Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 12. august 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Igangsætning af planlægning for stadionareal i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der er ønske om at igangsætte planlægning for stadionarealet bag Brønderslev Hallerne, med det formål at udlægge dele til tæt-lave boliger og dele til grønt område. Anvendelsen som boligområde er ikke i overensstemmelse med eksisterende planlægning, hvormed en anvendelsesændring hertil vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalget skal tage stilling til, om de ønsker igangsætning af planlægning for stadionarealet, herunder udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Der er ønske om at igangsætte planlægning for stadionarealet bag Brønderslev Hallerne. Arealet omfatter matr.nr. 22ae V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, der ejes af Brønderslev Kommune og udgør ca. 4 ha.

Ønsket for området er at udlægge dele af arealet til boligformål i form af tæt-lav boliger og dele af arealet til grønt område, herunder også arealer, der kan anvendes til midlertidige parkeringsarealer i forbindelse med det årlige Brønderslev Marked. Der er i dag vejadgang via Nørregade, som har en bredde og placering, der fortsat kan betjene området som boligområde og som grønt område. Der kan eventuelt etableres en midlertidig vejadgang/sti via Stenberggade, bl.a. i forbindelse med at dele af arealet anvendes til parkering for markedet.

Størstedelen af arealet er i dag ubebygget og henligger som græsareal til idrætsfaciliteter som fodbold, løb mv. Arealet bliver desuden brugt til parkeringsplads i forbindelse med det årlige marked. Mod det sydlige skel, ligger den gamle tribune og vandrehjem. Tribunen ejes i dag af "Den selvejende institution Brønderslev-Hallen og Brønderslev Svømmehal", og vurderes at være i dårlig stand. Såfremt det ønskes, at tribunen skal nedrives, skal der forventes omkostninger hertil på 1 mio. kr.

Størstedelen af arealet er beliggende i landzone, hvorimod arealet længst mod syd, hvor den gamle tribune er beliggende, ligger i byzone. Arealet længst mod syd er ligeledes omfattet af lokalplan 01-O-07.01, der udlægger det konkrete areal til træningshal, idrætsanlæg, kulturelle formål, vandrerhjem, rekreative formål, grønt område o. lign. Hele arealet er omfattet af kommuneplanramme 01-O-07 - Offentligt område, Stadion, Hedelund, der udlægger området til offentlige formål som grønt område, idrætsanlæg o. lign. Ifølge rammen ønskes området friholdt for bebyggelse, bortset fra bygninger i forbindelse med områdets anvendelse. Anvendelsen som boligområde er ikke i overensstemmelse eksisterende planlægning.

Anvendelse af arealet til boligformål i form at tæt-lave boliger kræver derfor udarbejdelse af kommuneplantillæg samt lokalplan for området.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, Byrådet tager stilling til, om de ønsker igangsætning af planlægning for stadionarealet, herunder udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 19. august 2019, pkt. 4:

Det indstilles, at planlægningen for stadionarealet igangsættes.

Økonomiudvalget, 28. august 2019, pkt. 13:

Godkendt at der igangsættes udarbejdelse af samlet udviklings- og helhedsplan for området, inkl. anvendelse af hele eller dele af området til fritids- og kulturaktiviteter. Foreninger og brugere skal inddrages.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde, den 17. juni 2020:

Fagforvaltningerne for Børn og Kultur samt Teknik og Miljø har gennemført dialogmøde med interessenter omkring stadionarealet den 28. april 2020. Efter mødet er der lavet et idékatalog indeholdende perspektiver på rekreative muligheder og ønsker. Idékataloget er vedlagt som bilag. Efter mødet er der ligeledes modtaget bemærkninger fra Brønderslev Marked om behovet for parkering.

Dialogmødet har vist, at der er ulige interesser knyttet til området, og som skal håndteres i den videre planlægning. For at skabe det bedst mulige grundlag for en bæredygtig og helhedsorienteret udvikling af det gamle stadionområde, bør der udarbejdes en samlet helhedsplan for området, som fastlægger de overordnede rammer og principper for den fremtidige anvendelse. Helhedsplanen skal efterfølgende danne grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for området.

Der tilknyttes en ekstern konsulent til udarbejdelse af helhedsplanen. Det vurderes, at der skal afsættes ca. 200.000 kr. til ekstern konsulent.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 15:

Der igangsættes planlægning for stadionarealet bl.a. indeholdende et mindre bolig- og institutionsareal. A er for nærværende imod boliger.

Dialog med Markedsudvalg og Brønderslev hallerne skal afholdes med Økonomiudvalg inden igangsætning af planlægning.

Der afsættes 100.000 kr. til planlægningskonsulent.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 12. august 2020:

Repræsentanter fra Brønderslev-hallerne og Markedsudvalget er indbudt til drøftelse med Økonomiudvalget kl. 09.00.

Fra Markedsudvalget deltager formand Carsten Overgaard og næstformand H. C. Poulsen.

Fra Brønderslev-hallerne deltager centerleder Laila Mølholt samt en repræsentant fra bestyrelsen.

Beslutning

Mødet gennemført.

Der påbegyndes skitseplanlægning.

A er fortsat imod boligbyggeri på området.

Bilag

Til toppen


4. Personalesituationen i Plan og Miljø


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Teknik- og Miljøudvalget blev på møde den 15. juni 2020 kort orienteret om personalesituationen i Plan og Miljø. Det blev på mødet oplyst, at ledelsen var i gang med at gennemføre dialogmøder med de enkelte grupper i Plan og Miljø, hvor arbejdssituationen, ressourcerne blev drøftet. Disse dialogrunder er gennemført og på baggrund af dem fremsender ledelsen et ønske til budget 2021 om opnormering med ½ stilling på spildevandsområdet og ½ stilling på virksomhedsområdet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til budgetønsket og fremsende sagen til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der er / har været et stort arbejdspres i Plan og Miljø - både som følge af mange opgaver og øget sygefravær, men også som følge af, at der har været en stor udskiftning i medarbejderstaben. Ledelsen har holdt dialogmøder med alle grupper i Plan og Miljø, hvor situationen og løsningsmuligheder er drøftet.

Generelt oplever medarbejderne i Plan og Miljø stor travlhed og et pres fra politikere og ledelse med henblik på en hurtig sagsbehandling. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem de opgaver, der efterspørges og de personaleressourcer, der er til rådighed. Det skal sikres, at Plan og Miljø er et godt sted at arbejde, og hvor medarbejderne føler, at arbejde, familie og fritid hænger sammen. Plan og Miljø er afhængige af hinanden i opgaveløsningen. De enkelte afdelinger byder ind med viden og løsninger på kryds og tværs i organisationen. Eksempelvis giver øget efterspørgsel efter planlægning og byggesager forøget sagsbehandling i alle de øvrige afdelinger i fagforvaltningen.

Ledelsen har iværksat følgende initiativer for at afhjælpe situationen - inden for den eksisterende budgetramme:

a) Planlægning

De seneste år har der været en betydelig stigning i efterspørgslen efter planlægning og deltagelse i udviklingsprojekter. Ledelsen har derfor opnormeret med 1 stilling i plangruppen fra 1. januar 2020. Opnormeringen er finansieret inden for fagforvaltningens budget.

b) Byg

Der er 4 medarbejdere, der arbejder med byggesagsbehandling. 3 af dem er nyansatte. 1 er ansat den 16. september 2019, 1 ansat den 9. oktober 2019 og 1 ansat den 2. marts 2020. Det er en særlig situation at gå fra at være et team med 5 erfarne medarbejdere til at være et team med så mange nye medarbejdere.

For at afhjælpe situationen har ledelsen:

 • ansat en tidligere medarbejder som konsulent
 • inddraget Ramböll i en periode til at scanne byggesagerne for mangler - opgaven er nu overtaget af en intern medarbejder i fleksjob
 • lavet aftale med V. Himmerlands Kommune om hjælp til sagsbehandlingen
 • anmodet Teknik- og Miljøudvalget om / fået bevilget 200.000 kr. til køb af ekstern bistand til byggesagsbehandlingen

På trods af disse initiativer er der fortsat pres på sagsbehandlingstiderne, der er længere pga. nyt team / oplæring. Der er ansat et godt team, men det tager tid at oparbejde de nødvendige kompetencer.

c) Vej og Trafik

Den positive samfundsudvikling påvirker Vej og Trafik i form af flere sager knyttet til trafiksikkerhed og planlægning. Desuden er der et stigende antal opgaver / projekter, som kræver vej- og trafiktekniske vurderinger. Ledelsen har derfor inden for eksisterende budgetrammer pr. 1 maj 2020 flyttet alle opgaver, der vedrører projektplanlægning, projektering, udbud, tilsyn og drift af gadebelysning, til Vej og Park. Den nye stilling i Vej og Park finansieres dels af projekter (byggemodning, anlægsprojekter mv.) og dels via midler fra Vej og Park. Dette har givet mulighed for at opnormere med 1 stilling i Vej og Trafik.

d) Natur

På naturområdet er der behov for ekstra ressourcer til planlægning og gennemførelse af naturprojekter (naturpark, vådområder, skovrejsning mv.) Der er rejst selvstændig sag herpå, der er henvist til drøftelse i forbindelse med budget 2021.

e) Spildevand

På spildevandsområdet mangler der ressourcer til at sikre en forsvarlig opfølgning på myndighedernes krav til spildevandsrensning i det åbne land. Flere sager skal lovgivningsmæssigt være løst inden 4 uger - fristen kan ikke altid overholdes. Der anmodes om en opnormering på ½ stilling fra 2021.

f) Virksomhed

På virksomhedsområdet er der et stort arbejdspres, og der er brug for ekstra ressourcer til at sikre, at servicemål på godkendelse af virksomheder m.v. fortsat kan overholdes. Der er mange sager, der lovgivningsmæssigt skal være løst inden 4 uger - fristen kan ikke altid overholdes. Der anmodes om en opnormering på ½ stilling fra 2021.

g) Grundvand

Der er ca. 120-125 markvandingstilladelser og 9 tilladelser til almene vandværker, der er udløbet. NIRAS har givet et forslag til håndtering af markvandingstilladelserne og fremsende 3 modeller - der henvises til særskilt sag herom.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der i forbindelse med behandlingen af budget 2021 afsættes midler til ansættelse af ½ stilling på spildevand og ½ stilling på virksomhedsområdet, svarende til en forhøjelse af budgettet med 600.000 kr.

Personale

Der anmodes om en opnormering med ½ stilling til spildevand og ½ stilling til virksomhed.

Økonomi

Udgiften til 2 ½-tidsstillinger i 2021 bliver på 600.000 kr.

Det skal bemærkes, at budgettet til medarbejderne er på politikområde 102-Administration under Økonomiudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 3. august 2020, pkt. 5:

Det indstilles, at Økonomiudvalget i forbindelse med budget 2021 afsætter midler til ansættelse af ½ stilling på spildevand og ½ stilling på virksomhedsområdet.

Poul Erik Andreasen og Hildo Rasmussen indstiller, at stillingerne besættes hurtigst muligt. Der har i en længere periode manglet personaleressourcer.

Johannes Trudslev og Dennis Kvesel var fraværende.

Beslutning

Det indstilles til Byrådet, at der afsættes midler i budget.

Sagen forberedes således der kan reageres umiddelbart efter budgetaftale

Til toppen


5. Lukket punkt: Økonomi til markvandingstilladelser


Til toppen


6. Mødekalender 2021


Resume

Sagsforløb: DIR

Byrådet skal tage stilling til forslag til mødekalender for 2021.

Sagsfremstilling

Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender for 2021 - baseret på tidligere vedtagne principper:

 • Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet med forudgående temamøde.
 • Der holdes strategiseminar i foråret.
 • Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli samt i efterårsferien (uge 42).
 • I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.
 • Der skal ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.
 • Rådenes møder skal ligge senest i ugen før de stående udvalg, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
 • De stående udvalgs møder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
 • Der er planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen.
 • Der er taget hensyn til KØF, KL’s Topmøde, Byrådets forårsseminar, budgetseminar, valg, fintælling og konstituering.
 • Der er planlagt ekstra møder i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget – sat på som (TM) og (ØK).

Staben foreslår, at Byrådet godkender mødekalenderen for 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Budgetsituationen
 • Ansøgning om skattenedsættelse afsendt

Til toppen


8. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb til kloakseparering


Til toppen


9. Lukket punkt: Indledende planovervejelser


Til toppen


10. Lukket punkt: Køb af jord


Til toppen


11. Lukket punkt: Fornyelse af alkoholbevilling samt ændringer i Direktionens sammensætning


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


13. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 12. august 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer