Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 13. oktober 2021
Lokale: Byrådsssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Nordjyllands Beredskab I/S - Regnskab 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Nordjyllands Beredskab I/S har udarbejdet regnskab for 2020. Regnskabsresultatet viser et overskud på 0,816 mio. kr. Året 2020 har været et år, hvor optimeringen af driften fortsat har været i fokus.

Regnskabet blev godkendt af Nordjyllands Beredskabs bestyrelse den 8. juni 2021.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering

Sagsfremstilling

Årets regnskab for Nordjyllands Beredskab er nu revideret og godkendt af bestyrelsen den 8. juni 2021.

I 2020 har Nordjyllands Beredskab haft en omsætning på 202,70 mio. kr. fordelt med 137,56 mio. kr. i betaling fra de 11 ejerkommuner og 65,14 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Nordjyllands Beredskab.

De samlede udgifter i 2020 har været på 201,88 mio. kr. hvoraf personaleudgifter udgør hovedparten med 81,85 mio. kr., efterfulgt af betaling til Falck for entreprisekontrakt på 62,32 mio. kr.

Samlet blev resultatet for Nordjyllands Beredskab et overskud på 0,816 mio. kr. hvilket er det største overskud i Nordjyllands Beredskabs historie og en forbedring på 0,66 mio. kr. i forhold til 2019.

I regnskab 2020 indgår posten indefrosne feriepenge på balancen som en gældspost på 7,01 mio. kr.

Nordjyllands Beredskab har modtaget revisionsprotokollatet og vil indarbejde de råd og anvisninger PricewaterhouseCoopers fremfører.

Personale

Ingen.

Økonomi

ingen

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Forslag til fastforrentet kommunekreditlån til nyt bioareal på Miljøanlæg Rønnovsdal


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

AVV's bestyrelse har på møde den 29. oktober 2019 godkendt at oprette en byggekredit på 20 mio. kr. til finansiering af byggefasen af et nyt areal til affaldsbehandling på Miljøanlæg Rønnovsvdal. Der blev ligeledes besluttet, at byggekreditten efter endt byggefase skulle erstattes af et fastforrentet lån hos Kommunekredit.

Byrådet skal tage stilling til, om konverteringen til et 20-årigt fastforrentet lån kan godkendes.

Sagsfremstilling

AVV's bestyrelse har på møde den 29. oktober 2019 besluttet at oprette en byggekredit på 20 mio. kr., som skulle finansiere etableringen af et nyt areal til affaldsbehandling på Rønnovsholmsvej.

Arealet skal primært bruges til mellemlagring af brændbart affald og kompostering af haveaffald. Derudover ønsker man at samle flere aktiviteter på Miljøanlæg Rønnovsdal.

Gunstige priser i byggefasen samt stram projektstyring har medført et mindre træk på kreditten end forventet, hvorfor der kun ønskes optaget et fastforrentet lån på 19 mio. kr. Der er den 24. august 2021 indhentet et tilbud fra Kommunekredit på et 20-årigt fastforrentet lån på 0,32 % p.a. Den endelige rentesats fastsættes dog først på optagelsestidspunktet. Renteudgiften belaster Miljøanlæggets driftsresultat.

Indstillingen til AVV's bestyrelse har været, at bestyrelsen godkender konverteringen af byggekreditten til et fastforrentet lån som beskrevet i sagsfremstillingen. Derefter sendes anmodning til interessentkommunerne til deres godkendelse.

Beslutning AVV I/S fredag den 10. september 2021: Bestyrelsen godkender konverteringen af byggekreditten til et fastforrentet lån.

Lovgrundlaget for finansieringen er lånebekendtgørelsen.

Staben foreslår, at Byrådet godkender konverteringen til et 20-årigt fastforrentet lån.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af køkken på Springbrættet


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til renovering af køkken på Springbrættet således, at det kan leve op til Fødevarestyrelsens krav til produktionskøkkener.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskab 2020 blev der overført 435.000 kr. i anlægsmidler til renovering af køkkenet på Springbrættet.

Af hensyn til Springbrættets funktion som Klub- og Aktivitetstilbud §103 og §104, er det vigtigt, at der er mulighed for, at borgerne kan lære at fremstille mad og få bevidsthed om og forståelse for betydningen af sund mad som en del af en sund livsstil. Der er flere delelementer ved køkkenfunktion, f.eks. forståelse for økonomi og indkøb.

Nogle af de borgere der kommer på Springbrættet, bor alene i egen lejlighed. Det er borgere med betydelig nedsat funktionsniveau, som kan fristes til at købe og leve af fastfood, eller slet ikke evner at få regelmæssige måltider.

Fællesspisning og fremstilling af mad er derudover med til at fremme det sociale aspekt ”være en del af noget med andre” og dermed modvirke ensomhed.

Det nuværende køkken kan ikke godkendes til produktionskøkken hos Fødevarestyrelsen. Derfor iværksættes renoveringen således, at køkkenet lever op til de krav, som stilles til et produktionskøkken.

Renoveringen omfatter bl.a.

 • nyt loft og gulvbelægning i køkkenet og rummet til opvask
 • nyt emfang over eksisterende opvaskemaskine
 • etablering af ny døråbning inklusive pladedør
 • etablering af et nyt gulvafløb ved håndvask i køkkenet
 • nye lyskilder, samt maling af vægge og diverse lister

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevillingen til renovering af køkkenet på Springbrættet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der er afsat 435.000 kr. under anlæg til renovering af køkkenet på Springbrættet i budget 2021.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 30. september 2021, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


6. Moltkes Alle, Dronninglund opførelsen af 17 tæt-lav almene familieboliger


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Sundby-Hvorup Boligselskab har sendt skema B til godkendelse.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af skema B med en samlet anskaffelsessum på 31.506.000 kr. og et tilsagn om grundkapital på 2.520.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 24. juni 2021 godkendt skema A for opførelsen af 17 tæt-lav almene familieboliger på Moltkes Alle, Dronninglund med en anskaffelsessum på 31.506.000 kr.

Projektet består af 17 almene familieboliger. Boligerne er på 89 m2 og i et-plan. Boligerne er indrettet med 2 soveværelser, køkken-alrum og bryggers. Nærmere beskrivelser er vedlagte som bilag til dagsordenspunktet.

Sundby-Hvorup Boligselskab sender skema B til godkendelse. Skema B viser en udgift på

Skema A

Skema B

Omkostninger

Grundudgifter herunder tilslutningsbidrag med videre

5.920.000 kr.

5.645.000 kr.

Entreprise udgifter

22.117.000 kr.

22.296.000 kr.

Omkostninger

3.001.000 kr.

3.097.000 kr.

Gebyrer

468.000 kr.

468.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

31.506.000 kr.

31.506.000 kr.

Finansiering

Støttede lån

28.355.000 kr.

28.355.000 kr.

Kommunal grundkapital

2.520.000 kr.

2.520.000 kr.

Beboer indskud

630.000 kr.

630.000 kr.

Samlet finansieres anskaffelsessum

31.506.000 kr.

31.506.000 kr.

Huslejen er beregnet til 974 kr. pr. m2 årligt. Huslejeberegningen er vedlagt som bilag til dagsordenen.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 80.000 kr. for sagsbehandling af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

Staben foreslår, at Byrådet godkender skema B med en anskaffelsessum for 17 tæt-lav almene familieboliger på 31.506.000 kr. og et grundkapitallån på 2.520.000 kr.

Personale

Ingen

Økonomi

Brønderslev Kommune bidrager med grundkapital på 2.520.000 kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen. Finansieringen sker via kommunens kassebeholdning. Der er ingen bemærkninger til garantistillelse for Realkredit 28.355.000 kr., da det er normal praksis.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Lemmingsvej, skema C for 8 nye familieboliger


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Sundby-Hvorup Boligselskab har sendt skema C for 8 familieboliger på Lemmingsvej, Dronninglund til godkendelse. Samlet anskaffelsessum er 13.787.000 kr. og en grundkapital er 1.103.000 kr.

Byrådet har på møder den 27. marts 2019 og den 30. september 2019 godkendt henholdsvis skema A og B for de 8 familieboliger på Lemmingsvej, Dronninglund.

Byggeriet er afsluttet, og regnskabet for byggeriet er sendt til godkendelse.

Sagsfremstilling

Sundby-Hvorup Boligselskab har sendt skema C for 8 familieboliger på Lemmingsvej, Dronninglund til godkendelse.

Ved afslutningen af byggeriet har boligforeningen sendt følgende byggeregnskab for de 8 familieboliger. Regnskabet og revisorpåtegningen er vedhæftet som bilag til dagsordenen.

Omkostninger

Skema B

Skema C

Grundudgifter i alt

1.646.000 kr.

1.580.000 kr.

Entrepriseudgifter i alt

10.496.000 kr.

10.727.000 kr.

Omkostninger i alt

1.414.000 kr.

1.275.000 kr.

Gebyrer i alt

231.000 kr.

205.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

13.787.000 kr.

13.787.000 kr.

Finansiering

Realkredit (90 %)

12.408.000 kr.

12.408.000 kr.

Grundkapital (8 %)

1.103.000 kr.

1.103.000 kr.

Beboerindskud (2 %)

276.000 kr.

276.000 kr.

Samlet finansierede anskaffelsessum

13.787.000 kr.

13.787.000 kr.

Forvaltningen har følgende bemærkninger til skema C versus skema B. I forbindelse med gennemgangen af skema C fandt forvaltningen enkelte afvigelser, som beskrevet i bilaget Gennemgang af skema C for Lemmingsvej. De afvigelser, der er mellem skema B og C har Sundby-Hvorup Boligselskab redegjort for i bilag til dagsordenspunktet - den vedhæftede mailkorrespondance. Forvaltningen finder forklaringen uddybende og har derfor ikke yderligere bemærkninger til afgivelserne mellem skema B og skema C.

Staben foreslår, at Byrådet godkender skema C med en samlet anskaffelsessum på 13.787.000 kr. og en udgift til grundkapital på 1.103.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger fra Økonomi. Grundkapitalen i skema C er uændret i forhold til skema B.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af sammenlægning af Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S og I/S Reno-Nord


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Projektgruppen for ressourcesamarbejde Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S og I/S Reno-Nord har udarbejdet en aftale for sammenlægning af Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S og I/S Reno-Nord.

Byrådet skal tage stilling til, om sammenlægning af Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S og I/S Reno-Nord kan godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med den nationale klimaplan/forligsaftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra den 16. juni 2020 er der sat en national ramme, hvor kommunerne skal forholde sig til den fremadrettede organisering af opgaverne indenfor affaldshåndtering. Der er i planen lagt op til, at mængderne af affald skal reduceres, og at ressourcerne skal bruges klogere, smartere og mere ansvarligt. Der er stort fokus på genanvendelse og cirkulær økonomi, mens affaldsforbrænding skal begrænses.

For at stå stærkere og være bedre rustet til de nye krav og en eventuel kommende liberalisering igangsatte ejerkommunerne (Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Jammerbugt, Rebild og Mariagerfjord) bag Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S (herefter AVV) og I/S Reno-Nord (herefter Reno-Nord) i april 2021 en analyse af mulighederne for et øget samarbejde mellem affaldsfællesskaberne. Hovedparten af ejerkommunerne godkendte efterfølgende i juni 2021, at der skulle arbejdes videre med belysning af en model, hvor de to affaldsfællesskaber blev lagt sammen til et samlet affaldsfællesskab.

Dette arbejde er nu mundet ud i en indstilling om at sammenlægge AVV og Reno-Nord til et samlet affaldsfællesskab.

Baggrunden for indstillingen er, at ejerkommunerne har en ambition om at være førende på fremtidens marked for ressourceudnyttelse og affaldshåndtering med fokus på, at opgaverne skal løses på nye og smartere måder til gavn for miljø, borgere og virksomheder. Med sammenlægningen vil ejerkommunerne dels høste rationaler, dels få nye muligheder for at udvikle nye fælles løsninger baseret på de styrkeområder, der pt. er i de to affaldsfællesskaber:

 • Opnå større volumen i fraktioner, hvilket giver bedre muligheder for afsætning. Udnytte kapacitet på deponi, affaldsforbrændingsanlæg og andre anlæg mere optimalt.
 • Sikre at restaffaldet skal brændes der, hvor der er behov for energi.
 • Opskalere igangværende aktiviteter, så de kan komme flere borgere til gavn.
 • Udvikle fremtidens grønne løsninger, f.eks. carbon capture, grønne brændsler mv. bl.a. med fokus på at tiltrække investeringer og skabe nye job.


I forhold til udmøntning af klimaplanen, så giver det mening at etablere en fælles organisation nu, som kan opnå synergier og optimere anvendelsen af de eksisterende ressourcer, så et samlet affaldsfællesskab står stærkt i et konkurrenceudsat marked.

Ved at samle kompetencerne i ét affaldsfællesskab frem for at etablere et samarbejde mellem de to eksisterende affaldsfællesskaber opnår ejerkommuner og affaldsfællesskabet de bedste muligheder for at optimere opgaveløsningen under én ledelse. Samtidig imødekommer én organisation de begrænsninger, som udbudsreglerne og kommunalfuldmagtreglerne rummer for, at to selvstændige organisationer kan samarbejde og løse opgaver for hinanden.

Involverede kommuner og selskaber

Det sammenlagte affaldsfællesskab vil omfatte kommunerne Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg med hele deres geografiske områder. Det er alene de aktiviteter, der i dag foregår i henholdsvis AVV og Reno-Nord, der er omfattet af sammenlægningen. De aktiviteter, der udføres i regi af de enkelte kommuner, bliver ikke omfattet af sammenlægningen.

Sammenlægningen er baseret på, at

 • Det sammenlagte affaldsfællesskab etableres pr. 1. januar 2022, så der fra dette tidspunkt kun er én bestyrelse, hvilket er sammenfaldende med en ny kommunevalgsperiode og dermed de nye byråd.
 • Affaldsfællesskabet skal stå stærkere både på udvikling i relation til cirkulær økonomi og effektiv kapacitetsudnyttelse.
 • Når den nye bestyrelse har konstitueret sig, igangsættes en proces for at finde et nyt navn til affaldsfællesskabet.
 • Det sammenlagte affaldsfællesskabs vedtægter tager udgangspunkt i Reno-Nords eksisterende vedtægter, da de er et godt udgangspunkt for at realisere et fællesskab med plads til høj grad af tilpasning til de enkelte ejerkommuners ønsker til, hvilke ordninger der kompetenceoverdrages til fællesskabet.
 • Med vedtægterne laves en a la carte-model, så kommunerne hver især kan deltage i de dele af samarbejdet, de finder relevant. For de ydelser, hvor det er muligt, kan kommunerne fastsætte eget serviceniveau.

Materiale
Der er udarbejdet en række dokumenter, der tilsammen udgør materialet, som ligger til grund for en sammenlægning af de to affaldsfællesskaber.

Det samlede materiale består af følgende dokumenter:

 • Ejerstrategi
 • Vedtægter, inkl. bilag
 • Sammenlægningsaftale
 • Forretningsorden
 • Hovedkonklusioner fra den juridiske og økonomiske gennemgang
 • Notat om økonomiske forhold i et nyt fællesskab mellem Reno-Nord og AVV
 • Notat om sammenlægning

Ejerstrategi
Der er udarbejdet en midlertidig ejerstrategi for det sammenlagte affaldsfællesskab. Visionen er, at det sammenlagte affaldsfællesskab skal være førende på fremtidens marked for ressourceudnyttelse og affaldshåndtering, og driften skal være kendetegnet ved effektivitet, partnerskaber og grøn omstilling. Ejerstrategien er udtryk for ejerkommunernes forventninger til affaldsfællesskabets fokus i de første år efter sammenlægningen. Det vil således blive en opgave at revurdere ejerstrategien med henblik på at formulere en langsigtet strategi for affaldsfællesskabet.

Vedtægter

Bestyrelsessammensætning
Bestyrelsen for det sammenlagte affaldsfællesskab vil bestå af 17 medlemmer fordelt på følgende måde:

 • Brønderslev Kommune 2 medlemmer
 • Hjørring Kommune 3 medlemmer
 • Jammerbugt Kommune 2 medlemmer
 • Mariagerfjord Kommune 2 medlemmer
 • Rebild Kommune 2 medlemmer
 • Aalborg Kommune 6 medlemmer

Der udpeges en formand og to næstformænd for bestyrelsen. Som i det eksisterende Reno-Nord vælges formanden blandt bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Aalborg Kommune. Næstformændene udpeges blandt bestyrelsesmedlemmerne fra de øvrige interessenter.

Herudover oprettes der et Formandskab bestående af formanden og de 2 næstformænd for bestyrelsen.

Formandskabet vil fungere som forretningsudvalg og vil kunne træffe beslutninger efter bemyndigelse fra den samlede bestyrelse og inden for fællesskabets vedtagne budget.

Ejerandele
Interessenternes ejerandele opgøres på grundlag af indbyggertallet korrigeret for sommerhuse.

Interessenternes ejerandele i det sammenlagte affaldsfællesskab fremgår af nedenstående:

 • Brønderslev Kommune 9,38 %
 • Hjørring Kommune 18,00 %
 • Jammerbugt Kommune 9,74 %
 • Mariagerfjord Kommune 9,34 %
 • Rebild Kommune 6,07 %
 • Aalborg Kommune 47,48 %

Opgørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i indbyggertal den 1. januar 2020. Efter vedtægterne beregnes den rigtige fordeling med udgangspunkt i indbyggertal mv. pr. 1. januar 2022.

A la carte-model

I vedtægterne er der frihed til at den enkelte kommune kan deltage i de dele af samarbejdet, som kommunen ønsker, f.eks. sorteringsopgaver, drift af genbrugspladser mv. Vedtægterne giver således mulighed for fleksibilitet, så hver kommune kan indgå aftale med affaldsfællesskabet om at levere og forme det serviceniveau for håndtering af de kompetenceoverførte opgaver, som den enkelte kommune ønsker.

Alle ordninger er beskrevet i bilag til vedtægterne. Eksisterende og nye interessenter kan vælge, hvilke opgaver den enkelte kommune ønsker at kompetenceoverføre til fællesskabet og/eller tilbagekalde. Den interne fordeling af hæftelsen sikrer, at kommunerne alene hæfter for de ordninger, som kommunen deltager i. Udtræden af interessentskabet eller tilbagekaldelse af kompetenceoverførte opgaver kan som udgangspunkt ske med 1 års varsel til den 1. januar, dog skal eventuel lånoptagelse eller andre forpligtelser, som interessenten i de indbyrdes forhold hæfter for, være afviklet forinden. Frem til den 1. januar 2026 gælder dog et varsel på 2 år for fuld udtræden af fællesskabet.

Rationalerne ved sammenlægningen opnås bedst, jo flere opgaver kommunerne overlader til fællesskabet, og jo mere ensartet opgaverne håndteres. Det er derfor ønsket, at der etableres flere fælles løsninger, end hvad der p.t. er overdraget til de to eksisterende affaldsfællesskaber.

Kørselsudligning
Den eksisterende kørselsudligning i Reno-Nords nuværende vedtægter fortsætter for de kommuner/geografiske områder, der er med i ordningen inden sammenlægningen. Udgangspunktet for kørselsudligning er, at kommunerne har samme udgift til at få behandlet et ton affald. Kørselsudligningen er baseret på transportafstand mellem affaldsenergianlægget i Aalborg og de befolkningsmæssige tyngdepunkter i kommunerne.

Der vil således ikke ske kørselsudligning for affald fra Hjørring og den del af Brønderslev Kommune, der ikke er med i kørselsudligningsordningen i dag. Dette er reguleret i vedlagte vedtægter.

Sammenlægningsaftale
Det fremgår af sammenlægningsaftalen, at det samlede fællesskab videreføres i den eksisterende retlige ramme for Reno-Nord for at begrænse de administrative omkostningerne forbundet med sammenlægningen. AVV opløses som led i sammenlægningen og de faste ejendomme, som AVV ejer i dag, sammen med AVV´s øvrige aktiver og passiver overdrages fra AVV til Reno-Nord.

Låneforhold
Lån optaget af AVV med garanti fra Hjørring og Brønderslev kommuner overføres til Reno-Nord, dog således at kun Hjørring og Brønderslev kommuner hæfter for lånene i det indbyrdes forhold mellem ejerne, jf. nærmere nedenfor. Hvis den tekniske gennemførelse af sammenlægningen kræver omlægning af lån el.lign. kan det kræve godkendelse af kommunalbestyrelsen. I så fald vil kommunalbestyrelsen modtage punkt til godkendelse.

Juridisk, økonomisk og teknisk vurdering

Der er foretaget en vurdering af AVV´s og Reno-Nords væsentligste juridiske og økonomiske forhold.

Den samlede vurdering har hovedsageligt været foretaget med henblik på at konstatere, om der er forhold i de to affaldsfællesskaber, der kan vanskeliggøre eller helt udelukke en sammenlægning. Endvidere har gennemgangen haft til formål at identificere eventuelle opmærksomhedspunkter, som enten de nuværende eller et fremtidigt fælles affaldsfællesskab skal fokusere på.

Det er vurderingen, at hverken den juridiske eller økonomiske vurdering af væsentlige forhold har afdækket forhold, der medfører, at en sammenlægning af AVV og Reno-Nord må frarådes. Der er endvidere ikke konstateret forhold, som bør indebære væsentlige økonomiske betænkeligheder for kommunerne, såfremt en sammenlægning gennemføres.

Der er ikke gennemført en teknisk gennemgang af anlæggene. Det er vurderingen at begge affaldsfællesskaber har gode og velfungerende anlæg, der er vedligeholdt tilfredsstillende. Der er indhentet erklæringer fra ledelsen i de to affaldsfællesskaber på, at anlæggene er velfungerende, og at de økonomiske vurderinger, der er lavet, efter ledelsens bedste vurdering er realistiske.

Økonomi
I vedtægterne for det sammenlagte affaldsfællesskab, er de økonomiske forudsætninger, at ingen af kommunerne i det indbyrdes forhold kommer til at miste den historiske opsparing og ingen kommer til at hæfte for økonomiske forpligtelser (herunder gæld), som man ikke selv har været med til at påføre de eksisterende fællesskaber i de ordninger, man har gjort brug af. Den historiske opsparing tilskrives hver enkelt kommunes kapitalkonto, som føres videre i det fremtidige fællesskab.

Konsekvensen af, at ingen ejerkommuner skal stilles ringere som følge af sammenlægningen er, at der på forbrændingsområdet gennemføres en indfasning, hvor kommunetaksten pr. ton harmoniseres over de kommende år. Dette betyder, at Reno-Nord-kommunerne kan fastholde den takstreduktion, der er sparet op til, mens AVV-kommunerne kan videreføre uændret takst. Med harmoniseringen udlignes forskellene i den historiske opsparing, som ejerkommunerne har i henholdsvis AVV og Reno-Nord. Ved liberalisering inden harmoniseringen er gennemført vil udligning af den historiske opsparing blive kapitaliseret via ejerandele. Endelig model for dette vil være en opgave for den kommende bestyrelse og med godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser.

Der er ikke regnet på størrelsen af de økonomiske synergier. Synergier vil komme fællesskabet til glæde, og alt andet lige, være med til at sikre, at uændrede opgaver kan løses til lavere omkostninger.

Hver enkelt kommune vil kunne fastsætte serviceniveauet for de enkelte kompetenceoverførte opgaver, og kommunerne betaler de hertil medgåede omkostninger i overensstemmelse med a la carte-modellen og hvile i sig selv princippet.

Ledelse af det sammenlagte affaldsfællesskab

Der er igangsat en proces for udvikling af fremtidens ledelsesforhold for det sammenlagte affaldsfællesskab. Der er i første omgang fokus på ledere på niveau 1 og 2.

Der vil være tale om en overgangsledelse, da det er den nye bestyrelse, der har ansvaret for at ansætte den daglige ledelse.

Medarbejderforhold
Alle medarbejderne i de to affaldsfællesskaber vil blive ansat i det fortsættende affaldsfællesskab. Den formelle overdragelse af medarbejderne i AVV vil være omfattet af Lov om virksomhedsoverdragelse.

Tidsplan
Implementering igangsættes, når der foreligger politisk godkendelse, senest den 1. november, herunder dialog med forsikringsselskaber, KommuneKredit og øvrige långivere, væsentlige kontraktparter om overdragelse af aftaler og aktiver.

Parallelt med forelæggelse af aftalegrundlaget til politisk godkendelse, er anmodning sendt til Ankestyrelsen om en godkendelse af opløsningen af AVV og ændringen af vedtægterne for Reno-Nord med forbehold for kommunernes godkendelse af indstillingen.

Sammenfatning

Såfremt Byrådet beslutter en sammenlægning af de to affaldsfællesskaber, anbefales det, at det sker under forudsætning af følgende:

 • at Det nye I/S Reno-Nord etableres efter godkendelse i Ankestyrelsen pr. 1. januar 2022, og
 • at Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S opløses pr. 31. december 2021 efter Ankestyrelsens godkendelse af det nye I/S Reno-Nord.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender

 • sammenlægning af Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S og I/S Reno-Nord og vedlagte ejerstrategi, vedtægter og sammenlægningsaftale, som fastsætter vilkårene for sammenlægningen, således at I/S Reno-Nord bliver det fortsættende fællesskab med fuld deltagelse af Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune, og
 • at Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S opløses, og at aktiver og passiver i Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S overdrages til det fortsættende fællesskab i overensstemmelse med Ankestyrelsens godkendelse af vilkårene, og
 • at administrationen bemyndiges til inden for rammerne af denne politiske beslutning at foretage de nødvendige skridt til at gennemføre sammenlægningen, herunder gennemføre justeringer, som måtte være nødvendige som følge af bemærkninger fra Ankestyrelsen.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. oktober 2021, pkt. 11:

Peter Stecher, Dennis Kvesel, Carsten Ullmann, Simon Aagaard og Hildo Rasmussen indstiller sagen til godkendelse.

Carsten Ullmann Andersen udtrykker bekymring for den forcerede hastighed, denne sammenlægning sker med samt for Brønderslev Kommunes indflydelse som lille kommune i et stort selskab.


Herudover udtrykkes bekymring for serviceforringelser eller prisstigninger for kommunens borgere - eksempelvis på genbrugspladsområdet, hvor der er stor forskel på serviceniveauer i de to selskaber.

Poul Erik Andreasen tager stilling på Byrådsmødet (efter orienteringsmødet på torsdag).

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Udsættes til efter temamøde.

Bilag

Til toppen


9. Administrationsgrundlag for grøn pulje


Resume

Sagsforløb: DIR/TM/ØK/BY

I forbindelse med ny energiaftale er der indgået aftale om en ny grøn pulje, som opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale til. Grøn pulje erstatter den tidligere grønne ordning. Midlerne i grøn pulje kan anvendes til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.

Kommunen får til ansvar at administrere puljen, og forvaltningen har udarbejdet forslag til administrationsgrundlag.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til administrationsgrundlag kan godkendes.

Sagsfremstilling

Den 29. juni 2018 vedtog Folketinget ny Energiaftale. Der blev i den forbindelse indgået aftale om at lave en ny pulje (grøn pulje), til erstatning for den grønne ordning som udløb 1. februar 2018. Ifølge § 3 i bekendtgørelsen om grøn pulje er det den kommune, hvor VE anlæggene opsættes, der skal administrere puljen.

Formålet med grøn pulje er at skabe kommunale incitamenter for en øget VE-udbygning samt sikre en bredere lokal forankring og opbakning. Puljen forpligter opstiller af VE anlæg til at indbetale til grøn pulje. Indbetaling skal ske, når VE anlægget er etableret og nettilsluttet som et engangsbeløb og ud fra en fast afregningsmodel baseret på anlæggets effekt. Grøn pulje omfatter vindmøller på land og vand, solcelleanlæg samt vandkraftværker.

Opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale et beløb til grøn pulje svarende til:

 • 125.000 kr. pr. MW for landvindmøller
 • 165.000 kr. pr. MW for havvindmøller
 • 40.000 kr. pr. MW for solcelleanlæg
 • 92.000 kr. pr. MW for vandkraftværker

Grøn pulje erstatter den tidligere grønne ordning, som udløb i 2018. Den tidligere grønne ordning har i perioden 2012-2017 givet i alt 6,7 mio. kr. til lokalforankrede projekter i Brønderslev Kommune.

Midler fra grøn pulje kan frit anvendes til kommunale tiltag og til mange forskellige formål, med det udgangspunkt at støtte projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalområdet generelt.

Det er kommunerne som administrerer midlerne i grøn pulje. Den kommune, hvor VE anlægget opstilles har til opgave at oprette en grøn pulje, fastsætte retningslinier for ansøgningsprocedure for tilskud samt indkalde til ansøgninger. Kommunen er i administration af midlerne underlagt almindelige offentligretlige regler for kommunal virksomhed.

Det Grønne Råd blev på møde den 2. februar 2021 orienteret om grøn pulje, og kom med input til kommunens videre arbejde med et administrationsgrundlag for puljen. Det Grønne Råd lagde blandt andet vægt på, at der ydes tilskud til projekter tæt på naboer til de arealer, hvor anlæggene opstilles, projekter der kan bidrage til en CO2 reduktion, projekter vedrørende grønne tiltag i kommunen, projekter der støtter de kommunale strategier/politikker. Det Grønne Råd bemærker endvidere, at det er vigtigt at det synliggøres, hvad midlerne bruges til.


Forvaltningen har udarbejdet forslag til et administrationsgrundlag, der beskriver de overordnede principper for grøn pulje i Brønderslev Kommune, herunder den politiske og administrative forankring, ansøgningsberettigede, prioritering af ansøgninger samt arbejdsgange.

Administrationsgrundlaget lægger op til, at midler i grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål til gavn for lokalsamfundet, herunder grønne tiltag, udvikling af by og land, rekreative, kulturelle- eller fritidsmæssige formål. Midlerne kan også anvendes til klimaforbedrende eller CO2 reducerende tiltag. Grøn pulje skal således understøtte Brønderslev Kommunes visioner og strategier og målsætningerne i mange af Brønderslev Kommunes politikker så som landdistriktspolitikken, erhvervs- og turismepolitikken, fritids- og idrætspolitikken, kulturpolitikken etc. I forbindelse med en ansøgningsrunde kan kommunen vælge at målrette en del af midlerne mod bestemte typer af projekter eller temaer eksempelvis bæredygtighed, bosætning, bevægelse etc.

For at sikre, at en vis andel af midlerne tilfalder det lokalområde, som ligger tættest på de opstillede vedvarende energianlæg kan Byrådet beslutte, at X % af midlerne forbeholdes projekter indenfor en radius af 4,5 km fra det vedvarende energianlæg, som midlerne stammer fra.

Alle kan søge om midler fra grøn pulje, så længe projekterne har et offentligt og alment formål. Søger man som enkeltperson, skal projektet have et almennyttigt formål. Brønderslev Kommune kan ansøge om midler fra grøn pulje, dog bemærkes, at såfremt midlerne bruges på kommunale anlægsinvesteringer, tæller det med i kommunens samlede ramme for anlægsinvesteringer. Bygninger og anlæg, der er privat ejet eller ejet af private virksomheder kan ikke opnå tilskud.

Ifølge retningslinierne for grøn pulje, skal kommunen i sin administration af puljen give adgang til, at puljen kan søges af personer, der bor i nabokommunerne, såfremt disse bor indenfor 6 gange møllehøjde eller indenfor 200 m fra solcelleanlæg. Der kan søges om hel eller delvis støtte til projekter, med et minimumsbudget på 50.000 kr.

Det foreslås at grøn pulje politisk forankres i Økonomiudvalget, som på baggrund af indstilling fra Direktionen og relevante fagudvalg behandler ansøgninger om tilskud fra grøn pulje.

Administrativt forankres grøn pulje i Fagforvaltningen for Teknik og Miljø. Det er muligt at afsætte 8 % af de indbetalte midler til administration af puljen, hvilket foreslås i administrationsgrundlaget. Det foreslås endvidere, at eventuelle uforbrugte midler kan overføres fra et budgetår til det næste.

Såfremt midlerne ikke er allokeret til projekter 3 år efter indbetaling skal kommunen overføre midlerne i grøn pulje til statskassen.

Brønderslev Kommune oplever stor interesse for etablering af VE anlæg, særligt solenergianlæg og forventer derfor, at der vil blive indbetalt betydelige midler til grøn pulje i de kommende år. Indtil videre er der igangsat planlægning for 3 større solenergi projekter (Hjallerup enge - Hjallerup, Pulsen – Voergaard Slot, Tagmarksvej – Brønderslev) for ca. 600 hektarer samlet. Der er endvidere en ansøgning om vindmøller ved Tuekær/Bolle Enge, der har været i fordebat. Etablering af solenergianlæg ved Pulsen er netop sendt i høring med udgangspunkt i en forventet effekt på 110.000 MW svarende til energi til ca. 25.000 husstande. Realiseres projektet forventes der en indbetaling til den grønne pulje på 4.400.000 kr.

Midlerne i grøn pulje uddeles løbende, når et nyt VE anlæg er klar til at blive taget i brug. Der lægges i administrationsgrundlaget op til, at der kan gennemføres 2 årlige ansøgningsrunder. De første midler i grøn pulje forventes tidligst at kunne uddeles i 2023, da indbetaling til grøn pulje først sker, når VE anlægget er nettilsluttet. Det anbefales, at administrationsgrundlaget evalueres efter første ansøgningsrunde, og eventuelt tilrettes baseret på erfaringer fra første ansøgningsrunde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet godkender forslag til administrationsgrundlag for grøn pulje
 • at Byrådet beslutter, om der forlods skal reserveres midler til projekter i nærheden af energianlæggene
 • at administrationsgrundlaget evalueres efter første ansøgningsrunde.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 7. september 2021, pkt. 8:

Anbefales.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 28. september 2021, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Bilaget tilrettes, så det tydeligere fremgår, at puljen forankres i Økonomiudvalget, som på baggrund af indstilling fra Direktionen og relevante fagudvalg behandler ansøgningerne om tilskud fra grøn pulje.

Det indstilles, at der afsættes op til 8 % til administration af ordningen.

Det indstilles, at 25 % af midlerne tilfalder lokalområdet til udmøntning inden for 2 år. Hvis midlerne ikke er brugt, tillægges de puljen til anden fordeling.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Det skal understreges, at alle kan ansøge til offentlige almennyttige formål.

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af forslag til lokalplan 32-T-27.01, 32-T-28.01, 32-T-29.01 solenergianlæg ved Hjallerup Enge samt tilhørende miljøvurdering


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 32-T-27.01, 32-T-28.01, 32-T-29.01 samt tilhørende miljøvurdering for et solenergianlæg Hjallerup Enge.

Lokalplanenerne giver mulighed for, at der inden for et areal på ca. 284 ha, beliggende sydøst for Hjallerup, kan opføres 3 solenergianlæg til produktion af strøm. Det samlede anlæg forventes at producere ca. 171.000 MWh årligt, svarende til elforbruget for ca. 47.000 husstande.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene samt forslag til miljøvurdering af planerne og projektet (VVM) kan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i juni 2019 at igangsætte planlægning for et solenergianlæg sydøst Hjallerup. Efter igangsætning af planlægning valgte ansøger at tilpasse projektarealet, hvorfor en fornyet fordebat fandt sted. I forbindelse med de 2 offentlige høringer modtog Brønderslev Kommune 10 bemærkninger.

Økonomiudvalget tog på møde den 26. august 2020 bemærkningerne til efterretning, og besluttede at arbejde videre med planlægning for solenergianlægget, herunder udarbejdelse af lokalplan.

Der er udarbejdet forslag til:

1. Lokalplan 32-T-27.01 Solenergianlæg ved Hjallerup Engvej

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et areal på ca. 154 ha, beliggende sydøst for Hjallerup, kan opføres et solcelleanlæg til produktion af strøm. Anlægget forventes at producere ca. 93.000 MWh årligt, svarende til elforbruget for ca. 25.000 husstande.

2. Lokalplan 32-T-28.01 Solenergianlæg ved Skagbrovej

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et areal på ca. 60 ha, beliggende sydvest for Try, kan opføres et solcelleanlæg til produktion af strøm. Anlægget forventes at producere ca. 36.000 MWh årligt, svarende til elforbruget for ca. 10.000 husstande.

3. Lokalplan 32-T-29.01 Solenergianlæg ved Gingsholmvej

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et areal på ca. 70 ha, beliggende syd for Try, kan opføres et solcelleanlæg til produktion af strøm. Anlægget forventes at producere ca. 42.000 MWh årligt, svarende til elforbruget for ca. 12.000 husstande.

4. Miljøvurdering af lokalplanerne (miljørapport)

Ovenstående lokalplaner er omfattet af miljøvurderingslovens krav om miljøvurderingspligt, da det i miljøscreeningen vurderes, at planerne kan have væsentlige virkninger på miljøet. Miljørapporten er en vurdering af påvirkningerne på miljøet, som planernes muligheder og realisering, kan medføre. Der er i rapporten vurderet på miljøemnerne boligmiljø, landskab, naturinteresser og refleksioner.

Den samlede vurdering i miljørapporten er, at planlægning for solcelleanlæg i Hjallerup Enge er i overensstemmelse med international, national og lokal planlægning. Miljøkonsekvenserne i anlægs- og nedtagningsfasen vil være kortvarige og lokale. Miljøkonsekvenserne i driftsfasen vil vare ca. 30 år, og de negative konsekvenser omfatter primært følgende:

 • Visuel påvirkning for de nærmeste naboer og på landskabet generelt ved mindre udsigt over åbner marker og udsigt til teknisk anlæg indtil randbeplantningen er vokset op og er blevet tæt.
 • Inddragelse af landbrugsjord.
 • Barriereeffekt for landbaserede dyr, som ikke kan gå igennem hegn.
 • Fortrængningseffekt for nogle fuglearter.

Anlæggets største miljøkonsekvens vurderes at være positiv i form af reduktion af forurenende og klimabelastende emissioner fra konventionelle kraftværker til gavn for mennesker og natur i bred forstand. Med anlæggets samlede størrelse kan der opnås en årlig strømproduktion på op til ca. 171.000 MWh/år svarende til strømforbruget i ca. 47.000 husstande.

5. Miljøvurdering af projektet (VVM / miljøkonsekvensrapport)

Forvaltningen traf den 25. juni 2019 afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningen er af en sådan karakter og omfang, at aktiviteten må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøkonsekvensrapporten offentliggøres på samme tid som forslag til lokalplanerne og tilhørende miljøvurdering.

Miljøkonsekvensrapporten er ansøgers miljøvurdering af det konkrete projekt. Der er forskel i detaljeringsgraden på kommunens miljøvurdering af plangrundlaget og ansøgers vurdering af det konkrete projekt, da projektet er mere afklaret i detaljen end plangrundlaget. I miljøkonsekvensrapporten belyses de væsentlige miljøkonsekvenser, som etablering af solcelleparken giver anledning til.

Forvaltningen bemærker, at miljøkonsekvensrapporten indeholder en vurdering af delområdet ved Kjellingbrovej. Delområdet var oprindeligt en del af ansøgningen og planlægningen. Delområdet er udtaget af planlægningen og er således ikke en del af kommuneplan 2021.

Den samlede vurdering i miljøkonsekvensrapporten er den samme som i miljørapporten. Der er dog for det konkrete projekt beskrevet en række afværgeforanstaltninger, for at mindske de væsentligste miljøpåvirkninger:

 • Randbeplantning etableres for at skjule anlægget og mindske den visuelle påvirkning.
 • Sammenhængende områder af bevoksning etableres bl.a. for dyrelivet og ekstra visuel afskærmning.
 • Invertere og transformere mv. placeres i størst mulig afstand fra nabobeboelser.
 • Anlæggets ydergrænse etableres 10 m fra beskyttede naturarealer af hensyn til flora og især fauna i tilgrænsende naturarealer.
 • Respektafstand til de nærmeste vandløb af hensyn til vandløbenes plante- og dyreliv.

De afværgeforanstaltninger, der via miljøkonsekvensrapporten er fundet grundlag for at indarbejde i projektet for yderligere at mindske de negative miljøkonsekvenser, er følgende:

 • Randbeplantning 5-rækket mod nærmeste naboer og større veje.
 • Min. 5 m afstand fra udvokset randbeplantning til kørebanekant på større veje.
 • Hegn hæves, så mindre dyr op til ræve/grævlinge uhindret kan færdes ud/ind af projektområdet.
 • Faunapassager/grønne korridorer til større dyr.

De 3 lokalplaner tillader, at der indenfor lokalplanområderne kan etableres solpaneler og dertilhørende tekniske installationer som invertere og transformere. Dette med en maks. højde på 3,2 m over terræn. Der udlægges for hvert lokalplanområde et byggefelt, hvor inden for der kan opstilles én koblingsstation, med en maks. højde på. 4,5 m, én transformerstation, med en maks. højde på 8 m og et max. areal på 80 m² samt én lynafleder med en maks. højde på 20 m. Solenergipanelerne kan opstilles enten som fastmonterende paneler eller med trackermekanisme, der følger solens bane. Lokalplanen stiller dog vilkår om, at solenergipanelerne skal være ens i udseende, højde og monteres med samme hældning.

Endvidere stiller lokalplanen krav om, at solenergianlægget omkranses af levende hegn, så anlægget visuelt afskærmes, dels fra naboer og dels fra offentlig tilgængelige steder. Langs områder med afgrænsning i nærhed til boliger, skal der mindst etableres et 5-rækket beplantningsbælte. Langs områder med afgrænsning uden boliger, skal der mindst etableres et 3-rækket beplantningsbælte. Beplantningsbælterne skal bestå af hjemmehørende arter og etableres i overensstemmelse med en beplantningsplan, der fremgår af lokalplanen. Det er en betingelse for ibrugtagning, at alle beplantningsbælter er etableret. Jf. kommuneplanens retningslinier skal beplantningsbæltet være fuldt opvokset inden 5 år.

Eksisterende levende hegn, med nord-sydgående retning, inden for lokalplanområdet skal bevares, således at den eksisterende markstruktur bibeholdes. Dette for at indpasse anlægget i forhold til områdets eksisterende landskabselementer og bryde et forholdsmæssigt stort anlæg ned i mindre strukturer, der ikke dominerer landskabet i væsentlig grad. De levende hegn skal, sammen med enkelte beskyttede naturområder, danne en faunapassage gennem området, der sikrer vildtets muligheder for at passere området. Endvidere sikrer lokalplanen, at der holdes en respektafstand til beskyttede naturområder på mindst 10 m.

Af forsikrings- og sikkerhedsmæssige årsager tillader lokalplanerne, at solenergianlæggene hegnes med et op til 2,5 meter højt hegn. Hegn skal placeres mellem beplantningsbælter og solenergianlæg, således at beplantningsbælter sikre dyrenes muligheder for at finde føde og søge skjul samt at hegn ikke er synlige i landskabet. Hegn skal endvidere hæves mindst 20 cm fra terræn for at tillade dyr op til en størrelse af ræv og grævling at passere frit ind og ud af området.

Lokalplanerne stiller betingelse om, at bygherre lader tinglyse en deklaration på arealerne om, at ejerne af anlægget skal fjerne anlæggene senest et år efter at driften af det enkelte anlæg ophører.

Forhold til Kommuneplan 2021

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 32-T-27, 32-T-28 og 32-T-29 der udlægger arealet til tekniske anlæg i form af solenergianlæg og vindmøller. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammeudlægget og kommuneplanens retningslinjer generelt.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender at forslag til lokalplan 32-T-27.01, 32-T-28.01 og 32-T-29.01 samt tilhørende miljøvurderinger for et solenergianlæg ved Hjallerup Enge sendes i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. oktober 2021, pkt. 3:

Det indstilles, at planforslagene sendes i 8 ugers offentlig høring.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Igangsætning af planlægning for nyt boligområde sydøst for Bøgevangen, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om at igangsætte planlægning for et ca. 5,7 ha stort område syd for Bøgevangen i Dronninglund til åben-lav boligbebyggelse. Området ligger i landzone og er ikke udlagt til boliger. Der har tidligere været ansøgt om igangsætning af planlægning for området, men senest blev det besluttet ikke at medtage området som et nyt arealudlæg i Kommuneplan 2021.

Området er omfattet af en række natur- og landskabsudpegninger samt beskyttelseslinjer. For at kunne udlægge området til nye boliger i Dronninglund, vil der skulle udtages eksisterende arealudlæg af kommuneplanen. Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning for et nyt åben-lav boligområde.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning af et nyt åben-lav boligområde syd for Bøgevangen i Dronninglund. Området omfatter et ca. 5,7 ha stort område i landzone, der i dag anvendes til landbrugsdrift. Området ligger i den vestlige udkant af Dronninglund udenfor byranden, som er veldefineret og afgrænset af skoven. Ansøger ønsker at skabe et attraktivt boligområde, som ligger ugeneret og omgivet af natur.

Byrådet besluttede den 26. juni 2019, at der skulle afholdes en fordebat for projektet med et borgermøde i fordebatperioden. Efterfølgende skulle der tages politisk stilling til hvorvidt planlægningen skulle fortsætte. Fordebat blev ikke afholdt grundet manglende materiale fra ansøger. Efterfølgende blev området medtaget som forslag til nye arealudlæg til byudvikling i forbindelse med Kommuneplan 2021. Det blev politisk besluttet ikke at udlægge området i Kommuneplan 2021.

Projektet omfatter et forslag til udstykning af ca. 31 parcelhusgrunde, som skal vejbetjenes fra Bøgevangen. Det skal undersøges nærmere, hvorvidt det vil være nødvendigt at indrette trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Bøgevangen, som er en kommunalvej, eventuelt en hævet flade i krydset på Bøgevangen. Ifølge illustrationsplanen skal der etableres vej over matr.nr. 1af Dronninglund Hgd., Dronninglund, der ejes af Dronninglund Borgerforening.

Ansøgningen

Ansøgningen omfatter et område på ca. 5,7 ha, som ønskes udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Den fremsendte illustrationsplan giver mulighed for 31 parcelhuse. Desuden indeholder planen veje, stier, grønne områder og regnvandsbassiner. For at sikre en økologisk forbindelse gennem området foreslår ansøger, at der etableres en grøn korridor i den sydlige ende af området samt at eksisterende fredskov i den nordlige del af området fastholdes som sko/rekreativt område. For at sikre en bedst mulig tilpasning til landskabet udlægges eksisterende fredskov til rekreativt område samt at der etableres beplantningsbælter omkring store dele af området. Den afskærmende beplantning skal desuden begrænse indsynet fra de omkringliggende områder.

Byudvikling

Arealet er beliggende i landzone og er ikke omfattet af en kommuneplanramme eller en lokalplan. Arealet udgør en del af natur- og landskabskvaliteterne i Dronninglund, og ligger uden for de områder, hvor byudviklingen i øvrigt foregår tæt på skole- og idrætsfaciliteter.

Kommuneplanen indeholder rammer for rummelighed til byudvikling. Dette for at sikre, at det samlede arealudlæg til byudvikling står i rimeligt forhold til det areal, der forventes udnyttet til byudvikling over en 12-årig periode, jf. planlovens § 11a, stk. 7. I Kommuneplan 2021 er der en samlet rummelighed for Dronninglund på 29,6 ha, hvoraf de 24 ha er udlagt til boligformål og 5,6 ha til erhvervsformål. I kommuneplanperioden fra 2021- 2033 forventes der et arealbehov for nye boliger i Dronninglund på ca. 18 ha. Da den nuværende rummelighed overstiger bruttobehovet for arealer til byudvikling, kan der kun udlægges nye arealer ved at omfordele allerede udlagte arealer til byvækst, jf. planlovens § 11a, stk. 6. Det vil sige, at der skal udtages arealer af kommuneplanen af omtrent samme størrelse som det areal, der ønskes udlagt. Såfremt arealerne som udtages, er lokalplanlagt, kan kommunen blive erstatningspligtig over for ejeren af arealet.

Hvis planlægningen igangsættes, anbefales det at kommuneplanrammer 02-B-15 og 02-E-04 udtages af Kommuneplan 2021, da der ikke er lokalplanlagt for disse. Kommuneplanramme 02-B-15 - Boligområde, Søndervangsvej har en restrummelighed på 3 ha og kommuneplanramme 02-E-04 - Erhvervsområde, Ørsøvej har en restrummelighed på 1,2 ha.

Hensyn til natur og landskab

Området er i kommuneplanens retningslinjer udpeget som særlig værdifuldt landskab, del af økologisk forbindelse, potentielt naturområde og støjbelastet areal i landzonen. Det er desuden omfattet af en skovbyggelinje.

Udpegningen som særligt værdifuldt landskab knytter sig til området omkring Dronninglund Skovlandskab, og dermed indkørslen til Dronninglund by. Udpegningen skal så vidt muligt friholdes for formål, der kan skæmme landskabet. Byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlige hensyn til landskabet. Større og sammenhængende byggeri, herunder et boligområde, skal så vidt muligt undgås.

Området er udpeget som en del af en økologisk forbindelse. Området indeholder vandløb, skov, sø og mose, hvorfor det er relevant at undersøge i hvilken grad disse områder vil blive påvirket af en ændret anvendelse. Skoven og vandløbene fungerer som ledelinjer gennem landskabet for blandt andet flagermus og odder (Bilag 4-arter).

Med udpegningen som potentielt naturområde må udviklingen i området ikke forringe et mangfoldigt og varieret dyre og planteliv.

Området er beliggende indenfor støjkonsekvenszonen omkring Lunderbjerg Motocross Bane. Arealer indenfor konsekvenszonen kan være berørt af støj, der ligger over de vejledende grænseværdier for støjfølsom anvendelse, herunder boliger. Indledende undersøgelse tyder på at støjgrænsen kan overholdes indenfor området, men det vil kræve en konkret beregning at vurdere dette.

Området er omfattet af skovbyggelinjer, hvor indenfor der ikke må bebygges. Etabling af et nyt boligområde vil kræve en dispensation fra skovbyggelinjen.

Der løber et rørlagt vandløb gennem området, som der skal tages hensyn til i forbindelse med eventuel planlægning for området.

Fra det nordøstlige hjørne og hele vejen langs områdets afgrænsning mod vest forløber en del af "Grevens sti", der er en offentlig rekreativ sti, som forbinder byen med Dronninglund Slot. I forbindelse med en eventuel planlægning for området bør der tages hensyn til forløbet og oplevelsesværdien af denne.

Hvis planlægningen igangsættes nu, skal det undersøges, om det er muligt at udlægge området til boligformål på trods for de ovenfor beskrevne natur- og landskabsinteresser.

Fagforvaltningens vurdering

Med udgangspunkt i områdets beliggenhed indenfor en række udpegninger og væk fra den øvrige byudvikling vurderer fagforvaltningen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at igangsætte planlægningen for området. De mange udfordringer ved projektet, i forhold til områdets natur- og landskabsværdier, gør at det er usikkert om projektet kan gennemføres. Der er ikke behov for flere arealudlæg til byudvikling i Dronninglund. Byudvikling i området vil påvirke den karakteristiske afgrænsning af Dronninglund ved Dronninglund Slot, som er kendetegnet for ankomsten til byen.

I det omfang Økonomiudvalget sætter planlægning i gang skal der i den kommende planlægning arbejdes målrettet på at sikre en bedst mulig indpasning af projektet i landskabet samt begrænse påvirkningen af eksisterende skovområder. Desuden skal der arbejdes på at sikre at spredningskorridorer for planter og dyr ikke påvirkes væsentligt negativt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes planlægning for et nyt åben-lav boligområde.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 28. september 2021, pkt. 4:

Det indstilles, at planlægningen igangsættes. Endelig beslutning om fortsættelse af planlægningen træffes efter fordebatten.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lene Hansen er imod igangsættelse.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Status på venskabsby samarbejde.

Beslutning
 • Status på byggesagsbehandlingstider
 • Evt. uoverensstemmelse mellem kortudsnit i kommuneplan og forslag til lokalplan for Kærbyvej undersøges.

Taget til efterretning

Til toppen


13. Lukket punkt: Fastsættelse af grundpriser


Beslutning

Prisen fastsættes til 399,- kr. pr. kvm. + tilslutningsbidrag.

Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


15. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 13. oktober 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer