Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 4. marts 2019
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: FSR

Godkendelse af referat fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 27. november 2018.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referatet fra mødet den 27. november 2018.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Til toppen


3. Afvikling af trafik i.f.m. renovering af Slotsgade samt indretning af vejforløbet


Resume

Sagsforløb: FSR

Orientering om afvikling af trafik i forbindelse med renovering af Slotsgade samt indretning af vejforløb.

Kristian Hedver vil på mødet gennemgå planer for projekt om Slotsgade.

Sagen fremsendes til Færdselssikkerhedsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Orientering om afvikling af trafik i forbindelse med renovering af Slotsgade samt indretning af vejforløb.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kristian Hedver orienterede om projektet og processen.

Der blev drøftet æstetik i forhold til praksis i forbindelse med, om der skulle etableres en parkeringsplads mere på modsatte side af vejen ved bageren, i stedet for det projekterede bed.

Politiet pointerede, at hvis parkeringspladsen ikke bliver etableret, skal bilerne parkere på vejbanen, hvilket vil fungere som en chikane og give en naturlig hastighedsdæmpende effekt.

Hildo Rasmussen foreslår stadig, at der etableres en parkeringsplads.

Plan og Miljø undersøger den bedst mulige løsning i forhold til, om der skal etableres en parkeringsplads langs Slotsgade.

Under etableringen af projektet skal forretningerne orienteres i forhold til, hvilke dage der vil blive foretaget arbejde ud foran den respektive forretning.

Fodgængerfelterne skal opgraderes, så de lever op til de gældende regler. Plan og Miljø får afklaret detaljerne med Nordjyllands Politi.

Åbningsfesten for den nyrenoverede Slotsgade finder sted fredag den 30. august 2019.

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Ønske om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger for cyklister i rundkørsler


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig med ønske om, at der bliver set på trafiksikkerheden ved rundkørslen Bredgade/Hjørringvej/Jerslevvej/Ålborgvej i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig med ønske om, at der på baggrund af en dødsulykke bliver set på trafiksikkerheden for bløde trafikanter ved rundkørslen Bredgade/Hjørringvej/Jerslevvej/Ålborgvej i Brønderslev.

Borgeren påpeger, at det er en af de mest trafikerede rundkørsler i Brønderslev, og undrer sig over dens udformning, da cyklister skal færdes sammen med bilisterne på vejarealet.

Borgeren foreslår, at rundkørslen indrettes således, at cyklisterne kører i eget tracé rundt i rundkørslen, og får en ubetinget vigepligt for bilisterne ved tilkørslerne.

Rundkørslen er på baggrund af Vejdirektoratets årlige rapport over dødsulykker, blevet besigtiget på en vejtur, af Politiet, Vejdirektoratet og Brønderslev Kommune. Rundkørslen blev på turen gennemgået for eventuelle mangler og muligheder for forbedring af trafiksikkerheden.

Vurderingen fra besøget lyder, at rundkørslen i sin nuværende stand overholder lovkravene for trafiksikkerheden. Rundkørslen har ikke forhold, som er skyld i ulykken, og ses derfor ikke nødvendig at ændre. Rundkørslen er overskuelig med gode oversigtsforhold. Den har en fin beplantning i midten, som mindsker udsynet til bilisterne overfor.

På gennemgangen vurderes det, at der på længere sigt kan laves forbedringer, som vil tilgodese de bløde trafikanter endnu bedre. Der blev snakket om muligheden for at gøre kørebanen smallere for bilisterne, og trække cykelstien længere tilbage ved tilkørslerne. Det vurderes, at der kan være risiko for manglende plads til at lade cykelstien køre i eget tracé ved siden af rundkørslen.

Der har i perioden fra 2009 - 2018 været 3 politiregistrerede ulykker, hvor den ene var en vigepligtsulykke. De andre var henholdsvis en påkørsel bagfra og en soloulykke. Vigepligtsulykken var en personskadeulykke og ved de 2 andre skete der materiale skader.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at rundkørslen fastholdes i sit nuværende udseende, begrundet i rundkørslens stand, udformning og ulykkestallet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet konstaterede, at rundkørslen er lovligt etableret, og lever op til kravene i Vejreglerne og Vejafmærkningsbekendtgørelsen.

Carl Aage Christensen oplyste, at rundkørsler med en vejafmærket cykelsti ofte giver høje hastigheder for bilerne. Carl Aage Christensen foreslår, at cykelstier trækkes ud i sit eget tracé for derved at give cyklisterne ubetinget vigepligt ved tilkørselsvejene.

En løsningsmodel kunne være, at fjerne cykelstiafmærkningen, gøre manøvrearealet for lastbiler i midterøen større og afgrænse denne med en kantstenslysning på 3 cm. Herved blandes cyklister og biler i rundkørslen, hvilket vil sænke hastigheden og øge trafiksikkerheden.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at fagforvaltningen til næste møde undersøger mulighederne for en evt. renovering af rundkørslen, og beregner en overslagspris på dette.

Bilag

Til toppen


5. Evaluering af hastighedsnedsættelsen på Løkkenvej i Stenum


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående for høje hastigheder på Løkkenvej. Borgeren ønsker retablering af bump på Løkkenvej.

Teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

I foråret 2016 blev der i Stenum etableret en 2-1 vej, som følge af en henvendelse fra nogle borgere om for høj hastighed på Løkkenvej. Der har efterfølgende været henvendelser om at bilisterne stadig kører for stærkt.

Vejreglerne stiller krav til, at hastighedsgrænsen er maks. 50 km/t i tættere bebygget område. Vognbanen skal ligge mellem 3,0 og 3,5 meter. Kantbanen skal være minimum 0,9 meter inklusiv afstribning med en bred punkteret kantlinje.

Vejens udformning må ikke kræve etablering af midterlinjer, og der skal være mødesigt svarende til den valgte hastighedsgrænse.

I forbindelse med etableringen i 2016 blev der opsat oplysningstavler med 40 km/t zone. Efter borgerhenvendelser vedrørende høje hastigheder, blev disse udskiftet i slutningen af 2017 med forbudstavler med 40 km/t.

En trafikmåling for juni 2017, med etablering af oplysningstavler, viser en årsdøgnstrafik på 1.531 køretøjer, hvoraf ca. 10 % er tung trafik, en gennemsnithastighed på 52 km/t og en 85 % percentil på 60 km/t. 6,33 % kører under 40 km/t, 36,58 % kører mellem 40 - 50 km/t, 42,26 kører mellem 50 - 60 km/t og 14,83 % kører over 60 km/t.

Efter udskiftning til forbudstavler med 40 km/t, viser en trafikmåling fra december 2018 en årsdøgnstrafik på 1.369 køretøjer, hvoraf ca. 12 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 47 km/t og en 85 % percentil på 56 km/t. 18,31 % kører under 40 km/t, 54,69 % kører mellem 40 - 50 km/t, 21,73 % kører mellem 50 - 60 km/t og 5,26 % kører over 60 km/t.

Grænseværdien for klip i kørekortet er 53 - 64 km/t og betinget frakendelse ved 65-100 km/t.

Fra juni 2017 til december 2018 er 85 % percentilen faldet 4 km/t, men er 40 % højere den tilladte hastighed.

Der har i perioden fra 2009 - 2018 ikke været politiregistrerede ulykker på strækningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsråddet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at trafikmålingen videresendes til politiets fartkontrolafdeling, samt at Vej og Park opsætter vejkantsplakater med information om rigtig brug af 2-1 vej.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


6. Ønske om ombygning af krydset ved Geråvej/Rævdalslunden/Rævdalstoften


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Beboere på Rævdalslunden anmoder om, at der i krydset ved Geråvej/Rævdalslunden/Rævdalstoften, etableres en rundkørsel.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Beboere på Rævdalslunden anmoder om, at der i krydset ved Geråvej/Rævdalslunden/Rævdalstoften, etableres en rundkørsel. Beboerne har observeret, at flere billister har overset den nuværende vigepligt, og føler sig utrygge ved den høje hastighed, især i forhold til skolebørn, som skal krydse vejen.

Krydset ligger indenfor byzonen. Byskiltet er placeret omkring 150 m syd for krydset.

Geråvej er indfaldsvejen til Dronninglund, og har tilsluttet boligveje med stiforbindelser. I Brønderslev Kommunes klassificering er Geråvej defineret som trafikvej i by samt fordelingsvej i åben land, Rævdalslunden som lokalvej i by og Rævdalstoften som trafikvej i by.

Der er på Geråvej foretaget 2 trafiktællinger i 2011. En trafiktælling er placeret indenfor et bebygget område, og den anden er placeret ude i åben land.

Trafiktællingen i byområdet viser en årsdøgnstrafik på 1.105 køretøjer, hvoraf ca. 10,5 % er tung trafik. En gennemsnithastighed på 44 km/t og en 85 % percentil på 55 km/t. 72,52 % kører under 50 km/t, 22,35 % kører 50-60 km/t, 4,40 % kører 60-70 km/t og 0,73 % kører over 70 km/t.

Trafiktællingen i det åbne land viser en årsdøgnstrafik på 618 køretøjer, hvoraf ca. 12 % er tung trafik. En gennemsnithastighed på 85 km/t og en 85 % percentil på 75 km/t. 93,55 % kører under 80 km/t, 5,42 % kører 80-90 km/t, 0,90 % kører 90-100 km/t og 0,13 % kører over 100 km/t.

I perioden fra 2009 - 2018 er der politiregistreret en ulykke i krydset. Ulykken er en materielskadeulykke, hvor parten overså sin vigepligt fra Røvdalstoften og påkørte parten på Geråvej.

Byrådet har den 25. april 2012 behandlet et ønske fra Dronninglunds Borgerforening om at etablere en rundkørsel i krydset. Byrådet godkendte Færdselssikkerhedsrådets anbefaling om at fastholde beslutningen om etablering af 30 km/t-zone, og at ønsket om en rundkørsel afvises.

Etablering af en mini-rundkørsel med vejforlægning, jorderhvervelse m.m. anslås at koste 1,5 - 2 mio. kr. ekskl. moms. (2019 pris).

Under besigtigelse af krydset blev det konstateret, at asfaltbumpene mod den hævede flade ikke er blevet udskiftet fra 50 km/t til 30 km/t-bump, som besluttet i 2012. Ligeledes konstateres det, at asfaltslidlaget på den hævede flade er hullet og udtjent.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget at krydset fastholdes begrundet i vejens klassificering, hastighedsmåling og ulykkestallet. Dog under forudsætning af, at ramperne ændres til den aftalte dimensionering 30 km/t og, at krydset får nyt slidlag - samlet pris på 75.000 kr.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Carl Aage Christensen bemærkede, at den hævede flade bør gøres lidt længere på Geråvej, for at skakternene ikke får effekt af at være en vigelinje i krydset.

Bilag

Til toppen


7. Orientering / Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FSR

Beslutning

John Erik Jensen ønsker at få undersøgt, hvilke hastigheder der køres med i 30 km/t-zonen i Søndergade i Hjallerup.

I maj 2017 blev der foretaget en trafikmåling og evaluering af 30 km-zonen i Søndergade.

Årsdøgntrafik = 4.069, gennemsnitshastighed = 32-33 km/t, 85 % percentil = 39 km/t og tung trafik = 9 %.

De største hastighedsoverskridelse skete i tidsrummet mellem kl. 01-05 og 17-21, hvor der var mindst trafik i gaden.

Til toppen

Opdateret 12. marts 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer