Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Integrationsrådet - Referat

Dato: 17. maj 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Afbud fra

Henrik Lund. Supplenat Jes Jacob var forhindret i at møde op.

Emilly L. K. Pedersen og Abeer Abo Kalefh.

Fraværende uden afbud:

Martin Bech, Bodil Thomsen og Salah-Eldin El-Awad,

Suppleanter Simon N. Mukonkole og Thaer Saleh er indbudt, men ikke mødt op.

Abdulaziz M. Ali deltog under punkt 2 og 3.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden

Abdulaziz M. Ali deltog under punktet

Martin Bech, Abeer Abo Kalefh, Salah-Eldin El-Awad, Emilly L.K.Pedersen, Henrik Lund og Bodil Thomsen var fraværende.

Til toppen


3. Oplæg om Dansk som andetsprog


Resume

Sagsforløb: IR

Kasper Moes Drevsholt deltager på Integrationsrådets møde med et oplæg om andetsprogsundervisning.

Sagsfremstilling

Kasper Moes Drevsholt er lektor på pædagoguddannelsen på UCN. Han har gennem projekter og artikler beskrevet metoder til børns sproglige udvikling.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Kasper Moes Drevsholt gav et spændende oplæg, som Integrationsrådet tog til orientering.

Abdulaziz M. Ali deltog under punktet.

Martin Bech, Abeer Abo Kalefh, Salah-Eldin El-Awad, Emilly L.K.Pedersen, Henrik Lund og Bodil Thomsen var fraværende.

Til toppen


4. Høring om udmøntningen af ressourcer til Dansk som Andetsprog


Resume

Sagsforløb: IR

Integrationsrådet høres i udmøntning af midler til Dansk som Andetsprog efter Børne- og Skoleudvalgets beslutning om at nedlægge Modtage- og Videnscentret på Skolegades Skole og forslaget om at udmønte de resterende 600.000 kr. af budgettet fra Dansk som Andetsprog til et mobilt ”DSA ressourcecenter.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet er tidligere orienteret om, at Byrådet har besluttet at reducere budgettet til Dansk Som Andetsprog med 1,5 mio. kr.

1 mio. kr. reduceres som konsekvens af elevnedgang, og 0,5 mio. kr. er en besparelse.

På baggrund af drøftelser i Børne- og Skoleudvalget og efterfølgende høringsproces har udvalget i møde den 9. marts 2021 besluttet at fastholde den nuværende ressourcetildeling på 20.000 kr. pr. DSA-elev. Det betyder, at den nuværende serviceramme kan fastholdes. Samtidig er det besluttet, at Modtage- og Videnscentret på Skolegades Skole skal nedlægges. DSA-elever vil fremover blive indskrevet direkte i en almenklasse på den lokale distriktsskole.

Børne- og Skoleudvalgets beslutning frigiver en resterende ressource på 600.000 kr. på DSA-budgettet, som skal udmøntes på området. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i dialog med repræsentanter fra DSA-området udarbejdet et forslag til, hvordan midlerne kan udmøntes. Dette kan læses i vedhæftede høringsmateriale.

Beskrivelse af forslaget

Med nedlæggelsen af Modtage- og Videncentret skal nyankomne flersprogede elever fremover indskrives direkte i en almenklasse på en distriktsskole. Dette af hensyn til de nyankomne elevers integration og inklusion og fordi sprogstimulering børnene imellem i en almindelig klasse har positiv betydning for den nyankomnes tilegnelse af det danske sprog.

Det er ikke tilstrækkeligt og ej heller i overensstemmelse med reglerne for undervisningen i dansk som andetsprog, hvis eleverne modtager alle undervisningstimer i almenklassen, og sprogstøtten kun gives som en integreret del af undervisningen.

I forbindelse med ny organisering for modtagelse af flersprogede elever bliver det fremover skolelederen og almenlæreren, der får til opgave at modtage, afdække og vurdere elevens behov for sprogstøtte. Praksisfeltet udtrykker derfor behov for at kunne kalde på fagpersoner og vejledere fra DSA-området, der kan bistå skolerne med at opbygge kompetencer til at varetage en lovpligtig opgave, der tidligere var centralt placeret i kommunen. Der er behov for at udvikle kompetencer inden for andetsprogspædagogik og integration af familier med anden etnisk baggrund, således skolerne får en tydelig indgang til sparring og vejledning i, hvordan de kan vurdere og understøtte elevernes sproglige og faglige udvikling. Derudover er der behov for vejledning i forhold til at overholde reglerne om undervisning i dansk som andetsprog.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår at DSA puljen anvendes til opbygning af et mobilt ”DSA ressourcecenter” bestående af fleksible DSA fagpersoner og vejledere, der kan give praksisnær sparring samt rådgive, vejlede og supportere skolerne ved at ’rykke ud’ på skolerne efter behov.

Midlerne kan anvendes til at organisere for eksempel en medpraktikerfunktion i DSA og almenundervisningen og til at bistå skoleledere og medarbejdere i både almen og DSA-området i forhold til at modtage både nyankomne og øvrige flersprogede elever. Opgaverne kan være rettet mod at afdække elevernes sprog, ressourcer og sundhedstilstand, vurdere behov for sprogstøtte, modtagelse og etablering af samarbejde med forældre, tilrettelæggelse og organisering af DSA-undervisning med mere.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Integrationsrådet drøfter forslaget om udmøntningen af ressourcen til Dansk som Andetsprog og afgiver et høringssvar.

Beslutning

Integrationsrådet er ikke beslutningsdygtig og kan derfor ikke afgive høringssvar.

Martin Bech, Abdulaziz M. Ali, Abeer Abo Kalefh, Salah-Eldin El-Awad, Emilly L.K.Pedersen, Henrik Lund og Bodil Thomsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om permanent opholdstilladelse


Resume

Sagsforløb: IR

Orientering om reglerne for permanent opholdstilladelse.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets formand Frede Hansen har deltaget i et oplæg om permanent opholdstilladelse afholdt af juridisk konsulent ved Dansk Flygtningehjælp, Line Trappehave.

Oplægget omhandler en gennemgang af reglerne i udlændingeloven om permanent opholdstilladelse samt et overblik over de gældende krav og rammerne for dispensation og informationer om yderligere muligheder for rådgivning om permanent opholdstilladelse.

Frede Hansen vil gennemgå de væsentligste regler i forhold til at opnå permanent opholdstilladelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager orientering til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Integrationsrådet, 18. februar 2021, pkt. 8:

Punktet udsættes til næste møde i Integrationsrådet.

Fraværende:

Emilly Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Salah-Eldin El-Awad, Abeer Abo Kalefh og Bodil Thomsen

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde i Integrationsrådet.

Martin Bech, Abdulaziz M. Ali, Abeer Abo Kalefh, Salah-Eldin El-Awad, Emilly L.K.Pedersen, Henrik Lund og Bodil Thomsen var fraværende. .

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Integrationsrådet er ikke beslutningsdygtig.

Martin Bech, Abdulaziz M. Ali, Abeer Abo Kalefh, Salah-Eldin El-Awad, Emilly L.K.Pedersen, Henrik Lund og Bodil Thomsen var fraværende.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Integrationsrådet er ikke beslutningsdygtigt.

Martin Bech, Abdulaziz M. Ali, Abeer Abo Kalefh, Salah-Eldin El-Awad, Emilly L.K.Pedersen, Henrik Lund og Bodil Thomsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 26. maj 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer