med henblik på at fremme investeringer, som giver afkast senere

Udvalget er opmærksom på, at

 • Det er vanskeligt at forholde sig til reduktionsforslag tidligt på året, når man er nyvalgt medlem

Social- og Sundhedsudvalget, 17. januar 2019, pkt. 4:

Udvalget ønsker processen tilrettelagt med et temamøde, hvor der er lejlighed til at drøfte ideer som indledning til, at der fremlægges afdækningsforslag på en åben dagsorden.

Udvalget vil gerne tættere ind i dialogen med medarbejderne om mulige afdækningsforslag.

Udvalget ønsker, at der bliver mulighed for at tænke mere langsigtet i budgetprocessen.

Udvalget opfordrer til, at Økonomiudvalget overvejer at udstikke differentierede afdækningsrammer til udvalgene, idet nogle udvalg har et budget, der i overvejende grad er styret af, at borgere i bestemte situationer har krav på en given ydelse.

Lars Bisgaard tager forbehold for ønsket om et temamøde inden afdækningsforslag foregår på åben dagsorden.

Fritids- og Kulturudvalget, 17. januar 2019, pkt. 3:

Udvalget har følgende bemærkninger:

Er det hensigtsmæssigt, at budgetproceduren godkendes af Byrådet?

Kan spørgsmål/svar runden lægges tidligere i processen?

Skal der stilles krav til spørgsmålenes udformning?

Beslutning

Det er vigtigt, at fagudvalgene fremkommer med forslag dækkende deres andel af reduktionspulje, samt at forslagene fremkommer indenfor fastlagt tidsfrist.

Bilag

Til toppen


4. Foreløbig Budgetproces og tidsplan for Budget 2020


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2020.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2020.

For at opnå balance på driften i budget 2020 i forhold til budget 2019 foreslås det, at fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på minimum 0,67 %. Hvis der ønskes mulighed for en politisk prioritering, kan reduktionspuljen forøges - eksempelvis til 1,0 %, 1,3 % eller 1,5 %. Reduktionspuljen fordelt pr. udvalg fremgår af vedhæftede bilag: Budgetproces 2020.

Der er som sidste år mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Efter Økonomiudvalgets inspirationsbesøg hos Faaborg-Midtfyn og Nordfyns kommuner vil den endelige budgetproces 2020 og tidsplan blive udarbejdet.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2020.

Indstilling

Direktionen, 15. januar 2019, pkt. 5:

Forslag indstilles iværksat, evt. tilpasset ideer fra inspirationsbesøg.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om kommunegaranti - Asaa Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Asaa Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 13,3 mio. kr. til finansiering af et luft-til-vand varmepumpeanlæg.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Asaa Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 13,3 mio. kr. til finansiering af et luft-til-vand varmepumpeanlæg.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år. I etableringsfasen ønsker Asaa Fjernvarme at gøre brug af en byggekredit, der efterfølgende erstattes af selve lånet.

Asaa Fjernvarme har igangsat projektet med et luft-til-vand varmepumpeanlæg for at imødegå store prisstigninger hos forbrugerne, som en direkte følge af grundbeløbets bortfald. Anlægget, der skal placeres i tilknytning til det eksisterende solvarmeanlæg, skal udnytte energien fra udeluften.

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt projektet i henhold til varmeforsyningsloven på udvalgets møde den 17. december 2018.

En eventuel kommunegaranti til Asaa Fjernvarme vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet garanti til Asaa Fjernvarme for et lån i Kommunekredit med en restgæld på 12,4 mio. kr. pr. 31. december 2018. Dette lån udløber i 2034.

Stabsforvaltningen foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Asaa Fjernvarme for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån på 13,3 mio. kr. Lånet optages med 20 års løbetid, og kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om helhedsplan for Boligselskabet Østvendsyssel afdeling 2 - Blåbærhaven


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligselskabet Østvendsyssel har iværksat indledende undersøgelser af afd. 2, Blåbærhaven i Dronninglunds byggetekniske almene tilstand pga. en række konstaterede byggetekniske problemstilling og ønsker i den forbindelse at få udarbejdet en helhedsplan for renovering af afdelingens bygninger.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om at boligselskabets ansøgning kan anbefales af Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Østvendsyssel har iværksat indledende undersøgelser af afd. 2, Blåbærhaven i Dronninglunds byggetekniske almene tilstand pga. en række konstaterede byggetekniske problemstilling og ønsker i den forbindelse at få udarbejdet en helhedsplan for renovering af afdelingens bygninger.

Den udarbejdet tilstandsrapport beskriver at der bl.a. er flere revner i murværket, skader på fliserne i baderum og et tag med flere skader/huller.

Landsbyggefonden har været på bestigelse og har prækvalificeret projektet med forbehold for Brønderslev kommunes stillingtagen til sagen.

En anbefaling af en ansøgning, omfatter ikke godkendelse af økonomiske forpligtigelser vedr. projektet, da denne ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

En evt. økonomiskforpligtigelse for Brønderslev Kommune vil først blive fremlagt i forbindelse med behandling af en evt. helhedsplan (skema A), og i den forbindelse kan der evt. blive tale om en kapitaltilførsel, hvis huslejen efter en renovering stiger til et niveau, der ikke er acceptabel for området.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, om boligselskabets ansøgning kan anbefales af Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Valg til Folketinget og valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at træffe en række forberedelser i forbindelse med forberedelse af folketingsvalget og EU-valget i 2019.

Sagsfremstilling

Seneste folketingsvalg blev afviklet torsdag, den 18. juni 2015. Det ligger derfor fast, at der inden den 18. juni 2019 skal afholdes valg til Folketinget. Datoen herfor kendes pt. ikke, men planlægningen af valget igangsættes nu.

Den 26. maj 2019 skal der afholdes valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet.

I henhold til folketingsvalglovens § 24 skal Byrådet vælge 4 medlemmer til kredsvalgbestyrelsen. Byrådet har på sit konstituerende møde valgt følgende til Valgbestyrelsen (stedfortræder nævnt i parentes):

Mikael Klitgaard (Niels Vestergaard Salling)

Karsten Frederiksen (Line Vanggaard Pedersen)

Lene Hansen (Poul Erik Andreasen)

Arne M. Jensen (Eskild Sloth Andersen)

Valgkredsen er benævnt ”Brønderslevkredsen”, og består af Brønderslev og Jammerbugt kommuner.

Borgmesteren i kredskommunen er formand for Valgbestyrelsen.

Brønderslev Byråd har valgt Arne M. Jensen som næstformand.

Brønderslev Kommune er inddelt i 13 afstemningsområder, og Stabsforvaltningen vurderer, at der er behov for i alt 111 personer pr. valg til afvikling af valgene, fordelt med 68 politisk udpegede personer og 43 administrative personer.

Valgsekretariatet foreslår, at der holdes åbent for brevstemmeafgivning på begge rådhuse den sidste lørdag inden begge valg fra kl. 10.00 til kl. 12.00.

Sidste dag for brevstemmeafgivning vil der på begge rådhuse være åbent for brevstemmeafgivning til kl. 16.00.

Der kan brevstemmes på biblioteket, filialerne og bogbussen i deres sædvanlige åbningstid.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender

 • at gruppeformændene fordeler og udpeger dels 68 politiske repræsentanter til valgafviklingen og dels udpeger formænd for de enkelte afstemningssteder,
 • at der benyttes samme lokaler som ved seneste valg til begge valg, bortset fra Jerslev afstemningssted, der foreslås flyttes til Borgen eller Toftegårdsskolen
 • at der holdes åbent for brevstemmeafgivning til begge valg på begge rådhuse den sidste lørdag, hvor det er muligt at afgive brevstemme
 • at der sidste dag for brevstemmeafgivning på begge rådhuse holdes åbent til kl 16.00
 • at evt. ansøgninger om tilladelse til indsamlinger imødekommes på vilkår, at kommunen ingen opgaver har i forbindelse hermed og at indsamlinger foregår uden for valglokalerne
Beslutning

Indstilles godkendt (Fordeling 38/30).

Bilag

Til toppen


8. Sagsanlæg mod staten vedrørende manglende kompensation


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt og evt. hvorledes Brønderslev Kommune skal rejse sagsanlæg mod staten vedrørende manglende kompensation for ukorrekt udligningsopgørelse for udlændinges uddannelsesniveau.

Sagsfremstilling

Borgmester Mikael Klitgaard (V), gruppeformand Arne M Jensen (A) og gruppeformand Karsten Frederiksen (C) har hver især fremsat ønske om at få sag behandlet på kommende byrådsmøde, hvor Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt og evt. hvorledes der skal rejses sagsanlæg mod staten med henblik på at opnå udligningskompensation for tidligere ukorrekt opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau.

Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes i KKR med henblik på evt. samlet sagsanlæg fra kommunerne i KKR-Nordjylland.

Arne M Jensen indstiller, at Brønderslev Kommune tilslutter sig Hjørring Kommunes forventede sagsanlæg mod staten.

Karsten Frederiksen indstiller i forlængelse af Brønderslev Byråds tidligere henvendelse til KKR, og som blev behandlet på KKR møde d. 13. marts 2018, at KKR Nordjylland skal rejse sag på alle kommuners vegne i Nordjylland

Personale

Ingen.

Indstilling

Byrådet, 20. juni 2018, pkt. 16:

Sagen drøftes med andre kommuner med henblik på at få rejst en sag mod staten med flest mulige kommuner bag.

Margit Chemnitz var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2019:

HjulmandKaptain blev i efteråret 2018 formelt anmodet om udarbejdelse af et notat, der skal redegøre for de retlige spørgsmål i forbindelse med rejsning af et krav overfor staten, og advokatfirmaet har på den baggrund udarbejdet et notat herom.

I notatet konkluderes det, at spørgsmålet om, hvorvidt der er foretaget en forkert beregning, er egnet til domstolsprøvelse. Det er hovedvurderingerne i notatet, at kriterierne for udligning, er udmøntet i strid med lovgivningen på området, og at Økonomi- og Indenrigsministeriet har haft pligt til at reagere på de henvendelser, som ministeriet har fået fra en række kommuner. Notatet konkluderer, at der juridisk set vil kunne være grundlag for et erstatningskrav.

HjulmandKaptain anbefaler at der bør udtages prøvesager, og søges suspensionsaftaler for øvrige sager

Beslutning om sagsanlæg skal ske senest 1. april 2019, således sagsanlæg kan rejses senest juni 2019 (af hensyn til forældelse)

Udgiften ved sagsanlæg forventes at være ca. 300.000 + moms pr. kommune, såfremt 20 kommuner tilslutter sig sagsanlægget

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet tager stilling til

 • hvorvidt Brønderslev Kommune principelt skal tilslutte sig det fælles kommunale sagsanlæg
 • hvis ja, hvor stor opbakning der skal være fra andre kommuner for at Brønderslev Kommune fastholder tilslutning
Beslutning

Indstilles at kommunen tilslutter sig det fælles kommunale sagsanlæg.

Såfremt forudsætningerne for opbakningen ændres radikalt, genoptages sagen.

Bilag

Til toppen


9. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive rådighedsbeløb 4.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2019.

Sagsfremstilling

I det kommunale anlægsbudget for 2019 er der afsat 4.000.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

For at kunne arbejde med energibesparende foranstaltninger – som både udspringer af energimærkninger, energistyring, energitiltag i forbindelse med APV, samt anslået energibesparelse på 300.000 kr. frem til 2020. Energitiltagene vil typisk være belysning, varmestyringer, isolering samt klimaskærm på skoler, børnehaver og andre kommunale bygninger, hvor energitiltag er relevante – vil det være nødvendigt med frigivelse af rådighedsbeløb 4.000.000 kr. for 2019.

De besparelser der opnås, indgår i den årlige klimarapport, som er en del af aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2019 er der afsat 4,0 mio. kr. til Energibesparende foranstaltninger.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


10. Frigivelse af midler til vedligeholdelse og reparation af broer


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er på budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til broer.

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevillingen kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til broer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevilling på 1 mio. kr. til broer.

Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2019.

Personale

Ingen

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2019, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


11. Frigivelse af anlægsmidler 2019 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er på budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 9,8 mio. kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter og grønne områder.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsbevillingen kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 9,8 mio. kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter og grønne områder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevilling på 9,8 mio. kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2019.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2019, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


12. Ansøgning om tilskud til brug af gamle mursten ved renovering - Tranebærvej 6A, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Panorama-byg har søgt om tilskud til brug af håndrensede gamle mursten i forbindelse med renovering af den gamle realskole på Tranebærvej 6A, Dronninglund.

Renoveringen er en del af det samlede projekt på ejendommen Tranebærvej 6A. Den gamle realskole er bevaringsværdig og i den gældende lokalplan er der fastsat retningslinier, der fastlægger, at der ikke må bruges almindelige maskinfremstillede glatte facadesten.

Da realskolen ombygges til private udlejningsboliger, kan projektet støttes via byfornyelsesmidler med op til 75 % af omkostningerne inkl. moms, som fordeles ligeligt mellem kommunen og staten. Brønderslev Kommunes tilbageværende ramme for byfornyelse er ikke endeligt opgjort, men det vurderes, at der er plads til medfinansiering af det ansøgte beløb.

Det ansøgte projekt er ikke præcist beskrevet, hvorfor det anbefales, at sagen her behandles som en "principtilkendegivelse", hvor det endelige beløb fastsættes efter indsendelse af helt konkret byggeprojekt.

Byrådet skal tage stilling til, om projektet skal støttes og i givet fald med hvilket maksimale beløb.

Sagsfremstilling

Panorama-byg har søgt om tilskud til brug af håndrensede gamle mursten i forbindelse med renovering af den gamle realskole på Tranebærvej 6A, Dronninglund.

I 2016 købte Panorama-Byg ejendommen af Brønderslev kommune efter udbud. Af udbudsmaterialet fremgik det bl.a., at omkostninger til nedbrydning/miljøsanering skulle være indeholdt i tilbuddet. Efterfølgende er der i dialog med Panorama-Byg udarbejdet en lokalplan på området. Her fremgår blandet andet følgende for den bevaringsværdige bygning:

"Facader skal udføres i blank mur af genbrugstegl, af håndlavede tegl i størrelse som eksisterende facadesten eller en mursten i størrelse og farve, der passer til det øvrige murværk. Der må ikke anvendes maskinsten med glat overflade."

Panoram-Byg har med ansøgningen sendt tilbud fra "Gamle Mursten Nord" i Brønderslev lydende på 250.000 kr. excl. moms. Samtidig er der medsendt tilbud fra Stark på almindeligt maskinfremstillede mursten for på den måde at illustrere merprisen. Tilbuddet fra Stark er ikke relevant, da det går på mursten, der i henhold til lokalplanen ikke må anvendes. Der er dog ingen tvivl om, at brugen af genbrugssten vil være væsentlig dyrere end at bruge eksempelvis "håndstrøgne" sten, der ville kunne anvendes i overensstemmelse med lokalplanen.

I lovgivningen vedrørende bygningsfornyelse fremgår:

"Byrådet kan træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til ombygning af private erhvervslokaler eller lokaler i offentligt ejede bygninger, når der ombygges til private udlejningsboliger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt, eller den hidtidige aktivitet i den offentligt ejede bygning er ophørt, og at bygningen skønnes egnet til at blive ombygget inden for en rimelig økonomisk ramme. I bygninger, hvor der ikke er beboelse, eller hvor beboelse udgør en mindre del, er det endvidere en betingelse, at bygningen skønnes bevaringsværdig."

Det ansøgte projekt falder ind under disse kriterier, hvorfor der - hvis det besluttes at yde støtte - kan forventes statslig medfinansiering svarende til maksimalt halvdelen af det beløb, der svarer til 75 % af det endelige projekts samlede omkostninger.

Den fremsendte ansøgning indeholder ikke et præcist projekt, der viser, hvor mange mursten, der skal bruges. Det fremgår heller ikke af hverken ansøgning fra Panorama-Byg eller tilbud fra "Gamle Mursten Nord", hvordan fordelingen mellem nedbrydningsopgaven og levering af genbrugssten er. Det kan således ikke vurderes, om løsningen med nedbrydning foretaget af "Gamle Mursten Nord" er den optimale.

På baggrund heraf kan Byrådet overveje at beslutte, at Brønderslev Kommune er indstillet på principielt at yde støtte til projektet med et maksimalt beløb på fx 50-100.000 kr. Hertil kan komme en statslig medfinansiering, hvis det endelige projekt lever op til kravene i byfornyelseslovgivningen. Det endelige beløb kan så fastsættes på baggrund af et færdigt projekt, der mere præcist beskriver nedbrydningsopgaven, samt hvor og hvor mange genbrugssten, der er nødvendige for at realisere renoveringen af den gamle realskole.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter om kommunen principielt er indstillet på at støtte projektet - og i givet fald, hvor stort et beløb, der maksimalt kan blive tale om.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2018 er der 0,332 mio. kr. i puljen til Bygningsfornyelse, som ikke er frigivet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. december 2018, pkt. 13:

Udvalget er positive over for projektet og ønsker at støtte dette. Der arbejdes videre med beregning på tilskuddet. Formanden kontakter udvalgsmedlemmerne inden, der gives endeligt svar til Panorama Byg.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2019:

Panorama Byg har oplyst, at der er god overensstemmelse mellem det antal gamle mursten, der skal bruges i renoveringen af den gamle realskole og de mursten, der bliver til rådighed ved nedbrydningen af den gamle gymnastiksal. På den baggrund findes det tidligere ansøgte beløb på 250.000 kr. at være det rigtige at tage udgangspunkt i. ”Regnestykket” kommer her efter til at se sådan ud jf. dagsordentekst ovenfor.

Projektbudget

250.000 kr.

Egenfinansiering

62.500 kr.

Statslig byfornyelse

93.750 kr.

Kommunal medfinansiering

93.750 kr.

I alt finansiering

250.000 kr.

Hvis Økonomiudvalget godkender frigivelse af den kommunale andel af tilskuddet, kan Panorama Byg få tilsagn om et samlet tilskud på 187.500 kr., der udbetales, når renovering af den gamle realskole er gennemført.

Forvaltningen anmoder om frigivelse af 93.750 kr. af kommunens byfornyelsesmidler.

Teknik- og Miljøudvalget er orienteret om ovennævnte.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender frigivelse af den kommunale andel af finansieringen samt, at der udarbejdes byfornyelsesprojekt i henhold til ”Byfornyelsesloven”.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Bilag

Til toppen


13. Behandling af fordebat for aflastningsområde ved Jernaldervej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Økonomiudvalget besluttede den 21. november 2018 at igangsætte planlægning for et aflastningsområde ved Jernaldervej i Brønderslev.

Sagen har været sendt i fordebat i perioden fra den 23. november 2018 til den 21. december 2018. Der er modtaget 3 høringssvar. Der blev holdt borgermøde den 13. december 2018.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med en planlægning for området ved Jernaldervej, der skal give mulighed for etablering af større udvalgsvarebutikker.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra projektudvikler, der ønsker at opføre en ny større udvalgsvarebutik med et butiksareal på 1.600 m² i erhvervsområdet ved Jernaldervej i den østlige del af Brønderslev. Eksisterende gældende planlægning giver ikke mulighed for etablering af en udvalgsvarebutik i området.

Som udgangspunkt skal detailhandel først og fremmest placeres i bymidterne, hvilket skal sikre et varieret butiksudbud med god tilgængelighed for alle trafikarter. Med den nye planlovsændring, der trådte i kraft i juni 2017, blev der givet mulighed for, at der i alle byer uden for bymidterne og bydelscentrene kan udlægges aflastningsområder, dog under forudsætning af, at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag. Det er ikke på nuværende tidspunkt undersøgt, om det lovmæssige påkrævede kundegrundlag til et aflastningsområde er til stede. Formålet med udlæg af et aflastningsområde er at aflaste bymidten og give plads til større butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten.

Borgermøde

Den 13. december 2018 blev der holdt borgermøde, hvor i alt 8 borgere deltog. Borgerne gav udtryk for, at de finder det vigtigt, at eksisterende områder udnyttes først og bedst muligt, således at butikkerne samles og man undgår for meget spredning. Hvis der arbejdes videre med et aflastningsområde, bør området forbeholdes nye butikskoncepter, der ikke allerede findes i byen. Der opfordres til, at kommunen foretager en nærmere undersøgelse af det egentlige behov, og om der er butikskæder, der kunne have interesse i at slå sig ned i Brønderslev. Der var enighed om, at der ikke bør gives tilladelse til etablering af dagligvarebutikker i området.

Høringssvar og bemærkninger

Der er modtaget 3 høringssvar i høringsperioden.

Af høringssvar fra TKL Ejendom A/S fremgår, at de ikke forstår sammenhængen mellem tidligere meddelt afslag på opførelse af ny dagligvarebutik ved Bredgade og nye planer om at udlægge et aflastningsområde ved Jernaldervej. Indsiger bemærker, at udlæg af nyt aflastningsområde kan medføre, at detailhandlen flytter ud af bymidten. Fagforvaltningen bemærker, at det er særligt vigtigt at fastholde større dagligvarebutikker i bymidten, da de fungerer som ankerpunkter for kundestrømme. Det er ikke hensigten, at der skal være mulighed for dagligvarebutikker i aflastningsområdet.

De 2 øvrige høringssvar udtrykker bekymring for, at udlæg af et aflastningsområde kan få betydning for Brønderslev bymidtes eksisterende handelsliv.

I høringssvar modtaget fra Eriksgade 35, Brønderslev, henvises til midtbyplanen for Brønderslev, hvor et af formålene netop var at koncentrere handelslivet i den centrale del af Brønderslev. Et fokus var også at skabe investeringssikkerhed for potentielle investorer inden for bymidtens afgrænsning. Indsiger bemærker, at der er brugt mange ressourcer på at aktivere Banegårdspladsen, hvor der netop for nylig er vedtaget en planlægning, der giver mulighed for nye boliger og butikker. Indsiger påpeger, at det fremgår af midtbyplanen, at en af de væsentligste pointer fra COWI´s eksperter på detailhandelsområdet er at koncentrere detailhandlen og begrænse udbudspunkterne. Indsiger mener, at udlæg af nyt aflastningsområde ved Jernaldervej er i strid med kommunens detailhandelsplanlægning og planlovens detailhandelsregler om, at butikslivet skal placeres centralt i byerne, hvor den samlede struktur kan skabe synergi og bedre rammer for udvikling af butiks- og bylivet. Hvis kommunen vælger at udlægge et aflastningsområde ved Jernaldervej, bør der indføres minimums butiksstørrelser, der kan sikre, at eksisterende butikker ikke flytter ud af bymidten. Indsiger mener, at der ikke bør udlægges mere areal til et aflastningsområde end det areal, der allerede er planlagt til erhvervsområde. Hvis det med tiden viser sig at være behov for yderligere areal, kan det tages op til revision, om der skal gives mulighed for en udvidelse.

Brønderslev Handel udtrykker også i deres indsigelse bekymring for, at udlæg af et aflastningsområde ved Jernaldervej vil påvirke handelslivet i bymidten og påpeger, at byens butikker bør holdes samlet. Brønderslev Handel er bekymret for, at udlæg af et aflastningsområde, med mulighed for etablering af også dagligvarebutikker, vil trække kunder væk fra bymidten, hvilket kan få den konsekvens, at specialbutikker risikerer at måtte lukke.

Fagforvaltningen deler indsigernes bekymring for aflastningsområdets påvirkning af bymidten. Det er fagforvaltningens vurdering, at udlægning af et aflastningsområde uden for bymidten vil påvirke eksisterende detailhandelsstruktur og få en negativ indflydelse på handelslivet i bymidten og langs Østergade, idet man kan frygte, at eksisterende butikker vil flytte ud til området ved Jernaldervej. Det er hensigten med planlovens mulighed for udlæg af et aflastningsområde, at disse typer af detailhandelsområder skal aflaste bymidten ved at give mulighed for større udvalgsvarebutikker, der ikke uden videre kan placeres i bymidten.

Ifølge kommunens detailhandelsstruktur kan der i Brønderslev bymidte etableres større butikker i bymidten med et bruttoetageareal på op til 2.000 m². Der er i dag en ledig rummelighed i Brønderslev midtby på ca. 9.600 m² til etablering af nye butikker. Indenfor den eksisterende bymidteafgrænsning findes i dag flere ledige butikslokaler. Det er fagforvaltningens vurdering, at det er muligt at finde et areal inden for eksisterende bymidteafgrænsning, hvor større butikker kan etablere sig og der dermed ikke er behov for etablering af et aflastningsområde.

Fagforvaltningen anbefaler, at man fastholder principperne i midtbyplanen for Brønderslev. Alternativt kan det overvejes, at udvide området inden for bymidteafgræsningen, der er reserveret til større udvalgsvarebutikker, mod øst langs Østergade (området er udlagt til særligt pladskrævende varegrupper). Dermed sikres, at butiksstrukturen ikke spredes væsentligt, og at Østergade ikke udhules.

Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med planlægning for arealet til aflastningsområde, er det vigtigt at sikre, at der i området alene gives mulighed for større udvalgsvarebutikker og butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, for at fastholde dagligvarebutikkerne i midtbyen, der fungerer som trækplastre for handelslivet.

Fagforvaltningen anbefaler derfor, at der fastsættes en høj mindste butiksstørrelse på f.eks. 2.000 m², således at butiksstørrelsen adskiller sig fra de muligheder, der allerede findes i bymidten. Fagforvaltningen bemærker, at der i den modtagne ansøgning er tale om en butik på 1.600 m2. Ved at stille krav om butiksstørrelser på mindst 2.000 m² vurderes, at udflytningen af eksisterende butikker begrænses. Samtidigt begrænses dog også hvilke nye butikskæder, der kan tiltrækkes.

I en eventuel planproces bør der foretages nærmere undersøgelser af, om der findes nye butikskoncepter, der kunne have interesse i at placere sig i Brønderslev, for at undgå at byggemodne et større areal, der aldrig vil blive udbygget. Ifølge undersøgelser udført af ICP A/S (Institut for Center-Planlægning) placerer kædebutikkerne sig primært i de større byer og gerne i butikscentre. Flere butikskæder har alene krav om butiksstørrelser under 2.000 m², for hvilke der allerede er mulighed for at placere sig i Brønderslev midtby. Hvis der derimod er tale om større udvalgsvarebutikker med butiksstørrelser over 2.000 m², viser undersøgelserne, at de primært etablerer sig i større byer med mere end 20.000 indbyggere. Undersøgelsen viser også, at oplandet til Brønderslev ikke er særligt stort, hvorfor det kan være svært at tiltrække nye kunder.

Hvis Økonomiudvalget beslutter at arbejde videre med planlægning, skal der også tages stilling til aflastningsområdets geografiske udstrækning. I dag omfatter området et areal på ca. 5 ha. Området er dog disponeret på en sådan måde, at der reelt kun vil kunne placeres 2-3 nye butikker i området. For at sikre plads til nye butikskoncepter, bør det overvejes, om området skal udvides mod øst. En eventuel udvidelse fastlægges konkret i planprocessen i samråd med lodsejeren.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om planlægning for etablering af et aflastningsområde ved Jernaldervej skal fortsætte. Hvis Økonomiudvalget ønsker at forsætte planlægningen, skal der tages stilling til butikkernes minimumsstørrelse, og om området skal udvides geografisk.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2019, pkt. 3:

Det indstilles, at der ikke arbejdes videre med planlægningen af et aflastningsområde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2019:

Ansøger har fremsendt en detailhandelsredegørelse for udlæg af aflastningsområdet udarbejdet af COWI. Redegørelsen samt opsummerende notat er vedlagt som bilag. I detailhandelsredegørelsen er der bl.a. foretaget en række beregninger af positive og negative konsekvenser ved udlæg af aflastningsområdet. Hovedkonklusionerne i beregningen er:

 • At nye butikker i aflastningsområdet vil hente ca. 4 % af deres omsætning i den eksisterende jem & fix, hvilket svarer til en tilbagegang i omsætning for jem & fix på 20 % i 2030. Beregningen afhænger dog af den konkrete sammensætning af butikker i aflastningsområdet.
 • At nye butikker i aflastningsområdet vil hente ca. 25 % af deres omsætning i Brønderslev bymidtes udvalgsvarebutikker, hvilket svarer til en tilbagegang i omsætning for midtbyens butikker på 15 % i 2030. Resultatet er et gennemsnit for midtbyens butikker – nogle butikker forventes derfor at blive ramt hårdere end andre afhængig af butikssammensætningen i aflastningsområdet.
 • Da aflastningsområdet forventes at hente en del af sin omsætning uden for kommunen, samt fastholde en større andel af handlen i kommunen, forventes omsætning i Brønderslev Kommune samlet set at stige med 66 mio. kr. årligt i 2030.
Beslutning

Tilbagesendes til fagudvalg pga. nye oplysninger i sagen.

Bilag

Til toppen


14. Branding af erhvervskommunen Brønderslev


Resume

Sagsforløb: DIR/ØKU

Godkendelse af forslag om udarbejdelse af kampagne for Brønderslev som erhvervskommune

Sagsfremstilling

Politisk Udviklingsforum gav på møde i oktober udtryk for et ønske om en øget profilering af Brønderslev som erhvervskommune - herunder også markedsføring af erhvervsgrunde til salg.

Stabsforvaltningen foreslår, at bureauet Weltklasse - der er kreativt bureau på brandingstrategi - udarbejder et forslag sammen med Stabsforvaltningen og Brønderslev Erhverv. Forslaget forelægges for Økonomiudvalget.

Udgiften til kampagnen forventes at blive ca. 100.000 kr., der kan finansieres af uforbrugte midler på kommunikationskontoen for 2018.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at Weltklasse udarbejder forslag til kampagne.

Økonomi

Der er et mindreforbrug på Kommunikationskontoen i 2018 på 131.000 kr., som Økonomiudvalget kan overføre til 2019.

Indstilling

Direktionen, 15. januar 2019, pkt. 6:

Indstilles iværksat.

Beslutning

Godkendt.

Indholdet i brandingen skal koordineres med bestyrelsen for Erhverv- og Turismeskontoret.

Til toppen


15. Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev varme søger om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen Erhvervsparken 70 og Øster Kærvej 48, Brønderslev. Det drejer sig om ca. 287.000 kr. årligt ifølge den nuværende vurdering.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen om fritagelse for betaling af ejendomsskat.

Sagsfremstilling

Brønderslev varme har søgt om fritagelse for betaling af ejendomsskat i lighed med andre forsyningsselskaber. Det drejer sig om ejendommen med flisværk og solvarme-felt. Der søges med tilbagevirkende kraft fra 1/1-2019, idet de mente at de allerede havde søgt om fritagelse. Normal procedure er, at en evt. fritagelse gælder fra udgangen af det kvartal hvori fritagelsen er bevilget. Dette har været håndhævet i andre tilsvarende sager.

I henhold til § 8 i lov om kommunal ejendomsskat, kan Byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for kommunal grundskyld. Brønderslev Kommune har praksis for at give fritagelse til ejendomme, som ejes af forsyningsselskaber.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget meddeler Brønderslev Varme, at ovennævnte ejendom fritages for ejendomsskat fra 1. april 2019. En fritagelse vil normalt altid være gældende fra det følgende kvartal.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Til toppen


16. Ansøgning om tilskud til Bæredygtighedsfestival 2019


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til ansøgning fra Borger9700 og Omstilling Dronninglund om tilskud på 70.000 kr. til afvikling af Bæredygtighedsfestival 2019 samt om personaleressourcer til planlægningsarbejdet.

Sagsfremstilling

Borger9700 og Omstilling Dronninglund ansøger om tilskud på 2 kr. pr. indbygger, i alt 70.000 kr. til afvikling af Bæredygtighedsfestival 2019 samt om sekretariatsbistand fra Brønderslev Kommune i forbindelse med planlægningsarbejdet.

Bæredygtighedsfestival afholdes i uge 35, og der planlægges forskellige aktiviteter i samarbejde med bl.a. lokale producenter og gårdbutikker.

Stabsforvaltningen foreslår, at der meddeles afslag på ansøgningen, da der ikke er afsat budget og personaleressourcer til sådanne formål, ligesom det kan danne præcedens i forhold til andre foreninger i kommunen.

Økonomi

Økonomiudvalgets Udviklingspulje er i 2019 på 505.000 kr.

Der er p.t. et mindreforbrug i 2018 på ca. 800.000 kr., som forventes overført til 2019 i forbindelse med økonomisk decentralisering. Endelig opgørelse foreligger først i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2018.

Beslutning

Der bevilges 35.000 kr. i støtte.

Der kan ikke stilles personaleressourcer til rådighed.

Bilag

Til toppen


17. Ansøgning om tilskud til projekt Climate Planet i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Stillingtagen til ansøgning fra gruppen bag CP2019 Brønderslev om et tilskud på 500.000 kr. til projekt Climate Planet i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Climate Planet er verdens største globus, hvis funktion er at skabe opmærksomhed omkring FNs 17 verdensmål, blandt andet bæredygtig udvikling og udfordringerne med jordens klima.

Gruppen bag CP2019 oplyser, at Brønderslev har en unik chance for at få Climate Planet til Brønderslev i juli og august 2019 og dermed komme i selskab med byer som London, Berlin og Utrecht.

Det samlede budget for projektet er på 5.300.000 kr.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiudvalgets Udviklingspulje er i 2019 på 505.000 kr.

Der er p.t. et mindreforbrug i 2018 på ca. 800.000 kr., som forventes overført til 2019 i forbindelse med økonomisk decentralisering. Endelig opgørelse foreligger først i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2018.

Kulturpuljen er i 2019 på 1.026.040 kr. Der er tidligere bevilget penge til forskellige aktiviteter af budget 2019. Restbudget for Kulturpuljen er på 267.740 kr. Der forventes en overførsel af ubrugte midler for 2018 svarende til ca. 50.000 kr., som vil blive tilskrevet budget 2019. Overførsel af ubrugte midler forudsætter, at ansøgte projekter, til Kulturpuljen for 2018, realiseres.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 17. januar 2019, pkt. 6:

Udvalget vurderer, at der generelt er for få muligheder for at gennemføre spændende events i Brønderslev Kommune og ønsker en drøftelse i Byrådet af, hvordan det kan blive muligt at imødekomme nogle af de spændende tilbud.

Udvalget finder det ikke muligt økonomisk at støtte det pågældende projekt.

Beslutning

Der gives tilsagn på 500.000 kr. i sponsorstøtte. Beløbet udbetales kun, såfremt projektet bliver realitet

Bilag

Til toppen


18. Ansøgning om tilskud til Grand Prix i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning om støtte på 200.000 kr. til afvikling af Grand Prix Brønderslev.

Sagsfremstilling

En styregruppe bestående af formand for Borger9700 Jens Tofting, eventmaker og kreativ ildsjæl Lars Bisgaard Andreasen og Vesthimmerland ProCykling søger om tilskud til afvikling af Grand Prix Brønderslev den 3. maj 2019.

Grand Prix Brønderslev er et UCI 1,2 cykelløb. Løbet består af 29 professionelle teams med 6 ryttere på hvert hold. Holdene rangerer en gruppe under de hold, man ser til f.eks. Tour De France. De danske elitehold vil deltage i løbet, og herudover vil der komme hold fra blandt andet Norge, Sverige, Holland, Tyskland og Estland. Grand Prix Brønderslev vil blive en del af den nordvestjyske cykelweekend, som består af tre selvstændige løb, der afvikles på tre dage i Himmerland, Skive og Brønderslev.

Ideen med løbet er at lave en aktivitet, som kommer rundt i hele kommunen. Der skal køres 200 km, og feltet kommer forbi flest mulige byer i kommunen, så det bliver noget, der kan samle kommunen.

Budget:

Udgifter:

Betaling til Vesthimmerland ProCycling ApS

430.000 kr.

Markedsføring

30.000 kr.

Start og målområde

20.000 kr.

Diverse

20.000 kr.

I alt

500.000 kr.

Indtægter:

Fonde, kommune etc.

400.000 kr.

Sponsorer

100.000 kr.

I alt

500.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur gør opmærksom på, at ansøgningsfristen til Kulturpuljen er 1. maj 2019.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning fra Borger9700.

Personale

Ingen.

Økonomi

Kulturpuljen er i 2019 på 1.026.040 kr. Der er tidligere bevilget penge til forskellige aktiviteter af budget 2019. Restbudget for Kulturpuljen er på 267.740 kr.

Der forventes en overførsel af ubrugte midler for 2018 svarende til ca. 50.000 kr., som vil blive tilskrevet budget 2019. Overførsel af ubrugte midler forudsætter, at ansøgte projekter, til Kulturpuljen for 2018, realiseres.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 17. januar 2019, pkt. 7:

Udvalget vurderer, at der generelt er for få muligheder for at gennemføre spændende events i Brønderslev Kommune og ønsker en drøftelse i Byrådet af, hvordan det kan blive muligt at imødekomme nogle af de spændende tilbud.

Udvalget finder det ikke muligt økonomisk at støtte det pågældende projekt.

Simon Aagaard tager forbehold for beslutningen om det konkrete projekt.

Beslutning

Der gives afslag.

Poul Erik Andreasen går ind for støtte.

Bilag

Til toppen


19. Godkendelse af Brønderslev Kommunes Fritids- og Idrætspolitik


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY


Fritids- og Idrætspolitikken sendes til godkendelse i Byrådet efter endt høringsproces.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætspolitikken er nu klar til godkendelse.

Fritids- og Idrætspolitikken favner fritids- og idrætslivet i Brønderslev Kommune. Dermed favner politikken bredt over de mange fritidstilbud, der findes i såvel organiserede foreninger, som i de uorganiserede fællesskaber og miljøer. Det gør også, at politikken dækker over en meget bred målgruppe lige fra de yngste til de ældste gymnaster, spejdere eller parkourudøvere. Politikken afspejler således, at fritids- og idrætslivet kan være en værdifuld del af livet – hele livet og for alle borgere. Fritids- og Idrætspolitikken skal således favne et stort fællesskab, hvor der er brug for tydelige prioriteringer af de muligheder, der skal udvikles. Politikken skal sætte den overordnede retning for fritids- og idrætsområdet, og fortsætte udvikling og bevægelse på området.

Den skriftlige fremstilling af politikken er foregået på baggrund af de mange inputs fra stormøder og arbejdsmøder med de engagerede frivillige kræfter fra kommunens fritidsliv, politikken er således blevet til i samspil med borgerne. Derudover har der været sparring og dialog med Samarbejdsudvalget undervejs, og via denne proces er politikken fremkommet. Når alle disse input er medtaget, har de to overordnede fokuspunkter været udvikling og bevægelse. Udvikling fordi der er et fælles ønske om at udvikle rammerne på området, så der er tidssvarende rammer, der er med til at skabe plads til udvikling. Derudover er der også et ønske om, at foreninger og aktiviteter udvikler sig.

Under disse to fokusområder indeholder politikken også de 3 indsatsområder - Børn i bevægelse, Unge i bevægelse og Voksne i bevægelse. Indsatsområderne fokuserer på bevægelse – bevægelse er ikke kun den fysiske bevægelse, det er i lige så høj grad den mentale bevægelse, ligesom det er bevægelse i form af fokus på udvikling af rammerne og forholdene for de respektive målgrupper.

Disse 5 områder skal samlet set fokusere på politikkens overordnede vision Brønderslev i Bevægelse. De 3 indsatsområder udfoldes med fokus på at skabe tydelighed omkring, hvilke muligheder indsatsområdet skaber. Gennem de 3 indsatsområder skabes dermed en synlighed omkring, hvordan og hvorfor Brønderslev Kommune skal i bevægelse. Dette fokus er fremkommet gennem politikskabelsen, hvor det er blevet tydeliggjort, at Fritids- og Idrætslivet i Brønderslev Kommune skal være bedre til at skabe muligheder i fællesskab, være tydelige omkring rammer og vilkår og skabe større synlighed om aktiviteter og succeser.

Politikkens overordnede sigte er dermed udvikling og skabelsen af en fysisk, social og mental bevægelse, der får endnu flere til at få øjnene op for alle de gode oplevelser, aktiviteter og det fantastiske fællesskab som findes i fritids- og idrætslivet i Brønderslev Kommune.

Politikken vil årligt blive suppleret med en konkret handleplan, der skal tydeliggøre hvilke konkrete indsatser, der arbejdes med for at indfri politikkens visioner.

Udkast til Fritids- og Idrætspolitikken har været i høring hos såvel Idrætssamvirket, Spejdersamvirket og Aftenskolesamrådet samt Landdistriktsrådet, Integrationsrådet, Frivilligrådet, Ældrerådet og Handicaprådet. Høringen har kun givet anledning til få formuleringsmæssige ændringer i selve politikken, da der ikke er fremkommet ting, der ikke kan favnes i politikken. Høringsforslagene tages med til arbejdet med handleplanerne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender Fritids- og Idrætspolitikken.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 17. januar 2019, pkt. 5:

Fritids- og Kulturudvalget indstiller Fritids- og Kulturpolitikken politikken godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


20. Beskæftigelsesplan 2019


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og beskriver kommunens strategiske prioritering af indsatsen det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om Beskæftigelsesplan 2019 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan med mål for beskæftigelsesindsatsen og en beskrivelse af kommunens strategiske prioritering af indsatsen det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2019.

Beskæftigelsesudvalget har på et fællesmøde den 14. november 2018 drøftet første udkast af beskæftigelsesplanen med Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF), Handicaprådet og Integrationsrådet. Første udkast har derudover været i høring med svarfrist den 21. november 2018. Der er indkommet et høringssvar fra LO Brønderslev-Dronninglund.

Med afsæt i de fremsatte bemærkninger på fællesmødet og det fremsendte høringssvar har Fagforvaltningen for Beskæftigelse justeret beskæftigelsesplanen og fremsender nu 2. udkast.

Omdrejningspunktet i beskæftigelsesplanen for 2019 er de udfordringer, der opleves på både nationalt og lokalt plan. Brønderslev Kommune har udvalgt tre fokusområder for 2019.

Fokusområde 1: Kvalificeret arbejdskraft

Brønderslev Job- og UngeCenter spiller en stor rolle i forhold til at formidle den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne. I 2019 vil Job- og UngeCentret fortsat have fokus på, sammen med de øvrige aktører på arbejdsmarkedet, at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering - herunder at målrette opkvalificeringsindsatsen til brancher med mangel på arbejdskraft.

Fokusområde 2: Unge i uddannelse og job

På ungeområdet vil fokus i 2019 især være på den nye forberedende grunduddannelse (FGU) samt de nye opgaver i den kommunale ungeindsats, der følger med implementeringen af FGU. UngeCentret vil ligeledes rette blikket mod den forebyggende indsats for de 15-17-årige unge samt øge fokus på, at flere unge søger ind på erhvervsuddannelserne.

Fokusområde 3: Udsatte ledige

De aktuelle konjunkturer på arbejdsmarkedet betyder, at der er gode vilkår for, at de udsatte ledige kan komme ind på arbejdsmarkedet. I 2019 vil Job- og UngeCentret derfor have fokus på, at de udsatte ledige får en håndholdt, individuel og virksomhedsrettet indsats, som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender udkast til Beskæftigelsesplan 2019.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 5. december 2018, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 9. januar 2019:

Job- og UngeCenter Brønderslev har i lighed med tidligere år taget afsæt i de beskæftigelsespolitiske mål, som ministeren årligt udmelder, i udarbejdelsen af Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019.

Beskæftigelsesministeren udmeldte i maj 2018 de beskæftigelsespolitiske mål for 2019. Disse mål var:

 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
 5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
 6. Udsatte ledige skal have en indsats

Ministeren varslede derudover, at der ville komme et mål om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Dette mål udmeldte ministeren den 11. december 2018. Han meddelte samtidigt, at målet om bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger udgår, således at det samlede antal ministermål ikke forøges.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse anbefaler på den baggrund at justere Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019, således at målet og indsatsområdet om bekæmpelse af socialt bedrageri udgår af planen. Det er i planen markeret med rødt, hvilke passager der i så fald vil udgå.

Selv om bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger udgår som mål i beskæftigelsesplanen, er det fortsat et vigtigt område, som Job- og UngeCentret vil have fokus på i 2019. Det gælder blandt andet i forhold til sanktionering, hvor regeringen har indgået en aftale om mere enkle og skærpede sanktionsregler, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at målet om bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger udgår af beskæftigelsesplan 2019.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 9. januar 2019, pkt. 3:

Udvalget godkendte, at målet om bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger udgår af beskæftigelsesplan 2019.

LO’s bemærkninger omkring udfordringen i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft drøftes på førstkommende politiske møde med LO.

Den reviderede plan indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


21. Høring af Sundhedsaftalen 2019-2023


Resume

Sagsforløb: ÆR/BE/BK/ÆO/SS/ØK/HAR

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet en høringsversion af ny nordjysk sundhedsaftale for perioden 2019-2023.

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som via en vision, bærende principper og 5 pejlemærker med politiske målsætninger sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

På baggrund af høringssvarene vil Sundhedsaftalen blive tilpasset og fremsendt til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i maj-juni 2019. Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019.

Økonomiudvalget skal afgive eventuelle bemærkninger til høringsversionen af Sundhedsaftale 2019-2023.

Sagsfremstilling

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Den nationale vejledning for sundhedsaftaler fastlægger, at formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed; målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte høringsversion af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023. Høringsversionen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra et tværsektorielt politisk visionsseminar den 22. juni 2018 og et temamøde om borger/patientinddragelse den 3. september 2018. Derudover har Patientinddragelsesudvalget bidraget med input. Kommunalt har sundhedsaftalen været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR.

Høringsversionens indhold

Visionen i høringsversionen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes henimod visionen gennem 5 politiske pejlemærker opstillet i sundhedsaftalen:

1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne

2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdsparter

3. Større lighed i sundhed

4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår

5. Et røgfrit Nordjylland vil give nordjyderne flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalen har hele den nordjyske befolkning som målgruppe, men sundhedsaftalen har særlig fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen derudover opstillet en række bærende principper, som er den fælles grundforståelse parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

Det er vigtigt at bemærke, at den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet men som (i modsætning til den nuværende sundhedsaftale) ikke på forhånd opstiller konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne. Denne ændring i sundhedsaftalen er sket for at skabe mere fleksibilitet i løbet af aftaleperioden og mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen i den kommende periode. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske forankringsgrupper bibeholdes men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum, ”Sundhedspolitisk Samling”.

Videre proces frem mod godkendelse af ny sundhedsaftale

Høringsversionen af sundhedsaftalen er sendt i høring blandt en række interessenter på sundhedsområdet udover kommunerne og regionen. På baggrund af høringssvarene vil Sundhedsaftalen i februar-april 2019 blive tilpasset af Sundhedskoordinationsudvalget og fremsendes til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i maj-juni 2019. Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. december 2018 blev punktet "Indledende drøftelse af Sundhedsaftale 2019" behandlet med følgende bemærkninger:

Udvalget får sundhedsaftalen til formel behandling på mødet i januar, og har på nuværende tidspunkt følgende bemærkninger:

 • Der ønskes en belysning af, hvordan ”fys på recept” og ”psykolog på recept” kan foldes ud, og hvilke perspektiver der kan være i det.
 • Formål 5 er meget stramt formuleret, og der efterlyses en blødere formulering, som ikke risikere at udstille gruppen af rygere. Formuleringen må til gengæld gerne omfatte misbrug.

Der holdes møde mellem Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab, Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget afgiver eventuelle bemærkninger til høringsversionen af Sundhedsaftale 2019-2023.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 9. januar 2019, pkt. 4:

Ældrerådet indstiller, at der tilføjes i forordet - linje 5:

Den gennemsnitlige levealder er stigende – og der kommer flere ældre. Når vi lever længere, vil et større antal borgere få en eller flere kroniske sygdomme, som kan/skal behandles.

Ældrerådet forventer, at sundhedspolitikken i Brønderslev Kommune præsenteres og sættes på dagsordenen samtidig med de resterende udvalg, således Ældrerådets mening også kan tilkendegives i forhandlingsfasen.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 9. januar 2019, pkt. 11:

Udvalget har ingen bemærkninger til Sundhedsaftalen.

Børne- og Skoleudvalget, 15. januar 2019, pkt. 8:

Udvalget er orienteret om høringssvar fra de ledende sundhedsplejersker. Udvalget har derudover ikke bemærkninger til aftalen.

Dennis Kvesel var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 16. januar 2019, pkt. 3:

Udvalget foreslår, at følgende signaler indgår i et høringssvar:

 • Pejlemærket om mental sundhed bør formuleres klarere, således at målet med pejlemærket træder tydeligere frem. Ligestillingen mellem fysisk og psykisk sundhed bør fremstå klart
 • Opmærksomhed på, om formuleringerne om rygning skal tage højde for den enkelte borgers ret til at bestemme over eget liv
 • Pejlemærket om rygning bør også omfatte misbrug
 • Samarbejde om den enkelte borger mellem region og kommune, herunder fælles økonomi, bør fremgå tydeligt. Desuden bør der være fokus på, om der er regionale opgaver, fx opfølgende undersøgelser efter en indlæggelse, der med fordel kan løses tættere på borgerne
 • Der bør være fokus på løbende opgaveoverdragelse fra region til kommune, herunder at der skal være økonomi til at løfte de nye opgaver i kommunerne.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. januar 2019, pkt. 6:

Line Enevoldsen gennemgik skitse til høringssvar, og udvalget tilsluttede sig skitsen med enkelte bemærkninger.

Carsten Ullmann går ind for Sundhedskoordinationsudvalgets formulering af pejlemærke nr. 5.

Handicaprådet 18. januar 2019, pkt. 3

DH Brønderslev har udarbejdet et høringssvar som sendes ind sammen med kommunes høringssvar.

Handicaprådet bakker op om indstillingen fra Ældreomsorgsudvalget.

Udvalget foreslår, at følgende signaler indgår i et høringssvar:

Handicaprådet anbefaler, at der er fokus på, at alle parter kender og anvender de gældende samarbejdsaftaler under sundhedsaftalen herunder Samarbejdsaftale om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med hospitalsbehandling.

Margit Chemnitz var fraværende.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Til toppen


22. Omstilling til biogas på busrute 208 og 209


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I februar 2019 offentliggør NT det 25. udbud af buskørsel i Nordjylland, og har derfor henvendt sig til Brønderslev Kommune vedrørende omstilling til biogas på rute 208 og 209.

NT og Region Nordjylland har i forbindelse med det kommende udbud et ønske om, at omstille så mange af de involverede busruter som muligt til biogas og derved opnå en større miljøgevinst i form af fossilfri og CO2-neutral kørsel. For de fleste ruter er dette uproblematisk, idet regionen selv finansierer disse. På rute 208 og 209 er der imidlertid delt finansiering, hvilket medfører, at NT skal have accept fra de medfinansierende kommuner, hvis disse ruter skal udbydes med biogas som drivmiddel.

NTs vurdering er, at de samlede meromkostninger for begge ruter maksimalt vil andrage i omegnen af 160.000 kr., hvilket svarer til en forøgelse på ca. 10% i forhold til den nuværende årlige driftsomkostning.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune kan tilslutte sig at udbyde rute 208 og 209 med biogas som drivmiddel i NT's 25. udbud, der offentliggøres i februar 2019.

Sagsfremstilling

Med indsætningen af biogasbusser er der i Nordjylland taget de første små skridt hen mod en grøn omstilling af den kollektive trafik. Hvis man skal nå den nationale målsætning om en fossilfri transportsektor i 2050, så skal der større og mere forpligtende skridt til.

NTs vurdering er, at tidspunktet for den grønne omstilling er gunstig nu og i de kommende år. Dels er alternative drivmidler og teknologier prismæssigt ved at være på et rimeligt niveau sammenlignet med diesel, og dels bliver så godt som alle NT’s busser og flexbiler genudbudt i løbet af de næste 4 år.

Som et led i den grønne omstilling af den kollektive trafik i Nordjylland har NT udarbejdet en Grøn Strategi, hvori der fastsættes mål for den grønne omstilling. For de regionale og større kommunale ruter er målet i første omgang fossilfri drift. På den lidt længere bane emissionsfri drift. Samtidig har Region Nordjylland et ønske om at få biogas på de ruter, hvor det er økonomisk og teknisk muligt.

I februar 2019 offentliggør NT et udbud af buskørsel, hvor de nye kontrakter skal træde i kraft fra august 2019. NT og Region Nordjylland vil herigennem gerne forsøge at få mere miljøvenlig drift ind på den del af kørslen, hvor det er teknisk og økonomisk muligt. Herved vil busdriften også leve op til de krav, der ifølge Regeringens udspil vil være gældende for udbud fra 2020.

Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring Kommune og Region Nordjylland deler finansieringen af ruterne 208 og 209, som i det 25. udbud vil kunne være en kandidat til at overgå til biogasdrift. Den delte finansieringsmodel indebærer dog, at Brønderslev Kommune skal acceptere at deltage i et udbud af biogasdrift på rute 208 og 209, hvis det skal blive en realitet.

Ønsker Brønderslev Kommune, eller en af de øvrige medfinansierende kommuner, ikke at deltage i et udbud af biogasdrift på rute 208 og 209, vil konsekvensen være, at ruterne bliver udbudt med diesel som drivmiddel.

Den miljømæssige gevinst ved omstilling til biogas

Den store miljøgevinst ved at overgå til at køre på certificeret biogas er, at kørslen dermed er fossilfri og helt CO2 neutral. Er biogassen baseret på gylle, vil man endda opnå en positiv CO2 effekt i landbruget. Derudover vil busser, der kører på certificeret biogas, udlede partikler og øvrige emissioner på ca. samme niveau som en ny EURO 6 dieselmotor, hvilket er meget begrænset.

De forventede merudgifter

Igennem de senere år er der blevet høstet en del erfaringer med prisniveauet for biogasdrift. NT forventer på den baggrund ikke, at merudgifterne til biogas i forhold til diesel vil overstige ca. 10 %. Risikoen for at få urealistisk høje priser ved udelukkende at udbyde kørslen med biogas vurderes derfor at være meget begrænset.

På nuværende tidspunkt betaler Brønderslev Kommune samlet set ca. 1.600.000 kr. om året til rute 208 og 209. Dermed vil den samlede meromkostning ved at overgå til fossilfri drift på disse ruter maksimalt andrage i omegnen af 160.000 kr. om året. Da kontraktstart først er i slutningen af 2019, og der samtidig må forventes en mindre overgangsordning inden at den fremtidige entreprenør vil kunne nå at have infrastruktur og gasbusser på plads, vil merudgifterne for at overgå til biogas sandsynligvis være meget lille i 2019. NT estimerer, at beløbet forventeligt ligger omkring 33.000 kr. for 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vurderer Brønderslev Kommunes deltagelse vedr. rute 208 og 209 med biogas som drivmiddel i NT's 25. udbud, der offentliggøres i februar 2019.

Personale

Ingen.

Økonomi

Merudgiften til biogas som drivmiddel er ikke indeholdt i driftsbudgettet til kollektiv trafik i 2019 og 2020. Budgettet til kollektiv trafik i 2020 vil derfor skulle forhøjes svarende til merudgiften. Merudgiften på omkring 33.000 kr. i 2019 vil indgå i den samlede opgørelse for 2019, og mer- eller mindreforbruget herfra afregnes i budget 2021.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2019, pkt. 10:

Det indstilles, at rute 208 og 209 udbydes både med biogas og disel som drivmiddel.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


23. Endelig vedtagelse af 7 indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Forslagene har været i offentlig fra den 25. juni 2018 til den 17. september 2018.

Formålet med indsatsplanerne er at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsressource i indvindingsoplandene.

Der indkommet 6 høringssvar. Et af svarende er indkommet efter fristen er udløbet.

Byrådet skal tage stilling til om indsatsplanerne kan vedtages endeligt, samt om Byrådet vil tilkendegive at ville pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Forslagene har været i offentlig fra den 25. juni 2018 til den 17. september 2018.

Der er indkommet 5 høringssvar i perioden samt 1 høringssvar efter periodens udløb fra

a) Miljøstyrelsen

b) LandboNord

c) Hjallerup Vandforsyning

d) Flauenskjold Vandværk

e) Borger

f) Øster Brønderslev Vandværk

De 5 rettidige høringssvar er behandlet i bilaget respons på høringssvar.

Der har været borgermøde den 23. august 2018, hvor planforslagene blev gennemgået generelt. Borgermødet gav ikke anledning til ændringer i planforslagene.

Der har været 4 ugers klagefrist fra den 26. oktober 2018 til den 23. november 2018 i forhold til afgørelse om, at forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse ikke skal miljøvurderes, da screeningerne har vist dette. Der er ikke modtaget klager over "ikke VVM-pligt".

Pålæg af dyrkningsrestriktioner

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 26a kan Byrådet, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale mod fuldstændig erstatning, pålægge ejeren af en ejendom rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider.

Pålæg af dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a svarer til en ekspropriation.

Fortjenesten, der er indvundet ved modtagelse af en erstatning i anledning af ekspropriation, er skattefri efter § 11, 1. punkt i Ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. punkt, også for fortjeneste ved salg til en erhverv, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Det er således ikke et krav, at der er foretaget en formel ekspropriation af den pågældende ejendom.

Det følger af meddelelse fra SKAT, at betingelserne for at ekspropriere ejendommen skal være opfyldt på aftaletidspunktet. SKAT oplyser, at der skal foreligge ekspropriationshjemmel til det pågældende formål, og det må kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.

Ekspropriationshjemlen er til stede, når der er vedtaget en indsatsplan for området, mens viljen til ekspropriation kræver en byrådsbeslutning.

Hvis Byrådet ikke ønsker at benytte muligheden for pålæg af rådighedsindskrænkninger, fravælges muligheden for skattefritagelse den berørte ejer ved indgåelse af en frivillig aftale.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at indsatplanerne vedtages endeligt, og
 • tilkendegiver at ville pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. december 2018, pkt. 3:

Sagen udsættes.

Cowi’s rapport fra 2013 vedhæftes som bilag.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2019:

Metode

BNBO er bestemt på baggrund af Miljøstyrelsens BNBO vejledning fra 2007, hvor formler m.m. findes.

I BNBO-beregningen indgår parametrene indvindingsmagasin, magasin type, magasinbjergart, dæklagstykkelse, magasintykkelse, indvinding, transmissivitet, gradient, effektiv porøsitet, og analysefrekvens, 1 eller 2 år. Da flere af disse parametre varierer fra vandværk til vandværk fås BNBO med forskellig radius og areal. BNBO afspejler sænkningstragten, se figur 1, fra den boring der indvindes fra. Formålet med forbud i BNBO er således at sikre, at en evt. forurening med pesticider opdages i analysetagningen hurtigst muligt.

Frivillige aftaler

Et overblik over udbredelsen af BNBO for hvert vandværk/forsyning er vedhæftet, hvori der også fremgår et forslag til erstatninger for sprøjtefri dyrkning (ingen brug af pesticider). Overblikket er lavet med baggrund i Cowis BNBO rapport fra 2013 og indsatsplanforslagene.

Det er vandværket/forsyningen, der skal forsøge at indgå en frivillig aftale med den berørte part og blive enige om en erstatning. Myndighedsudøvelse i forhold til tilsyn med overholdelse af dyrkningsrestriktionerne tilfalder Brønderslev Kommune.

Hvis indsatsplanerne vedtages, må der godt fra 25 m zonen og ud til grænsen af BNBO dyrkes og gødes, men ikke bruges pesticider. 25 m zonen, der ikke må dyrkes, gødes og sprøjtes vil fortsat gælde.

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2019, pkt. 5:

Det indstilles, at indsatsplanerne vedtages endeligt og at det tilkendegives, at Byrådet vil pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.

Jens Andersen tager forbehold.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


24. Tillæg til Spildevandsplanen - etablering af regnvandsbassiner ved Kornumgårdsgrøften i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med separatkloakering af Brønderslev by skal der etableres regnvandsbassiner ved Kornumgårdsgrøften.

Brønderslev Spildevand A/S har i samarbejde med kommunen kortlagt placeringsmuligheder. Tillæg til spildevandsplanen udarbejdes for at give spildevandsforsyningsselskabet mulighed for at igangsætte etableringen.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplanen kan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, herunder tage stilling til spørgsmålet om mulig ekspropriation i forbindelse med etablering af bassiner på privatejet jord.

Sagsfremstilling

I takt med at Brønderslev by bliver separatkloakeret opstår der behov for at udlede regnvand fra de separatkloakerede områder. Den naturlige recipient for regnvandet fra den centrale og vestlige del af byen er Kornumgårdsgrøften. For at undgå hydraulisk overbelastning af vandløbet med oversvømmelser og forringet vandløbsmiljø til følge, er det nødvendigt at forsinke udledningerne via regnvandsbassiner inden udledning til vandløbet.

Det er kommunen, der meddeler udledningstilladelserne og fastsætter vilkår for udledningerne. Spildevandsforsyningsselskabet har ansvaret for udledningerne og dermed etableringen af regnvandsbassinerne.

Der bliver tale om udledning af regnvand fra betragtelige arealer, så der bliver behov for store forsinkelsesvoluminer. Da alle bassiner kommer til at ligge i bynære arealer, der i dag for størstedelens vedkommende indgår som en del af byens rekreative arealer, har Fagforvaltningen for Teknik og Miljø i samarbejde med Brønderslev Spildevand A/S fået foretaget en kortlægning af, hvor bassinerne kan placeres. Placeringsmulighederne fremgår af vedlagte kortbilag. Fagforvaltningen har i august 2016 orienteret Teknik- og Miljøudvalget om resultatet af kortlægningen.

Tillæg til spildevandsplanen udarbejdes for at give spildevandsforsyningsselskabet mulighed for at etablere bassinerne, idet flere af de berørte arealer er privatejede. Hedelundssøerne indgår også i det samlede bassinprojekt (B1) og tillæg til spildevandsplanen vedr. dette blev vedtaget af Byrådet i marts 2013.

Forudsætningen for at kunne anvende de udpegede arealer til etablering af bassinerne har været, at disse udformes, så de kan indpasses som en del af de rekreative arealer. Det betyder, at bassinerne udformes, så de får karakter af små søer med permanent vandspejl, såkaldte våde bassiner. Det er fagforvaltningens vurdering, at bassinerne dermed også kan bibringe de rekreative arealer yderligere kvalitet. Samtidig foregår der en betydelig rensning af regnvandet i et vådt bassin. Regnvand fra befæstede arealer i byområder kan indeholde ikke ubetydelige mængder af forskellige forurenende stoffer. Det skal bemærkes, at den arealmæssige udpegning kun er skitsemæssig. Den endelige udformning af bassinerne og dermed fastlæggelse af den endelige arealmæssige udbredelse foretages først, når separatkloakeringen i oplandet er så langt, at bassinet skal til at tages i brug. Således skal bassinerne B2, B3 og B4 ifølge den nuværende plan tages i brug i 2021, og detailudformningen er derfor i sin indledende fase.

Kortlægningen viste, at det er vanskeligt at finde tilstrækkeligt med areal til etablering af traditionelle regnvandsbassiner, dels pga. rent fysiske bindinger, men også fordi mange af arealerne langs vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Som alternativ til et traditionelt regnvandsbassin blev det derfor foreslået at foretage en del af forsinkelsen ved at stuve vand op på de arealer langs vandløbet, der er mindre følsomme overfor kortvarige oversvømmelser. Det drejer sig om arealerne M1 og M2 beliggende mellem Kornumgårdsvej og Sdr. Omfartsvej (M1) og mellem Sdr Omfartsvej og renseanlægget (M2).

Det skal bemærkes, at det nok vil blive nødvendigt at foretage en vis tilpasning af vandløbsprofilet for at kunne sikre tilstrækkelig med opmagasineringsvolumen. Ud over at opstuvning og eventuel tilpasning af vandløbsprofil skal afpasses efter de øvrige interesser, der er i området, så vil der også blive lagt vægt på, at en eventuel tilpasning af vandløbsprofilet også kan bibringe området nye rekreative værdier. Det skal dog i den forbindelse tilføjes, at spildevandsforsyningsselskabet ikke må bruge midler på anlæg og installationer, der udelukkende tjener rekreative formål, men at anlæggene godt kan udformes så de også tjener rekreative formål. Detailprojektering af M1 og M2 igangsættes i løbet af 2019 med henblik på, at disse opstuvningsarealer også kan træde i funktion omkring 2021.

Bassinerne B2, B3 og B4 etableres på kommunalt ejede arealer, mens M1 og M2 vil berøre privatejede arealer. Byrådet har i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 58 mulighed for i nødvendigt omfang at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal offentliggøres i 8 uger, før det kan vedtages endeligt. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen eller tillæg til denne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplanen for Brønderslev Kommune vedrørende etablering af regnvandsbassiner ved Kornumgårdsgrøften i Brønderslev til offentliggørelse i 8 uger, og at kommunen er indstillet på at foretage den nødvendige ekspropriation af areal til bassinerne, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med de berørte lodsejere.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2019, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen pga. inhabilitet.

Beslutning

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


25. Tillæg til spildevandsplanen - etablering af regnvandsbassiner ved Donnerbæk i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet tillæg til spildevandsplanen for at give Brønderslev Spildevand A/S mulighed for at etablere regnvandsbassiner ved Donnerbæk for at forsinke udledningerne fra befæstede arealer i den nordlige del af Dronninglund.

Etablering af bassinerne vil reducere den hydrauliske belastning af Donnerbæk og nedbringe udledningernes bidrag til vandstandsstigninger i vandløbet under kraftig regn.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til tillæg til spildevandsplanen kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger, herunder tage stilling til spørgsmålet om mulig ekspropriation i forbindelse med etablering af bassinet ved Solparken (privatejet jord).

Sagsfremstilling

I forbindelse med undersøgelse af oversvømmelsesproblemer langs Donnerbæk ved Dronninglund blev det påvist, at udledning af regnvand fra den nordlige del af Dronninglund by gav et ikke uvæsentligt bidrag til vandstandsstigningerne i vandløbet.

Der findes 4 udledninger af regnvand fra Dronninglund by til vandløbet, hvoraf de 2 udledninger bidrager med 94 % af udledningen. Der er tale om gamle udledninger, der ikke er forsinkede, hvorfor der i dag udledes meget store vandmængder under kraftig regn. Tillægget til spildevandsplanen udarbejdes for at give Brønderslev Spildevand A/S mulighed for at etablere regnvandsbassiner ved de 2 mest betydende udløb.

Det ene regnvandsbassin planlægges etableret øst for området ved Solparken og det andet bassin ved Dregårdsvej. Det er dog kun bassinet ved Solparken, der planlægges etableret nu, hvor bassinet ved Dregårdsvej planlægges etableret på sigt. Udløbet ved Solparken er også langt det mest betydende af udløbene.

Regnvandsbassinet vil medføre en reduktion af udledningsmængden fra Solparken fra ca. 750 l/s til ca. 20 l/s, hvilket vil bidrage positivt til at reducere udledningernes bidrag til vandstandsstandsstigningerne i vandløbet under kraftig regn.

Arealet, hvor bassinet ved Solparken planlægges etableret, er privatejet, men lodsejerne har tilbudt at stille arealet gratis til rådighed for bassinet. Ellers har Byrådet i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 58 mulighed for i nødvendigt omfang at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal offentliggøres i 8 uger, før det kan vedtages endeligt. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen eller tillæg til denne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen for Brønderslev Kommune vedrørende etablering af regnvandsbassiner ved Donnerbæk i Dronninglund til offentliggørelse i 8 uger, og at kommunen er indstillet på at foretage ekspropriation af arealerne til bassinerne, hvis der alligevel ikke kan opnås en frivillig aftale med de berørte lodsejere.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2019, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


26. HR Strategi


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

Økonomiudvalget anmodes om at godkende HR Strategi for 2019-2020

Sagsfremstilling

Direktionen har tidligere godkendt de 3 temaer:

 • Nærvær/fravær
 • Rekruttering
 • Ledelse med nedenstående temaer
  • Ledelsesevaluering
  • Ledelseskommissionens anbefalinger
  • Digital ledelse

For at få mest mulig involvering i organisationen i forhold til indsatser, som bliver nærværende for det enkelte område, har involveringsprocessen været:

 • TRIO: Der er sendt spørgeskema ud til TRIO´er. 64 % af TRIO´erne har svaret med masser af ideer. Her har de fleste prioriteret nærvær/fravær som det væsentligste tema at arbejde med
 • ØK: HR har interviewet det samlede Økonomiudvalg (ØK), hvor hovedpointen er, at alle 3 temaer er prioriteret. ØK fremhævede forskellige udfordringer indenfor fagforvaltningerne, og at der derfor er behov for at målrette indsatserne i de enkelte områder
 • Lederforum: Lederforum har på et møde arbejdet med temaerne. Her er temaet ledelse prioriteret generelt, men de 2 andre temaer skal der arbejdes med afhængig af, hvad der er behov for i de enkelte fagforvaltninger

HR har på baggrund af disse tilbagemeldinger valgt en ny tilgang til at arbejde med indsatserne i denne HR Strategi. HR vil afklare mere målrettet med chefgruppen i de enkelte fagforvaltninger, hvilke indsatser der er behov og mulighed for indenfor rekruttering og nærvær/fravær. Det betyder derfor, at indsatserne i HR Strategien er mere fokuseret i forhold til de forskellige behov i fagforvaltningerne ud fra dels datamateriale, samt det HR ser i hverdagen.

Se indsatserne i HR Strategien.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender HR Strategi for 2019-2010.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 15. januar 2019, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


27. Udskiftning af inventar i byrådssalen


Resume

Sagsforløb: ØK

Administrationen påtænker at skifte inventaret i byrådssalen i nærmeste fremtid, og i den forbindelse bliver det også nødvendigt at udskifte IT-udstyret i byrådssalen.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Inventaret i byrådssalen er efterhånden blevet meget slidt. Administrationen planlægger derfor at udskifte det i den nærmeste fremtid. Udskiftningen vil blive finansieret af de midler, der er afsat til inventar på administrationens område. Samtidig vil gulvtæppet blive skiftet, og belysningen vil blive ændret. Dette vil blive finansieret af driftsmidler til bygningsvedligehold samt af puljen til energibesparende forhold. Der er i bilaget vist, hvordan indretningen af byrådssalen forventes at blive. Ændringen af byrådssalen vil blive forsøgt placeret hen over sommeren 2019 således afholdelse af byrådsmøderne påvirkes mindst muligt af ændringen i indretningen.

Endelig har der efter kommunesammenlægningen ikke været en borgmesterkæde i kommunen. Der vil derfor blive undersøgt mulighederne for at lave de 2 tidligere borgmesterkæder om til en ny for Brønderslev Kommune. Fremstillingen af en ny kæde forventes at blive finansieret under driftsudgifterne til den politiske organisering (politikområde 101).

Med nyt inventar i byrådssalen samt fremstilling af en borgmesterkæde vil den repræsentative del af Byrådets arbejde samlet gennemgå en tiltrængt opdatering.

I forbindelse med udskiftningen af inventar bliver det også nødvendigt at udskifte IT-udstyret i byrådssalen. Ændringerne i indretningen og IT-udstyret blive forberedt således det umiddelbart kan opgraderes til fuldt et afstemnings- og videosystem. Hermed kan det relativt enkelt etableres, hvis Brønderslev Byråds i lighed med vores nabokommuner senere ønsker at livestreame fra byrådsmøderne.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget tager orientering om udskiftningen af inventaret i byrådssalen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Udgifterne til udskiftningen af inventaret afholdes indenfor driftsbudgettet til bygningsvedligehold, puljen til energibesparende foranstaltninger og IT budgettet.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Til toppen


28. Tilpasning af vederlag til plejefamilier, status


Resume

Sagsforløb: ØK

Status på regulering af vederlag for plejefamilier.

Sagsfremstilling

Arne M Jensen har anmodet om, at Økonomiudvalget får en orientering om konsekvenserne af beslutningen om tilpasning af vederlag m.m. og om, hvordan implementeringen er sket i forhold til plejefamilierne.

Anmodningen er begrundet i oplysninger om, at der blandt plejefamilierne er stor frustration og undren over denne nedjustering, og over den måde tingene er foregået på.

Henning Risager vil deltage under dette punkt.

Beslutning

Redegørelse drøftet.

Bilag

Til toppen


29. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Henvendelse fra Beskæftigelsesministeret og Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende frikommuneforsøg II og Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget ønsker at fortsætte med frikommuneforsøget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


30. Lukket punkt: Salg af ejendommen


Til toppen


31. Lukket punkt: Ejendomssag


Til toppen


32. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsmidler


Til toppen


33. Lukket punkt: Indledende projektovervejlser


Til toppen


34. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsbevilling


Til toppen


35. Lukket punkt: Restaurant Hedelund


Til toppen


36. Lukket punkt: Grundkapitallån


Til toppen


37. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


38. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 24. januar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer