Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Integrationsrådet - Referat

Dato: 27. august 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Bjarne Axelsen, Emilly L. K. Pedersen, Abeer Abo Kalefh, Abdulaziz M. Ali og Martin Bech, Salah-Eldin El-Awad var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Bjarne Axelsen, Emilly L. K. Pedersen, Abeer Abo Kalefh, Abdulaziz M. Ali og Martin Bech, Salah-Eldin El-Awad var fraværende.

Til toppen


3. Afsluttende status på bydelsmødre-projekt


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Brønderslev Kommune har i en 3-årig periode støttet et bydelsmødre-projekt, som har været iværksat på baggrund af et forslag fra Integrationsrådet.

Projektet sluttede ultimo februar 2020, og bydelsmødrenes arbejde med at opsøge og støtte isolerede kvinder med primært etnisk minoritetsbaggrund i lokalsamfundet fortsætter i regi af en frivillig forening, som blev etableret i sidste del af projektperioden.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget vedtog i februar 2017 efter forslag fra Integrationsrådet om at iværksætte et bydelsmødre-projekt i Brønderslev Kommune. Projektet sluttede i februar 2020. Bydelsmødrene etablerede i august 2019 en frivillig forening, hvorigennem indsatsen og aktiviteterne nu fortsætter.

Bydelsmødre er en gruppe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der frivilligt opsøger og støtter socialt isolerede kvinder med primært etnisk minoritetsbaggrund i lokalsamfundet. Målet med indsatsen er at fremme de isolerede kvinders såvel som bydelsmødrenes ressourcer og støtte dem i at være aktive medborgere, herunder øge deres muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet.

På landsplan er der ca. 40 bydelsmødre-grupper. Bydelsmødrene klædes på til opgaven gennem en grunduddannelse, som landsorganisationen har udviklet.

I Brønderslev Kommune har 17 kvinder taget uddannelsen som bydelsmor i løbet af projektperioden. Bydelsmødrene har i perioden fra januar 2019 til maj 2020 haft kontakt til 116 kvinder. De emner, som kvinderne drøfter med bydelsmødrene, omhandler hovedsageligt arbejde, familieliv og sundhed. Bydelsmødrene afholder derudover en række arrangementer. Foruden en kvindecafé, foredrag og sociale arrangementer som fx julehygge har bydelsmødrene i det kommende år besluttet at arbejde med:

  • Træning/dans i Mælkebøtten
  • Krea-værksted (male, sy, strikke o.l.)
  • Deltagelse i Stafet for Livet
  • Mad og kultur
  • Bagedag
  • International café

En medarbejder fra Integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune har fungeret som koordinator for projektet en dag om ugen. Ved projektafslutning ultimo februar 2020 stoppede koordinatoren, og en organisatorisk frivillig med forankring i Mælkebøtten under den boligsociale helhedsplan i Brønderslev Kommune støtter nu gruppen.

Brønderslev Kommune har støttet bydels-projektet økonomisk med 80.000 kr. over den 3-årige projektperioden foruden den lønnede koordinator en dag om ugen, som var finansieret indenfor rammen. Mælkebøtten støtter i dag bydelsmødre-foreningen med et mindre beløb. Foreningen vil fremadrettet søge finansiering fra den frivillige § 18-pulje.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Integrationsrådet anerkender den store indsats bydelsmødre har stået for i Brønderslev.

Bjarne Axelsen, Emilly L. K. Pedersen, Abeer Abo Kalefh, Abdulaziz M. Ali og Martin Bech, Salah-Eldin El-Awad var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Information til flygtninge om COVID19


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Formanden for Integrationsrådet har anmodet om en orientering om, hvilken indsats der er gjort i Brønderslev Kommune for at orientere borgere med anden etnisk baggrund om Covid-19.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I Danmark er borgere med anden etnisk baggrund end dansk overrepræsenteret blandt personer, der er smittet med Covid-19. Det spiller imidlertid også ind, hvor i Danmark man bor. Kommunernes Landsforening har den 2. juni 2020 anbefalet, at der sker en målrettet formidling af, hvorledes man forebygger smitte til familier, der ikke forstår tilstrækkeligt dansk til at kunne følge med i anbefalinger og oplysninger i de danske medier. Kommunernes Landsforening peger på, at kommunerne kan bidrage til at forebygge smittespredning blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk gennem informationsindsatser og samarbejde med boligorganisationer, civilsamfund og etniske foreninger.

Fra Jobcentrets side har der siden nedlukningen af Danmark i marts 2020 været fokus på at sende relevant informationsmateriale til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Dette er sket gennem direkte informationsmateriale til de borgere, som Jobcentret er i kontakt med. Desuden er der sendt materiale om Covid-19 til Integrationsrådet, det boligsociale projekt - Mælkebøtten samt Sprogskolen. Formålet har været at få bredt information ud til borgere, som ikke er i direkte kontakt med Jobcentret. Informationsmaterialet til borgerne har været oversat til deres eget sprog.

Af rapport fra Statens Serum Institut opdateret den 17. august 2020 fremgår, at der har været 59 smittede i Brønderslev Kommune i alt, og at der de seneste 7 dage har været ét nyt smittetilfælde. Der fremgår ikke noget om etnicitet.

Af en ældre rapport fra Statens Serum Institut fra 7. maj 2020 fremgik det, at der i Nordjylland var et højere antal af smittede blandt borgere med dansk herkomst end blandt borgere med ikke vestlig herkomst. I alle andre regioner sås, at andelen af smittede med ikke vestlig herkomst lå højere end andelen af borgere med dansk herkomst.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Integrationsrådet foreslår at punktet sættes på dagsordenen til næste møde, så der kan udarbejdes en liste over mulige grupper, som kan inddrages i forhold til, at udbrede information om Covid-19 eller andre alvorlige situationer.

Bjarne Axelsen, Emilly L. K. Pedersen, Abeer Abo Kalefh, Abdulaziz M. Ali og Martin Bech, Salah-Eldin El-Awad var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Bekæmpelse og forebyggelse af ensomhed blandt ældre borgere - Invitation


Resume

Sagsforløb: IR

Integrationsrådet er inviteret til at deltage i projekt om ensomhed blandt kommunens ældre borgere. Integrationsrådet skal forholde sig til, hvorvidt et af rådets medlemmer ønsker at deltage i projektet, der etableres som støtte til arbejdet med ensomhed blandt kommunens ældre borgere.

Integrationsrådet bedes drøfte invitationen og evt. udpege et medlem, der ønsker at deltage i projektet.

Sagsfremstilling

Det er politisk besluttet, at Brønderslev Kommune i 2020 skal have et fornyet fokus på ensomhed blandt kommunens ældre borgere, da ensomhed har en negativ betydning for den generelle trivsel, livskvalitet og helbred. Kommunen har indgået et samarbejde med GRIB, som er en konsulentvirksomhed, der afholder workshops, foredrag m.m. om ensomhed. Der skal afholdes 2 workshops i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund i efteråret 2020, med deltagelse af alle med interesse og faglighed omkring problematikken ensomhed. På de 2 workshops er målet at få ideer til, hvordan kommunen kan afhjælpe ensomhed.

Der bliver nedsat en gruppe, som skal bidrage med rådgivning og anbefalinger til, hvilke ideer der skal præsenteres i et idekatalog. Dette idekatalog skal efterfølgende drøftes i de politiske udvalg, som får til opgave at vælge ideer og udpege de personer, der skal få ideerne omsat til handling.

Der bliver afholdt et møde mandag den 26. oktober 2020 kl. 13.00, som det udpegede medlem skal deltage i. Derudover er der et ønske om, at medlemmet også deltager i 2 workshops den 1. og 8. oktober 2020.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter invitationen og udpeger et medlem, der ønsker at deltage i ovenstående gruppe.

Beslutning

Bodil Thomsen ønsker at deltage som repræsentant for Integrationsrådet.

Bjarne Axelsen, Emilly L. K. Pedersen, Abeer Abo Kalefh, Abdulaziz M. Ali og Martin Bech, Salah-Eldin El-Awad var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Fordeling af flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Udlændingestyrelsen har meddelt, at Brønderslev Kommune kan forvente at modtage 10 flygtninge i 2021.

Sagen fremsendes til orientering

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen sender hvert år besked til Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunekontaktrådene (KKR) med oplysninger om, hvor mange flygtninge, der skal fordeles i de enkelte regioner.

Udlændingestyrelsen meddelte den 29. april 2020, at landstallet for 2021 er på 600 flygtninge. Heraf skal 81 flygtninge fordeles blandt de nordjyske kommuner. Udlændingestyrelsen udsender en matematisk fordelingsmodel, som KKR efterfølgende drøfter.

I møde den 19. juni 2020 har KKR besluttet, at kommunerne følger Udlændingestyrelsens fordelingsmodel - dog således, at Frederikshavn Kommune modtager den ene flygtning, der skulle have været boligplaceret i Læsø Kommune. Fordelingen på de enkelte kommuner er:

Kommune

Antal flygtninge

Brønderslev

10

Frederikshavn

3

Hjørring

7

Jammerbugt

5

Læsø

0

Mariagerfjord

7

Morsø

8

Rebild

5

Thisted

13

Vesthimmerland

9

Aalborg

14

Samlet

81

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye har meddelt, at Danmark i 2020 vil modtage 200 kvoteflygtninge fra flygtningelejre i Rwanda. Der er endnu ikke ankommet kvoteflygtninge fra Rwanda til Brønderslev Kommune. Udlændingestyrelsen har i brev af 29. september 2019 meddelt af kvoteflygtninge ikke tæller med i den andel af flygtninge, som kommunen skal modtage i 2020. Brønderslev Kommune skal i 2020 modtage 7 flygtninge og har til dato fået henvist 1 flygtning af den andel.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bjarne Axelsen, Emilly L. K. Pedersen, Abeer Abo Kalefh, Abdulaziz M. Ali og Martin Bech, Salah-Eldin El-Awad var fraværende.

Til toppen


7. Actioncard ved mistanke om æresrelaterede konflikter og radikalisering


Resume

Sagsforløb: IR

I Brønderslev Kommune er der udarbejdet actioncards til vejledning af ansatte i kommunen, der får mistanke om æresrelaterede konflikter eller radikalisering.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Den 11. oktober 2016 offentliggjorde den daværende regering en ny national handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. Et af punkterne i handlingsplanen er, at de lokale forebyggelsesindsatser skal styrkes. Det skal bl.a. ske ved, at flere kommuner udarbejder lokale strategier og beredskaber for håndteringen af bekymringer fra lokale fagpersoner.

I 2014 blev vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier offentliggjort. Vejledningen indeholder nu et kapitel om servicelovens anvendelse ved æresrelaterede konflikter samt opmærksomhedspunkter i sager omhandlende æresrelaterede konflikter.

Brønderslev Kommune har gennem flere år arbejdet med lokale forebyggelsesindsatser, og der har været udarbejdet actioncards i samarbejde med politiet.

Med input fra Nordjyllands Politi blev repræsentanter fra Børne- og Familieafdelingen, Skolegades Skole, Ungecentret og Jobcentret enige om at udarbejde 2 nye actionscards, som kan støtte ansatte i Brønderslev Kommune i forhold til, hvorledes man forholder sig, hvis der opstår mistanke om æresrelaterede konflikter eller radikalisering.

De 2 actionscards blev udvidet med vejledninger, som kan støtte den ansatte til at få indsigt i, hvilke tegn der kan være på æresrelaterede konflikter og radikalisering. Derudover en trinvis information om, hvem den ansatte kan kontakte i tilfælde af, at der opstår mistanke eller viden om æresrelaterede konflikter eller radikalisering.

Viden om de 2 actioncards skal formidles til frontpersonalet i Brønderslev Kommune. De vil desuden blive uploaded på 365 Brønderslev Kommune og hjemmeside.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bjarne Axelsen, Emilly L. K. Pedersen, Abeer Abo Kalefh, Abdulaziz M. Ali og Martin Bech, Salah-Eldin El-Awad var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Formanden orienterede om repræsentantskabsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter. Bodil Thomsen deltager i mødet.

Dansk Flygtningehjælp har arrangeret følgende:

  • 14/9-2020 fra 17:00-19:00: Familie, køn og ligestilling
  • 7/10-2020 fra 17:00-19:00: Eritrea
  • 2/11-2020 fra 17:00-19:00: Min flugt til Danmark

Integrationsrådet har arrangeret et oplæg med forfatter Sofie Jama den 24/9-2020 kl. 19:00 på Brønderslev Bibliotek. Pris 50 kr.

Bjarne Axelsen, Emilly L. K. Pedersen, Abeer Abo Kalefh, Abdulaziz M. Ali og Martin Bech, Salah-Eldin El-Awad var fraværende.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Bjarne Axelsen, Emilly L. K. Pedersen, Abeer Abo Kalefh, Abdulaziz M. Ali og Martin Bech, Salah-Eldin El-Awad var fraværende.

Til toppen

Opdateret 2. september 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer