Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Integrationsrådet - Dagsorden

Dato: 21. november 2018
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Til toppen


3. Høring af Fritids- og Idrætspolitik


Resume

Sagsforløb:LDR/IR/FR/ÆR/HAR

Fritids- og Idrætspolitikken er nu klar til høring.

Landdistriktsrådet, Integrationsrådet, Frivilligrådet, Ældrerådet og Handicaprådet skal tage stilling til høringssvar indenfor deres respektive områder.

Integrationsrådet anmodes om høringssvar inden den 14. december 2018.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætspolitikken er nu klar til høring. I høringsrunden er politikken i såvel Idrætssamvirket, Spejdersamvirket og Aftenskolesamrådet Landdistriktsrådet, Integrationsrådet, Frivilligrådet, Ældrerådet og Handicaprådet.

Fritids- og Idrætspolitikken skal favne hele fritids- og idrætslivet i Brønderslev Kommune. Dermed favner politikken bredt over de mange fritidstilbud, der findes i såvel organiserede foreninger, som i de uorganiserede miljøer. Det gør, at politikken dækker over en meget bred målgruppe lige fra de yngste til de ældste gymnaster, spejdere eller parkourudøvere. Politikken afspejler således, at fritids- og idrætslivet kan være en værdifuld del af livet – hele livet og for alle borgere. Fritids- og Idrætspolitikken skal således favne et stort fællesskab, hvor der er brug for tydelige prioriteringer af de muligheder, der skal udvikles. Politikken skal sætte den overordnede retning for fritids- og idrætsområdet, og fortsætte udvikling og bevægelse på området.

Den skriftlige fremstilling af politikken er foregået på baggrund af de mange input fra stormøder og arbejdsmøder med de engagerede frivillige kræfter fra kommunens fritidsliv. Politikken er derfor blevet til i samspil med borgerne. Derudover har der været sparring og dialog med Samarbejdsudvalget undervejs, og via denne proces er politikken fremkommet. Når alle disse input er medtaget, har de to overordnede fokuspunkter været udvikling og bevægelse. Udvikling, fordi der er et fælles ønske om at udvikle rammerne på området, således der er nogle tidssvarende rammer, der er med til at skabe plads til udvikling. Derudover er der også et ønske om, at foreningerne og aktiviteter udvikler sig.

Under disse to fokusområder indeholder politikken også de 3 indsatsområder - Børn i bevægelse, Unge i bevægelse og Voksne i bevægelse.

Indsatsområderne fokuserer på bevægelse – bevægelse er ikke kun den fysiske bevægelse, det er i lige så høj grad den mentale bevægelse, ligesom det er bevægelse i form af fokus på udvikling af rammerne og forholdene for de respektive målgrupper.

Disse 5 områder skal samlet set fokusere på politikkens overordnede vision Brønderslev i Bevægelse. De 3 indsatsområder udfoldes med fokus på at skabe tydelighed omkring hvilke muligheder indsatsområdet skaber. Gennem de 3 indsatsområder skabes dermed en synlighed omkring, hvordan og hvorfor Brønderslev skal i bevægelse. Dette fokus er fremkommet gennem politikskabelsen, hvor det er blevet tydeliggjort, at Fritids- og Idrætslivet i Brønderslev Kommune skal være bedre til at skabe muligheder i fællesskab, være tydelige omkring rammer og vilkår og skabe større synlighed om aktiviteter og succeser.

Politikkens overordnede sigte er dermed udvikling og skabelsen af en fysisk, social og mental bevægelse, der får endnu flere til at få øjnene op for alle de gode oplevelser, aktiviteter og det fantastiske fællesskab som findes i Fritids- og Idrætslivet i Brønderslev Kommune.

Politikken vil årligt blive suppleret med en konkret handleplan, der skal tydeliggøre hvilke konkrete indsatser, der arbejdes med for at indfri politikkens visioner.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter sagen og tager stilling til høringssvar.

Personale

Ingen.

Bilag

Til toppen


4. Kontaktfamilier til flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR

Integrationsrådets formand Frede Hansen ønsker at Integrationsrådets medlemmer drøfter betydningen af, at flygtninge har en etnisk dansk kontaktfamilie.

Integrationsrådets medlemmer opfordres til en drøftelse af temaet med kontaktfamilier.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets formand Frede Hansen har gennem sit arbejde med flygtninge erfaret, at det kan have stor betydning for integrationsindsatsen, at flygtningene får tilknyttet en dansk kontaktfamilie. Formanden opfordrer derfor til en vidensdeling i Integrationsrådet, hvor medlemmerne fortæller om deres erfaringer med og holdninger til at understøtte, at flygtninge får kontaktfamilier eller danske venner. I drøftelsen lægges der op til, hvorvidt Integrationsrådets medlemmer har gode ideer til, hvorledes netværk mellem flygtninge og etniske danskere kan etableres.

Frede Hansen har blandt andet gennem Flygtningevenner fået midler til at afholde et "Spis-sammen" arrangement med det formål, at flygtninge mødes med etniske danskere. Arrangementet afholdes i "Mælkebøtten" - Fælleshuset Niels Bohrs Plads den 4. december 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådets medlemmer drøfter kontaktfamiliers betydning for integrationsindsatsen.

Til toppen


5. Orientering om fællesmøde om Beskæftigelsesplan 2019


Resume

Sagsforløb: IR

Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan for 2019 er blevet drøftet på temamøde med deltagelse af Integrationsrådet. Formanden for Integrationsrådet orienterer om mødet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget havde den 14. november 2018 inviteret til temamøde om Beskæftigelsesplanen for 2019. Integrationsrådet, Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, Handicaprådet og LO Brønderslev/Dronninglund var inviteret til en drøftelse af Beskæftigelsesplanen for 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Til toppen


6. Opfølgning på beskæftigelsesplan, 3. kvartal 2018


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Jobcentrets og UngeCentrets strategier og mål for året, og tager afsat i de 5 ministermål på beskæftigelsesområdet samt et lokalt ungemål.

Fagforvaltningen har udarbejdet en opfølgning efter 3. kvartal 2018. Opfølgningen viser, at Brønderslev Kommune er godt med i forhold til at opnå målsætningerne i beskæftigelsesplanen for 2018.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning efter 3. kvartal af Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2018.

Resultatopfølgningen viser:

  • Et fald i det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse.
  • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer og virksomhedsbesøg.
  • Et faldende antal borgere på integrationsydelse og 43 % i selvforsørgelse.
  • Stort fald i antal kontanthjælpsmodtagere og flere vurderes som jobparate.
  • Stort fald i antal uddannelseshjælpsmodtagere.

I september 2018 er det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 3.865 fuldtidspersoner, hvilket er 198 fuldtidspersoner færre end i samme måned året før. Faldet ses primært på integrationsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Et velfungerende virksomhedssamarbejde

Job- og UngeCentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Efter 3. kvartal 2018 har Job- og UngeCentret gennemført 146 rekrutteringer til ordinære stillinger og besøgt 91 nye virksomheder/iværksættere.

Færre integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet

I september 2018 var antallet af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet på 91 fuldtidspersoner, hvilket er et fald på 46 fuldtidspersoner siden januar 2018.

I 2018 er fokus fortsat rettet mod de aktivitetsparate borgere, der har problemer ud over ledighed, og som skal løftes tættere på arbejdsmarkedet. I den forbindelse er der særligt fokus på småjobs.

Færre kontanthjælpsmodtagere

Antallet af borgere på kontanthjælp over 30 år er faldet fra 364 fuldtidspersoner i januar 2018 til 307 fuldtidspersoner i september 2018. Sammenholdt med de øvrige nordjyske kommuner ligger Brønderslev Kommune under regionsgennemsnittet i forhold til andel kontanthjælpsmodtagere i % af befolkningen.

Stort fald i antal unge på uddannelseshjælp

Der har været et stort fald i antallet af unge på uddannelseshjælp i 3. kvartal 2018. I september 2018 var der 173 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp, hvilket er 31 fuldtidspersoner færre end i samme periode året før. På området ligger Brønderslev Kommune også under regionsgennemsnittet i forhold til andel uddannelseshjælpsmodtagere i % af befolkningen.

Socialt bedrageri og fejludbetalinger

Brønderslev Kommunes kontrolenhed fik den 1. maj 2018 ansat yderligere en medarbejder. Kontrolenheden har i 2018 haft fokus på at fremme samarbejdet med Job- og UngeCentret omkring "den tidlige indsats". De økonomiske beregninger over Kontrolenhedens indsats udarbejdes én gang årligt og vil fremgå af årsopfølgningen.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Brønderslev Kommune på alle områder er godt på vej i forhold til at opnå målsætningerne i Beskæftigelsesplanen for 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering

Personale

Ingen.

Bilag

Til toppen


7. Status på proces for Bevæg dig for livet - visionsaftale


Resume

Sagsforløb: FK/BS/BE/SS/TM/ÆO/IR

Udvalg og råd orienteres om tids- og procesplan for "Bevæg dig for livet - Visionsaftale".

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune som Bevæg dig for livet Visionskommune.


DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles vision: Bevæg Dig For Livet.

Målsætningen for visionen er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Målsætningen betyder på landsplan, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i en forening.

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til at nå en fælles målsætning. Med udgangspunkt i den enkelte kommune arbejder Brønderslev Kommune i fællesskab med at gøre flere borgere idrætsaktive, gennem en række indsatser over for de målgrupper og de arenaer, som i dag er præget af inaktivitet.

Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen. Det kræver også, at der er en bred politisk og ledelsesmæssig opbakning bag aftalen. Det er et fælles initiativ fra DGI og DIF at indgå aftaler med et antal visionskommuner for at sætte fokus på at højne idrætsdeltagelsen for alle grupper i befolkningen. Udvalgte kommuner vil som visionskommuner indgå i et partnerskab med DGI og DIF om at indfri lokale målsætninger, der alle arbejder for at fremme bevægelse og sundhed hos borgerne.

Arbejdet med Bevæg dig for livet - visionsaftale i Brønderslev Kommune skal nu igangsættes. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med den kommunale enhed under DIF og DGI, udarbejdet en tids- og procesplan for visionsaftalen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalg og råd tager tids- og procesplanen til efterretning.

Personale

Ingen.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Orientering.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fastsættelse af mødedato for det første møde i Integrationsrådet i 2019.

Til toppen

Opdateret 14. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer