Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Integrationsrådet - Referat

Dato: 24. januar 2019
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Der er afbud fra Frede Hansen.

Beslutning

Frede Hansen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Frede Hansen var fraværende.

Til toppen


3. Fastlæggelse af møderække for 2019


Resume

Sagsforløb: IR

Ifølge Integrationsrådets forretningsorden skal rådet ved det første møde i kalenderåret fastsætte den ordinære møderække.

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen har stillet forslag til rådets møder i 2019.

Det anbefales, at Integrationsrådet drøfter formandens forslag og fastlægger en møderække.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen har foreslået følgende datoer:

09. april 2019 kl. 17.00

28. august 2019 kl. 17.00

26. november 2019 kl. 17.00

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådets medlemmer drøfter formandens forslag og fastlægger en mødeplan for 2019.

Beslutning

Integrationsrådets medlemmer stiller forslag om at finde en alternativ dato til den 26. november 2019.

Der er enighed om at fastholde de øvrige datoer.

Frede Hansen var fraværende.

Til toppen


4. Ændring af forretningsorden for Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen foreslår, at Forretningsorden ændres, således at rådets møder fastlægges ved Integrationsrådets sidste møde i kalenderåret.

Medlemmerne af Integrationsrådet skal tage stilling til formandens forslag og træffe beslutning om en eventuel ændring.

Sagsfremstilling

I Integrationsrådets Forretningsorden fremgår det af § 5, 2. pkt.: Den ordinære møderække fastsættes ved rådets første møde i et kalenderår. Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen forslår, at dette ændres til, Den ordinære møderække fastsættes ved rådets sidste møde i et kalenderår. Formanden peger på, at dette vil være mest hensigtsmæssige, idet Brønderslev Kommunes Byråd, udvalg samt øvrige råd og nævn fastlægger deres møder sidst på året og på baggrund heraf udarbejdes en mødekalender for samtlige udvalg, råd og nævn. Ved at fastlægge kalenderårets møder på det sidste møde, vil Integrationsrådets møder blive lagt ind i den samlede kalender ved årets udgang.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådets medlemmer drøfter formandens forslag og træffer beslutning om en eventuel ændring af Forretningsordenens § 5, 2. pkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Integrationsrådets medlemmer stiller forslag om at ændre § 5, 2. pkt. i Forretningsordenen som beskrevet i sagsfremstillingen.

Frede Hansen var fraværende.

Til toppen


5. Status på projekt om målrettet beskæftigelsesindsats for flygtninge


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Brønderslev Kommune deltager sammen med 16 andre kommuner i et projekt, som har til formål at styrke den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet. Projektet hedder "I mål med integration" og varetages af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Projektet blev bevilget i juli 2016 og varer til juli 2019.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Leder af integration og Ydelse Annie B. Frandsen giver en status på projektet på Integrationsrådsmødet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget i Brønderslev Kommune vedtog i august 2015 en ny strategi for beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Strategien gik ud på, at fokus i højere grad skulle rettes mod det lokale arbejdsmarked, og tilgangen til borgerne skulle være mere jobrettet.

I 2015 var antallet af flygtninge i kommunen begyndt at stige, og med afsæt i strategien om at styrke den virksomhedsrettede indsats, indgik Jobcentret en aftale med ISS som anden aktør om at varetage virksomhedsindsatsen for de jobparate borgere. AOF fortsatte med at varetage beskæftigelsesindsatsen for de aktivitetsparate borgere. Jobcentrets virksomhedskonsulenter har varetaget indsatsen for en mindre andel af integrationsborgerne, fx i de tilfælde hvor et forløb hos ISS ikke førte til de ønskede resultater.

Pr. 1. januar 2019 hjemtager kommunen den virksomhedsvendte indsats for de jobparate integrationsborgere, og ISS' opgave udfases. Dette blev besluttet på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 16. maj 2018. Antallet af nye flygtninge er faldet markant siden starten af 2017, og der ses ikke samme behov for eksterne leverandører på området.

Sideløbende med den beskæftigelsesrettede indsats deltager borgerne, som er omfattet af integrationsprogrammet, i danskuddannelse. Som et led i det skærpede jobfokus på området, besluttede Beskæftigelsesudvalget i juni 2016, at danskuddannelsen skal udgøre 2 dage mod tidligere 3 dage i ugen i integrationsprogrammet. De øvrige 3 dage i ugen deltager borgerne i et beskæftigelsesrettet tilbud. Integrationsafdelingen tilstræber der ud over i hvert tilfælde at etablere virksomhedsrettede tilbud på fuld tid, således at borgeren i øget grad nærmer sig vilkårene i et ordinært job. Ved fuldtidspraktik foregår danskundervisning om aftenen.

Projekt "I mål med integration"

I 2016 fik Jobcentret tilsagn om deltagelse i det nationale projekt ”I mål med integration”, som har til formål at styrke beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Det betyder, at en af Jobcentrets virksomhedskonsulenter i dag er tilknyttet integrationsområdet som projektleder, og samarbejdet mellem Jobcentrets virksomhedsservice og integrationsafdelingen er herigennem blevet styrket. Projektet varer til juli 2019.

Målet med projektet er, at flere integrationsborgere kommer i job og uddannelse. Målet skal nås ved hjælp af:

  • Etablering et tættere og mere forpligtende samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommunes arbejdskraftopland
  • Implementering en mere jobrettet tilgang i sagsbehandlingen på integrationsområdet

Rambøll udfører en ekstern evaluering af projektet. Seneste evaluering viser en markant positiv udvikling i Brønderslev Kommunes indsats og resultater fra 4. kvartal 2016 til 2. kvartal 2018. Rambøll anvender effekt-tal, som indløber med en vis forsinkelse. Seneste status er derfor fra 2. kvartal 2018.

I 4. kvartal 2016 var 241 fuldtidspersoner på integrationsydelse og omfattet af integrationsprogrammet i Brønderslev Kommune. I 2. kvartal 2018 var antallet faldet til 129 fuldtidspersoner.

43 % af borgerne på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet kom i 2. kvartal 2018 i job eller uddannelse i løbet af deres 3 første år i Brønderslev Kommune, hvilket er højere end landsgennemsnittet.

Andel af borgerne på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet, som er:

Brønderslev Kommune

Hele landet

4. kvartal 2016

2. kvartal 2018

4. kvartal 2016

2. kvartal 2018

- Kommet i job og uddannelse

9 %

43 %

11 %

38 %

- Jobparate

48 %

64 %

51 %

72 %

- I virksomhedsrettet tilbud

26 %

58 %

39 %

50 %

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 9. januar 2019, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget opfordrer til at fortælle de gode historier på Facebook o.l.offentlige medier.

Beslutning

Til orientering.

Frede Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Tilsyn med danskuddannelser for voksne udlændinge


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet tilsynsrapport om AOF Vendsyssels varetagelse af opgaven med danskuddannelser til voksne udlændinge i Brønderslev Kommune.

Tilsynet vurderer, at AOF leverer tilfredsstillende rammer, indhold og kvalitet i danskuddannelsestilbuddet.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Det følger af bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at kommunerne skal føre tilsyn med udbyderne af danskuddannelse. Formålet med tilsynet er at sikre, at danskuddannelserne gennemføres efter gældende love og regler og lever op til bekendtgørelsens kvalitetskrav.

Hvert andet år skal kommunerne indsende en tilsynsrapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Fagforvaltningen for Beskæftigelse har inden fristen den 1. december 2018 udarbejdet og indsendt en tilsynsrapport for årene 2017-2018. Rapporten har været forelagt kommunens udbyder af danskuddannelser - AOF Vendsyssel - til kommentering forud for indsendelse til SIRI.

Opgaven med danskuddannelser til voksne udlændinge var i efteråret 2017 i udbud i Brønderslev Kommune. AOF genvandt opgaven i en 3-årig periode fra den 1. januar 2018 på baggrund af det pris- og kvalitetsmæssigt mest fordelagtige tilbud blandt tilbudsgiverne.

Tilsynet med danskuddannelserne omfatter både et administrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn. Den overordnede vurdering er, at AOF's varetagelse af opgaven fungerer tilfredsstillende på alle tre parametre.

Et særligt fokuspunkt i tilsynet har været på det beskæftigelsesrettede fokus i danskuddannelserne, som lovmæssigt og lokalpolitisk blev skærpet den 1. juli 2016. AOF vurderes i høj grad at leve op til målene om en beskæftigelsesrettet danskundervisning. Indhold og temaer i undervisningen har fokus på beskæftigelse og arbejdsmarkedet. Derudover inddrages lokale virksomheder og kursisternes virksomhedserfaringer i undervisningen.

Der er i tilsynet fundet et opmærksomhedspunkt, som omhandler kursisternes fravær fra undervisningen, som er en problematik, der genfindes på landsplan. Tilsynet vurderer, at AOF gør et stort arbejde i forhold til at nedbringe fraværet, og der er et godt samarbejde herom mellem AOF og kommunen i forhold til de enkelte borgere. Det indebærer fx, at AOF indberetter fravær til kommunen rettidigt, således at kommunen kan sanktionere, når det er påkrævet. Resultatet afspejler imidlertid ikke indsatsen. I første kvartal 2018 var fraværsprocenten hos AOF på 38 %. Til sammenligning var den 36,4 % på landsplan. En udfordring i forhold til vurdering af fraværsprocenterne er, at der ikke skelnes mellem lovligt og ikke-lovligt fravær. En del af fraværet er således lovligt begrundet - fx i forbindelse virksomhedspraktik. AOF og kommunen vil fastholde fokus på håndtering af fravær og fortsat følge tæt op på den enkelte kursists fravær.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 9. januar 2019, pkt. 8:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Integrationsrådet stiller forslag om, at "fraværet" nuanceres i forbindelse med udarbejdelse af næste tilsynsrapport.

Frede Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Stafet for livet arrangement


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen er blevet kontaktet af arrangøren af "Stafet for Livet", som foreslår, at der deltager et multietnisk hold i forbindelse med afvikling af arrangementet i 2019.

Integrationsrådet opfordres til at drøfte forslaget.

Sagsfremstilling

"Stafet for Livet" er et arrangement gennem foreningen Kræftens Bekæmpelse. Man deltager som hold af 10-15 personer og løber eller går i 18-24 timer over 1 døgn. Holdene skal som minimum have én deltager på banen i hele det døgn, stafetten varer. Formålet er at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og støtte tilpatienter og pårørende. Deltagerbetalingen er 100 kr. pr. person og derudover er det holdets opgave at skaffe sponsorer m.m. både før og under stafetten. Tanken bag arrangementet er, at kræften aldrig sover, at kræftpatienter kæmper med kræften hele døgnet, og at kampen mod kræften aldrig stopper.

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen oplyser, at hvis man melder sig ind i "Flygtningevenner i Brønderslev Kommune", som er den lokale afdeling af Dansk Flygtningehjælp, så får man sin deltagelse betalt. Dog er der et max. beløb på 1.700 kr., hvilket begrænser antallet af deltagere, hvor deltagergebyret kan betales af "Flygtningevenner i Brønderslev Kommune".

Formanden foreslår, at rådets medlemmer drøfter, om de kan være med til dels at udbrede ideen med et multietnisk hold og dels at hjælpe med at finde deltagere.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådets medlemmer drøfter forslaget.

Beslutning

Integrationsrådets medlemmer har drøftet henvendelsen og har ikke interesse i at være tovholder for oprettelse af et multietnisk hold.

Integrationsrådet opfordrer organisationen "Stafet for livet" til at opfordre de tilmeldte hold til selv at inddrage borgere med anden etnisk baggrund på holdene.

Frede Hansen var fraværende.

Til toppen


8. Udtagelse af personer til grundlisten


Resume

Sagsforløb: IR

Orientering om den kommende udtagelse af personer til grundlisten.

Sagsfremstilling

Grundlisteudvalget i Brønderslev Kommune opfordrer Ungerådet og Integrationsrådet til at udbrede kendskabet til den kommende udtagelse af personer til grundlisten, idet der er et ønske om at få så bred en sammensætning som muligt, både i forhold til køn, alder, etnisk baggrund m.m.

Grundlisteudvalget i Brønderslev Kommune skal inden den 1. april 2019 udtage 121 personer til grundlisten.

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med juridisk uddannede dommere.

Det er helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf. De såkaldte lægdommere har samme indflydelse som de juridiske dommere og bliver udtaget for fire år ad gangen.

Grundlisteudvalget vælger et antal borgere, som er egnede til at fungere som lægdommere. Man kan for eksempel ikke være lægdommer, hvis man er advokat, fængselsbetjent eller politimand, eller hvisman er straffet for alvorlige lovovertrædelser. Man kan ikke blive lægdommer, hvis man fylder 80 år inden forde kommende fire år.

Landsretterne trækker lod blandt de personer, der er optaget på kommunernes grundlister. Det er et borgerligt ombud at være lægdommer, og det vil sige, at man er forpligtet til at møde op, hvis man bliver udtaget som lægdommer. En lægdommer bliver indkaldt i ca. fire sager om året.

Interesserede kan via kommunens hjemmeside ansøge om at blive udtaget til grundlisten.

http://www.bronderslev.dk/Selvbetjening/Politik/AnsoegOmOptagelsePaaGrundlisten.aspx

Sidste frist for at ansøge er den 31. januar 2019.

Fremsendes til orientering i Integrationsrådet med opfordring til at udbrede kendskabet til den kommende udtagelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til orientering.

Frede Hansen og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


9. Forlængelse af bydelsmødre-projekt


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Bydelsmødre er et 2-årigt projekt, som støttes af Brønderslev Kommune. Projektet består af en gruppe kvinder - bydelsmødre - som frivilligt støtter primært etniske minoritetskvinder, der lever isoleret i Brønderslev Kommune.

Projektet har nu varet 2 år, og bydelsmødrene vurderes at være kommet langt i deres arbejde. For at komme i mål med at etablere en forening, så bydelsmødre-gruppen kan fortsætte af egen drift, foreslås det at forlænge projektet yderligere et år.

Integrationsrådet skal tage stilling til, om Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal anbefales at forlænge projektet et år.

Sagsfremstilling

Efter forslag fra Integrationsrådet vedtog Beskæftigelsesudvalget i februar 2017 at iværksætte et 2-årigt bydelsmødre-projekt i Brønderslev Kommune.

Bydelsmødre er en gruppe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som frivilligt opsøger og støtter socialt isolerede kvinder primært med etnisk minoritetsbaggrund i lokalsamfundet. Målet med indsatsen er at fremme de socialt isolerede kvinders såvel som bydelsmødrenes ressourcer og støtte dem i at være aktive medborgere, herunder øge deres muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet.

På landsplan er der ca. 40 igangværende bydelsmødre-projekter. Bydelsmødrene klædes på til opgaven gennem en grunduddannelse, som Landsorganisationen for Bydelsmødre har udviklet.

I Brønderslev Kommune startede bydelsmødre-projektet i marts 2017. En familiekonsulent fra integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune fungerer som koordinator for projektet en dag om ugen. Derudover er der nedsat en ressourcegruppe og en følgegruppe.

Gennem projektet har 8 kvinder taget uddannelsen som bydelsmor, og de fungerer nu som bydelsmødre i Brønderslev Kommune. Bydelsmødrene har i løbet af projektperioden haft ca. 50 kontakter til kvinder i målgruppen for projektet og dannet en kvindecafé, som afholder månedlige møder.

Det er målet, at bydelsmødre-gruppen etablerer sig som en frivillig forening, og den lønnede koordinators opgave derefter udfases og overgår til en organisatorisk frivillig. Bydelsmødre-gruppen har ikke nået dette indenfor projektperioden men vurderes at være godt på vej.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at bydelsmødre-projektet forlænges med et år frem til den 1. marts 2020. Samtidig foreslås det, at der afsættes midler til uddannelse af yderligere 10 bydelsmødre for at sikre stabilitet og dynamik i gruppen, da en gruppe på 8 frivillige bydelsmødre har vist sig at være sårbar alene på grund af antallet. Koordinators tidsforbrug i projektet forventes at udgøre 10 tim er om ugen i et år.

Brønderslev Kommune har støttet bydelsmødre-projektet med i alt 45.000 kr. de første 2 år, som det fremgår af skemaet nedenfor.

Første år

Andet år

Løn til koordinator 1 dag om ugen i 2 år

Finansieres indenfor rammen

Finansieres indenfor rammen

10 grunduddannelseskurser

23.000

Finansieres på driftsloftet for

integrationsområdet

0

Finansieres på driftsloftet for

integrationsområdet

Aktiviteter og arrangementer

12.000

10.000

I alt

35.000

10.000

Forlængelse af projektet med et år og uddannelse af yderligere 10 bydelsmødre vurderes at udgøre samme udgift, som i projektets første år - dvs. 35.000 kr.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet anbefaler, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forlænger bydelsmødre-projektet med et år frem til den 1. marts 2020.

Økonomi

Uddannelse og aktiviteter finansieres på driftsloftet for integrationsområdet.

Beslutning

Integrationsrådet anbefaler, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forlænger Bydelsmødre-projektet med 1 år.

Frede Hansen og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ny lovgivning på udlændingeområdet


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Der er i forbindelse med vedtagelse af Finansloven 2019 sket stramninger på Udlændingeområdet. Formanden for Integrationsområdet foreslår, at Integrationsrådet arrangerer et orienteringsmøde for flygtninge og indvandrere om de nye regler på området.

Integrationsrådets medlemmer skal drøfte, hvorvidt rådet vil være vært for arrangementet.

Sagsfremstilling

Regeringen har vedtaget stramninger på udlændingeområdet, som har betydning for flygtninge og indvandrere. Der er stramninger i forhold til opholdsgrundlaget, hvor opholdstilladelserne bliver udstedt med henblik på midlertidigt ophold. Opholdskravet i forhold til at modtage uddannelses-eller kontanthjælp er ændret, således at man skal have været i Danmark i 9 ud af 10 år, og man skal have haft 2½ års ordinær beskæftigelse.

Opholdstilladelser kan inddrages, hvis det vurderes, at beskyttelsesbehovet ikke længere er til stede. Der skal i kommunernes vejledning være et større fokus på repatriering. Kommunerne er ikke længere forpligtet til at finde permanente boliger til de flygtninge, der boligplaceres i kommunerne. Integrationsydelsen ændres til "selvforsørgelses- og hjemrejseydelse" for flygtninge og "overgangsydelse" for indvandrere. Der sker nedsættelse af ydelsen.

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen foreslår, at der arrangeres et orienteringsmøde, hvor flygtninge og indvandrere får mulighed for at blive orienteret om de nye regler. Frede Hansen har mulighed for at tage kontakt til Dansk Flygtningehjælp med henblik på at få en konsulent til at stå for oplæg om lovændringerne. Frede Hansen foreslår, at Integrationsrådet står for arrangementet i forhold til de praktiske forhold samt til afholdelse af udgiften til oplægsholder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet medlemmer drøfter formandens forslag og træffer beslutning i sagen.

Beslutning

Integrationsrådets medlemmer støtter op om formandens forslag.

Frede Hansen og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet til orientering.

Frede Hansen og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fastsættelse af mødedato for det første møde i Integrationsrådet i 2019.

Beslutning

Bjarne Axelsen opfordrer medlemmerne i Integrationsrådet til at sige til og bede om hjælp, hvis der er noget i dagsordenen, man ikke forstår.

Medlemmerne kan bruge gruppen på Messenger til at spørge andre fra rådet.

Frede Hansen og Martin Bech var fraværende.

Til toppen

Opdateret 29. januar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer