Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 27. april 2021
Lokale: Virtuelt møde
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Peter Stecher, Lars Peter Petersen, Jonna Jacobsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Peter Stecher, Lars Peter Petersen, Jonna Jacobsen var fraværende.

Til toppen


3. Tilsyn med Socialpædagogisk Støtteteam


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Orientering om tilsyn med Socialpædagogisk Støtteteam.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pligt til at føre tilsyn med løsning af opgaver hos kommunens leverandører.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som Byrådet og Social- og Sundhedsudvalget inden for lovgivningens rammer har besluttet, skal gælde på området.

Brønderslev Kommune har pligt til at kontrollere, at borgerne får den støtte, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som Social- og Sundhedsudvalget har besluttet. I praksis er tilsynet gennemført i form af 1 anmeldt tilsynsbesøg. Tilsynet er udført af BDO efter aftale med Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Tilsynene er gennemført ud fra 5 fokusområder:

 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Aktiviteter og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Organisatoriske forhold

BDO har i forlængelse af tilsynsbesøget udarbejdet en rapport vedrørende leverandøren.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2021, pkt. 11:

Til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Peter Stecher, Lars Peter Petersen, Jonna Jacobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Årsrapport over Socialtilsyn Nords tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2020


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Årsrapport over tilsyn foretaget af Socialtilsyn Nord på Brønderslev Kommunes Handicap- og Psykiatriområde i 2020 fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord godkender, og fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i Nordjylland for at sikre, at borgerne får en indsats, som stemmer overens med tilbuddets formål efter lov om social service. Alle sociale tilbud skal have mindst ét tilsynsbesøg om året, der både kan være anmeldt eller uanmeldt.

Årsrapporten giver et samlet overblik over tilsynsrapporterne for tilbuddene på Brønderslev Kommunes Handicap- og Psykiatriområde, der er udarbejdet af Socialtilsyn Nord i 2020. Tilsynsrapporten for Socialpædagogisk Støtte og SKP indgår ikke i rapporten, da BDO er tilsynsførende på dette område.

Tilsynsordningerne for dagtilbud adskiller sig fra de andre tilsyn ved, at der gennemføres tilsyn hvert andet år. Dagtilbuddene Det Blå Hus og Springbrættet indgår således ikke i årsrapporten for 2020. Botilbuddet Hedelundsgade er lukket i 2020, men der er gennemført tilsyn på stedet inden det lukkede, hvorfor tilsynsrapporten fortsat fremgår af denne årsrapport.

Socialtilsyn Nord benytter en scoreskala fra 1-5 i deres vurderinger, hvor scoren 5 gives, når et tilbud i høj grad opfylder kravene. Denne scoreskala afspejles også i årsrapporten. Under hvert tema i rapporten fremgår et samlet overblik over tilsynets gennemsnitlige vurdering af tilbuddene i forhold til det pågældende tema, en beskrivelse af tilbuddenes høje og lave scorer samt særlige udviklingspunkter og opmærksomhedspunkter, som tilsynet har påpeget. Derudover fremgår løbende beskrivelser af, hvilke tiltag tilbuddene har iværksat for at imødekomme udviklingspunkterne.

Handicap- og Psykiatriområdet har generelt scoret højt i tilsynsrapporterne for 2020, hvilket betyder at tilbuddene generelt lever godt op til Socialtilsyn Nords krav.

Udvikling i tilsyn fra 2019 til 2020:

Det er anden gang, årsrapporten er udarbejdet og ved at sammenholde områdernes gennemsnitlige scorer fra 2020 med 2019 fremgår det, at handicapområdet scorer højere på 5 ud af 7 temaer. Scoren på de sidste 2 temaer bibeholdes på samme niveau. På psykiatriområdet scores der højere på 2 ud af 7 temaer i forhold i 2019. Scoren bibeholdes for 1 tema, mens der er et fald i scoren for de sidste 4 temaer. Scoren for temaet Uddannelse og beskæftigelse ligger under middel, mens scoren for de andre temaer ligger højt.

Oversigten over de gennemsnitlige scorer fra henholdsvis 2019 og 2020 fremgår af bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2021, pkt. 10:

Til efterretning.

Beslutning

Konsulent Anne Juul Stern deltog under punktet.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Peter Stecher, Lars Peter Petersen, Jonna Jacobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Årsberetning magtanvendelser 2020 Det specialiserede voksenområde og ældreområdet


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/SS/ÆO/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

Indberetninger 2020

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2020 indberettet 24 magtanvendelser.

På Ældreområdet er der i 2020 indberettet 540 magtanvendelser. Det bemærkes, at indberetningerne af magtanvendelser særligt omhandler brugen af blød sele, bl.a. vedrører 526 indberetninger brug af blød sele til 2 beboere i kørestol.

Nye regler 2020

Reglerne om magtanvendelse blev revideret i 2019 med ikrafttrædelse 1. januar 2020. Formålet har været at sikre tydeligere regler om magtanvendelse. De reviderede regler skal give personalet bedre muligheder for at drage omsorg for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne samt nedsætte risikoen for omsorgssvigt og beskytte borgeren mod unødige indgreb i selvbestemmelsesretten.

Revisionen af magtanvendelsesreglerne og andre indgreb i selvbestemmelsesretten har blandt andet betydet, at magtanvendelsesreglerne er blevet opdelt i regler, der gælder henholdsvis hele målgruppen (mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, samt arbejdet med borgerne på Ældreområdet) og regler, der gælder dele af målgruppen. Desuden hører tryghedsskabende velfærdsteknologi for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne som en konsekvens af demens eller lignende, fysisk guidning og husorden ikke længere under magtindgreb.

Områdernes arbejde 2020

Med indførelsen af de nye regler på magtanvendelsesområdet gældende fra 1. januar 2020 blev der iværksat undervisning på de 3 områder. Deltagerne på undervisningsseancerne var både ledere og medarbejdere fra såvel kommunale som private udbydere. COVID-19 situationen har medført, at undervisningen på nogle afdelinger er udsat.

Områderne har dagligt fokus på forebyggelse af magtanvendelser, og emnet er løbende på dagsordenen på personalemøderne. Magtanvendelser bliver behandlet på personalemøderne med henblik på læring og videndeling.

Borger mod borger registreringer

I Brønderslev Kommune er det vedtaget, at der, udover registrering af magtanvendelse, skal ske en central registrering af tilfælde af hændelser, hvor en borger har været verbalt eller fysisk udadreagerende mod en anden borger (ikke lovpligtigt). Borger mod borger registreringer er således ikke magtanvendelser. Af opgørelsen for borger mod borger hændelserne i 2020 fremgår det, at der var 305 tilfælde på det specialiserede voksenområde, samt 63 tilfælde på ældreområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Konsulent Anne Juul Stern deltog under punktet.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Peter Stecher, Lars Peter Petersen, Jonna Jacobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Tilgængelighed


Resume

Sagsforløb: HAR

Orientering om henvendelse fra borger omkring tilgængelighed på kommunale skoler og daginstitutioner.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har modtaget en henvendelse fra en borger omkring tilgængelighed på kommunale skoler og daginstitutioner for borgere, der grundet sygdom, har et bevægelseshandicap. Særligt bemærkes det, at der mangler handicapparkeringspladser på skoler og daginstitutioner i Brønderslev by

Fagforvaltningen for Plan og Byg, Trafik og Veje har udarbejdet et svar på henvendelsen. Svarskrivelsen er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Handicaprådet drøfter fagforvaltningens svar og stiller sig ikke tilfredse med svaret. Handicaprådet finder, at der bør være adgang til skoler mv. for borgere med fysiske handicap.

Handicaprådet anbefaler, at sagen drøftes i relevante udvalg. Sagen sendes videre til udvalget for Teknik og Miljø.

John Erik tager sagen med videre til kommende møde i Færdselssikkerhedsrådet.

Peter Stecher, Lars Peter Petersen, Jonna Jacobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Årsrapport Brønderslev Rusmiddelcenter 2020


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet årsrapport for Brønderslev Rusmiddelcenter 2020.

Af årsrapporten fremgår opgørelser over visiteringer, salg af pladser og de forskellige aspekter af behandlingerne i Brønderslev Rusmiddelcenter for 2020.

Årsrapporten fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet årsrapport for Brønderslev Rusmiddelcenter 2020.

Af årsrapporten fremgår opgørelser over visiteringer, salg af pladser og de forskellige aspekter af behandlingerne i Brønderslev Rusmiddelcenter for 2020. Rapporten afsluttes med afsnit om COVID-19’s betydning for arbejdet i Rusmiddelcentret i 2020 og et afsnit om de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling.

Brønderslev Rusmiddelcenter tilbyder fire forskellige behandlingsmuligheder for borgere fra 18 år med et stof- eller alkoholmisbrug:

 • Forløb med individuelle samtaler
 • Forløb med terapeutiske samtaler
 • Pårørendeforløb
 • Forløb med urinprøvetagning

I 2019 blev Rusmiddelcentret godkendt til at give stofmisbrugsbehandling til en ny målgruppe, de 16-17- årige. I 2020 har der dog ikke været nogle borgere i behandling i denne målgruppe

Rusmiddelcentret tilbyder behandling med fysisk fremmøde i Brønderslev og Dronninglund samt over telefon og Microsoft Teams.

Fagforvaltningen har udarbejdet en statistik for misbrugsbehandling i 2020, der viser følgende tendenser:

Færre borgere i behandling, men stigning i det samlede salg

Der har været et fald på 17 % i antallet af borgere, som har modtaget behandling fra 2019 til 2020. Det samlede salg af pladser er dog samtidig steget med 16 %, svarende til 241.531 kr.

Der er flere forklaringer på, at indtjeningen ligger højere i 2020 på trods af færre forløb:

 • Rusmiddelcentret indgik i december 2019 en kapacitetsaftale med UngeCentret, hvori de har bundet sig til at købe ydelser for 300.000 kr. årligt hos Rusmiddelcentret. Ved afslutningen af 2020 havde UngeCentret ikke opkøbt alle de ydelser, som de havde bundet sig til i aftalen, hvorfor beløbet blev afregnet ved årets afslutning.
 • Rusmiddelcentret tilbyder fra 2020 terapiforløb, og disse forløb har en højere timepris end almindelig misbrugsbehandling.
 • Der kan også være eksempler på, at der i nogle forløb er visiteret flere timer end der var i 2019, samtidig er der ikke en fast længde på forløbene.

Udvikling i gennemførselsprocent

Sammenholdt med 2019 er der sket et fald i forløb, som er stoppet før tid og et fald i antal forløb, som fortsat er i gang. Antallet af gennemførte forløb ligger på samme niveau i 2020 som i 2019.

Behandlingsforløb som er stoppet før tid

I 2020 har der været 37 forløb (ud af 118 forløb), som blev afsluttet før tid. 10 af disse var på grund af udeblivelser. Rusmiddelcentret oplever, at de svageste borgere kan have svært ved at håndtere både beskæftigelse/uddannelse og behandling, hvorfor en del af dem udebliver fra behandlingen, når der er fremskridt. Dette kan betyde, at borgerne får behov for et behandlingsforløb igen senere.

Der har i 2020 været 14 borgere, som er udskrevet til et andet tilbud. Dette skyldes blandt andet, at der er borgere, som er visiteret til døgntilbud.

Geografisk fordeling

Den største andel af borgere, der modtager behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter, kommer fortsat fra Brønderslev.

Fordeling af køn og alder

Flere mænd end kvinder er i behandling for både stof- og alkoholmisbrug. Mænd udgør 88% af borgerne i behandling for stofmisbrug og 60 % af de borgere der er i behandling for alkoholmisbrug.

Størstedelen af borgerne i stofmisbrugsbehandling er under 30 år, mens størstedelen af borgerne i alkoholbehandling er over 30 år.

Nye tiltag

I 2020 introduceres terapiforløb og pårørendeforløb. Desuden er det nu også muligt at visitere borgere til urinprøvetagning, som den eneste ydelse ved Brønderslev Rusmiddelcenter, det vil sige uden, at der samtidig gives samtaler.

Benchmarking

Social- og Sundhedsudvalget drøftede sidste år muligheden for en tilføjelse i årsrapporten med et benchmarkingafsnit. Da 2020 data om misbrugsbehandling i landets kommuner først bliver tilgængelige på Danmarks Statistik pr. oktober 2021, er det ikke muligt at udarbejde et benchmarkingafsnit på nuværende tidspunkt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2021, pkt. 5:

Til efterretning.

Beslutning

Konsulent Anne Juul Stern deltog under punktet.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Peter Stecher, Lars Peter Petersen, Jonna Jacobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Tilgængelighed tandbehandling


Resume

Sagsforløb: HAR

Formanden for Handicaprådet har fået en henvendelse omkring tilgængelighed i forbindelse med tandbehandling.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet har modtaget en henvendelse fra en borger. Borger undrer sig over, at Brønderslev Kommune har indgået en prisaftale med en tandtekniker, hvor der ikke er tilgængelighed til klinikken for en kørestolsbruger.

I henhold til §14 a i Pensionsloven skal Kommunalbestyrelsen yde helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til ydelser, som regionsrådet yder tilskud til efter Sundhedslovens kapitel 15 og kapitel 42, jf. stk. 2. Tillæg til medicinudgifter beregnes i forhold til tilskudsprisen efter kapitel 42 i Sundhedsloven. Helbredstillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften.

Kommunen kan indgå prisaftaler med leverandører af tandproteser, briller og fodbehandling, og det er den aftalte pris, der lægges til grund for beregningen af helbredstillæg. Pensionisten kan frit vælge en anden leverandør end den eller de leverandører, kommunen har indgået prisaftale med. Har kommunen ikke indgået en prisaftale, beregnes helbredstillægget i forhold til den faktiske pris på den nødvendige udgift.

Brønderslev Kommune har gennem mange år indgået prisaftaler med en specifik tandtekniker. Klinikken er beliggende på 1. sal, og der er ikke optimale adgangsforhold for borgere i kørestol mv. Tandteknikeren tilbyder dog behandling i borgers eget hjem til gangbesværede og kørestolsbrugere uden ekstra betaling. Borgerne er ikke afskåret for tilskud, såfremt der ønskes en anden leverandør end den tandtekniker, der er indgået prisaftale med. Der kan frit vælges en anden leverandør, hvor tilskud ydes efter prisaftalen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Peter Stecher, Lars Peter Petersen, Jonna Jacobsen var fraværende.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Indbydelse til skolekonference. Handicaprådet takker for indbydelsen, og håber på at blive inviteret til det videre arbejde.

Borgerrådgiver – opgaven er i proces og ligger ved Kommunaldirektøren.

Adgangsforhold på banegården i Brønderslev.

Har Handicaprådet kendskab til, hvor der findes inspiration til handicaplegepladser?

Peter Stecher, Lars Peter Petersen, Jonna Jacobsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 28. april 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer