Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 18. november 2019
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: FSR

Godkendelse af referatet fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 21. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referat fra mødet den 21. oktober 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø videresender anbefalingen fra Færdselssikkerhedsrådet vedrørende Jernaldervej til Økonomiudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 4. november 2019, at de fortsat ønsker en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t uden etablering af fysiske foranstaltninger på Jerslevvej. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø ansøger Nordjyllands Politi om tilladelse hertil.

Til toppen


3. Orientering om kanaliseringsanlæg på Hjallerupvej


Resume

Sagsforløb: FSR

Færdselssikkerhedsrådet ønsker en orientering om projektet omkring krydset Østermarken og Hjallerupvej.

Sagen fremsendes til Færdselssikkerhedsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Kaj E. Jensen orienterer på mødet om projektet omkring Østermarken og Hjallerupvej.

Der er ingen politiregistrerede ulykker i krydset.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kaj E. Jensen orienterede om projektet vedrørende kanaliseringsanlægget på Hjallerupvej ved Østermarken.

Hjallerupvej er i kommunens klassificering kategoriseret som en gennemfartsvej i åbent land. På disse veje er det vigtigt at sikre en god fremkommelighed, så man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Der er ingen politiregistrerede ulykker ved krydset. I de sidste ti år er der politiregistreret to materielskadeulykker på strækningen ved kirken.

Den manglende skiltning med overhalingsforbud er opsat ved kanaliseringsanlægget.

Et kanaliseringsanlæg er med til at sikre fremkommeligheden på Hjallerupvej, og da der er tilstrækkeligt oversigtsareal, har det ikke været nødvendigt at etablere en rundkørsel i krydset.

Bilag

Til toppen


4. Lovliggørelse af belysningskrav i fodgængerfelt, Søndergade-Vestergade i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Hjallerup Byudvikling har henvendt sig angående manglende belysning i fodgængerfelterne i krydset Søndergade-Vestergade i Hjallerup.

SE har foretaget en lux-måling og konstateret, at den nuværende vejbelysning ikke lever op til vejreglernes krav.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om belysningsniveauet skal hæves til de gældende krav og udgiften på 56.000 kr. prioriteres af anlægsmidlerne.

Sagsfremstilling

Hjallerup Byudvikling har henvendt sig angående manglende belysning i fodgængerfelterne i krydset Søndergade-Vestergade i Hjallerup. Den ringe vejbelysning i fodgængerfelterne giver risiko for, at fodgængerne bliver overset med uheld til følge.

SE har foretaget en lux-måling og konstateret, at den nuværende vejbelysning ikke lever op til vejreglernes krav.

Fodgængerfelterne kan klassificeres som hovedstier, da de forbinder den vestlige bydel med skolen og idrætsområdet.

SE har udarbejdet et tilbud, hvor de 4 nuværende skiltestandere udskiftes med 5 m belysningsmaster med LED-armaturer og med fodgængeroptik samt E17 LED-færdselstavler monteret på siden af lysmasterne. Pris 56.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at belysningsniveauet i fodgængerfelterne hæves til de gældende krav, og at anlægsomkostningen på 56.000 kr. finansieres over anlægsmidler på Vej og Park området 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


5. Ønske om fartdæmpende foranstaltninger på Irisvej i Sterup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

På dialogmøde med Sterup Borgerforening den 15. maj 2019 fremkom et ønske fartdæmpende foranstaltninger på Irisvej i Sterup.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

På dialogmøde med Sterup Borgerforening den 15. maj 2019 fremkom et ønske om fartdæmpende foranstaltninger på Irisvej i Sterup.

Irisvej i Sterup er beliggende i byzone, og den tilladte hastighed er 50 km/t.

Irisvej er i kommunens klassificering defineret som en lokalvej i by:

"Lokalvejene i byerne er boligveje, der primært benyttes af ejernes beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle, med ingen eller få afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum."

Der er lavet tre trafikmålinger på Irisvej ud for nummer 15 i december 2011, marts 2012 og oktober 2019.

Trafikmålingen fra december 2011 viser en årsdøgntrafik på 119 køretøjer, hvoraf 16,9 % er tung trafik. 73,56 % kørte under 50 km/t, 20,07 % kørte mellem 50-60 km/t, 5,14 % kørte mellem 60-70 km/t og 1,22 % kørte over 70 km/t.

Trafikmålingen fra marts 2012 viser en årsdøgntrafik på 136 køretøjer, hvoraf 10,9 % er tung trafik. 65,06 % kørte under 50 km/t, 28,04 % kørte mellem 50-60 km/t, 6,02 % kørte mellem 60-70 km/t og 0,88 % kørte over 70 km/t.

Trafikmålingen fra oktober 2019 viser en årsdøgntrafik på 102 køretøjer, hvoraf 18,2 % er tung trafik. 72,29 % kørte under 50 km/t, 20,35 % kørte mellem 50-60 km/t, 6,43 % kørte mellem 60-70 km/t og 0,94 % kørte over 70 km/t.

I perioden fra 2009-2018 er der ingen politiregistrerede ulykker på Irisvej.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafiktællingerne og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet indstiller, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafiktællingerne og ulykkesantallet.

Bilag

Til toppen


6. Ændring af chikaner på Østermarken


Resume

Sagsforløb: FSR

Nordjyllands Trafikselskab anmoder om at få ændret eksisterende chikaner på Østermarken i Hjallerup, så bussen nemmere kan passere.

Færdselssikkerhedsrådet skal drøfte sagen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forlængelsen af Østermarken til Hjallerup er der blevet omlagt busruter, så der er busbetjening tæt på boligområderne omkring Østermarken. Efterfølgende har Nordjyllands Trafikselskab (NT) henvendt sig og anmodet om at få ændret eksisterende chikaner på Østermarken, så bussen nemmere kan passere.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår følgende mulige løsningsmodeller:

  1. Ændring af eksisterende chikaner ved at fjerne pullerter og lægge fliser i det yderste areal, således bussen nemmere kan passere de eksisterende chikaner. Vurderet omkostning ca. 5.000 kr.
  1. Fjernelse af eksisterende chikaner og etablering af nye chikaner, som dem der er i Søndergade og er nemmere at passere for bussen. Vurderet omkostning ca. 100.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har kontaktet NT i forhold til ændring af chikanerne, og NT vurderer, at bussen kan passere, hvis der lægges fliser i det yderste areal. På den baggrund anbefaler Fagforvaltningen for Teknik og Miljø nr. 1. Ændringen kan finansieres af overskuddet på anlægsbevillingerne for byggemodning Markedsbakken og Østermarkens forlængelse.

Fagforvaltning for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler Fagforvaltningen for Teknik og Miljøs forslag nr. 1 om at fjerne pullerterne i chikanerne og flisebelægge det yderste areal. Udgifterne hertil finansieres af overskuddet på byggemodningen.

Bilag

Til toppen


7. Orientering / Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer i 2020:

  • 16. marts kl. 14
  • 8. juni kl. 14
  • 21. september kl. 14
  • 16. november kl. 14

Orientering om sortpletudpegning i Brønderslev Kommune.

Orientering om henvendelse fra Try og Omegns Beboerforening. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har kontaktet Try og Omegns Beboerforening omkring placering af fartbump i Try. Beboerforeningen har oplyst, at de ikke ønsker bump på Tryvej i Try. De ønsker, at vi i stedet ser på forholdene i krydset Tryvej og V. Hassingvej, da de oplever, at der sker mange ulykker i krydset.

Beslutning

Ad. 1

Mødeplan for 2020 blev godkendt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø henvender sig til skolerne i den østlige del af kommunen med henblik på at finde en repræsentant til Færdselssikkerhedsrådet.

Ad. 2

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejder til næste møde en ulykkesanalyse, som Færdselssikkerhedsrådet tidligere er blevet præsenteret for.

Ad. 3

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har sammen med Nordjyllands Politi besigtiget krydset V. Hassingvej og Tryvej.

På besigtigelsen blev det konstateret, at krydset kan optimeres ved at beskære beplantningen i krydset, justere skiltenes placering samt ændre afmærkningen ved helleanlæggene.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der opsættes fuld stop samt belysning i krydset. Derudover ønsker Færdselssikkerhedsrådet, at der ses på placeringen af læskuret.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget den 16. december 2019.

Ad. 4

Carl Åge Christensen orienterede om dødsulykkestatistikken for Nordjylland. I 2019 er der indtil videre 0 trafikdræbte i Brønderslev Kommune og 17 trafikdræbte i regionen.

Ad. 5

Torben Stenskrog Madsen fra Skolegade Skole orienterede om en del krydsninger på Bredgade ved det fjernet fodgængerfelt i stedet for fodgængerfeltet, hvor skolepatruljen arbejder. Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at skolen laver en oplysningskampagne til elever og deres forældre om, at det er mere sikkert at krydse i fodgængerfeltet ved skolepatruljen. Det bør også fremgå af skolens trafikpolitik.

Bilag

Til toppen

Opdateret 23. januar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer