Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 13. februar 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Lene Hansen deltog i behandling af pkt. 1-15.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Foreløbig Budgetproces og tidsplan for Budget 2020


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2020.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2020.

For at opnå balance på driften i budget 2020 i forhold til budget 2019 foreslås det, at fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på minimum 0,67 %. Hvis der ønskes mulighed for en politisk prioritering, kan reduktionspuljen forøges - eksempelvis til 1,0 %, 1,3 % eller 1,5 %. Reduktionspuljen fordelt pr. udvalg fremgår af vedhæftede bilag: Budgetproces 2020.

Der er som sidste år mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Efter Økonomiudvalgets inspirationsbesøg hos Faaborg-Midtfyn og Nordfyns kommuner vil den endelige budgetproces 2020 og tidsplan blive udarbejdet.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2020.

Indstilling

Direktionen, 15. januar 2019, pkt. 5:

Forslag indstilles iværksat, evt. tilpasset ideer fra inspirationsbesøg.

Økonomiudvalget, 22. januar 2019, pkt. 4:

Udsat til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 13. februar 2019:

Som en opfølgning på inspirationsturen den 21.-22. januar 2019 har forvaltningen udarbejdet en stikordsoversigt over de centrale budskaber fra turen, som er vedlagt som bilag.

I forbindelse hermed kan det anbefales, at Økonomiudvalget bl.a. vurderer:

 • Hvorvidt den vedtagne økonomiske politik kan inddrages tættere i styring af budgetlægningens flerårsperspektiv?
 • Hvorvidt der er behov for ændringer i håndtering af opmærksomhedspunkter/tekniske korrektioner i forhold til det budgetforslag, der fremlægges til 1. behandling?
 • Hvorledes proceduren for udarbejdelse af forslag til reduktioner, råderum, besparelser m.v. evt.. kunne justeres, herunder
  • Hvornår skal det politiske niveau inddrages i behandlingen/udarbejdelsen?
  • Hvornår inddrages offentlighed og medarbejdere?

Herudover var der inspiration til forskellige elementer i budgetprocessen fx:

 • Udfordringer med at få fagudvalgene til at være en aktiv del af budgetprocessen
 • Håndtering af udgiftsudfordringer i forhold til demografi, beskæftigelse og andre områder
 • Inspiration til afdækningsforslag
 • Forskellige støtteredskaber i budgetlægningsprocessen
 • Tidspunkter for og typer af for seminarer for Byråd og politiske forhandlinger

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2020 og herunder hvilke ændringer, der ønskes indarbejde i lyset af inspirationsturen.

Beslutning

Der igangsættes en proces, hvor der findes forslag til råderum på 1% i alle udvalg.

Forslagene skal være klar til videre politisk behandling og høringsproces i maj måned.

Lene Hansen, Arne M Jensen og Poul Erik Andreasen finder ikke. der er behov for forslag på 1.%.

Poul Erik Andreasen finder, at der ikke skal ske en ligelig fordeling af forslagene mellem udvalgene, og ønsker handleplaner for minimering af overskridelserne på sygepleje- og psykiatri-handicapområdet

Sagen sendes til beslutning i Byrådet

Bilag

Til toppen


4. Ansøgning om helhedsplan for Boligselskabet Østvendsyssel afdeling 3 - Skelgaardsvej


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligselskabet Østvendsyssel har iværksat indledende undersøgelser af afdeling 3, Skelgaardsvej i Asaa - undersøgelse af den byggetekniske almene tilstand pga. en række konstaterede byggetekniske problemstilling og ønsker i den forbindelse at få udarbejdet en helhedsplan for renovering af afdelingens bygninger.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om at boligselskabets ansøgning kan anbefales af Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Den udarbejdet tilstandsrapport beskriver, at der bl.a. er problemstillinger i form af kuldebroer, revnedannelser i sokler / fundamenter og murværk, og der ses tegn på nedslidte og utidssvarende spildevandsinstallationer samt problemer med overfladevand / vandansamlinger i terræn og periodevis høj grundvandsstand. Der er flere revner i murværket, skader på fliserne i baderum og et tag med flere skader/huller.

Landsbyggefonden har været på bestigelse og har prækvalificeret projektet med forbehold for Brønderslev Kommunes stillingtagen til sagen.

En anbefaling af en ansøgningen omfatter ikke godkendelse af økonomiske forpligtelser vedr. projektet, da denne ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

En evt. økonomisk forpligtelse for Brønderslev Kommune vil først blive fremlagt i forbindelse med behandling af en evt. helhedsplan (skema A), og i den forbindelse kan der evt. blive tale om en kapitaltilførsel, hvis huslejen efter en renovering stiger til et niveau, der ikke er acceptabelt for området.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, om boligselskabets ansøgning kan anbefales af Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der afholdes møde med boligselskabet.

Bilag

Til toppen


5. Anlægsregnskab for Skole IT- infrastruktur


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet ”Skole IT- infrastruktur”.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udbygning af IT-infrastrukturen på skolerne i Brønderslev Kommune ved etablering af trådløs netværk.

Anlægsprojektet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevillinger:

-Byrådet 25. april 2012

3.000.000 kr.

-Byrådet 22. maj 2013

3.000.000 kr.

I alt

6.000.000 kr.

Det samlede forbrug:

6.013.376 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på:

13.376 kr.

Specifikation af forbruget:

År

Forbrug

Beskrivelse

2012

2.992.534 kr.

Trådløs infrastruktur, switche, controllere og AP etableret på alle skoler

2013

1.223.037 kr.

Trådløs infrastruktur på Dronninglund og Hjallerup skoler samt indkøb af bærbare til alle skoler

2014

720.397 kr.

Netværk forberedt til BYOD samt implementering af Office 365 til elever og lærere

2015

749.418 kr.

Forbedring og udbygning af alle elinstallationer på alle skoler (modsvarende den større mængde PC i undervisningen)

2016

42.705 kr.

Resterende el forbedringer

2017

98.800 kr.

Udvidelse af Office 365

2018

186.485 kr.

Etablering af MDM samt Windows 10 platform på alle Pc’er

I alt

6.013.376 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


6. Frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På budget 2019 er der årligt afsat 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Byrådet skal tage stilling til, om rådighedsbeløbet kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har i 2018 arbejdet med nye initiativer for den fremtidige udvikling af kommunens lokalbyer, mindre byer samt det åbne land.

Initiativerne og retningslinjerne er udarbejdet i tæt samarbejde med Landdistriktsrådet gennem flere møder og workshops og efterfølgende godkendt af Teknik- og Miljøudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2019 er der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til Landdistrikt og nedrivning. Der forventes desuden overført 1,0 mio. kr. af uforbrugte midler fra samme anlægspulje i 2018 til 2019.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2019, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering af gadebelysning i 2019


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 16. december 2015 tilbud vedrørende energirenovering af kommunens gadebelysning med en renoveringsplan over 4 år i perioden 2016-2019.

Byrådet har under budgetforhandlingen godkendt, at energirenoveringen finansieres med 3.791 mio. kr. i 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal frigives anlægsbevilling til energirenovering af kommunens gadebelysning for 2019 på i alt 3.791 mio. kr.

Sagsfremstilling

Under budgetseminaret for 2019 blev rådighedsbeløbet forhøjet med 1.5 mio. kr., da rådighedsbeløbet havde vist sig at være sat for lavt i forhold til den aftalte kontrakt med Nyfors.

For at kunne opnå den ønskede energibesparelseseffekt ved gennemførelse af den godkendte 4-årige renoveringsplan for kommunens gadebelysning, skal Byrådet for 2019 frigive en anlægsbevilling på 2.291 mio. kr. + 1.5 mio. kr., i alt 3.791 mio. kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver en anlægsbevilling på 3.791 mio. kr. til gennemførelse af renoveringsplanen for kommunens gadebelysning i 2019.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2019 er der afsat 3.791 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger til gadelys.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2019, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Fremtidigt turisme destinationssamarbejde


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til, hvorvidt der skal arbejdes videre med etablering af turismedestinationssamarbejde med Aalborg, Frederikshavn og Læsø kommuner

Sagsfremstilling

I den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremme- og turismefremmesystemet fremgår det, at der skal ske en konsolidering på turismefremmeorganiseringen. Det medfører, at den lokale turismefremmeindsats fremover skal varetages af 15-25 destinationsselskaber i alt nationalt inden 2021. Processen for konsolideringen er aftalt mellem regeringen og KL, og via økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL er det aftalt, at den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i 15-25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020.

Der anbefales derfor, at indlede et samarbejde mellem Læsø-, Brønderslev-, Frederikshavn- og Aalborg Kommuner, om at igangsætte en proces om at etablere et fælles destinationsselskab. De 4 kommuner vil i processen arbejde efter en række pejlemærker, hvor grundprincippet er at arbejde sammen i en østlig alliance og dermed danne et fælles destinationsselskab.

Motivationen for at indlede dette samarbejde begrundes i mulighederne for at komplementere og understøtte hinandens turismestrategiske indsatser indenfor kyst-, natur-, krydstogt- og by- samt mødeturismen. Kommunerne kan desuden understøtte hinanden på områder, hvor de enkelte kommuner ikke selv har lignende indsatser.

Samarbejdet indgås i gensidig respekt for de 4 kommuners forskellighed og forskellige størrelser. Samarbejdet bygger på åbenhed, respekt, fællesskab og synergi mellem de fire kommuner.

De 4 kommuner vil være stiftere af destinationsselskabet, og forventes at lægge sine basis turismefinansieringer ind i det kommende fælles destinationsselskab. Kommunerne vil grundlæggende have bestiller funktionen, og købe ydelser af selskabet, hvilket aftales via kontraktlige aftaleforhold.

Det betyder, at det skal afsøges hvilken form for selskabskonstruktion, som juridisk set vil være den optimale, at etablere for de 4 kommuner for at få mest muligt ud af samarbejdet både finansielt og i forhold til turismeudviklingen.

Kommunerne skal i den forbindelse afveje bestyrelsessammensætning, hvordan og i hvilket omfang turismeerhvervet kan repræsenteres i en kommende bestyrelse, der som udgangspunkt skal have repræsentation af stifterne (kommunerne).

Herudover skal der arbejdes med selve organisering og struktur for selskabets konstruktion. Herunder hvordan erhvervet og øvrige aktører samt de lokale turistforeninger løbende involveres.

Det forudsættes, at det kommende fælles destinationsselskab skal være medfinansierende på markedsføringsorganisationen Visit Nordjylland på vegne af de 4 deltagende kommuner jf. BRN beslutning herom.

Det forudsættes endvidere, at det kommende fælles destinationsselskab tager udgangspunkt i de lokale kommunale turismestrategier samt inddrager og følger BRN´s vedtagne turismestrategi.

Kommunaldirektøren anbefaler, at Økonomiudvalget beslutter at indlede samarbejdet om et fælles destinationsselskab mellem Frederikshavn, Læsø, Brønderslev og Aalborg Kommuner.

Beslutning

Det godkendes, at der indledes et arbejde med at udarbejde et beslutningsgrundlag for et evt. fælles destinationssamarbejde.

Udvalget beklager, at det ikke er muligt at lave et fælles nordjysk destinationssamarbejde.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om støtte til cirkulær erhvervsudvikling


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til ansøgning fra Brønderslev Erhverv & Turisme om støtte til cirkulær erhvervsudvikling.

Sagsfremstilling

BETC - Brønderslev Erhverv & Turisme ansøger om medfinansiering til 500.000 kr. i støtte fra Projekt ”Cirkulær Innovation i partnerskaber”.

”Cirkulær Innovation i partnerskaber” har til formål at fremme og styrke innovation i små og mellemstore virksomheder i Nordjylland. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) er projektejer på projektet og har været afsender på ansøgningen til Vækstforum / Regionalfonden. NBE varetager den samlede projektledelse. AAU deltager som central videnspartner. Der er indgået aftale med Institut for Byggeri og Anlæg samt Institut for Planlægning. Herudover er der fokus på lokal hvervning af virksomhedsdeltagere og lokal forankring ved at følgende indgår som partnere: Thisted, Jammerbugt, Hjørring og Vesthimmerland Kommuner med samt Business Rebild og Brønderslev Erhverv & Turisme.

Projektet er toårigt, hvor der er en bevilling på 500.000 kr. i alt, hvilket er 50 % af den nødvendige finansiering til ansættelse af en medarbejder i perioden, derfor ansøges om i alt 500.000 kr.over perioden 2019 og 2020.

Økonomi

I Budget 2019 er der en pulje på 200.000 kr. til øvrig tilskud - erhvervsudvikling. Herudover forventes der overført ca. 400.000 kr. i uforbrugte midler fra 2018.

Beslutning

Afslag.

Lene Hansen, Arne M. Jensen og Poul Erik Andreasen er for.

Bilag

Til toppen


10. Tilskud til Hellum Multihus


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til henvendelse fra Hellum Multihus.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2017, at driftstilskud til Hellum Multihus på 22.000 kr. skulle bortfalde som en del af budgetbesparelsen.

I forbindelse med budgetgodkendelsen blev Hellum Multihus opfordret til at søge optagelse i sammenslutningen af forsamlingshuse.

Hellum Multihus har været i dialog med Fritid og Kultur gennem 2018 i forhold til at søge løsninger for det manglende driftstilskud herunder fokus på, hvorvidt der kunne tænkes i nye løsninger.

I henvendelse fra Hellum Multihus er det oplyst, at der har været møde i Sammenslutningen af forsamlingshuse. De ser gerne, at Hellum Multihus bliver en del af sammenslutningen under forudsætning af, at forsamlingshuspuljen får tilført ekstra ressourcer, svarende til det beløb på 10.000 kr. de enkelte forsamlingshuse modtager. De 12 forsamlingshuse er ikke interesseret i, at Hellum bliver nyt medlem, hvis ikke den kommunale støtte hæves.

Hellum Multihus anmoder Fritids- og Kulturudvalget om at være behjælpelig med at finde løsning, således at Hellum Mulithus kan blive medlem af Sammenslutningen af forsamlingshuse og foreslår en af følgende løsninger:

 • At Landsbyrådet tilfører forsamlingshusene yderligere 10.000 kr. om året under forudsætning af, at Hellum Multihus bliver medlem.
 • At Byrådets rammebevilling til Landsbyrådet øges med 10.000 kr. idet der er kommet et nyt forsamlingshus i kommunen.
 • At Fritids- og Kulturudvalget finder en kommunal konto, der kan afsætte 10.000 kr. til drift.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget drøfter henvendelsen fra Hellum Multihus.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 17. januar 2019, pkt. 10:

Udvalget anmoder Økonomiudvalget om at behandle sagen med henblik på, at Hellum Multihus optages i Sammenslutningen af forsamlingshuse.

Beslutning

Multihuset defineres som forsamlingshus og kan optages i sammenslutningen.

Der tilføres ikke flere midler til Landsbypuljen.

Bilag

Til toppen


11. Fordebatmateriale – Erhvervsområde Brønderslev Syd


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning i form af kommuneplan og lokalplan, og i forbindelse hermed om udsendelse af fordebatmateriale.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet den 21. november 2018 blev der truffet beslutning om igangsætning af planlægning for et nyt erhvervsområde nord for Øster Brønderslevvej, vest for Hirtshalsmotorvejen.Brønderslev Kommune har modtaget konkrete forespørgsler om etablering af fastfood restauranter, tankstation og ladestation til el-biler på arealet nord for Øster Brønderslevvej, vest for Hirtshalsmotorvejen. For at muliggøre dette, skal der skal udarbejdes lokalplan og tillæg til kommuneplanen.

Ifølge planlovens § 23c skal der ske en indkaldelse af ideer og forslag mv. (fordebat) med henblik på planlægningsarbejdet. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet fordebatmateriale, der forventes offentliggjort torsdag den 14. februar 2019. Fordebatmaterialet lægger op til at borgere, virksomheder, projektudviklere og andre interessenter kan komme med input og ideer til områdets anvendelse og indhold.

Arealet, der ønskes udlagt til erhvervsområde, udgør ca. 4 ha. og hører i dag til landbrugsejendommen beliggende Ålborgvej 127, Brønderslev. Arealet henligger for nuværende som markarealer og afgrænses mod vest, nord og øst ad større færdselsårer, bl.a. Hirtshalsmotorvejen og dennes afkørsel 7, der ligger umiddelbart vest for området.

Arealet er beliggende i landzone og delvist omfattet af kommuneplanramme 01-E-16 (Erhverv, Øster Brønderslevvej), der udlægger området som erhvervsområde, herunder transporttungt erhverv, større industrivirksomheder, entreprenør- og oplagsvirksomheder. Desuden giver rammen mulighed for etablering af butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Afgrænsningen af det eksisterende rammeområde kan ses af vedlagte kortbilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at de ønskede erhvervstyper som fastfood restauranter, tankstation og ladestation til el-biler egner sig særligt godt til denne type område, da det ligger med en kort afstand til en motorvejsafkørsel og samtidig skaber synlighed direkte fra motorvejen. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer desuden, at erhvervstyper som hotel, kontorer og lign.kunne indtænkes i området.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til

 • om planlægningen for området skal igangsættes, og
 • om fordebatmaterialet skal offentliggøres.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2019, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Udvalget gør opmærksom på, at de trafikale forhold skal afklares – ind- og udkørsel til arealet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på Tagmarksvej 60, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Dansk Vindenergi ApS søger på vegne af Birkelse Gods og Godsejer Jørgen Skeel om etablering af et ca. 145 ha stort solcelleanlæg på Tagmarksvej nordvest for Store Vildmose.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning i form af kommuneplantillæg, lokalplan og evt. miljøkonsekvensrapport (VVM).

Sagsfremstilling

Dansk Vindenergi ApS søger på vegne af Birkelse Gods og Godsejer Jørgen Skeel om igangsætning af planlægning for et ca. 145 ha stort solcelleanlæg på en del af ejendommen Tagmarksvej 60, Brønderslev, beliggende umiddelbart nordvest for Store Vildmose. Området er ikke udpeget i kommuneplanen. Hvis projektet skal fremmes, skal der igangsættes en foroffentlighed efter planlovens § 23. Anlægget vil være lokalplanpligtigt, og der kan være krav om udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapport (VVM).

Et anlæg af den størrelse vil få en kapacitet på ca. 100 MW og forventes at kunne dække ca. 27.000 husstandes årlig el-forbrug.

Projektområdet er enten helt eller delvist omfattet af en række udpegninger, der især knytter sig til beskyttelseshensyn til naturområdet ved Store Vildmose. Udpegningerne omfatter beskyttede naturtyper, beskyttede vandløb, Natura 2000, Bilag IV-arter, skovbyggelinje, fredede områder, lavbundarealer, naturbeskyttelsesområder, økologiske forbindelser, bevaringsværdigt kulturmiljø, særligt værdifuldt landskab samt geologiske bevaringsværdier.

Der er på baggrund af de mange beskyttelsesudpegninger iområdet foretaget forudgående screening af området samt en konsekvensvurdering af udpegningerne.

Fagforvaltningens vurdering

Fagforvaltningen har på baggrund af screeningen vurderet, at etablering af et solcelleanlæg i området vil kræve væsentlige tilpasninger i forhold til ansøgningen.

Fagforvaltningen har været i tæt dialog med ansøger, som forsat ser positivt på projektet og gerne vil arbejde for de krævede tilpasninger.

En væsentlig del af området er beskyttet for større byggerier af en skovbyggelinje i forhold til et skovareal umiddelbart øst for området. Etablering af solcelleanlæg inden for skovbyggelinjen vil kræve en dispensation eller en ophævelse af selve skovbyggelinjen. Fagforvaltningen har udarbejdet et selvstændigt notat omhandlende en vurdering af mulighederne for dispensation. Fagforvaltningen vurderer umiddelbart, at selvom et solcelleanlæg er af samfundsmæssig vigtig karakter, er dette ikke et tilstrækkeligt grundlag for at kommunen kan meddele dispensation.

Som konsekvens heraf, er det et krav at projektet skal tilpasses, så det respekterer skovbyggelinjens beskyttelsesformål. Idet der kun er begrænset retspraksis på området, vurderer fagforvaltningen, at det juridiske grundlag yderligere bør klarlægges førend der kan foretages en endelig beslutning om muligheden for dispensation.

Naturstyrelsens notat om større solenergianlæg vurderer, at solenergianlæg skal placeres i tilknytning til byområder. Dette anlæg søges placeret i et område af det åbne land med forholdsvist langt til naboerne. Det kan være en fordel af hensyn til undgåelse af nabogener bl.a. i form af blænding, men strider samtidig mod Naturstyrelsens notat.

Erstatningspligt

Byrådet skal pålægge ejeren af en ejendom i eller uden for Natura 2000 område den drift, der er nødvendig for at realisere Natura 2000 planen. jf. Naturbeskyttelsesloven § 19d og § 19e. Kommunen kan derfor blive erstatningsansvarlig, hvis der ikke kan indgås aftale med lodsejer, hvis landbrugsdriften intensiveres efter nedlæggelse af solcelleprojektet, da dette kan have negativ effekt på Natura 2000 områdets udpegningsgrund.

Inden for rammerne af de bevillinger, der afsættes på de årlige finanslove, kan der efter ansøgning ydes tilskud til Byrådet fra staten til udgifter på arealer, der ikke kan indgås en aftale omkring.

Krav om visualisering

Der skal udarbejdes materiale til præsentation for offentligheden. Ansøger skal bidrage til materialet i form af bl.a. visualiseringer af anlæggets påvirkning af de omgivende landskaber.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om projektet skal fremmes, og derfor sendes ud i en foroffentlighed efter planlovens § 23c for at udlægge området i kommuneplanen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2019, pkt. 7:

Det indstilles, at projektet skal fremmes og sendes ud i en foroffentlighed.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Forslag til lokalplan 32-T-24.01 Solenergianlæg, sydøst for Agersted og kommuneplantillæg nr. 8


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 32-T-24.01 Solenergianlæg, sydøst for Agersted og tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 8.

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et større areal på ca. 48 ha, beliggende sydøst for Agersted, kan opføres et solcelleanlæg til strømproduktion. Anlægget forventes at producere ca. 32.000 MWh årligt. Formålet med lokalplanen er at fremme en CO2-neutral energiproduktion.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i marts 2018 at igangsætte planlægning for et solcelleanlæg, sydøst for Agersted. I forbindelse med planprocessen blev der holdt fordebat i henhold til planlovens § 23c. Kommunen modtog i forbindelse med den offentlige høring 1 indsigelse. Økonomiudvalget afviste indsigelsen på møde den 29. august 2018 og besluttede at arbejde videre med planlægning for solcelleanlægget, herunder udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg.

Lokalplanforslag

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 32-T-24.01 Solenergianlæg, sydøst for Agersted. Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et større areal på ca. 40 ha, beliggende sydøst for Agersted, kan opføres et solcelleanlæg til strømproduktion. Anlægget forventes at producere ca. 32.000 MWh årligt. Formålet med lokalplanen er at fremme en CO2-neutral energiproduktion.

Lokalplanområdet omfatter del af matr.nr. 2a og del af matr.nr. 2g, begge Asaa By, Aså-Melholt. Arealerne er en del af landbrugsejendommen beliggende Skelgårdsvej 52-54. Arealerne dyrkes i dag som landbrugsarealer. Arealerne er beliggende væk fra større veje i et område, der bærer præg af andre tekniske anlæg, herunder vindmøllerne ved Skovengen og højspændingsledninger, der løber nordvest for området. Mod nordøst er lokalplanområdets afgrænsning trukket 8 meter tilbage fra det beskyttede vandløb Sønderkærbækken, således at det er muligt at komme til vandløbet og vedligeholde det. Indenfor lokalplanområdet findes mod sydøst en mindre sø, der er udpeget som beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden er der i området registreret et beskyttet dige mod sydøst, der dog ikke findes i marken. Brønderslev Kommune er i dialog med lodsejer og Slots- og kulturstyrelsen om reetablering af diget. Det forventes, at diget skal reetableres.

Med lokalplanen stilles en række vilkår til anlæggets placering og udformning, der skal sikre, at anlægget på bedst mulig vis indpasses i landskabet og omgivelserne, således at der ved disponering af arealet tages hensyn til de i området udpegede naturarealer og det beskyttet sten- og jorddige. Inden for lokalplanområdet kan der opstilles solenergipaneler og tilhørende tekniske installationer som invertere, transformere og koblingsstationer samt containere. Anlæggene skal trækkes mindst 6 meter tilbage fra lokalplanområdets afgrænsning for at sikre plads til, at der kan etableres et tæt og afskærmende beplantningsbælte omkring anlægget. Anlægget må desuden ikke placeres nærmere den i området udpegede beskyttet sø og det beskyttede sten- og jorddige end 5 meter. Lokalplanen bestemmer ikke hvilken type af solenergipanelerne, der skal opstilles i området. Ved lokalplanens udarbejdelse forventes, at solenergipanelerne enten opstilles på borde eller med trackermekanisme. Lokalplanen bestemmer, at solenergipanelerne må opstilles med en maksimal højde på 4 meter. Solenergipanelerne skal primært opstilles på lige, parallelle rækker og med en ensartet indbyrdes afstand og hældning og skal fremstå ens i udseende. Herudover kan der i området opføres mindre tekniske bygninger og tekniske konstruktioner med et samlet areal på 200 m². Disse bygninger må opføres med en maksimal bygningshøjde på 3 meter.

Lokalplanområdet får vejadgang via ejendommen beliggende Skelgårdsvej 52-54 mod sydvest. Der skal i området sikres plads til mindst 2 parkeringspladser. Desuden giver lokalplanen mulighed for, at der i området kan etableres interne veje og servicepladser, som er nødvendige for driften af anlægget.

For at sikre at anlægget indpasses i området stiller lokalplanen krav om, at solcelleanlægget skal afskærmes med et tæt beplantningsbælte. Beplantningsbæltets højde skal tilpasses valg af den tekniske løsning, således at det har en højde, som afskærmer anlægget, uden at beplantningsbæltet skygger unødigt for solenergipanelerne og dermed forårsager et produktionstab. Beplantningsbæltet skal etableres af egnstypiske arter.

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, hvor der kun må planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Det er et ønske at samle større vedvarende energianlæg som solceller og vindmøller i landskabet. Landskabet i og omkring lokalplanområdet er vurderet egnet til formålet og indeholder i forvejen flere tekniske elementer i form af højspændingsledninger og vindmøller. Lokalplanområdet er beliggende i en afstand af ca. 2 km fra kysten. På baggrund af arealets placering væk fra større veje og på grund af anlæggets begrænsede højde vurderes, at påvirkningen alene vil være af lokal betydning. Anlægget vurderes ikke at kunne ses fra kysten pga. terrænforhold, spredt beplantning, læbælter og gårdanlæg, der forhindre lange kik. Langs kysten fremstår terrænet som en skrænt, der forhindrer en visuel sammenhæng mellem kysten og lokalplanområdet. Der er udført visualiseringer fra fem punkter i landskabet, hvorfra det vurderes, at flest mennesker vil færdes og kunne se anlægget. Visualiseringerne viser, at anlægget ikke vil fremtræde væsentligt synligt i landskabet.

Kommuneplantillæg

Arealet ligger i landzone og uden for kommuneplanens rammeinddeling. Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der udlægger et nyt rammeområde 32-T-24 med samme afgrænsning som lokalplanområdet. Området udlægges til forsyningsanlæg med mulighed for etablering af solenergianlæg.

Miljøvurderingsloven (VVM)

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens § 15 stk. 1, nr. 2, som handler om at projekter, omfattet af lovens bilag 2, kun skal gennemgå en miljøkonsekvensvurdering, hvis projektet vurderes at have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Projektet er listet på bilag 2, pkt. 3a. Brønderslev Kommune har tidligere truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om, at der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering. Afgørelsen blev offentliggjort samtidigt med, at sagen blev udsendt i fordebat. Afgørelsen blev ikke påklaget.

Miljøvurderingsloven (MV)

Lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering af planerne, hvis det vurderes at planernes gennemførelsekan få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af gennemført miljøscreening vurderer Brønderslev Kommune, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Nedlæggelse af vej

Igennem lokalplanområdet er der i matrikelkortet udlagt vej, der er omfattet af tinglyst dokument (30.09.1920), der vedrører gensidige vejrettigheder mellem ejendommene matr.nr. 2a Aså By, Aså-Melholt m.fl. og ejendommene matr.nr. 41a Agersted Fjerding, Voer m.fl. Der er delvist givet afkald på vejrettigheder i tinglyst dokument (17.06.2008). Vejen findes ikke i marken, og det vurderes på baggrund af gennemgang af luftfotos, at vejen ikke har eksisteret de sidste 15 år. Solenergianlægget må ikke opstilles på vejarealet, hvorfor det er hensigtsmæssigt at få vejen slettet i matrikelkortet. Byrådet kan med hjemmel i lov om private fællesveje kap. 11 træffe beslutning om at nedlægge vejen. Inden der kan træffes beslutning herom, skal alle tænkelige vejberettigede høres i mindst 8 uger. Høringen kan foretages sideløbende med lokalplanens offentlige høring.

Tinglysningsretten kan på baggrund af beslutning truffet af Byrådet i henhold til kap. 11 i lov om private fællesveje aflyse servitutten, jf. § 20 i tinglysningsloven. Godkendelse af den matrikulære sag, hvor vejen slettes i matrikelkortet, kan kun ske under forudsætning af, at der ikke er tinglyste dokumenter, der vedrører vejrettigheder.

Projektudvikler har anmodet kommunen om at iværksætte procedure vedrørende nedlæggelse af vejene. Kommunen har ret til at videresende regningen for sagens behandling til de grundejere, der har interesse i nedlæggelse af vejen, jf. § 76 i lov om private fællesveje. Fagforvaltningen foreslår, at proceduren for nedlæggelse af vejen gennemføres for hele servituttens indhold, så tinglyst dokument om vejrettigheder kan aflyses i sin helhed. Således kan der ikke opstå tvivl om hvilke veje/rettigheder der slettes og hvilke der er tilbage.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender

 • forslag til lokalplan 32-T-24.01 Solenergianlæg, sydøst for Agersted samt forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og sender forslagene i 8 ugers høring, og
 • at der sideløbende med den offentlige høring af planforslagene gennemføres en procedure for nedlæggelse af veje i henhold til kap. 11 i lov om private fællesveje. Proceduren gennemføres for hele servituttens indhold. Omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen skal afholdes af ansøger/projektudvikler, jf. § 76 i lov om private fællesveje.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2019, pkt. 3:

Det indstilles, at planerne sendes i offentlig høring.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Igangsætning af planlægning for ny institution på Kirkebakken 25 i Thise


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget en forespørgsel om at etablere et socialpædagogisk bosted i de eksisterende bygninger på ejendommen Kirkebakken 25-27 i Thise.

Gældende lokalplan for området udlægger arealet til lejrskole og campingplads. Der kan ikke dispenseres fra lokalplanen, da anvendelsen som bosted vurderes at være i strid med lokalplanens principper.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om processen for en ny lokalplan og kommuneplantillæg for en del af matr.nr. 36a Tise By, Tise kan sættes i gang.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en forespørgsel fra EKKO-fonden om at omdanne eksisterende udhuse, på ejendommen Kirkebakken 25-27 i Thise til et socialpædagogisk bosted for 10-16 personer på over 17 år. Ifølge EKKO-fonden skal opholdsstedet alene fungere som et bosted, indrettet med lejligheder og værksteder til beboerne. Der vil således ikke være decideret undervisning eller behandling på stedet. Ejendommens udhuse er i dag ombygget og indrettet til lejrskole, hostel og festlokaler.

For ejendommen Kirkebakken 25-27 gælder lokalplan nr. 6495-01, der blev vedtaget den 15. juni 2005. Lokalplanen har til formål at muliggøre etablering af en campingplads samt sikre hensynet til den omgivende natur og områdets kulturværdier. Lokalplanen giver desuden mulighed for, at området, hvor de eksisterende bygninger er beliggende, kan anvendes til lejrskole og reception i forbindelse med campingpladsen. Anvendelsen som et socialpædagogisk bosted vurderes at være i strid med lokalplanens principper. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan for at muliggøre bostedet. Ejendommens ejer ønsker fortsat at den øvrige del af ejendommen kan anvendes til campingplads, som stemmer overens med anvendelsesbestemmelserne i den eksisterende lokalplan.

Området ligger desuden indenfor rammeområde 32-R-02, der udlægger området til et rekreativt område, herunder campingplads. Anvendelsen som socialpædagogisk bosted strider mod rammens anvendelsesbestemmelser og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, der udvider anvendelsesmulighederne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter planlægning, der muliggør etablering af et socialpædagogisk opholdssted på Kirkebakken 25-27 i Thise og samtidig fastholder mulighederne for campingplads under forudsætning af

 • at ansøger bidrager med et udkast til lokalplan, og
 • at lokalplankonsulenten skal udvælges i samarbejde med Brønderslev Kommune.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2019, pkt. 5:

Sagen sendes til Økonomiudvalget med forslag om, at der laves en fordebat, inden der evt. igangsættes planlægning.

Beslutning

Godkendt sendt i fordebat.

Bilag

Til toppen


15. Udskiftning af inventar i byrådssalen


Resume

Sagsforløb: ØK

Administrationen påtænker at skifte inventaret i byrådssalen i nærmeste fremtid, og i den forbindelse bliver det også nødvendigt at udskifte IT-udstyret i byrådssalen.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Inventaret i byrådssalen er efterhånden blevet meget slidt. Administrationen planlægger derfor at udskifte det i den nærmeste fremtid. Udskiftningen vil blive finansieret af de midler, der er afsat til inventar på administrationens område. Samtidig vil gulvtæppet blive skiftet, og belysningen vil blive ændret. Dette vil blive finansieret af driftsmidler til bygningsvedligehold samt af puljen til energibesparende forhold. Der er i bilaget vist, hvordan indretningen af byrådssalen forventes at blive. Ændringen af byrådssalen vil blive forsøgt placeret hen over sommeren 2019 således afholdelse af byrådsmøderne påvirkes mindst muligt af ændringen i indretningen.

Endelig har der efter kommunesammenlægningen ikke været en borgmesterkæde i kommunen. Der vil derfor blive undersøgt mulighederne for at lave de 2 tidligere borgmesterkæder om til en ny for Brønderslev Kommune. Fremstillingen af en ny kæde forventes at blive finansieret under driftsudgifterne til den politiske organisering (politikområde 101).

Med nyt inventar i byrådssalen samt fremstilling af en borgmesterkæde vil den repræsentative del af Byrådets arbejde samlet gennemgå en tiltrængt opdatering.

I forbindelse med udskiftningen af inventar bliver det også nødvendigt at udskifte IT-udstyret i byrådssalen. Ændringerne i indretningen og IT-udstyret blive forberedt således det umiddelbart kan opgraderes til fuldt et afstemnings- og videosystem. Hermed kan det relativt enkelt etableres, hvis Brønderslev Byråds i lighed med vores nabokommuner senere ønsker at livestreame fra byrådsmøderne.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget tager orientering om udskiftningen af inventaret i byrådssalen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Udgifterne til udskiftningen af inventaret afholdes indenfor driftsbudgettet til bygningsvedligehold, puljen til energibesparende foranstaltninger og IT-budgettet.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2019, pkt. 27:

Drøftet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 13. februar 2019:

De samlede udgifter og finansieringen kan opgøres på følgende måde:

Bygningsmæssige tiltag: 225.000 kr.

Udgiften dækker mindre ændringer, maling samt nyt tæppe. Udgiften dækkes af det afsatte driftsbudget til bygningsvedligehold.

El udstyr: 90.000 kr.

Dækker over nye lavenergilamper, diverse el udstyr og montering. Hovedparten af udgiften dækkes af puljen til energibesparende foranstaltninger.

Inventar: 435.000 kr.

Dækker udgifter til stole og borde mv. og finansieres over rådhusets midler til inventar, ligesom når der i øvrigt udskiftes inventar i mødelokaler og andre steder på rådhuset.

IT-udstyr: 150.000

Projektorer, lærred og højtalere skal udskiftes og herudover er der indarbejdet midler til mikrofoner og et elektronisk afstemningssystem som er forberedt til livestreaming. Udgifterne finansieres af de centrale IT-midler. Hvis der senere ønskes etableret livestreaming via kommune-TV skal der foretages en mindre investering i udstyr, og i årlige drift.

Beslutning

Der afsættes en ramme på 600.000 kr.

Bilag

Til toppen


16. Afsluttende status på kontanthjælpsstrategi


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/ØK/BY

Jobcenter Brønderslev har siden 2016 arbejdet med en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som udløb ved udgangen af 2018. Målet med strategien har været at bringe flere kontanthjælpsmodtagere i selvforsørgelse.

Strategien har været en succes, idet målet er nået, og antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet markant i Brønderslev Kommune.

Jobcentret vil fremadrettet fastholde arbejdet med kontanthjælpsstrategiens elementer samt udarbejde forslag til en strategi for de borgere, som er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune vedtog i januar 2016 en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som varede til udgangen af 2018.

Strategien indebar investering i medarbejdere med henblik på at kunne iværksætte en mere jobrettet og ressourceorienteret tilgang på området i form af:

 • Skærpet visitationspraksis - flere borgere mødes som jobparate
 • Flere jobrettede samtaler med borgerne
 • Etablering af flere virksomhedsrettede tilbud til borgerne
 • Tættere opfølgning på de iværksatte indsatser

Målet med strategien har været at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere samt bringe Brønderslev Kommune under regionsgennemsnittet på kontanthjælpsområdet.

Strategien har været en succes, idet målene er nået. I december 2018 modtog 307 fuldtidspersoner over 30 år kontanthjælp i Brønderslev Kommune, hvilket er betydeligt lavere end strategiens mål om at nå ned på 360 fuldtidspersoner på kontanthjælp.

Fra januar 2016 til december 2018 er der sket et fald på 130 fuldtidspersoner på kontanthjælp i Brønderslev Kommune foruden 46 fuldtidspersoner, som overgik til integrationsydelse i juli 2016, da denne ydelse blev indført. Det betyder, at Brønderslev Kommune i dag har en lav andel af kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med landsplan og regionalt niveau, hvilket fremgår af grafen nedenfor.

Selv om kontanthjælpsstrategien er afsluttet med udgangen af 2018, vil Jobcentret fastholde arbejdet med strategiens elementer og arbejde på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere yderligere i 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vil derudover udarbejde et forslag til en strategi for de borgere, som er længere væk fra arbejdsmarkedet, som også er et fokusområde i Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019. Målgruppen for denne strategi vil være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere på ledighedsydelse og borgere i ressourceforløb.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der er udarbejdet et notat økonomi vedr. kontanthjælpsstrategien - se vedhæftede.

Indstilling

Direktionen, 5. februar 2019, pkt. 7:

Drøftet.

Ros til indsatsen.

Sundhed og Velfærd ønsker at medvirke i arbejdet med borgere på ressourceforløb.

Jens Davidsen var fraværende.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 6. februar 2019, pkt. 3:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget roser Fagforvaltningen for det flotte resultat.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning med ros.

Fremsendes til Byrådet.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/ØK/BY

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en Beskæftigelsesplan. Planen indeholder Jobcentrets og UngeCentrets strategier og mål for året, og tager afsæt i ministermålene på beskæftigelsesområdet.

Fagforvaltningen har udarbejdet en opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 2018.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan for 2018.

Resultatopfølgningen viser:

 • Et fald i det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse
 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer og virksomhedsbesøg
 • Et fald i antallet af borgere på integrationsydelse og 55 % i selvforsørgelse
 • Stort fald i antal kontanthjælpsmodtagere og en større andel vurderes jobparate
 • Færre uddannelseshjælpsmodtagere end de tidligere år

Mål 1: Færre på offentlig forsørgelse

I Job- og UngeCentret følges udviklingen af det samlede antal borgere på offentlige forsørgelse løbende. I december 2018 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 3.998 fuldtidspersoner, hvilket er 222 fuldtidspersoner færre end i samme måned året før. Grundet forsinkede data er dette under forudsætning af, at udviklingen på a-dagpenge og sygedagpenge følger sin nuværende tendens. Faldet ses især på integrationsydelse, kontanthjælp, sygedagpenge og uddannelseshjælp.

Mål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Job- og UngeCentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. I 2018 har Job- og UngeCentret gennemført 190 rekrutteringer til ordinære stillinger og besøgt 104 nye virksomheder og iværksættere.

Mål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Antallet af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet er faldet markant siden slutningen af 2016 og faldet er fortsat ind i 2018. Målet for 2018 var, at 20 % af målgruppen skulle i selvforsørgelse senest 3 år efter deres ankomst til kommunen. De seneste tal er fra 3. kvartal 2018, hvor 55 % af målgruppen er kommet i selvforsørgelse i form af job eller uddannelse, hvilket er langt over målet for 2018.

Mål 4: Flere jobparate på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

Antallet af borgere på kontanthjælp over 30 år er faldet fra 364 fuldtidspersoner i januar 2018 til 307 fuldtidspersoner i december 2018. Sammenholdt med de øvrige nordjyske kommuner ligger Brønderslev Kommune under regionsgennemsnittet i forhold til andelen af kontanthjælpsmodtagere i % af befolkningen. Derudover er en større andel kontanthjælpsmodtagere vurderet jobparate.

Lokalt mål: Færre unge skal være på uddannelseshjælp

Ministeren havde ikke opsat et konkret mål på ungeområdet, hvorfor Brønderslev Kommune valgte at udarbejde et lokalt mål, som sætter fokus på ungeindsatsen.

I december 2018 var antallet af unge på uddannelseshjælp på 196 fuldtidspersoner, hvilket er 22 fuldtidspersoner færre end samme periode året før. Brønderslev Kommune ligger også under regionsgennemsnittet i forhold til andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen.

Mål 5: Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

Brønderslev Kommunes kontrolenhed fik den 1. maj 2018 ansat en yderligere medarbejder. Der har i perioden fra den 1. december 2017 til den 30. november 2018 været anmeldt 161 sager vedrørende socialt bedrageri, hvoraf 66 sager omhandler ansøgning om forsørgelse (tidlig indsats). På beskæftigelsesområdet har der været en nettobesparelse på 1.053.271 kroner.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Brønderslev Kommune på alle områder har levet op til målsætningerne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 5. februar 2019, pkt. 6:

Drøftet.

Jens Davidsen var fraværende.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 6. februar 2019, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

- Drøftelse af muligheder for udbud af byggefelt(er) på Banegårdspladsen, Brønderslev

Beslutning

Der udarbejdes sag om udbud af et byggefelt.

Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


19. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


20. Lukket punkt: Restaurant Hedelund


Til toppen


21. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


22. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 14. februar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer