Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 31. marts 2020
Lokale: Lokale 219 + hjemmearbejdspladser (virtuelt)
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Regnskab 2019 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Økonomiafdelingen fremsender Brønderslev Kommunes regnskab 2019 med henblik på fremsendelse til revision samt bevillingsmæssig godkendelse, herunder bevillingsmæssige overførsler fra 2019 til 2020.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer og budget- og regnskabssystem for kommuner. Nedenstående regnskabsopgørelse viser det endelige regnskab og afvigelser på de enkelte hovedposter.

Det samlede resultat for regnskabsår 2019 viser et overskud på den ordinære drift på 84,7 mio. kr. I det oprindelige budget for 2019 blev der budgetteret med et overskud på ordinær drift på 16,6 mio. kr. Derudover blev der budgetteret med en pulje til håndtering af overførsel mellem årene på 25 mio. kr. – et samlet budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

De samlede nettodriftsudgifter under ét er stort set på samme niveau som det oprindelige budget – såfremt der korrigeres for puljen på 25 mio. kr.

Nedenfor er nævnt de væsentligste årsager til forskellen på regnskabsresultatet i forhold til det oprindelige budget for 2019.

 • På finansloven for 2019 blev der vedtaget en overgangsordning for 2019 og 2020 for kommuner med udligningstab. Dette giver Brønderslev Kommune et ekstra tilskud på 8 mio. kr.
 • Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning blev mindre end forventet, svarende til ca. 6 mio. kr. Derudover indtægt som følge af Lov- og cirkulæreprogram på ca. 3 mio. kr.
 • Selskabet HMN GasNet, som Brønderslev Kommune er en del af, blev i 2018 solgt. I 2019 blev provenuet for salget udbetalt. Brønderslev Kommunes andel var 27,3 mio. kr. Heraf skal der betales 20% af beløbet i statsafgift og resten af beløbet – 21,8 mio. kr. deponeres. Det deponerede beløb frigives over en 10-årig periode. Regnskabsteknisk påvirkes driftsresultatet med 15,2 mio. kr., mens den resterende del nedskriver Brønderslev Kommunes ejerandel af HMN GasNet på status.
 • På skatteindtægter er der en merindtægt primært som følge af færre tilbagebetalinger af ejendomsskatter – ca. 3 mio. kr.
 • På driften er der et mindreforbrug på overførselsudgifter på Beskæftigelsesområdet. Serviceområderne på Social- og Sundhedsområdet, Ældreområdet og det samlede Børne- og Ungeområde viser et tilsvarende merforbrug.

På anlæg inkl. Jordforsyning blev der oprindelig budgetteret med et netto udgiftsniveau på 39,1 mio. kr., og det faktiske forbrug endte på 60 mio. kr.

Samlet set viser regnskabet for 2019 et overskud på det skattefinansierede område på 24,7 mio. kr.

Staben foreslår, at:

 • Brønderslev Kommunes regnskab for 2019 godkendes og oversendes til Revisionen
 • Afvigelser mellem budget og regnskab godkendes
 • Byrådet godkender genbevilling i 2020 af uforbrugte driftsmidler med i alt 42,5 mio. kr.
 • Byrådet godkender genbevilling i 2020 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 34,5 mio. kr.
 • Mindreforbrug 1,2 mio. kr. på politikområde 103 (drift) genbevilges og overføres tilanlægsprojektet Klokkerholm Skole, Kloakseparering
Indstilling

Direktionen, 10. marts 2020, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at regnskabet udviser et samlet overskud på driften på ca. 85 mio. kr. Hvis der ses bort fra effekterne af salg af HMN Naturgas, er det samlet set på niveau med det, der blev forventet efter 3. budgetopfølgning. Samtidig udtrykkes tilfredshed med, at servicerammen er overholdt.

I forhold til det oprindelige budget 2019, har der især været fokus på følgende områder:

Det specialiserede socialområde har været udfordret primært pga. flere og dyrere sager. Der har været stor fokus på at forsøge at minimere overskridelsen, og bl.a. har KLK været involveret i området. I forhold til 2020 forventes budgetudfordringen at være betydeligt mindre som følge af et øget budget og de forskellige tiltag, der arbejdes med.

De af Byrådet besluttede investeringer i forøgede indsatser indenfor udsatte børn og unge har betydet et fald i udgifterne på områderne fra 2016 til 2019, men udgiftsniveauet er forsat over det samlede budget på området. Direktionen anbefaler derfor, at der på begge områder fortsat skal være fokus på at minimere udgifterne og der vil som aftalt med budget 2020 løbene ske en opfølgning på områdernes indsat på henholdsvis Varige Spor og Investeringsstrategien.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Etablering af Destination Nord


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Godkendelse af aftalegrundlag, vedtægter samt udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Destination Nord.

Sagsfremstilling

Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø kommuner blev i juni 2019 enige om at arbejde henimod etablering af et fælles destinationsselskab, som fremadrettet skal stå for destinationsudvikling og turistservice i Nordøstkystaksen.

Principperne for etableringen af selskabet blev godkendt i Byrådet den 26. juni 2019.

Etablering af Destination Nord er en udløber af aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet og herunder at skabe stærkere og større turismedestinationer, der blev indgået mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti i 2018. Målet med aftalen var at skabe bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen og danne 15-25 destinationsselskaber i Danmark inden udgangen af 2020.

Forberedelsesarbejdet med at danne Destination Nord er foretaget af følgende:

 • en Interimbestyrelse med deltagelse af de fire borgmestre og de fire kommunaldirektører
 • en Arbejdsgruppe med deltagelse af en udpeget leder/medarbejder fra hver af de fire kommuner
 • en Interimleder tilknyttet Interimbestyrelsen og Arbejdsgruppen

På baggrund af dette arbejde foreligger nu et aftalegrundlag og vedtægter til etablering af Destination Nord, som er til politisk behandling i de fire kommuner i marts 2020.

Destination Nord kort fortalt

 • Destination Nord etableres som en forening med Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø kommuner som medlemmer og stiftere
 • Kommunerne forpligter sig til at indgå i Destination Nord til og med 2022
 • Der ansættes en direktør for Destination Nord med eksternt opslag i foråret 2020
 • Direktøren får to primære arbejdspladser i henholdsvis Aalborg og Frederikshavn kommuner. Derudover skal direktøren være synlig for aktørerne i henholdsvis Læsø og Brønderslev kommuner. Foreningens hjemsted er Frederikshavn, og hovedkontoret placeres i Aalborg
 • Målet er at skabe et nyt og fælles strategisk udgangspunkt for hele destinationen, gøre Destination Nord til en af de mest attraktive og førende destinationer og skabe en stærk akse mellem Aalborg i syd og Skagen i nord og hele det mellemliggende ø- og østkystprodukt
 • Destination Nord skal være en samarbejdsorganisation. Ambitionen er at være en aktiv og foretrukken samarbejdspartner for turistforeninger, erhvervsaktører, lokale aktører, kommercielle aktører, kommunerne m.fl.
 • De to stærke indsatsområder i destinationens arbejde bliver:
  • Storby-, Erhvervs- og Mødeturisme
  • Krydstogt-, Kyst- og Naturturisme

Udpegning til bestyrelsen

Der sammensættes en bestyrelse for Destination Nord, hvis rolle er at være strategisk sparringspartner for direktionen. Dertil skal bestyrelsen sikre formålet med den nye destination, som er en professionalisering af destinationsaktiviteterne på tværs af kommunegrænserne, og at gøre destinationen større og stærkere sammen.

Der sammensættes en bestyrelse af ni personer, der dels kan sætte rammerne for turismeindsatsen og dels har kompetencer til at løfte organisationen mod sine mål og øge den samlede destinations markedsandele.

De fire borgmestre udpeger i fællesskab en professionel formand. Formanden forventes at lægge en del timer i formandsrollen og være en arbejdende formand, der har tæt dialog med direktøren.

Bestyrelsens erhvervsrepræsentanter udpeges for en periode på 2 år. Borgmestrene samt formanden vælges for en hel byrådsperiode.

Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen. Derudover skal Byrådet udvælge en erhvervsrepræsentant samt en stedfortræder for henholdsvis borgmesteren og erhvervsrepræsentanten.

Økonomi:

Det samlede årlige budget for Destination Nord er 16.410.000 kr., hvoraf Brønderslev Kommune bidrager med 450.000kr.

Den videre proces

Såfremt aftalegrundlag og vedtægter godkendes i de fire byråd i marts 2020, igangsættes processen med at ansætte en direktør og der indkaldes til stiftende generalforsamling, hvorefter Destination Nord etableres som juridisk enhed.

Kommunaldirektøren foreslår,

 • at Byrådet godkender aftalegrundlag for etablering af Destination Nord
 • at Byrådet godkender vedtægter for foreningen Destination Nord
 • at Byrådet udpeger en erhvervsrepræsentant til bestyrelsen
 • at Byrådet udpeger stedfortrædere for henholdsvis borgmesteren og erhvervsrepræsentanten til bestyrelsen
Personale

Ingen.

Økonomi

Beslutningen var at turismeprojektet er støttet med 100.000 om året både fra kommunen og BRN i perioden 2018-2020 (som så blev forskudt, da det startede senere end planlagt).

Der er ikke flere frie midler i BRN, da de fra 2020, bruges til at betale EU-kontoret.

Kommunen har reelt set en samlet udfordring på 100.000 fra BRN i 2021 og 200.000 i 2022 (BRN + kommunen).

Kommunaldirektøren foreslår, at der reserveres yderligere 300.000 kr. af Økonomiudvalgets opsparede puljer til senere udbetaling til Destination Nord.

Beslutning

Indstilles godkendt som foreslået af kommunaldirektøren.

Som stedfortræder for borgmester indstilles viceborgmester.

Udpegning af erhvervsrepræsentant og stedfortræder udsættes til næste møde.

Bilag

Til toppen


5. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr.17 og lokalplan 01-C-27.01


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 18. december 2019 forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 01-C-27.01 Aflastningsområde Jernaldervej, Brønderslev. Planforslagene er udarbejdet for at give mulighed for at udlægge et aflastningsområde til udvalgsvarehandel ved Jernaldervej i Brønderslev, hvor der i dag kun er mulighed for handel med særligt pladskrævende varegrupper.

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 19. december 2019 til den 13. februar 2020. Fagforvaltningen har modtaget 2 høringssvar. Et, hvor der ingen bemærkninger er, og et, hvor indsiger ønsker arealet på den modsatte side af Ålborgvej inddraget i planerne.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 18. december 2019 forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 01-C-27.01 Aflastningsområde Jernaldervej, Brønderslev.

Planforslagene er udarbejdet for at give mulighed for at udlægge et aflastningsområde til udvalgsvarehandel ved Jernaldervej i Brønderslev, hvor der i dag kun er mulighed for handel med særligt pladskrævende varegrupper.

Udvalgsvarehandel skal som udgangspunkt ske inden for de områder, der i kommuneplanen er udpeget til bymidte. Med ændringen af planloven i 2017 blev der dog givet mulighed for, at kommunerne kan udlægge aflastningsområder til detailhandel uden for bymidterne, hvis den pågældende by har et tilstrækkeligt kundegrundlag.

Efter Jem & Fix' placering i området er der opstået interesse for at udnytte planlovens nye muligheder og placere udvalgsvarebutikker i området.

Forud for udarbejdelse af planforslagene til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 01-C-27.01 har der været en fordebat. I fordebatten blev der udtrykt bekymring for aflastningsområdets effekt på bymidten i Brønderslev. For at sikre en differentiering af bymidten (særligt de oprindelige handelsgader) og aflastningsområdet, fastlægges aflastningsområdets anvendelse til store udvalgsvarebutikker med en minimumsstørrelse på 800 m2. Der må desuden ikke placeres dagligvarebutikker i området. Begrænsningerne blev fastlagt i forbindelse med Byrådets behandling af fordebatten på Byrådets møde den 26. juni 2019.

Lokalplanen har derudover til hensigt at sikre en harmonisk og præsentabel facade langs Ålborgvej og Jerslevvej, og indeholder derfor bestemmelser om beplantning og skiltning.

I forbindelse med forespørgsler om fortolkning af servicefunktioner, foreslår fagforvaltningen lokalplanens § 3.1 ændret for at forklare, hvilke typer servicefunktioner der må etableres i lokalplanområdet. Den oprindelig § 3.1:

§ 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til:

 • Engrosvirksomhed
 • Servicevirksomhed
 • Detailhandelsformål samt
 • Mindre værksteder i tilknytning til detailhandelsvirksomhed.
 • Detailhandel må kun etableres i form af udvalgsvarebutikker, herunderbutikker, der alene handler med særligt pladskrævende varegrupper. Der må ikke etableres dagligvarebutikker.

Fagforvaltningens forslag til ændring af § 3.1:

§ 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til:

 • Engrosvirksomhed
 • Servicevirksomhed i form af tankanlæg, vaskehaller og lignende funktioner
 • Detailhandelsformål samt
 • Mindre værksteder i tilknytning til detailhandelsvirksomhed.
 • Detailhandel må kun etableres i form af udvalgsvarebutikker, herunderbutikker, der alene handler med særligt pladskrævende varegrupper. Der må ikke etableres dagligvarebutikker.

Høringssvar

Der er modtaget 2 høringssvar til planforslagene. Det ene er fra Banedanmark, der oplyser, at de ingen bemærkninger har til forslaget. Det andet er en indsigelse fra Landinspektør Nord A/S på vegne af TKL Ejendomme A/S, som ejer flere ejendomme på den modsatte side af Hjørringvej fra lokalplanens beliggenhed. De vil gerne udvide lokalplanens afgrænsning, således at den også omfatter deres ejendomme.

Plangrundlaget for det pågældende område ved Drachmannsgade og Industrivej er under revision. Fagforvaltningen anbefaler derfor, at ønskerne i stedet henvises til denne proces, og ligeledes medtages i overvejelserne om revision af kommuneplanens detailhandelstema.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 01-C-27.01 Aflastningsområde Jernaldervej, Brønderslev endeligt med ovenstående præcisering af § 3.1.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Igangsætning af fordebat for kommuneplantillæg nr. 19 for Rødbøgen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Økonomiudvalget besluttede på møde den 20. november 2019 at igangsætte en foroffentlighedsfase for planlægning af et nyt boligområde samt salg af kommunal ejendom for et område ved Rødbøgen i Brønderslev. Boligområdet skal være bestående af ca. 56 almene boliger og ca. 9 parcelhusgrunde fordelt over et areal på ca. 2,9 ha.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om fordebatmaterialet kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra projektudvikler, der ønsker at erhverve et areal ved Rødbøgen i Brønderslev. Arealet, der ønskes erhvervet, er ejendommen matr.nr. 2uf Thorsmark, Brønderslev Jorder, der i dag er ejet af Brønderslev Kommune. Projektudvikler ejer i dag naboejendommen, matr.nr. 2r Thorsmark, Brønderslev Jorder. Ved erhvervelse ønsker projektudvikler at opføre et boligområde til tæt-lav og åben-lav boligbyggeri på de to ejendomme. Boligområdet skal være bestående af ca. 56 almene boliger og ca. 9 parcelhusgrunde fordelt over et areal på ca. 2,9 ha.

Økonomiudvalget besluttede i november 2019, i forbindelse med behandling af sagen om salg af arealet, at oversende sagen til Fagforvaltningen for Teknik og Miljø med henblik på dialog med projektudvikler om mulighederne for at ændre eksisterende planlægning. Fagforvaltning har været i dialog med bygherre, og på baggrund af disse drøftelser er der udarbejdet et fordebatmateriale i henhold til planlovens § 23c. Der er med debatmaterialet lagt op til en åben debat, hvor der bl.a. ønskes input til, om der skal arbejdes videre med planlægningen for et boligområde ved Rødbøgen. Heriblandt om der skal arbejdes videre med kommuneplantillæg og lokalplan.

Hvis Økonomiudvalget beslutter, på baggrund af de bemærkninger kommunen modtager i forbindelse med den offentlige høring, at der skal arbejdes videre med planlægning for området, vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området.

Området

Arealet, hvor projektet ønskes opført, er beliggende ved Rødbøgen i den nordvestlige del af Brønderslev. Mod nordøst afgrænses området af åben-lav boligbebyggelse langs Tolstrupvej. En mindre del af området grænser op til Tolstrupvej. Mod vest og sydvest afgrænses området af Hedegårdsskolen. Mod syd grænser området op til en stiforbindelse og vendeplads for enden af Vestmanna Allé. Syd for stiforbindelsen ligger det psykiatriske plejehjem Hedebo. Mod øst afgrænses området af en stiforbindelse.

Eksisterende planlægning

Området er omfattet af to lokalplaner: 1512-01, der omfatter det kommunalt ejede areal, og er udlagt til institutionsområde, samt lokalplan 01-B-12, der omfatter det resterende areal, og som er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse samt mindre offentlige og private servicefunktioner.

Ændret anvendelse til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse på de to ejendomme kræver et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg samt en ny lokalplan.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Økonomiudvalget godkender fordebatmaterialet til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. AVV - kildesortering af affald ved etagebyggerier


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er fortsat planer om at etablere yderligere nedgravede fællesløsninger til kildesorteret affald i både Brønderslev og Hjørring kommuner i forbindelse med etagebyggeri. Den samlede anlægsinvestering for AVV beløber sig til 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udrulning af kildesorteringen i Brønderslev og Hjørring kommuner er det blevet klart, at der er væsentlig større behov for nedgravede fællesløsninger i de to kommuners bykerner, end først antaget ved budgetlægningen.

Behovet viser sig især ved etagebyggerier og boligforeninger i byerne, hvor der ofte forekommer praktiske udfordringer i forhold til placering af containere. Disse ejendomme efterspørger derfor en fællesløsning, der er nedgravet, let tilgængelig og centralt placeret.

Der er ikke afsat midler i det tidligere godkendte budgetforslag for 2020 til denne anlægsinvestering.

Anlægsbudget for de nedgravede fællesløsninger:

Løsning

Estimeret enhedspris inklusive nedgravning

Samlet beløb

4 stk. nedgravede fællesløsninger (model lille Tårs)

150.000 kr.

600.000 kr.

14 stk. nedgravede fællesløsninger (model stor Tårs)

170.000 kr.

2.380.000 kr.

Anlægsinvestering i alt:

2.980.000 kr.

AVV's andel (50%) af anlægsinvestering:

1.490.000 kr.

I Brønderslev Kommune er det 6 stk. af model stor Tårs der nedgraves.

Staben foreslår,

 • at Brønderslev Kommune godkender tillægsbevillingen til anlægsbudgettet for 2020 for AVV I/S
 • at godkendelse forudsætter, at Hjørring Kommune samtidig meddeler sin godkendelse til projektet
Personale

Ingen.

Økonomi

Området er takstfinansieret og vil indgå i den fremtidige takst.

Beslutning

Tilbagesendes til AVV med ønske om uddybning af finansieringsmodellens fordeling af investeringer mellem AVV og ejendomme.

Bilag

Til toppen


8. Principper for økonomistyring


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har ajourført principper for økonomistyring samt tilhørende bilag.

Byrådet anmodes om at godkende revisionen af principper for økonomistyring og bilag 6.1 ”Finanspolitik for Brønderslev Kommune”.

Sagsfremstilling

Den nuværende godkendte udgave af principper for økonomistyring blev vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 28. november 2006.

Økonomiafdelingen har ajourført principper for økonomistyring samt tilhørende bilag.

Principper for økonomistyring og bilagene udgør et samlet hele, der regulerer Brønderslev Kommunes samlede økonomiforvaltning.

Principperne for økonomistyring skitserer de grundlæggende principper, mens bilagene mere detaljeret beskriver retningslinjer for den praktiske udmøntning af principperne. Bilagene er således underordnet principper for økonomistyring.

Ændringer af principper for økonomistyring skal godkendes af Byrådet via Økonomiudvalget. Redaktionelle ændringer af principper for økonomistyring godkendes af direktøren for staben. Ændringer af bilagene til principper for økonomistyring godkendes ligeledes af direktøren for staben.

Dog skal ændringer til bilag 6.1 ”Finanspolitik for Brønderslev Kommune” godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget godkender revisionen af principper for økonomistyring og bilag 6.1 ”Finanspolitik for Brønderslev Kommune”.

Beslutning

Tilbagesendes, da der ønskes markering af ændringer.

Bilag

Til toppen


9. Boligforeningen Fredensbo sammenlægning af afdelinger


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligforeningen Fredensbo har besluttet at lægge 2 afdelinger sammen. Der er tale om støttet byggeri i begge afdelinger.

Udvalget skal tage stilling til sammenlægningen.

Sagsfremstilling

Boligforeningen har besluttet at lægge afdeling 16 og afdeling 31 sammen. Begge afdelinger har stemt for sammenlægningen på de respektive generalforsamlinger. Vedtægterne for afdelingerne samt nye vedtægter og referater for generalforsamlingerne er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet. Sammenlægningen sker i henhold til gældende regler i boligforeningen.

Da der er tale om støttet byggeri, skal Økonomiudvalget træffe beslutning om, hvorvidt sammenlægningen kan godkendes i henhold til loven om almen støttet byggeri. Sammenlægningen er ikke i strid med lovgivningen på området, og økonomisk har det ingen betydning for det grundkapitallån, der tidligere er givet til de enkelte afdelinger.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget accepterer sammenlægningen af afdelingerne.

Personale

Ingen.

Økonomi

Denne sammenlægning har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Salg af almen bolig fra boligforeningen Fredensbo


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligforeningen Fredensbo afdeling 25 ønsker at købe en ejerlejlighed i Bredgade 79 af Hovedforeningen i boligforeningen Fredensbo.

Udvalget skal tage stilling til handlen med henvisning til almenboliglovens § 27

Sagsfremstilling

Boligforeningen Fredensbo afdeling 25 ønsker at købe en ejerlejlighed af hovedforeningen. I henhold til almenboliglovens § 27 skal alle handler af lejligheder i alment byggeri godkendes af kommunalbestyrelsen.

Advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain har på vegne af Boligforeningen Fredensbo afdeling 25 anmodet om, at ejerlejligheden bliver solgt fra hovedforeningen til afdelingen. Der er givet grundkapitallån til byggeriet i Bredgade 79.

Staben foreslår, at anmodningen accepteres.

Personale

Ingen.

Økonomi

Denne handel mellem hovedafdeling og afdeling, har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Anlægsregnskab for byggemodning i Nordbyen, Brønderslev, etape 2


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning i Nordbyen i Brønderslev, etape 2.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udførelse af stamvej, fordelingsvej og boligveje vedr. 17 grunde på Vrangdrupparken (boligvej 2) samt 5 udsigtsparceller og 2 skovparceller i den nye udstykning ”Udsigtsparken”.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 31. januar 2018

8.700.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

Entreprenør

4.740.125 kr.

Arkæologiske undersøgelser

816.884 kr.

Geotekniske undersøgelser

76.000 kr.

Landinspektør inkl. udstykningsgebyr

443.615 kr.

Rådgivende ingeniør

257.962 kr.

Landskabsarkitekt

100.800 kr.

Byggemodningsbidrag spildevand

756.168 kr.

Byggemodningsbidrag vand

264.802 kr.

Byggemodningsbidrag el

333.600 kr.

Beløb tilbageholdes til slidlag, afmærkning og arkæologi *)

900.000 kr.

I alt

8.689.956 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på

10.044 kr.

*) Det afsluttende slidlag er ikke udlagt. Dette sker typisk først et par år efter, at byggemodningen er færdig, da vejen skal have tid til at sætte sig, hvilket sker gennem frost- og tøperioder. Derudover er det hensigtsmæssigt, hvis de fleste grunde er bebygget på grund af maskiners og lastbilers slid / ødelæggelse af vejen i forbindelse med opførsel af boliger. Efter udgravning af arkæologi skal der afholdes udgifter til arkæologisk beretning og kulturhistorisk rapport, indføring og magasinering samt konservering og naturvidenskab.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2020, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


12. Anlægsregnskab for Energirenovering af gadelys 2016 - 2019


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojektet vedr. energirenovering af gadelys i perioden 2016 – 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udskiftning af 3.900 stk. gadelysarmaturer til LED. Brønderslev Kommune indgik kontrakt med Nyfors om udskiftningen til en licitationspris på 10.766.000 kr.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 16. december 2015

2.400.000 kr.

Byrådet 29. marts 2017

2.291.000 kr.

Byrådet 31. januar 2018

2.291.000 kr.

Byrådet 27. februar 2019

3.791.000 kr.

I alt

10.773.000 kr.

Forbrug i alt

10.220.701 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på

552.299 kr.

Mindreforbruget skyldes, at der er blevet udskiftet 145 stk. færre armaturer til LED end kontraktens tilbud på 3.900 stk. Dette skyldes, at disse allerede var skiftet inden kontraktens ikrafttrædelse.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø bemærker:

Anlægsregnskabet for energirenovering af gadebelysningen i Brønderslev Kommune for 2016-2019 udgør et mindreforbrug på 552.299 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø kan oplyse, at lyskilderne ved fodgængerfelterne, som er monteret inden i færdselstavlen E17 (de blå mænd) og toronto blink (de gule blinkende lygter), ikke har været omfattet af energirenovering af gadebelysningen.

Udskiftningen af lyskilderne til LED i vejudstyret ved fodgængerfelterne vil kunne øge trafiksikkerheden betydeligt, idet fodgængerfelterne vil fremstå markant tydeligere.

Prisen for energirenovering af vejudstyret ved fodgængerfelterne udgør:

Fodgængerfelter med 2 x E17-tavler = 20 stk. á 25.000 kr. =500.000 kr.

Fodgængerfelter med torontoblink = 5 stk. á 9.000 kr. =45.000 kr.

Ud over fodgængerfelterne er der p.t. 2 hovedstier, der mangler stibelysning

 • Sti til BI-centret fra Spangbroen til tunnelen på Agdrupvej, 40 stk. á ca. 8.000 kr. = 320.000 kr.
 • Sti i vestbyen fra Mossøparken til Løvparken, 20 stk. á ca. 8.000 kr. = 160.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, om mindreforbruget på energirenoveringen af gadelys 2016 - 2019 kan anvendes til udbedring af nogle af ovenstående projekter.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2020, pkt. 14:

Det indstilles, at restbeløbet prioriteres til:

a) Sti til BI-centret fra Spangbroen til tunnelen på Agdrupvej, 40 stk. á ca. 8.000 kr. = 320.000 kr.

b) Fodgængerfelter – trafiksikkerhed 232.000 kr.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


13. Anlægsregnskab for projektet ”Investering i fremtidige driftsbesparelser”


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet ”Investering i fremtidige driftsbesparelser”.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omhandler flytningen mellem Cassiopeia og Stenumgård samt salget af botilbuddet Vibevej. Heri ligger etablering af botilbuddet Bogfinkevej (tidligere Stenumgård) samt etablering af Poplen (tidligere Cassiopeia).

Anlægsprojektet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevillinger:

- Byrådet 30. januar 2019

2.500.000 kr.

- Byrådet 18. december 2019

750.000 kr.

I alt

3.250.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

Forbrug:

Bogfinkevej (tidligere Stenumgård) – Ombygning

1.321.870 kr.

Poplen (tidligere Cassiopeia) – Renovering *)

533.976 kr.

Vibevej – Køb

3.436.186 kr.

Vibevej – Salg

-799.713 kr.

I alt forbrug

4.492.319 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på:

1.242.319 kr.

*) Sundby-Hvorup Boligforening, som ejer Poplen, har betalt en andel af istandsættelsen. Det anførte beløb er alene den kommunale udgift.

Merforbruget skyldes primært en lavere salgspris for Vibevej samt en dyrere indfrielse af lånet på Vibevej end forudsat i budgettet.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2020, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


14. Bevilling til Rusmiddelcentret


Resume

Sagsforløb: ØK

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at Rusmiddelcentret indtil videre bliver på nuværende adresse.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende, at reserveret anlægsbevilling på 200.000 kr. til flytningen konverteres til drift.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har i møde den 13. februar 2020 besluttet, at Rusmiddelcentret forbliver på sin nuværende adresse indtil videre.

Udvalget vurderer ikke, at det samlede kommunaløkonomiske provenu ved flytning er tilstrækkeligt stort. Derudover har udvalget lyttet til de fremlagte indsigelser.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller på den baggrund, at Økonomiudvalget godkender, at den reserverede anlægsbevilling overføres til drift med henblik på at sikre Rusmiddelcentrets fremadrettede drift.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 16. januar 2020, pkt. 10:

Udsat som følge af indkomne høringssvar, som udvalget ønsker mere tid til at forholde sig til.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. februar 2020:

Social- og Sundhedsudvalget udsatte punktet den 16. januar 2020 som følge af de indkomne høringssvar.

Ledelsen i Socialpsykiatri og Rusmiddel har forholdt sig til de indkomne høringssvar jf. notat.

Den overordnede ledelsesmæssige vurdering af flytning af Rusmiddelcentret er, at den nuværende beliggenhed er optimal i forhold til anonymitet og fysiske rammer, men at Rusmiddelcentrets kvalitet i behandlingen fortsat kan rummes i de nye lokaler.

Den 10. februar 2020 besøger Social- og Sundhedsudvalget Springbrættet Nordens Allé 33 for at se nærmere på, hvordan lokalerne kan indrettes til også at rumme Rusmiddelcentret.

Social- og Sundhedsudvalget, 13. februar 2020, pkt. 4:

Rusmiddelcentret forbliver på sin nuværende adresse indtil videre.

Udvalget vurderer ikke, at det samlede kommunaløkonomiske provenu ved flytning, er tilstrækkeligt stort. Derudover har udvalget lyttet til de fremlagte indsigelser.

Udvalget forventer, at der er fokus på overholdelse af budgettet fremover.

Udvalget godkender, at der indgås en kapacitetsaftale med UngeCentret samt at takstgrundlaget gennemgås med henblik på budget 2021.

Udvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at den reserverede anlægsbevilling overføres til drift med henblik på at sikre Rusmiddelcentrets fremadrettede drift.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Ny honoreringsmodel på familieplejeområdet


Resume

Sagsforløb: BS/BE/ØK

Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har taget stilling til, at

 • Implementering af gennemsnitsmodellen med udgangspunkt i model 2

og

 • Udgiftsneutral takstmodel med udgangspunkt i 5 trin for vederlagsfastsættelsen.

sendes i høring

Fremsendes til Økonomiudvalgets orientering

Sagsfremstilling

Efter KL’s anbefaling planlægger flere af landets kommuner at indføre gennemsnitsmodellen og nogle har allerede indført modellen. Flere af nabokommunerne til Brønderslev Kommune har indført gennemsnitsmodellen, eller er i en proces med at indføre den.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og UngeCenter Brønderslev har ladet sig inspirere af gennemsnitsmodellerne i Hjørring og Vesthimmerlands Kommuner, hvor Hjørring Kommune har haft modellen i 2 år, og Vesthimmerlands Kommune lige har indført en gennemsnitsmodel.

Der er ikke estimeret på eventuelle økonomiske konsekvenser, men udgangspunktet er, at overgangen til en gennemsnitsmodel er udgiftsneutral.

Det betyder også, at uanset hvilken honoreringsmodel kommunen vælger, vil der være plejefamilier, der vil gå op eller ned i vederlag, mens andre vil være uændrede.

Der beskrives 3 modeller for implementering:

 • Model 1 – én samlet overgang, hvor alle plejefamilier overgår til den nye gennemsnitsmodel samme dato.
 • Model 2 – løbende overgang, hvor hver plejeopgave overgår til den nye gennemsnitsmodel, når det er blevet tid for den årlige opfølgning på opgaven.
 • Model 3 - to honoreringsmodeller i en overgangsfase, hvor kun nye plejeopgaver honoreres efter den nye gennemsnitsmodel, og de nuværende plejeopgaver forbliver på den nuværende honoreringsmodel til udløb af plejeopgaven – typisk ved det fyldte 18. år.

Alle implementeringsmodeller startes op med et eller flere informationsmøder for alle plejefamilier, således der er gennemsigtighed i forhold til principper, proces og iværksættelse.

Alle modeller forudsætter, at de gennemsnitlige plejevederlag i første omgang fastsættes af et fælles trinfastsættelsesudvalg for både UngeCenter og Børne- og Familieafdelingen, således der kan opnås fælles erfaring med indplacering på trinene.

Fastsættelse sker på baggrund af en gennemgang og vurdering af hvert enkelt familieplejeanbragte barn, samt en vurdering af den gennemsnitlige plejeopgaves omfang. Denne fastsættelse indebærer, at der indhentes nye udtalelser og vurderinger fra de involverede parter.

Efterfølgende foreslås det, at fastsættelsen af vederlag ved nye anbringelser foregår i aldersafhængige udvalg.

Der er udarbejdet en beskrivelse af modellerne, en takstabel og forslag til implementering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager principiel stilling til, hvilke implementerings- og takstmodeller der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Efter der er taget principiel stilling, udsendes det i høring ved plejefamilierne, Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og Plejefamiliernes Landsforening (PLF).

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 14. januar 2020, pkt. 4:

Materialet sendes ud til høring til alle plejefamilier. Punktet genoptages i marts mødet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15. januar 2020, pkt. 10:

Materialet sendes ud til høring til alle plejefamilier. Punktet genoptages i marts mødet.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 3. marts og mødet i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 11. marts 2020:

Materialet har været sendt i høring hos alle plejefamilier. Det udsendte høringsbrev, samt de modtagne høringssvar er vedlagt som bilag. Desuden er vedlagt et notat, som Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet med en oversigt over nogle af de temaer, som indgår i høringssvarene.

Forvaltningen fremsætter hermed sagen til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget og i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget med henblik på principiel stillingtagen til, hvilke implementerings- og takstmodeller, der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Børne- og Skoleudvalget, 3. marts 2020, pkt. 11:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at der gøres brug af gennemsnitsmodellen.

Udvalget indstiller at anvende implementeringsmodel 2. Dog skal der ske en vurdering af, om de ældste børn/unge skal køre færdig på den gamle model. Der skal ligeledes blødes op i formuleringen i forhold til, hvornår man kan tage sagen op til genbehandlingen i trinfastsættelsesudvalget.

Der er enighed om, at en overgang til en ny model skal være udgiftsneutral. Et flertal i Børne- og Skoleudvalget indstiller, at den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel anvendes. Et mindretal bestående af Peter H. S. Kristensen (A) og Bettina Bøcker Kjeldsen (A) ønsker, at tage udgangspunkt i den af arbejdsgruppens foreslåede taksttabel.

Ovenstående indstillinger sendes i høring ved plejefamilierne, SL og PLF. I høringsperioden afholdes et møde for de høringsberettigede, hvor høringsmaterialet gennemgås.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11. marts 2020, pkt. 9:

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indstiller, at der gøres brug af gennemsnitsmodellen.

 • Udvalget indstiller at anvende implementeringsmodel 2. Dog skal der ske en vurdering af, om de ældste børn/unge skal køre færdig på den gamle model. Der skal ligeledes blødes op i formuleringen i forhold til, hvornår man kan tage sagen op til genbehandlingen i trinfastsættelsesudvalget.
 • Der er enighed om, at en overgang til en ny model skal være udgiftsneutral. Et flertal i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indstiller, at den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel anvendes. Et mindretal bestående af Eskild Sloth Andersen (A) og Bettina Bøcker Kjeldsen (A) ønsker at tage udgangspunkt i den af arbejdsgruppen foreslåede taksttabel.
 • Ovenstående indstillinger sendes i høring ved plejefamilierne, SL og PLF. I høringsperioden afholdes et møde for de høringsberettigede, hvor høringsmaterialet gennemgås.
Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Provenu for salg af ejendommen Paukjærvej 15, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiudvalget skal tage stilling til overdragelse af provenu for salg af ejendommen Paukjærvej 15, Brønderslev til MOSS Museum for Forsyning og Bæredygtighed.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. april 2019, at der kan tages stilling til anvendelse af provenu, når der forelægges et konkret projekt fra Museum for Forsyning og Bæredygtighed (MOSS).

MOSS har tidligere fremsendt anmodning om at provenu tilfalder museerne, således det kan anvendes ved etablering af nyt Vildmosemuseum i Brønderslev by.

Leder af MOSS oplyser, at den endelig projektudvikling afventer tilsagn om den kommunale opbakning bl.a. i form af provenu fra salg af Paukjærgaard. Tilsagn skal anvendes som grundlag for en nærmere forhandling med PN Beslag om køb af bygning til etablering af nyt Vildmosemuseum.

MOSS oplyser, at der de senere år er sikret midler til museumsprojekter, og det ikke vil være urealistisk med et projekt til ca. 30. mio. kr. Der nævnes følgende eksempler:

 • Tirpitz (ca. 150 mio. kr.)
 • MOMU (350 mio. kr.)
 • Rock Museet/Ragnarock (50 mio. kr.)
 • Flygtningemuseet (100 mio. kr.)
 • Heksemuseet (25 mio. kr.)

Det kan bl.a. nævnes, at fonde hvert år bidrager med mange hundrede millioner til de danske museer, eksempelvis bidrog Augustinus Fonden alene i 2018 med over 300 mio. kr. til opbygning, ombygning og udvikling af de danske museer. Fondene bidrager ikke, hvis der ikke er en stærk kommunal opbakning, som her vil være overdragelse af provenu fra salget af Paukjærgaard. Det kan oplyses, at museumsbyggeri eller udvikling af danske museer som udgangspunkt opnår fondsmidler og tilskud til projekterne, dog vil fonde ofte være med i processerne og udviklingen af det færdige projekt.

Med det kommunale tilsagn forventer MOSS at kunne etablere samarbejde om projektudviklingen, og derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt fremvises et detaljeret projekt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at et eventuelt tilsagn om overdragelse af provenu gøres betinget af, at Vildmosefonden donerer deres formue til samme formål, samt at museumsbestyrelsen indgår aftale om køb af bygning ved PN-Beslag. Ved evt. ophør af museumsvirksomhed skal provenu eller bygning tilbageføres til kommunen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Nettoprovenu ved salget af Paukjærvej 15 var 1.489.345 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 6:

Økonomiudvalget har til hensigt at give tilsagn om overdragelse af provenu betinget af, at Vildmosefonden donerer deres formue til samme formål, samt at museumsbestyrelsen indgår aftale om køb af bygning ved PN-Beslag.

Inden endeligt tilsagn kan gives, skal der fremsendes skitser over indretning, adgangsforhold, anvendelse og p-forhold m.v.

Ved evt. ophør af museumsvirksomhed skal provenu eller bygning tilbageføres til kommunen

Karsten Frederiksen og Arne M. Jensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2020:

MOSS har fremsendt fornyet anmodning om udbetaling af provenu, da museet nu har finansieringsplan og -tilsagn klar, således museet kan købe PN-bygning 3 (vedlagt som bilag).

Beslutning

Udsat.

Der afholdes temamøde om business case og projekt.

Bilag

Til toppen


17. Oversigt over anlægs-, renoverings -og vedligeholdelsesarbejder


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af dagsordenpunkt fra udvalgsmedlem Lene Hansen.

Sagsfremstilling

Lene Hansen har anmodet om optagelse af følgende punkt på Økonomiudvalgets dagsorden:

Der ønskes en oversigt over, hvilke afde anlægs-, renoverings -ogvedligeholdelsesarbejder, der er vedtaget i budget 2020, der ikke er iværksat. Hvis der er arbejder fra budget 2019, der ikke er iværksat, ønskes disse medtaget.

Dernæst ønskes en drøftelse af, om det vil være muligt at fremrykke iværksættelse af disse anlægsopgaver.

Personale

Ingen.

Beslutning

Forvaltningen anmodes om at udarbejde oversigt over anlægsarbejder, det er muligt at fremrykke til start i 2020.

Genoptages på næste møde.

Bilag

Til toppen


18. Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat


Resume

Sagsforløb: ØK

Agersted Motionscenter søger om fritagelse for betaling af ejendomsskat på Dronninglundvej 1, Agersted. Det drejer sig om ca. 4500 kr. årligt.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen om fritagelse for betaling af ejendomsskat.

Sagsfremstilling

Agersted Motionscenter har søgt om fritagelse for betaling af ejendomsskat i lighed med andre foreninger i kommunen.

Det drejer sig om en ejendom, tidligere kro, som foreningen har købt pr. 1/2-2020. Hidtil har foreningen haft til huse i lejede lokaler.

I henhold til §8 i lov om kommunal ejendomsskat kan Byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for kommunal ejendomsskat. Praksis er, at der gives fritagelse til lignende formål, når arealet ejes af

en forening i kommunen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om ovennævnte ejendom kan fritages for ejendomsskat med virkning fra 1. april 2020.

Beslutning

Udsættes.

Til toppen


19. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Landbyrådet ønsker at frigive ”forsamlingshus-pengene”
 • Borgmesterbrev om udligning - gennemgang udsat

Til toppen


20. Lukket punkt: Anlægsbevilling til byggemodning


Til toppen


21. Lukket punkt: Anlægsbevilling


Til toppen


22. Lukket punkt: Ekspropriation


Til toppen


23. Lukket punkt: Indledende planovervejelser


Til toppen


24. Lukket punkt: Ophævelse af lejemål


Til toppen


25. Lukket punkt: Udbud


Til toppen


26. Lukket punkt: Alkoholbevilling


Til toppen


27. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer


Til toppen


28. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


29. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 31. marts 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer