Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 14. august 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen af pkt. 6, 7, 8, 9 og 11.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Revideret tidsplan for budget 2020


Resume
Sagsfremstilling

På baggrund af de udskudte økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL har Økonomiafdelingen lavet forslag til revideret tidsplan for budget 2020.

Regeringen vil tage initiativ til at ændre fristerne for udarbejdelse af kommunernes budget for 2020, således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter den reviderede tidsplan.

Personale

Ingen.

Beslutning

Budgetseminar placeres 10. og 11. oktober 2019.

20. september 2019 anvendes til temamøde om økonomiaftale i stedet for 18. september 2019.

Øvrige tidspunkter fastholdes.

Bilag

Til toppen


4. Prioritering af pulje til bygningsvedligehold for 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiudvalgets behandlede den 19. juni 2019 en henvendelse fra skolebestyrelsen på Hjallerup Skole vedr. renovering af skoletoiletterne, og Økonomiudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes et forslag til prioritering af den resterende pulje til bygningsvedligeholdelse.

Bygningsafdelingen forelægger derfor forslag til prioritering af den resterende pulje til bygningsvedligehold for 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 19. juni 2019 en henvendelse fra skolebestyrelsen på Hjallerup Skole vedr. renovering af skoletoiletterne på Skolen. Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse, at der til næste møde skulle udarbejdes en overslags- og prioriteringsoversigt over de resterende midler i puljen til bygningsvedligehold for 2019.

Bygningsafdelingen har udarbejdet vedlagte forslag til forhåndsprioritering for anvendelse af resterende anlægsmidler i 2019 med udgangspunkt i bygningernes renoveringsbehov samt en opfølgning på den fremadrettet nærmere prioritering af skoletoiletter. Samlet set er der i anlægspuljen til ”Bygningsvedligeholdelse” i 2019 3,1 mio. kr., som endnu ikke er prioriteret og frigivet. Bygningsafdelingen foreslår at den resterende pulje prioriteres på følgende måde:

  • Til skoletoiletrenovering i på Hjallerup Skole afsættes 600.000 kr.
  • Til kloakseparering på Klokkerholm Skole med tilhørende belægning i den kommunale bygningsmasse afsættes 750.000- kr. Brønderslev Kommune har fået påbud om, at separering skal være gennemført senest 31. december 2019
  • Til mindre vedligeholdelsesprojekter under 150.000- kr. afsættes 500.000 kr.
  • Til løbende vinduesudskiftning / renovering af nedslidte og utætte vinduer og døre i den kommunale bygningsmasse afsættes 500.000 kr.
  • Til arbejdsmiljøforbedringer i den kommunale bygningsmasse afsættes 500.000 kr. for evt. kommende At-påbud, afhjælpninger af APV-registreringer samt forbedring af arbejdsmiljø
  • Til renovering af fuger i murværk i den kommunale bygningsmasse afsættes 250.000 kr., så de dårligste vægoverflader med nedbrudt fuger og betonoverflader kan renoveres

Vedr. skoletoiletterne skal det understreges, at der er tale om en gennemførelse af etape 1 og 2 på Hjallerup Skole, som er en renovering af eksisterende drenge- og pigetoiletter, hvorimod der ikke er er midler til etape 3 og 4, som er en udbygning med et toiletområde samt renovering af lærertoiletterne på skolen. For en nærmere beskrivelse henvises til vedlagte bilag.

Herudover blev det med budgetforliget besluttet at anvende 0,5 mio.kr. årligt af bygningsvedligehold til infrastruktur(trådløse netværk mv.) på skoleområdet. Det foreslås derfor, at disse midler ligeledes frigives, så arbejdet med at udbygge og vedligeholde de trådløse netværk på skoleområdet kan fortsætte.

Stabsforvaltningen foreslår, at den resterende anlægspulje til bygningsvedligehold på 3,1 mio. kr., frigives til gennemførelse af ovenstående projekter, samt at det reserverede beløb på 0,5 mio. kr. til trådløse netværk på skoleområdet frigives.

Økonomi

Det korrigerede anlægsbudget til bygningsvedligeholdelse udgør i 2019 7,5 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er reserveret til trådløst netværk. Herudover er der frigivet 3,9 mio. kr. Der er således 3,1 mio. kr. tilbage i anlægspulje i 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Oversigt over gennemførte projekter fremsendes for 2019.

Bilag

Til toppen


5. Bemærkninger til Planstrategi 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Planstrategi 2019 har været i 8 ugers offentlig høring fra den 29. april til den 24. juni 2019. Der er kommet 7 bemærkninger i høringsperioden. Fagforvaltningen anbefaler at disse bemærkninger tages med ind i processen med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021. En bemærkning giver anledning at ændre afgrænsning af de sommerhusområder, der udtages, til at inkludere en række landejendomme, som historisk ligger i sommerhusområder. Dette vil medføre en ændring til Planstrategi 2019.

Byrådet skal tage stilling til bemærkningerne til Planstrategi 2019 og om Planstrategi 2019 skal vedtages med ændringer til udpegningen af den potentielle omplacering af sommerhusområder.

Sagsfremstilling

Planstrategi 2019 har været i 8 ugers offentlig høring fra den 29. april til den 24. juni 2019. Der er kommet 7 bemærkninger i høringsperioden. Der er nogle generelle bemærkninger samt nogle ønsker og input, der falder ind under målsætningerne i planstrategien. Fagforvaltningen anbefaler at disse bemærkninger tages med ind i processen med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021, men ikke medføre ændringer til Planstrategi 2019.

Der er kommet en bemærkning fra en lodsejer i et sommerhusområde med et ønske om, at deres ejendom udtages af sommerhusområdet 33-S-02. Planstrategi 2019 angiver mulighed for, at en del af dette sommerhusområde udtages, for til gengæld at få mulighed for at udlægge et ny sommerhusområde ved Asaa. Potentielle områder til tilbageførsel til landzone og potentielle områder til udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen skal angives i planstrategi for, at kommunen kan ansøge Erhvervsministreret om omplacering af sommerhusområder. Fagforvaltningen anbefaler, at afgrænsning af sommerhusområder, der udtages, ændres til at inkludere en række landejendomme med helårsbeboelse, som historisk ligger i sommerhusområdet (se kortbilag). Dette vil medføre en ændring til Planstrategi 2019.

Det foreslås, at der igangsættes en dialog med de berørte lodsejere i sommerhusområdet samt en høring af naboerne i området. Udfaldet af denne proces skal afgøre om Brønderslev Kommune vil søge Erhvervsministeriet om udtagning af hele det angivet område i Planstrategi 2019 eller et mindre område. I Planstrategi 2019 angives der således det maksimale område, som Brønderslev Kommune vil kunne ansøge om at få udtaget. Hvor stort et areal der endelige ansøges om at få udtaget, skal der træffes beslutning om i forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af ansøgningen om omplacering af sommerhusområder. Ansøgningsfristen til Erhvervsministeriet er den 1. december 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår at, Byrådet tager bemærkningerne til efterretning og vedtager Planstrategi 2019 med ændringer til udpegningen af den potentielle omplacering af sommerhusområder.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Kontingent til Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til ansøgning fra bestyrelsen for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) om medfinansiering af NBE, herunder betaling af årligt kontingent på 75.000 kr. til foreningen.

Sagsfremstilling

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark er en ”nonprofit” erhvervsdrivende forening, hvor virksomhederne i region Nordjylland arbejder med bæredygtighed i tætte partnerskaber. Bestyrelsesformanden er valgt blandt NBE´s virksomhedsmedlemmer og næstformanden blandt NBE´s kommunemedlemmer.

NBE bestyrelsen har fået oplyst af BRN, at det i forbindelse med den igangværende omlægning af erhvervsfremmesystemet, har vist sig nødvendigt at gennemføre re-allokeringer af de økonomiske midler i Business Region Norddanmark (BRN). Dette indebærer, at BRN bestyrelsen har besluttet, at tilskuddet til NBE aktiviteten ”Det cirkulære Nordjylland” reduceres med 750.000 kr. i 2020 og 2021.

NBE har indtil videre modtaget et tilskud på 1.650 mio. kr. årligt fra BRN i perioden 2016 til 2019 og har desuden i 2019 fået et ekstra tilskud på 300.000 kr. til en hvervekampagne med henblik på at ”booste” opstarten på den bæredygtige erhvervsfremme aktivitet. ”Det cirkulære Nordjylland”.

Bestyrelsen for NBE anbefaler, at det nuværende økonomiske tilskud til gennemførelse af NBE foreningens aktiviteter fremover fortsætter på tilsvarende niveau som i 2019 og anmoder på den baggrund om, at kommunerne fastholder det nuværende tilskud til NBE aktiviteten 'det cirkulære Nordjylland' for perioden 2020 og 2010 på 75.000 kr. årligt samt beslutter, at tilskuddet fremover skal tildeles som et årligt fast kontingent på 75.000 kr.

Brønderslev Erhverv & Turisme indstiller, at tilskuddet til NBE på 75.000 kr. fastholdes og gøres permanent.

NBE er en Nordjysk tværkommune forening, med det formål at gøre fremme grøn omstilling og rentable bæredygtige løsninger ved Nordjyske virksomheder. Grundet erhvervsfremmereformen gennemført i 2018 er NBE blevet beskåret med 750.000. Brønderslev Erhverv & Turisme indstiller, at der gives et forholdsmæssigt tilskud til foreningen for at kunne fastholde arbejdet i organisationen.

Grøn omstilling og rentabel bæredygtighed er vigtige emner i erhvervsudviklingen. Det er nye parametre i virksomhedernes konkurrenceevne. Ligeledes emner der har været på prioriteret i Brønderslev Erhverv & Turismes handlingsplan de seneste mange år. Brønderslev Erhverv & Turisme ser en fastholdelse og styrkelse af NBE som et vigtigt parameter i det fortsatte arbejde for øget beskæftigelse og omsætning for virksomhederne i Brønderslev Kommune. Samarbejde og sammenhæng i den grønne profil er vigtig for Nordjylland, og arbejde omkring den grønne profil bliver højere og højere prioriteret af virksomhederne i Brønderslev Kommune.

Kommunaldirektøren foreslår, at tilskuddet til NBE på 75.000 kr. fastholdes i 2020 og 2021

Personale

Ingen.

Økonomi

Som budgettet er sat sammen p.t. til erhvervsfremme kan beløbet på 75.000 kr. finansieres indenfor den samlede ramme.

Der kan senere blive tale om justeringer, når den endelige finansiering af erhvervsfremmesystemet er fuldt implementeret.

Beslutning

Godkendt for 2020 og 2021.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Forslag til årlig event i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Drøftelse af forslag om årlig event i Brønderslev, herunder stillingtagen til frigivelse af 300.000 kr. hertil.

Sagsfremstilling

Borgmesteren foreslår, at der i 2020 afvikles en mad- og fødevarefestival i Brønderslev Kommune, evt. som en tilbagevendende årlig begivenhed.

Festivalen tænkes placeret sammen med vinfestivalen, og både lokale og nationale producenter skal deltage med fødevarer. Festivalen skal foregå flere steder i kommunen og bl.a. laves i samarbejde med borgerforeningerne, Voergaard Slot, Brønderslev Erhverv og Turisme, ligesom der skal søges finansielle samarbejdspartnere som sponsorer og fonde.

En del af beløbet skal gå til ansættelse af ekstern projektleder, der skal stå for at udarbejde og afvikle festivalen sammen med en styregruppe og en række arbejdsgrupper. Styregruppen skal også have deltagelse af politiske repræsentanter.

Økonomi

Der kan anvises finansiering af de afsatte midler til Projektet Climate Planet Brønderslev, som ikke blev til noget. Der var afsat 500.000 kr. til projektet.

Hvis det bliver en årlig tilbagevendende event, skal der afsættes midler til det i budgettet.

Beslutning

Godkendt afsat.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


9. Lukket punkt: Alkoholbevilling


Til toppen


10. Lukket punkt: Ansøgning


Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 14. august 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer