Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 9. december 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Direktionen deltager i behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020. I Budgetopfølgningen 3 pr. 30. september 2020 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 6,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 13,9 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 11,1 mio. kr. i mindreforbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2019.

Samlet resultat

I Budgetopfølgningen 3 pr. 30. september 2020 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 6,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I denne budgetopfølgning er der indregnet forventede udgifter til Covid-19 i 2020 på udvalgsområderne. Derudover er der på finansieringssiden blandt andet indarbejdet midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet samt særlig Covid-19 kompensation.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 i 2020 opgjort for alle politikområder og samlet vurderet til 12 mio. kr. Brønderslev Kommune er kompenseret med 8,4 mio. kr. til Covid-19 udgifter for 2020 i forbindelse med midtvejsreguleringen. I økonomiaftalen indgik det, at KL og regeringen ultimo 2020 skal have en opfølgende drøftelse omkring kommunernes samlede Covid-19 udgifter i 2020.

I budgetopfølgning 3 er der ikke taget højde for Regeringens nedlukning af Nordjylland. Nedlukningen trådte i kraft den 5. november 2020.

På øvrig drift, som primært er beskæftigelsesområdet, er der indarbejdet et forventet merforbrug på 48,2 mio. kr. - svarende til den oplyste midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. de forsikrede ledige samt øvrige overførselsudgifter. De skønnede tal er på nuværende tidspunkt 10-15 mio. kr. lavere end KL’s midtvejsregulering, hvilket primært kan henledes til de forsikrede ledige. Senest i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022, vil der ske en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet til de forsikrede ledige for regnskab 2020.

På de efterfølgende sider i denne budgetopfølgning kan de enkelte områders afvigelser ses. Af afvigelser kan nævnes et merforbrug på Børn og familieområdet på 5,1 mio. kr., Ungefamilieteam i UngeCentret på 2,7 mio. kr. samt Socialpsykiatri, handicap og misbrug (myndighed) på 6,4 mio. kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 68,2 mio. kr. Beløbet består primært af midtvejsreguleringer samt en ekstraordinær kompensation pga. Covid-19, i alt 58,9 mio. kr.

Herudover er der i budget 2020 budgetteret med en udgift til efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 9 mio. kr. På skatter er der en merindtægt på 0,5 mio. kr. og på renteindtægter forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Direktionen, 24. november 2020 august pkt. 5

Direktionen konstaterer, at budgetopfølgning 3 samlet set udviser et overskud. Selvom merudgifterne på det specialiserede voksen-, unge- og børneområde er på samme niveau som ved 2. budgetopfølgning, og at der er stigende udgifter på ældreområdet bl.a. på grund af flere plejehjemspladser end budgetteret. Der arbejdes på disse områder med at nedbringe merforbruget jf. beskrivelserne under de enkelte politikområder.

Det skal dog understreges, at der er stor usikkerhed i budgetopfølgningen pga. covid-19 situationen. Konsekvenserne af nedlukningen af de 7 kommuner i Nordjylland i starten af november kan heller ikke vurderes på nuværende tidspunkt.

For skønnet på overførselsudgifterne gælder, at vurderingen af niveauet er usikkert. Pt forventes der således mindre udgifter på forsikrede ledige på mellem 10-15 mio. kr., men denne mindre udgift er ikke indregnet i budgetopfølgningen, da der må forventes en modsvarende regulering på indtægtssiden via midtvejsregulering. På de store serviceområder som ældreområdet, skoleområdet og daginstitutionsområdet er det endnu meget vanskeligt at give et præcist overslag over såvel mindre- som merudgifter som følge af covid-19.

På grund af usikkerheden i forhold til udgifterne til covid-19 vil det samlede billede for 2020 først være endeligt ved regnskabsafslutningen. Derfor foreslår Direktionen, at beslutningen om at bevillige midler til covid-19, samtidig følges op med en principbeslutning om, at institutionerne alt andet lige ikke kan overføre mere fra 2020 til 2021 end de overførte fra 2019 til 2020. Samtidig indskærpes det, at der er en forventning om, at der i denne ekstraordinære situation ikke foretages større indkøb sidst på året end man plejer.

Direktionen foreslår, at

 • budgetopfølgningen godkendes, og at der under forudsætning af bemærkningerne om overførslerne imellem årene gives de anbefalede bevillinger,
 • puljen til overførsel mellem årene på 25 mio. kr. 0-stilles,
 • der gives en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på 36.000 kr. som vedr. sundhedsplejersker der kan fungere som vaccinationsambassadører - midler fra finansloven 2019,
 • der gives bevilling i forhold til regeringens initiativer i forbindelse med Covid-19:
  • tilskud til fastholdelse af social kontakt - 732.000 kr. Ældreomsorgsudvalget
  • tilskud til dagsture til plejehjemsbeboere - 288.000 kr. Ældreomsorgsudvalget
  • tilskud til dagsture til beboere på botilbud - 120.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget
  • tilskud til særlige åbningstider for fritidsaktiviteter for ældre - 108.000 kr. Ældreomsorgsudvalget/Fritids- og Kulturudvalget
 • der frigives 7,5 mio. kr. fra anlægspuljen til jordforsyningsindtægter til året grundsalgsindtægter.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Aftalepunkter budget 2021


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse og godkendelse af oversigt over aftalepunkter i forlængelse af budgetaftale 2021.

Direktionen deltager under behandling af dette punkt.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2021 er der udarbejdet et forslag med oversigt over afledte indsatser, opgaver og initiativer m.v.

Hensigterne hermed er flere:

 • at oversigten skal danne et samlet overblik over budgetaftalens afledte opgaver, indsatser, initiativer m.v. både på drift og anlæg
 • at oversigten skal kunne danne baggrund for løbende opfølgning på status for opgaverne m.v. i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger
 • at oversigten skal medvirke til en fælles fortolkning af, hvorledes de enkelte elementer i budgetaftalen skal udmøntes konkret, og i forlængelse heraf, hvem der har ansvar for hvad.

Kommunaldirektøren anbefaler, at oversigten drøftes og godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med udmøntning af budget 2021.

Oversigten vil efterfølgende blive behandlet i respektive fagudvalg med henblik på prioritering af indsatserne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

Evaluering af budgetprocessen for 2021.

Direktionen deltager i behandling af punktet.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2021. Det forslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

Økonomiudvalget har en første drøftelse af budgetprocessen for 2021 med henblik på at udvælge temaer, som fagudvalgene skal drøfte i deres evaluering af budgetprocessen.

Inputtene samles efterfølgende til en endelig evaluering i Økonomiudvalget i november eller december. Resultatet heraf anvendes herefter til at udarbejde forslag til næste års budgetproces.

I forhold til hvilke temaer udvalgene kunne drøfte, kan nedenstående liste anvendes til inspiration:

Fagudvalgenes budgetarbejde:

 • Hvordan har fagudvalgene arbejdet med rådighedsforslag?
 • Hvad er erfaringen med, at rådighedsforslagene først lå efter sommerferien?
 • Hvorledes blev forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) behandlet og drøftet i udvalget?
 • Hvordan er udvalget involveret i forhold til ønsker til budgettet?

Hørings- og inddragelsesproces:

 • Erfaring i forhold til at rådighedsforslag først forelå efter sommerferien
 • Kun én høringsrunde

Budgetmateriale

 • Budgethæfte
 • Rådighedsforslag
 • Opmærksomhedsliste
 • Spørgsmål - svar

Strategimøder

 • Byrådets strategi/budgetmøde i april blev aflyst, men hvilke temaer ønskes på næste års møde?
 • Til 2020 budgettet blev afhold et ½ dags seminar i tilknytning til 1. behandling – ønskes det igen?

Budgetseminaret

 • Formen for budgetseminar herunder fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 1”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret

Kommunaldirektør og direktør for Staben foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke evalueringstemaer der sendes til fagudvalgene i forbindelse med deres evaluering af budgetprocessen for budget 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 3:

Drøftet.

Temaerne udsendes til fagudvalgene til evaluering.

Genoptages på kommende møde i forbindelse udarbejdelse af proces for budget 2022.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2020, pkt. 5:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at budgetprocessen starter så tidligt som muligt.

Der skal etableres tekniske løsninger, der gør, at alle kan deltage enten virtuelt eller fysisk.

Børne- og Skoleudvalget mener, at udvalgene løbende kan arbejde med optimeringer indenfor egne områder, som så efterfølgende kan blive godskrevet i budgetprocessen.

Peter H.S. Kristensen fraværende.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 5. november 2020, pkt. 3:

Der skal findes tekniske løsninger, der gør det muligt at deltage både fysisk og virtuelt i budgetprocessen, hvis det fremadrettet blive nødvendigt med begge deltagelsesformer.

Der er et ønske om, at udvalget i god tid drøfter egne rammer for at se efter muligheder for justeringer.

Processen på budgetseminariet ønskes anderledes, så den bliver mere dynamisk, så resten af Byrådet kommer tættere på selve forhandlingen. Det forslås, at der laves forskellige modeller for budgetseminariet, som efterfølgende kan drøftes i grupperne.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11. november 2020, pkt. 9:

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget opfordrer til bedre beskrivelse af de forslag, der stilles til reduktioner med konsekvenser, så det tydeligt fremgår, hvad det betyder for borgerne / serviceniveauet.

Udvalget ønsker fortsat budgetseminar over 2 dage.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 11. november 2020, pkt. 7:

Udvalget har følgende bemærkninger:

 • Hvis næste års budgetseminar er covid-påvirket, så skal der findes en bedre form af hensyn til de medlemmer, som deltager via Teams
 • Hvordan får man bedst muligt præsenteret de forslag, som det enkelte udvalg har med? Kunne det gøres bedre, sådan at der er den fornødne viden om forslagenes indhold? Detaljerede forslag endte med tildeling af puljebeløb i stedet for stillingtagen til de enkelte forslag
 • Meget spildtid på budgetseminar. Måske skal resten af Byrådet først møde ind kl. 15. Udvalget ønsker budgetseminar opretholdt, således at hele Byrådet er til stede.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. november 2020, pkt. 5:

Nuværende form på budgetseminaret er grundlæggende fornuftig.

Gennemgang af budgetmateriale op mod budgetseminar manglede i 2020.

Udvalget beder Økonomiudvalget afklare, om “tekniske korrektioner” kan være behandlet inden afholdelse af budgetseminaret.

Hvis næste års budgetseminar bliver covid-påvirket, så skal der etableres en bedre løsning for de medlemmer, som deltager via Teams.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 23. november 2020, pkt. 20:

Teknik- og Miljøudvalgets arbejde med budgettet fungerede godt.

Der ønskes som tidligere år en tidligere høringsrunde.

Der er delte meninger om, hvornår budgetprocessen skal påbegyndes.

Forhandlingsgruppen bør inden budgetseminaret afklare de forhold, de er enige i, så det udelukkende er forhold, der ikke er enighed om, der drøftes på seminaret.

Det er vigtigt, at tingene er godt belyst inden budgetseminaret – særligt anlægsbudgettet kan beskrives bedre.

Hvis alle ikke fysisk kan være til stede på budgetseminaret, skal der sikres en god digital løsning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning fra Direktionen, 1. december 2020, pkt. 5:

Enighed om følgende tilretninger/præciseringer:

 • Tydeligere beskrivelse af råderumsforslag og konsekvenser
 • Tid til folde råderumsforslag ud i udvalg
 • Kan blive et problem i forhold til andre temaemner, hvis flere af forårets temamøder skal anvendes til gennemgang af velfærdssektorernes
 • Spørgsmål – svar hvor det særligt i 2021 er nødvendigt at fastholde at det bruges til opklarende spørgsmål til budget og ikke til analyser.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020:

På baggrund af evalueringerne i udvalgene anbefales Økonomiudvalget at tage stilling til følgende, inden forslaget til næste års budgetproces udarbejdes.

Råderumsforslag og høring

 • Igangsætning af proces for udarbejdelse af råderumsforslag. Skal forslagene fremlægges til høring i juni eller august? Hvis der skal være mere tid til høring af råderumsforslag, og hvis fagudvalgene skal være tættere på råderumsforslagene, da skal processen med udarbejdelse igangsættes tidligere. Det kan også understøtte ønsket om mere præcise beskrivelser af forslagene og bedre muligheder for at drøfte forslagene i fagudvalgene.
 • Tydeliggørelse af rådenes rolle i.f.t. råderumsforslag. Er der behov for en tydeliggørelse af, at rådenes rolle er som høringspart på de politisk udarbejdede forslag?
 • Godskrivning af løbende omlægninger og besparelser. Hvilke typer løbende besparelser/omlægninger i løbet af året kan blive godskrevet som råderumsforslag? Hvad er der behov for, således det kan blive mere tydeligt?

Spørgsmål-svar

 • Proces for "spørgsmål-svar". Hvordan fremmes en bedre tidsmæssig fordeling af spørgsmål til ”spørgsmål-svar”, således kvaliteten af svar bliver endnu bedre? Kan deadline sættes tidligere?
 • I lysets af at 2021 er et særligt år, kan der være behov for at understrege at spørgsmål-svar runden skal bruges til opklarende spørgsmål og ikke at få udarbejdet nye analyser.

Temamøder om budget

 • Indhold i og antal af temamøder. Skal indholdet i forårets temamøder forbeholdes til gennemgang af de store velfærdssektorer? Hvilket indhold skal forårets strategiseminar have? Såfremt der vælges en gennemgang af de store velfærdssektorer på forårets temamøder, vil der kun være plads til få øvrige emner på temamøderne.
 • Start på forhandlingsforløb. Skal budget temamødet i september (umiddelbart inden budgetseminaret) udelukkende indeholde en påklædning af byrådet, eller skal dele af forhandlingerne indtænkes heri, fx en forhandling af opmærksomhedslisten?

Budgetmaterialet

 • Indarbejdelse af reduktion af prisfremskrivningen. Skal det tekniske grundlag for budgettet (basisbudget) indeholde en reduktion af prisfremskrivningen? Hvis ja, hvordan kan det tydeliggøres?

Budgetseminaret

 • Form for budgetseminar. Skal den nuværende form med 2 dags budgetseminar fastholdes? Skal forhandlingsudvalget have længere forhandlingstid inden resten af byrådet møder ind?
 • Evt. Corona-situation. Hvordan skal budgetseminar afvikles (virtuelt/fysisk), hvis vi fortsat er underlagt lignende restriktioner som nu? Hvornår er deadline for afgørelse heraf, således der kan tages højde for det i planlægningen af budgetseminaret?

Budgetaftale

 • Behandling af budgettekster. Hvordan sikres en hensigtsmæssig politisk behandling af budgetaftaleteksterne, hvor der bliver balance mellem de tekster partierne på forhånd ønsker indarbejdet, og de behov for tekster der opstår under forhandlingerne på budgetseminar
Beslutning

Drøftet.

Forslag til tids- og procesplan forelægges til næste møde.

Til toppen


6. Takster for vand og spildevand 2021 - Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har fremsendt takster for 2021 for vand og spildevand til godkendelse i Byrådet.

Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol, hvilket vil sige, at Byrådet skal påse, at de foreslåede takster er i overensstemmelse med den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

I henhold til Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for spildevand fastsætter vand- og spildevandsforsyningsselskaberne årligt taksten for vand og spildevand.

Taksten skal ifølge Vandsektorloven fastsættes i overensstemmelse med selskabernes økonomiske ramme, der årligt udmeldes af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet. Den økonomiske ramme fastsættes på baggrund af forskellige faktorer og har til formål at sikre, at forsyningerne drives så effektivt som muligt. Taksterne skal i følge loven godkendes af Byrådet.

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har på møde den 3. november 2020 godkendt budgetter for selskaberne og besluttet at indstille følgende takster til godkendelse:

Vand:

Vandtakst pr. m3

6,95 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,37 kr.

I alt pr m3 ekskl. moms

13,32 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms (taksten er uændret ift. 2020)

16,65 kr.

Vandtakst pr. m3 for det forbrug, der ligger over 2500 m3 (storforbrugere)

5,15 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,37 kr.

I alt pr. m3 ekskl. moms

11,52 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms (taksten er uændret ift. 2020)

14,40 kr.

Målerbidrag ved målerstørrelse til og med Q3 4,0 m3 (steget fra 620 kr.)

648,00 kr.

+ moms i alt pr. måler

810,00 kr.

Målerbidrag ved målerstørrelse over Q3 4,0 m3 (steget fra 1.200 kr.)

1.254,00 kr.

+ moms i alt pr. måler

1.567,50 kr.

Tilslutningsbidrag parcelhuse, rækkehuse og lign. (standardbidrag) (taksten er uændret ift. 2020)

10.400,00 kr.

+ moms i alt

13.000,00 kr.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster for vand fremsendt afgørelse fra Forsyningssekretariatet om økonomisk ramme for 2021-2022. Det fremgår heraf, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Vand A/S for 2021 er 17.981.528 kr. Af afgørelsen fremgår også resultatet af Forsyningssekretariatets kontrol med overholdelsen af indtægtsrammen i 2019. Kontrollen viser, at der i 2019 er blevet opkrævet 999.215 kr. mindre end indtægtsrammen tillod.

Spildevand:

Vandafledningsbidrag pr. m3 (ændret fra 34,80 kr.)

36,00 kr.

+ moms i alt pr. m3 (ændret fra 43,50 kr.)

45,00 kr.

Standardbidrag - tilslutning af spildevand og regnvand inkl. moms. Taksten er lovfastsat og reguleres iht. reguleringsindeks (ændret fra 68.808,00 kr.)

69.007,50 kr.

Standardbidrag - kun tilslutning af spildevand (ændret fra 41.285,00 kr.)

41.405,00 kr.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster for spildevand fremsendt Statusmeddelelse fra Forsyningssekretariatet om økonomisk ramme 2021. Det fremgår heraf, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Spildevand A/S for 2021 er 52.013.669 kr. Ifølge Budget 2020 for Brønderslev Spildevand A/S vil den samlede indtægt i 2021 være på 50.292.000 kr. Den budgetterede indtægt ligger således lige under indtægtsrammen. Af Statusmeddelelsen fremgår også resultatet af Forsyningssekretariatets kontrol med overholdelse af indtægtsrammen i 2019. Kontrollen viser, at der i 2019 er blevet opkrævet 1.802.600 kr. mindre end indtægtsrammen tillod.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender de af forsyningsbestyrelserne godkendte takster for vand og spildevand for 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Frigivelse af rådighedsbeløb fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, om der skal frigives 1 mio. kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter under 150.000 kr. samt 0,5 mio. kr. til at udbygge og vedligeholde trådløse netværk på skoleområdet. Finansieringen skal ske fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet har senest i oktober 2019 frigivet 1 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesopgaver og småprojekter under 150.000 kr.

Disse midler er nu anvendt/disponeret til mindre bygningsvedligeholdelsesprojekter, jf. oversigt over tidligere bevillinger med kortfattet beskrivelse af, hvad beløbene er anvendt til.

Der søges om ny pulje på 1 mio. kr. kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2020 til gennemførelse af kommende mindre projekter.

Puljen vil stadig være en del af anlægsbudgettet, og der vil, når bevillingen er anvendt, være en beskrivelse af, hvilke projekter der er gennemført.

Herudover blev det med budgetforliget for 2019 besluttet, at der årligt skal anvendes 0,5 mio. kr. af bygningsvedligeholdelsespuljen til infrastruktur (trådløse netværk mv.) på skoleområdet. Det foreslås derfor, at disse midler ligeledes frigives, så arbejdet med at udbygge og vedligeholde de trådløse netværk på skoleområdet kan fortsætte.

Staben foreslår, at Byrådet frigiver 1 mio. kr. til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter samt frigiver det reserverede beløb på 0,5 mio. kr. til trådløse netværk på skolerne. Finansieringen sker fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2020.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. overførsel af restbudget fra 2019 udgør i budget 2020 7,975 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er reserveret til trådløse netværk og 3 mio. kr. blev frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Herudover er der frigivet 3,3 mio. kr. til andre projekter, og der er således 1,2 mio. kr. tilbage i puljen.

Frigives de 0,5 mio. kr. til trådløse netværk, samt 1 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesprojekter, er der 0,2 mio. kr. tilbage i puljen i 2020.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2021 - 2033


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Forslag til kommuneplan 2021-2033 skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Den offentlige høringsperiode forventes afholdt i perioden fra den 4. januar 2021 til den 1. marts 2021. På grund af coronasituationen planlægges der ikke fysiske borgermøder. I stedet holdes der et virtuelt borgermøde i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Kommuneplan 2021-2033 og tilhørende miljøvurdering kan vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af Planstrategi 2019 traf Byrådet beslutning om en delvis revision af kommuneplanen inden for emnerne Bosætning, Landskab & Turisme og Bæredygtig Udvikling. Ud over emnerne fra planstrategien er der foretaget ændringer til kommuneplanen på baggrund af de nationale interesser i kommuneplanlægning, nye lovgivningsmæssige krav og en generel opdatering og omstrukturering af kommuneplanen. Med forslag til kommuneplan 2021-2033 er kommuneplanens overordnede struktur ændret for at skabe en mere overskuelig plan. På temamødet den 28. oktober 2020 blev hovedændringerne af kommuneplanen gennemgået.

Kommuneplan 2021-2033 er udarbejdet som en digital plan:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/85#/

I sagsfremstillingen beskrives de overordnede ændringer inden for kommuneplanens temaer med henvisning til de enkelte retningslinier, så de kan genfindes i forslag til Kommuneplan 2021-2033 for uddybende beskrivelse og oplysninger. Derudover er der udarbejdet en detaljeret oversigt over ændringerne i kommuneplanen med angivelse af baggrunden for ændringerne, se bilag. Der er også vedlagt et korthæfte som bilag, der viser de geografiske ændringer af udpegninger og nye arealudlæg.

Nye arealudlæg

På baggrund af en fordebat om nye arealudlæg til byudvikling samt en beregning af det fremtidige arealbehov for nye boligområder er der udarbejdet et forslag til nye arealudlæg i kommuneplanen. Økonomiudvalget behandlede forslag til arealudlæg den 9. september 2020. Arealerne til byudvikling er primært udlagt i kommunens hovedbyer Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund, da det er disse byer der primært oplever befolkningstilvækst. I disse byer findes både arealer til ny bolig- og erhvervsudvikling. Der er kun i begrænset omfang udlagt arealer i lokalbyerne, men alle lokalbyer er gennemgået i forhold til vurdering af eksisterende byudviklingsmuligheder og behov. Nye arealer til byudvikling fremgår af vedlagte korthæfte.

Ud over arealer til byudvikling er der udlagt en række rammeområder til tekniske anlæg i form af store solcelleanlæg for konkrete projekter, hvor planlægningen allerede er igangsat.

Byer og Byudvikling

Under temaet Byer og Byudvikling er det sket en større revision og tilføjelse af retningslinier, der fastsætter planlægnings- og administrationsgrundlag for udvikling af kommunens byer. De primære ændringer omfatter:

 • Retningslinie 1.1.6 Omdannelse og fortætning af bymiljøer: Retningslinien øger muligheden for at fortætte eksisterende boligområder og bymidter, men fastsætter en række kvalitative retningslinier for fortætningen.
 • Retningslinie 1.1.7 Byomdannelsesområde: Området omkring virksomheden PN Beslag udpeges som byomdannelsesområde. Baggrunden for retningslinien og dialog med PN Beslag er beskrevet i bilag.
 • Retningslinie 1.1.9 Strategisk planlægning for lokalbyer: Planloven indeholder nyt krav om strategisk planlægning for landsbyer. Den nye retningslinie baseres på det igangværende arbejde med fokusbyer.
 • Retningslinier 1.2: På baggrund af Detailhandelsanalyse 2019 og ændring af planlovens detailhandelsregler er kommuneplanens retningslinier om detailhandel revideret. Revisionen omfatter ændring af detailhandelsafgrænsninger, ensretning af administrationsgrundlag for lokalbyerne og ny fastsættelse af butiksstørrelser. En detailhandelsredegørelse for udvidelse af aflastningsområdet ved Jernaldervej er vedlagt som bilag.
 • Retningslinie 1.3.1 Værdifulde kulturmiljøer: Revideret efter Screening af kulturmiljøer i Brønderslev Kommune, som blev udarbejdet i 2019. Den erstatter de hidtidige udpegninger af kulturmiljøer fra regionplanen.

Det åbne land

Temaet det åbne land indeholder retningslinier for planlægning og administration af det åbne land: kommunens landzoneområder, naturområder og landskaber. I 2020 blev Landskabsanalyse for Brønderslev Kommune færdiggjort. Landskabsanalysen har dannet baggrund for nye landskabsudpegninger, der erstatter de hidtidige udpegninger, der stammer fra regionplanen. De nye landskabsretningslinier omfatter:

 • Retningslinie 2.3.3 Bevaringsværdige landskaber, der erstatter retningslinien "Særligt værdifulde landskaber".
 • Retningslinie 2.3.4 Større sammenhængende landskaber, der erstatter retningslinien "Uforstyrrede landskaber".

Derudover revideres retningslinier om Grønt Danmarkskort på baggrund af de lokale naturråds arbejde og ny kortlægning af naturområderne.

Erhverv og Turisme

Med Planstrategi 2019 vedtog Byrådet en ny turismestrategi, der er indarbejdet som retningslinier 3.1 i forslag til kommuneplan 2021-2033. Retningslinierne om turisme erstatter tidligere turismeretningslinier, der stammede fra regionplanen.

Der er indført nyt krav i planloven om retningslinier for udpegning af områder forbeholdt produktions-, transport- og logistikvirksomheder med tilhørende konsekvensområder. Indenfor konsekvensområderne kan der ikke placeres miljøfølsomme anvendelser, hvis det medfører begrænsninger for virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Økonomiudvalget behandlede den 18. november 2020 forslag til retningslinie 3.2.1 om udpegning af områder forbeholdt produktionserhverv og tilhørende konsekvensområder. Udvalget besluttede at udpege ét område forbeholdt produktionserhverv ved motorvejen i Hjallerup med et tilhørende 300 m konsekvensområde.

Klima, Energi og Infrastruktur

Indenfor temaet Klima, Energi og Infrastruktur er der sket større opdateringer af retningslinierne for klimatilpasning og strategisk energiplanlægning. Temaet indeholder desuden en ny retningslinie 4.7.1 Planlægning for solenergianlæg med principper for placering og opstilling af større solenergianlæg. Retningslinien er fastlagt på samme overordnet niveau som eksisterende retningslinier for vindmøller og biogasanlæg.

Miljøvurdering

Forslag til kommuneplan 2021-2033 er omfattet af krav om miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af de væsentligste ændringer i forhold til den gældende kommuneplan. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag. Forslag til kommuneplan 2021-2033 vurderes ikke at medføre væsentlige negative miljøpåvirkninger, men der er en række miljøfaktorer, der skal indtænkes i den konkrete lokalplanlægning og projektudformning, når kommuneplanens rammer skal udnyttes.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager forslag til Kommuneplan 2021-2033 og tilhørende miljøvurdering og udsender planforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


9. Behandling af forslag til lokalplan 03-C-03.01 Etageboliger ved Søndergade og Jernbanegade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Økonomiudvalget har på møde den 22. april 2020 besluttet at igangsætte planlægning for et bolig- og erhvervsprojekt i Hjallerup midtby, på hjørnet af Jernbanegade/Søndergade/Vestergade (ved Rema 1000). Det er blevet udarbejdet forslag til lokalplan 03-C-03.01 Centerområde på hjørnet af Jernbanegade, Søndergade og Vestergade, Hjallerup. Det udarbejdes ikke et kommuneplantillæg, da projektet medtages i kommuneplanrevisionen.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af ny bebyggelse på hjørnet af Jernbanegade/Søndergade/Vestergade med lejligheder og erhverv og med tilhørende parkeringsarealer og fælles friarealer. Erhverv må kun etableres i del af stueniveauet og lejligheder i det resterende areal af stuen og i øvrige etager.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanen kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte planlægning for et nyt bolig- og erhvervsprojekt i Hjallerup midtby på hjørnet af Jernbanegade/Søndergade/Vestergade.

Forud for udarbejdelse af lokalplanforslaget har der været afholdt fordebat vedr. fremtidens udvikling af Hjallerup midtby. Fordebatten omhandlede både en større rammerevision og midtbyplan for Hjallerup samt to konkrete projekter på Søndergade i Hjallerup.

Brønderslev Kommune har modtaget i alt 7 indsigelser, hvor kun et af høringssvarene vedrørte det konkrete projekt beliggende på hjørnet af Jernbanegade/Søndergade/Vestergade. Høringssvaret drejede sig om bekymring om skygge- og indbliksgener. I forbindelse med lokalplanforslaget blev der udarbejdet en skyggeundersøgelse. Projektet blev tilpasset for at forbygge skyggegener ved at trinvis nedsætte antal etager langs Vestergade.

Lokalplanen omfatter ejendommene Jernbanegade 1 og 3 i Hjallerup, matr.nr. 16ck og 16du begge Hjallerup Fjerding, Hjallerup. Lokalplanområdet anvendes i dag til bolig og erhverv. Lokalplanområdet har et areal på ca. 1.600 m2.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en samlet bebyggelse med lejligheder og erhverv på hjørnet af Jernbanegade, Søndergade og Vestergade, som vil medvirke til at styrke Hjallerup midtbys lokale identitet. Bygningen vil have et maksimalt etageareal på ca. 2.000 m2. Bygningen opføres med en maksimal højde på 4 etager, hvilket svarer til 15 m langs Søndergade, og højden vil falde trinvis til 2 etager og 11 m langs Vestergade.

Området vil have en bebyggelsesprocent på maksimalt 140. Der stilles i lokalplanen krav om fælles opholdsarealer på minimum 15 % af etagearealet. Fælles opholdsarealer etableres som tagterrasser og på grunden.

Vejadgang etableres fra Jernbanegade, og der etableres parkeringspladser i henhold til den gældende parkeringsvedtægt i Brønderslev Kommune.

Kommuneplan

Lokalplanen er i strid med eksisterende kommuneplan 2017 i forhold til etageantal, bebyggelsesprocent og friarealkrav. Lokalplanen er ikke ledsaget af et kommuneplantillæg. Kommuneplanrammerne er i stedet tilrettet i forslag til kommuneplan 2021 med følgende:

 • Udvidelse af rammeområde 03-C-03
 • Etageantal hæves fra 3 til 4 etager
 • Bebyggelsesprocenten hæves fra 110 til 140
 • Friarealkravet nedsættes fra 25% af ejendommens areal til 15 % af etagearealet

Forslag til kommuneplan 2021 forventes i høring i samme periode som lokalplanen.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø forslår, at Byrådet godkender forslag til lokalplan 03-C-03.01 og sender det i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 23. november 2020, pkt. 4:

Tidligere fremsendt udtalelse fra Byudviklingsudvalget i Hjallerup indgår i den videre sagsbehandling og skal derfor ikke genfremsendes i høringsperioden.

Det indstilles, at lokalplanen sendes i 8 ugers offentlig høring.

Poul Erik Andreasen og Hildo Rasmussen indstiller, at bygningen mod hovedgaden ændres fra 4 til 3 etager. Mod Søndergade skal etageantallet være faldende til 1 etage i den vestlige del, og der skal ingen tagterrasse være mod naboerne.

Simon Aagaard er bekymret for byggeri i 4 etager.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

”Fra Søndergade” i stedet for ”Mod Søndergade” rettes i sagstekst.

Indstilles sendt i høring.

Poul Erik Andreassen fastholder synspunkt.

Bilag

Til toppen


10. Igangsætning af ny lokalplan for Erhvervsområde Syd, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en forespørgsel fra Intech om mulighederne for at tilkøbe et areal ejet af Brønderslev Kommune. Arealet er beliggende ved Erhvervsparken/Håndværkervej i Brønderslev. Arealet er omfattet af lokalplan 01-E-03.01 Erhvervsområde Syd, Brønderslev og beliggende indenfor delområde IV, der er udlagt til offentligt rekreativt friareal, der ikke må bebygges.

Intech har et ønske om på sigt at kunne sammenbygge deres eksisterende bygninger, hvorfor de har ønske om at tilkøbe det rekreative friareal til dette formål. Der kan ikke dispenseres til det ønskede fra gældende lokalplan, hvorfor ændringen kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at revidere lokalplanen for det samlede lokalplanområde, og dermed fortsat have et fælles plangrundlag for hele erhvervsområdet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for området, der er erstatter den eksisterende lokalplan 01-E-03.01.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en forespørgsel fra Intech om mulighederne for at tilkøbe et areal, mellem deres ejendomme henholdsvis Erhvervsparken 16 og Håndværkervej 18 i Brønderslev, så de på sigt kan sammenbygge bygningerne på de to ejendomme. Ejendommene er omfattet af lokalplan 01-E-03.01 og beliggende indenfor delområde III.

Arealet er ejet af Brønderslev Kommune. Arealet er omfattet af lokalplan 01-E-03.01 Erhvervsområde Syd, Brønderslev, og er beliggende indenfor delområde IV, der er udlagt til offentligt rekreativt friareal, der ikke må bebygges. Der kan ikke dispenseres fra den gældende lokalplan til det ønskede formål, da dette vil stride mod lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Gældende lokalplan

Gældende lokalplan for området er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i februar 2018. Ønsket med denne lokalplan var at skabe et fælles plangrundlag for det samlede erhvervsområde syd for Brønderslev, da området inden da var reguleret af to lokalplaner, henholdsvis fra 2003 og 2008. Med planlægningen for området har Brønderslev Kommune haft et ønske om at skabe et erhvervsområde, der opleves harmonisk, set fra det overordnede vejnet i området. Dette er bl.a. sikret ved at udlægge vejbyggelinjer langs de overordnede veje. Lokalplanområdet er desuden opdelt i 4 delområder, hvor der stilles mere detaljerede krav til bygninger opført ud mod henholdsvis Ålborgvej og Sdr. Omfartsvej. Der differentieres endvidere mellem hvilke typer erhverv, der kan implementeres indenfor de enkelte delområder. Lokalplanområdet er opdelt i følgende delområder:

Delområde I

Må anvendes til kontor- og servicevirksomheder, øvrige erhverv og industri. Bebyggelse må opføres i op til 2 etager, med en bygningshøjde på op til 8,5 m. Der stilles indenfor dette område krav til, hvilke materiale bebyggelsens ydervægge opføres i.

Delområde II

Må anvendes til kontor- og servicevirksomheder, øvrige erhverv og industri. Bebyggelse kan opføres i op til to etager, med en bygningshøjde på op til 11 meter. Der stilles indenfor dette område krav til, hvilke materiale bebyggelsens ydervægge opføres i.

Delområde III

Må anvendes til erhverv og industri. Kontorvirksomhed uden tilknytning til øvrigt erhverv er ikke tilladt indenfor området. Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager, med en bygningshøjde på op til 11 m. Der stilles i dette område ingen krav til bygningers yderside, herunder materialevalg.

Delområde IV

Må ikke bebygges, men udlægges til offentlig rekreativt areal. Der er endvidere udlagt stier indenfor området. Den oprindelige tanke med at udlægge de konkrete stier indenfor området var, at sikre cyklister og gående nemt kunne passere området.

Forventede ændringer

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at revidere lokalplanen for det samlede lokalplanområde, for på den måde at sikre udviklingsmulighederne i hele området og for fortsat at have et fælles plangrundlag, der sikrer et harmonisk erhvervsområde. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har derfor afholdt et møde, hvor alle virksomheder og lodsejere indenfor området var inviteret. Mødet havde til formål, dels at informere om, at der forventes igangsat en ny lokalplanproces for området og dels at få deres ønsker og ideer frem tidligt i processen. Flere af områdets virksomheder og ejere var repræsenteret på mødet.

Foruden Intech, var LS Net også interesseret i at tilkøbe en del af det rekreative areal til fremtidig udbygning. Arealerne, der ønskes tilkøbt, er som nævnt udlagt til offentlige rekreative arealer, der ikke må bebygges. Indenfor arealet er der endvidere udlagt et stiforløb. Det rekreative areal og stiforløbet vil således blive nedlagt.

Sideløbende med lokalplanprocessen vil det blive undersøgt, hvorvidt det er muligt at omlægge stien, så den i stedet forløber i den nordlige del af lokalplanområdet. En stor del af disse arealer er dog omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Indenfor arealet, der ønskes anvendt til bebyggelse, er der endvidere beliggende en tinglyst regn- og spildevandsledning. Det bør undersøges i samarbejde med Brønderslev Forsyning, hvorvidt det er muligt at omlægge disse traceer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø afventer for nuværende, om der kommer yderligere bemærkninger og ønsker til, hvad en fremtidig lokalplan for området skal tage hensyn til. En ny lokalplan for området forventes dog ikke at afvige væsentligt fra den gældende lokalplan for området, hvad angår grundstørrelse, vejforhold, bebyggelsens omfang mv. og kan derfor rummes indenfor gældende kommuneplanramme.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til

 • om der skal igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for erhvervsområdet syd for Brønderslev, der erstatter lokalplan 01-E-03.01, og
 • om Intech skal bidrage til processen.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 26. oktober 2020, pkt. 3:

Der holdes møde med virksomheden.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. november 2020:

Der har været møde med virksomheden.

På udvalgets møde vil udvalgsformanden orientere herom.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 23. november 2020, pkt. 6:

Det indstilles, at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for erhvervsområdet – ansøgerne skal afholde udgiften til lokalplanen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Igangsætning af byggemodning i Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Udvalgsformand Karsten Frederiksen foreslår, at der igangsættes byggemodning af areal på Engvej 19, Ø. Brønderslev.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om byggemodning skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Karsten Frederiksen foreslår, at der igangsættes byggemodning af areal på Engvej 19, Ø. Brønderslev.

Arealet er en del af matr.nr. 16a og 18b begge Ø. Brønderslev by, og ligger ved Engvej 19, Brønderslev.

Byggemodningsområdet er omfattet af Lokalplan 12-B-07.01.

Der foreslås en etapeopdelt byggemodning med en 1. etape på 14 – 16 byggegrunde og med indkørsel fra Hvilshøjvej, jf. oversigtskort.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om byggemodningen skal sættes i gang.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. december 2020, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Når specifikation af økonomi er udarbejdet, behandles byggemodningssag i Økonomiudvalget.

Bilag

Til toppen


12. Hensigtserklæring vedrørende kommunens planlægning for nyt museum i PN's bygninger


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Museum MOSS anmoder Økonomiudvalget om en hensigtserklæring vedrørende kommunens planlægning for en fremtidig anvendelse til museum i PN's bygninger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et udkast til en hensigtserklæring.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om hensigtserklæringen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Museum MOSS anmoder Økonomiudvalget om en hensigtserklæring vedrørende kommunens planlægning for en fremtidig anvendelse til museum i PN's bygninger.

Forvaltningen har holdt møde med PN, som har tilkendegivet, at virksomheden er indforstået med, at der igangsættes planlægning for kultur- og fritidsformål i PNs bygninger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et udkast til en hensigtserklæring.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om hensigtserklæringen kan godkendes.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. december 2020, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Der ønskes skriftlig tilkendegivelse fra PN om tilslutning til planarbejdet.

Bilag

Til toppen


13. Stiplan for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DGR/TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet en samlet stiplan for Brønderslev Kommune, der skal sikre et sammenhængende og trafiksikkert stinet. Et sammenhængende stinet sætter rammerne for en aktiv hverdag, attraktiv bosætning og miljøvenlig transport. Stiplanen giver det administrative overblik i forhold til vedligehold, der sikrer fremkommelighed på stierne til glæde for borgere og turister.

Byrådet skal tage stilling til, om stiplan for Brønderslev Kommune kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har indhentet information om alle kendte stier i kommunen og samlet det i et administrativt overblik. Dette indbefatter hovedstier, cykelstier og rekreative stier.

Stiplanen tager således udgangspunkt i det eksisterende stinet og bygger videre herpå for at opnå et sammenhængende net af både transportstier, rekreative stier og stier, som giver adgang til natur- og kulturoplevelser. Stiplanen opdeler stierne i 6 kategorier, der giver et administrativt overblik over stiernes forløb, klassificering, nuværende vedligeholdelsesniveau og faciliteter.

Stiplanen indeholder en handleplan med forslag til konkrete projekter, der vil forbedre stinettet og binde kommunen tættere sammen. Projekterne i handleplanen kan udføres i takt med, at økonomien tillader det.

Stiplanen består af en skriftlig del med tilhørende kortbilag, og derudover en digital GIS-del. Den digitale del udbygges i takt med at handleplanen realiseres.

En indledende borgerinddragelse foretages i efteråret 2020 ved at kontakte kommunens borgerforeninger, for input til eksisterende stier og ønsker til fremtidige stier.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget kommer med eventuelle input til stiplanen, der behandles på ny i Teknik- og Miljøudvalget den 7. december 2020.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Det Grønne Råd, 19. november 2020, pkt. 7:

Ditte Lind Mejniche og Stephanie Juhl Jensen præsenterede stiplanen for Det Grønne Råd.

De slides, der blev vist, sendes til medlemmerne af Det Grønne Råd og vedhæftes referatet.

Det Grønne Råd kan komme med input til Teknik- og Miljøudvalgets behandling af stiplanen.

Børge Juul har fremsendt forslag til stiforbindelse fra rundkørslen ved Nørregade til Kirkevejen og fra rundkørslen ved Nørregade og frem til Storskovvej, hvor Kirkevej krydser Nordre Ringgade. Forslaget medtages i den videre sagsbehandling.

Karsten Frederiksen oplyste, at det er et princip, at der først etableres nye cykelstier, når staten yder tilskud hertil.

Børge Juul Kristensen, Benjamin Jensen, Ib Lies Nielsen, Bent Elten, Jesper Blom-Hansen og Morten Bruun Jacobsen var fraværende.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 23. november 2020, pkt. 8:

Blev drøftet – behandles igen på næste udvalgsmøde.

Johannes Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. december 2020:

Udkast til stiplan blev i november 2020 drøftet i Det Grønne Råd og Teknik- og Miljøudvalget. Fagforvaltningen har efterfølgende lavet mindre rettelser baseret på input fra nogle borgerforeninger.

Stier i området ved HC Andersens Allé i Brønderslev skal indarbejdes i stiplanen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til stiplan for Brønderslev Kommune.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. december 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse i Byrådet.

Færdselssikkerhedsrådet anmodes om at lave en prioriteret liste over cykelstier.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Det foreslås, at der bliver udnævnt stiambassadører.

Bilag

Til toppen


14. Udviklingsprojekt om Hærvejen


Resume

Sagsforløb: ØK

Der er udarbejdet et forprojekt, hvis formål var at kortlægge Hærvejens udfordringer og potentiale og identificere hvilke udviklingstiltag, der kan løfte Hærvejen

ØK udtrykte på møde d. 26/8-20 en positiv indstilling til projektet, men fastslog samtidigt, at der var ikke taget stilling til fremtidig kontingents størrelse eller størrelse af fremtidigt sekretariat.

Foreningen har nu udarbejdet et forslag til organisering og kontingent, som Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune er sammen med 14 andre kommuner medlem af foreningen Udvikling Hærvejen og repræsenteret i foreningens bestyrelse.

Udvikling Hærvejen er en forening, der har følgende formål:

 • At udvikle Hærvejen til en markant kvalitetsbåret natur- og oplevelsesrute for vandring og cykling i samarbejde med de 15 kommuner langs ruten.
 • At skabe en fælles identitet og en stærk fortælling, som har international gennemslagskraft som brand og attraktion.
 • At medvirke til at skabe områdeudvikling, øget kommerciel omsætning og beskæftigelse indenfor blandt andet turisme- og serviceaktører i kommunerne.

Omkostningerne har hidtil været på 25.000 kr. årligt til et fælles sekretariat med en deltidsstilling, hjemmeside, app., kort og fælles formidlingsopgaver. Kommunerne har i samarbejde med Nordea-fonden finansieret en foranalyse, som blev afleveret i marts 2020. Foranalysen er en del af et samlet forprojekt, som afsluttes i efteråret 2020. Brønderslev Kommune har som de øvrige kommuner bidraget med 33.000 kr. til foranalysen fordelt på medarbejdertimer og kontant medfinansiering.

Formålet med forprojektet er at kortlægge Hærvejens udfordringer og potentiale og identificere hvilke udviklingstiltag, der kan løfte Hærvejen som kvalitetsbåret oplevelsesrute i Norden. I forprojektet er der ansat en projektleder, som i samarbejde med foreningens bestyrelse, koordinator og konsulentfirmaet BARK Rådgivning har stået for udarbejdelsen af foranalysen. På baggrund af screeninger i kommunerne, interviews med kommunale nøglepersoner og erfaringer fra lignende projekter i ind- og udland er foranalysen derpå lavet. Analysen udgør grundlag for en række konkrete indsatsområder og anbefalinger til det videre arbejde omkring Hærvejen i de kommende år.

Foranalysen blev den 5. maj 2020 præsenteret på et virtuelt borgmestermøde for Hærvejskommunerne, hvor også Nordea-fonden deltog. På mødet blev der nedsat et borgmesterforum med 6 borgmestre. Borgmesterforummet godkender oplæg i forbindelse med strategiudviklingen, som er den del af ansøgningsprocessen.

Ansøgningen udarbejdes af projektsekretariatet i samarbejde med bestyrelsen, og endelige forslag til strategi og ansøgning indstilles af borgmesterforum til behandling og godkendelse i byrådene forud for indsendelse af den næste ansøgning til Nordea-fonden. Det forventes, at en ansøgning vil være klar til behandling i kommunerne i løbet af september - oktober 2020.

Kommunernes forventede deltagelse, ud over det nuværende engagement, er i første omgang at finansiere en udvidet sekretariatsfunktion, og et udvidet antal medarbejdertimer i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Sekretariatet varetager den overordnede styring af ansøgningsprocessen i efteråret 2020, og herefter vil det blandt andet varetage produktudvikling, kommunikation og rådgivningsfunktioner på tværs af kommunerne i de efterfølgende projektfaser. Det forventes, at sekretariatet skal have en størrelse svarende til gennemsnitligt 200.000 kr. pr. kommune. Under forudsætning af, at kommunerne gør sekretariatet mere robust, vil Nordea-fonden kunne medfinansiere fælles nationale indsatser med kvalitetsløft af ruter, fokus på lokale attraktioner, fælles brand og lokale udviklingsprojekter med støtte på mellem 50-100 %.

I Brønderslev Kommune foreslås deltagelse i udviklingsprojekter omkring Hærvejen at kunne bidrage til ruteomlægning og -forbedring, udvidet skiltning og etablering af pausesteder og overnatningssteder langs Hærvejen. I Brønderslev Kommune er der i de senere år lavet udviklingsindsatser inden for forbedring af stier, natur- og kulturformidling, sundhed og bevægelse, landdistriktsudvikling mv. Disse aktiviteter knytter sig både til traditionel turisme, men i lige så høj grad til herboende borgere med henblik på øget livskvalitet og sundhed, oplevelser i natur, kultur og fritid, motion, friluftsoplevelser mv. Indsatsen og aktiviteterne gennem f.eks. Bevæg dig for livet har via samarbejde med Teknik- og Miljø fokus på forbedring af leverummet for borgere for at skabe mere bevægelse i hverdag og fritid. Det vil derfor være af særlig betydning at udvide og forstærke aktiviteter og indsatser om rekreative projekter i tilknytning til Hærvejen og kommunens naturområder, hvor medfinansiering kan bidrage væsentligt økonomisk til eksisterende og planlagte kommunale indsatser.

For at koble Hærvejen med andre natur- og kulturhistoriske oplevelser foreslås det, at realisere planer om Hærvejssløjfer (Hærvejens Perler), som er stier, der har start og slut samme sted, men fører de besøgende ind på nye veje. Derudover er sløjferne med til at videreformidle andre naturoplevelser i området og skabe en omsætning hos de virksomheder, der er i nærheden af Hærvejssløjferne. I Brønderslev Kommune kunne det være sløjfer i Jyske Ås f.eks. ved de store landskabsfredninger ved Grevsmosen og Bollebakke

Kommunen vil således kunne hente en medfinansiering via Nordea-fonden, af fælles nationale indsatser langs Hærvejen, med støtte fra 50-100 %. Der er ikke taget beslutning om evt. projekter i Brønderslev Kommune på nuværende tidspunkt i processen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Den årlige udgift til udviklingsprojektet om Hærvejen er på ca. 150.000 kr.

Beløbet kan finansieres af Økonomiudvalgets Udviklingspulje, som er på 700.000 kr. årligt.

Alternativt kan beløbet finansieres af Økonomiudvalgets Erhvervspulje på 200.000 kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. august 2020, pkt. 10

Videresendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget, 26. august 2020, pkt. 14

Godkendt at forprojekt tages til efterretning.

Der er positiv indstilling til projektet, men der er ikke taget stilling til fremtidig kontingents størrelse eller størrelse af fremtidigt sekretariat.

Projektet forventes forankret i Destination Nord fremover.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020

Der er nu udarbejdet konkret forslag til organisering af udviklingsprojektet omkring Hærvejen, samt udarbejdet forslag til kommunal medfinansiering.

Organisationen består bl.a. af repræsentantskab med repræsentation fra det politiske niveau i alle medlemskommunerne (f.eks. borgmestrene), samt bestyrelse med repræsentation fra 4 medlemskommuner, og en styregruppe med forvaltningsrepræsentation fra alle medlemskommunerne. Organiseringen er nærmere beskrevet i bilag.

Den kommunale medfinansiering foreslås at bestå af et grundbidrag, der er ens for alle kommuner, 65.000 kr. årligt, samt et befolknings afhængigt bidrag, som vil udgøre ca. 83.000 kr. årligt for Brønderslev, alt knap 150.000 kr. årligt.

Destination Nord har godkendt at organiseringen er forankret hos dem, men det forventes at destinationens bestyrelse vil afslå at finansiering kan ske via destinationen.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt Brønderslev kommune skal være medlem af udviklingsprojekt Hærvejen, og i givet fald hvilken finansiering der skal ske.

Beslutning

Godkendt at kommunen bliver medlem.

Medlemskab finansieres af udviklingspulje op til 150.000 kr. pr. år i max. 3 år.

Bilag

Til toppen


15. Ansøgning om tilskud til anvendelse af gamle mursten i fælleshus


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Jan Karlsen søger på vegne af Frikvarteret 1 ApS om tilskud til genanvendelse af mursten fra den gamle Realskole i Dronninglund til opførelse af et nyt fælleshus for det nye seniorbofællesskab Frikvarteret i Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, om der kan meddeles tilskud.

Sagsfremstilling

Den nye ejer af ejendommen Tranebærvej 6A i Dronninglund, Frikvarteret 1 ApS v/ Jan Karlsen, søger Brønderslev Kommune om tilskud til genanvendelse af gamle facadesten fra dels den nedrevne gymnastikbygning og dels Realskolebygningen. Den gamle gymnastikbygning er nedrevet i 2018, og alle facadesten er renset og klar til genanvendelse. Facadestenene skal anvendes til opførsel af et nyt fælleshus for områdets beboere.

Byrådet meddelte på møde den 30. januar 2019 tilskud til den tidligere ejer af ejendommen til renovering af Realskolen. Tilskuddet er ikke blevet udbetalt, da vilkårene i tilsagnsbrevet endnu ikke er imødekommet. Da tilskuddet blev givet til den tidligere ejer, vurderer fagforvaltningen, at tilskuddet er bortfaldet.

Fagforvaltningen vurderer, at det ansøgte ikke falder inden for rammerne af byfornyelsesloven, hvorfor der ikke kan opnås statslig medfinansiering af tilskud. Et tilskud vil derfor skulle finansieres 100 % af kommunen. Tilskuddet kan finansieres via anlægspuljen til midtbyplaner.

Såfremt Byrådet beslutter at meddele tilskud foreslår fagforvaltningen, at der gives tilskud til 50 % af de faktiske omkostninger til genanvendelse af de gamle facadesten, dog max. 250.000 kr. excl. moms.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om der kan meddeles tilskud til genanvendelse af de gamle facadesten på den bevaringsværdige Realskole.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 står der 4,3 mio. kr. i anlægspuljen til midtbyplaner, som endnu ikke er frigivet.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. december 2020, pkt. 5:

Udvalget er sindet at give tilskud til genbrug af de gamle mursten i det nye fælleshus – der skal fremsendes et specifikt projekt, der skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget. Rammen er max. op til 125.000 kr.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Lene Hansen er imod.

Bilag

Til toppen


16. Helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri


Resume

Sagsforløb: ØK

Borgerservice fremsender status over helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri for perioden fra den 1. december 2019 til den 30. november 2020.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der har i perioden fra den 1. december 2019 til den 30. november 2020 været anmeldt 25 sager vedrørende socialt bedrageri. Derudover er der overført 16 sager fra perioden 2017, 2018 og 2019 - i alt 41 sager.

De 25 anmeldte sager i 2020 fordeler sig således:

Anmeldt fra borgere (både navngivne og anonyme)

5 stk.

Egenkontrol i forvaltningen

13 stk.

Anmeldt fra Udbetaling Danmark (primært HOK)

4 stk.

Anmeldt fra Politiet

1 stk.

Anmeldt fra STAR

1 stk.

Anmeldt fra Hvidvasksekretariatet

1 stk.


20 af de i alt 41 sager er afsluttet. 11 af de afsluttede sager har medført ophør og/eller tilbagebetaling af offentlige ydelser (børneydelser, boligsikring, økonomisk friplads, pension, sygedagpenge og kontanthjælp).

Omregnet udgør de samlede offentlige ydelser 1.626.223 kr. Refusionen på disse ydelser udgør 995.302 kr., og den kommunale besparelse udgør derfor 630.921 kr.

Udbetaling Danmark varetager udbetaling af børne- og familieydelser, børnetilskud, boligsikring, boligydelse, førtids– og alderspension. Den årlige besparelse på disse ydelser udgør 321.300 kr.

Kontrolenheden har givet besked til Udbetaling Danmark om disse sager.

Brønderslev Kommune varetager udbetaling af økonomisk friplads, kontanthjælp samt sygedagpenge. Den årlige besparelse på disse ydelser udgør 1.304.923 kr.

Samlet er der krævet 6.225 kr. tilbagebetalt. Dette krav er på boligstøtte.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


17. Beskæftigelsesplan 2021 - 2. udkast


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2021.

Grundet Covid-19 blev der ikke afholdt et fælles temamøde om beskæftigelsesplanen, men den har været sendt i skriftlig høring.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til beskæftigelsesplan for 2021 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål. Med afsæt i de udmeldte ministermål samt de udfordringer, der opleves på både nationalt og lokalt plan, har Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2021.

Første udkast har været sendt i høring ved Handicaprådet, Integrationsrådet og Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) med svarfrist den 20. november 2020.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum og Handicaprådet har ingen bemærkninger til beskæftigelsesplanen, mens Integrationsrådet har fremsendt høringssvar.

Med afsæt i de fremsatte bemærkninger fra Integrationsrådet har Fagforvaltningen for Beskæftigelse justeret beskæftigelsesplanen og fremsender nu 2. udkast.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 5 mål for 2021:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Beskæftigelses- og Uddannelsesvalget har udvalgt 4 mål, som danner rammen for Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2021.

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Et nyt ministermål for 2021 er, at de ledige skal have en værdig sagsbehandling.

Job- og UngeCentret vil i den sammenhæng arbejde med:

 • Sagsbehandling, der giver mening for den enkelte borger
 • Kvalitative undersøgelser af borgernes oplevelse af Job- og UngeCentret
 • Kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere
 • Øget brug af virtuelle samtaler

2. Flere ledige skal opkvalificeres og virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft

Som følge af Corona-krisen er arbejdsmarkedet præget af usikkerhed, og det er svært at forudse virksomhedernes behov for arbejdskraft. Derfor vil Job- og UngeCentret i 2021 have fokus på en tæt virksomhedskontakt for at afdække jobmuligheder og bistå arbejdsmarkedet med rekruttering og formidling af ledige.

I sommeren 2020 blev der indgået nye politiske aftaler, som udvider mulighederne for opkvalificering. I 2021 vil Job- og UngeCentret øge fokus på opkvalificering af jobklare ledige, så deres kompetencer matcher efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

3. Flere unge skal i job og uddannelse (lokalt mål)

UngeCentret vil i 2021 have fokus på, at flere udsatte og udfordrede unge skal kunne mestre hverdagslivet og komme tættere på uddannelse eller arbejde.

UngeCentret vil derudover styrke den jobrettede indsats for unge på uddannelseshjælp, blandt andet gennem en intensiv indsats målrettet aktivitetsparate.

4. Flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet (lokalt mål)

Brønderslev Kommune vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, som varer til udgangen af 2022. Ved hjælp af begrænsede sagsstammer og en håndholdt, virksomhedsrettet indsats vil Job- og UngeCentret arbejde målrettet på, at borgerne i målgruppen opnår lønnede timer på arbejdsmarkedet.

Øvrige fokusområder

Med afsæt i ministerens mål vil Job- og UngeCentret foruden de ovennævnte mål have særligt fokus på følgende områder i 2021:

 • Indsatsen for flygtninge og familiesammenførte

Job- og UngeCentret vil arbejde målrettet med at etablere lønnede timer, hvorigennem flygtninge kan opbygge kvalifikationer og netværk på arbejdsmarkedet til at opnå fuldtidsjobs. I lighed med andre målgrupper i Job- og UngeCentret vil der også være fokus på opkvalificering.

 • Indsatsen for borgere med handicap

Job- og UngeCentret vil søge at åbne flere arbejdspladser for borgere med handicap gennem øget viden om og brug af de kompenserende ordninger. Job- og UngeCentret vurderer, at der især er et potentiale i forhold til mulighederne for personlig assistance.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender beskæftigelsesplanen for 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 2. december 2020, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


18. Strategi til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/BE/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en strategi og redskabskatalog til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om de kan godkende strategien og redskabskataloget.

Sagsfremstilling

Med puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd i tæt samarbejde med HR og Jobcentret udarbejdet en strategi og dertilhørende redskabskatalog til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Strategien sætter retningen og konkrete mål for det fremadrettede arbejde med "Retningslinje for opfølgning på nærvær/fravær" i ældreplejen. Samtidig udfolder strategien særlige forhold, der gør sig gældende i ældreområdet såsom kultur og italesættelse af fravær samt understøttelse af ledelsen. Strategien rummer derudover en præcisering af det interne tværorganisatoriske samarbejde omkring håndtering af sygefravær på tværs af ældreområdet, HR og Jobcentret. Redskabskataloget indeholder redskaber, der kan understøtte implementeringen af strategien.

Strategien og redskabskataloget er udarbejdet på baggrund af en omfattende kvalitativ og kvantitativ analyse af ældreområdet, hvis formål var at afdække to analysespørgsmål, herunder 1) hvad karakteriserer sygefraværet blandt medarbejdere i Frit Valg og Plejecenterområdet i dag samt 2) afdækning af hvordan medarbejdere og ledere arbejder med sygefravær og sygemeldinger i praksis og hvordan samarbejdet fungerer med HR og Jobcentret.

Strategien og redskabskataloget har været til høring i Lokal Med for Frit Valg og Plejecenterområdet, som er positive overfor strategien. Af høringssvarene fremgår, at der efterlyses en pixiudgave af strategien. Dette vil der blive udarbejdet i forbindelse med implementeringen af strategien.

For at kunne nå målsætningen med en reduktion i sygefraværet på 15 % inden 2022 skal to medarbejdere for hvert plejecenter og Frit Valg afdeling understøtte lederne i at oversætte strategien til praksis og tilpasse den lokale forhold. Derudover vil der løbende være opfølgning på implementeringen af strategien i 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender strategien og redskabskataloget til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Personale

Der skal vælges to medarbejdere for hvert plejecenter og Frit Valg afdeling, som skal understøtte lederne i at oversætte strategien til praksis og tilpasse den til lokale forhold. Der er budgetteret med 4 timer ugentligt pr. medarbejder til denne opgave.

Økonomi

Økonomi bemærker, at man har fået tilsagn om tilskud til finansieringen af dette projekt fra STAR på i alt 972.060 kr. i 2020 og 2021.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 25. november 2020, pkt. 3:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og ser frem til at følge strategien op med en orientering i slutningen af år 2021.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 2. december 2020, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 2. december 2020, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Lokal MED udvalgs udtalelse ønskes fremsendt.

Bilag

Til toppen


19. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Til toppen


20. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


21. Lukket punkt: Køb af ejendom


Til toppen


22. Lukket punkt: Afskrivning af tilgodehavender i 2020


Til toppen


23. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


24. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


25. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


26. Lukket punkt: Godkendelse af bestyrer


Til toppen


27. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


28. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 10. december 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer