Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 21. september 2020
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FSR

Beslutning

Laust Foged havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Laust Foged var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: FSR

Godkendelse af referat fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 20. maj 2020.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referat fra møde den 20. maj 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Færdselssikkerhedsrådet ønsker på næste møde at blive orienteret om skiltning mod tung trafik på Tolstrupvej i Brønderslev.

Laust Foged var fraværende.

Til toppen


4. Forslag til sagsbehandlingsprocedurer vedr. Færdselssikkerhedsrådet


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 22. oktober 2007 at nedsætte et Færdselssikkerhedsråd i Brønderslev Kommune. Kommissorium blev godkendt i Færdselssikkerhedsrådet den 5. december 2007.

Nordjyllands politi har ændret rammer og rutiner for samarbejdet med kommunerne i Nordjylland. Det betyder blandt andet, at politiet fremadrettet ikke deltager i møder i Færdselssikkerhedsrådet. I den sammenhæng er det nødvendigt at igangsætte en drøftelse af Færdselssikkerhedsrådets fremtidige organisering og rolle.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til Færdselssikkerhedsrådets fremtidige organisering og rolle.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 22. oktober 2007 at nedsætte et Færdselssikkerhedsråd i Brønderslev Kommune. Kommissorium blev godkendt i Færdselssikkerhedsrådet den 5. december 2007.

Færdselssikkerhedsrådet skal blandt andet

 • arbejde for forbedret trafiksikkerhed
 • definere mål for trafiksikkerheden i kommunen
 • planlægge indsatsområder for at sikre bedre adfærd blandt trafikanterne
 • planlægge indsatsområder ud fra sortpletudpegning
 • gennemgå trafiksikkerhedsplaner med hensyn til indarbejdelse af trafiksikkerhed i planerne.

De senere år har Færdselssikkerhedsrådet desuden beskæftiget sig med behandling af enkeltsager, så som reduktion af hastighed samt etablering af fartdæmpende foranstaltninger. Sager som i mange andre kommuner håndteres administrativt.

Nordjyllands Politi har på et møde med fagforvaltningen orienteret om, at der med øjeblikkelig virkning indføres nye rammer og rutiner for det fremtidige samarbejde med kommunerne.

Den nye samarbejdsmodel indeholder følgende hovedpunkter:

 • Politiet deltager fremadrettet ikke i kommunale færdselssikkerhedsråd
 • Alle sager sendes på e-mail til politiets fællesadresse
 • Politiet kan deltage i op til 4 møder med forvaltningen i større sager, hvor der er behov for faglig sparring.
 • Politiet deltager ikke i møder med kommunerne, hvor der skal træffes beslutninger

Med afsæt i de seneste udmeldinger fra Nordjyllands Politi er det nødvendigt at drøfte Færdselssikkerhedsrådets fremtidige organisering og rolle.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter Færdselssikkerhedsrådets fremtidige organisering og rolle.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselsikkerhedsrådet indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget, at Færdselssikkerhedsrådet fortsætter for at sikre, at borgerne bliver hørt.

Laust Foged var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Ønske om fartdæmpende foranstaltninger på Skolegade i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående høj hastighed på Skolegade i Hjallerup. Borgeren ønsker, at der etableres fartdæmpende foranstaltninger på vejen samtidig med, at der tages hensyn til trafikmængden, parkering langs vejen og cyklisterne.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der etableres fartdæmpende foranstaltninger på Skolegade i Hjallerup.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående høj hastighed på Skolegade i Hjallerup. Borgeren er bekymret for bilisternes høje hastighed sammen med de mange bløde trafikanter, som er på vejen. Borgeren ønsker, at der etableres fartdæmpende foranstaltninger på vejen samtidig med, at der tages hensyn til trafikmængden, parkering langs vejen og cyklisterne. Borgeren foreslår, at Skolegade laves som Elmevej i Ø. Brønderslev.

Skolegade i Hjallerup er beliggende i byzone, og den tilladte hastighed er 50 km/t. Skolegade har en vejbredde på 7,5 meter.

Skolegade er i kommunen klassificering defineret som en trafikvej i by:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

Der er lavet en trafikmåling på Skolegade ud for nummer 20, som viser en årsdøgntrafik på 1.667 køretøjer, hvoraf 5,4 % er tung trafik. 88,73 % kørte under 50 km/t, 10,12 % kørte mellem 50-60 km/t, 1,02 % kørte mellem 60-70 km/t og 0,13 % kørte over 70 km/t.

I perioden 2010-2019 er der politiregistreret to ulykker på Skolegade. Ulykkerne er sket i henholdsvis 2013 og 2016 i krydset Skolegade og Gl. Markedsvej. I den ene ulykke overser en bilist sin vigepligt og rammer et andet køretøj, og i den anden ulykke bliver en cyklist påkørt af en bilist.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i trafiktællingen og vejens klassificering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Laust Foged var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Vestergade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

To borgere har henvendt sig vedrørende høj hastighed på Vestergade fra Jørgensgade til Tylstrupvej i Hjallerup. De ønsker, at der etableres gadelys, cykelsti og fartdæmpende foranstaltninger på strækningen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres gadelys, cykelsti og fartdæmpende foranstaltninger på Vestergade i Hjallerup.

Sagsfremstilling

To borgere har henvendt sig vedrørende høj hastighed på Vestergade fra Jørgensgade til Tylstrupvej i Hjallerup. De nævner, at der er meget mørkt og en høj hastighed på strækningen. De ønsker, at der etableres gadelys, cykelsti og fartdæmpende foranstaltninger på strækningen.

Vestergade i Hjallerup er beliggende i byzone, og den tilladte hastighed er 50 km/t. Vestergade har forskellig tværprofil på strækningen fra Tylstrupvej til Søndergade.

I 2015 blev der anlagt cykelsti på strækningen fra Jørgensgade og til Søndergade. Derudover er der en dobbeltrettet cykelsti fra Ravnstrup til krydset Vestergade og Tylstrupvej.

På strækningen fra Jørgensgade til Tylstrupvej er vejbredden 5-5,5 meter.

Vestergade er i kommunen klassificering defineret som en trafikvej i by:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

Der er lavet en trafikmåling på Vestergade ud for nummer 84, som viser en årsdøgntrafik på 507 køretøjer, hvoraf 11,4 % er tung trafik. 38,19 % kørte under 50 km/t, 38,19 % kørte mellem 50-60 km/t, 17,36 % kørte mellem 60-70 km/t og 6,27 % kørte over 70 km/t.

I perioden 2010-2019 er der ingen politiregistrerede ulykker på strækningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der på Vestergade i Hjallerup på strækningen fra Jørgensgade til Tylstrupvej etableres gadelys samt en 2 minus 1 vej.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet ønsker, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø undersøger, hvor mange børn der færdes på strækningen. Derudover ønsker Færdselssikkerhedsrådet, at fagforvaltningen udarbejder et skitseprojekt og overslag for en 2 minus 1 vej på strækningen.

Sagen genoptages på næste møde.

Laust Foged var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ønske om forlængelse af sti langs Algade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Hjallerup Byudvikling anmoder om, at stien langs Algade i Hjallerup forlænges frem til Tryvej for at sikre de bløde trafikanter, som skal til Markedspladsen, Ekkoparken eller Tryvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om stien langs Tryvej skal forlænges frem til Tryvej.

Sagsfremstilling

Hjallerup Byudvikling anmoder om, at stien langs Algade i Hjallerup forlænges frem til Tryvej for at sikre de bløde trafikanter, som skal til Markedspladsen, Ekkoparken eller Tryvej.

Hjallerup Byudvikling nævner, at der dagligt er grupper fra børnehaver og dagplejere, som besøger Ekkoparken, og der er et stigende behov for en bedre sikring af de bløde trafikanter i området.

Hjallerup Byudvikling foreslår:

 • Fortsættelse af fortovet for gående/handicapkøretøjer/cyklister fra Skelbakvej og helt ud til Markedspladsen/Ekkoparken og Tryvej for at sikre de bløde trafikanter.
 • Fortovet skal være både for gående, handicapkøretøjer og cyklister.
 • Bedre sikre af de bløde trafikanter som ud til Markedspladsen og EKKO parken.
 • Bedre sikring af trafikanterne, som stiger af og på ved busholdepladsen ved Markedspladsen.


Algade er i kommunen klassificering defineret som en trafikvej i by:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

I perioden 2010-2019 er der ingen politiregistrerede ulykker på Algade på strækningen fra Skelbakvej til Tryvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen afventer stiplanen for byområder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen om sti langs Algade på strækningen fra Skelbakvej til Tryvej ikke imødekommes.

Laust Foged var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ønske om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Ø. Hjermitslev


Resume

Sagsforløb: FSR

På dialogmøde den 29. maj 2019 i Ø. Hjermitslev tilkendegav Ø. Hjermitslev Idræts- og Borgerforening, at de ønsker trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger som hastighedsnedsættelse, 2 minus 1 vej samt skiltning ved skole.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes midler til etablering af trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Ø. Hjermitslev.

Sagsfremstilling

På dialogmøde den 29. maj 2019 i Ø. Hjermitslev tilkendegav Ø. Hjermitslev Idræts- og Borgerforening, at de ønsker trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger som hastighedsnedsættelse, 2 minus 1 vej samt skiltning ved skole.

Strækningen Lærkevej igennem Ø. Hjermitslev er 1,7 km lang. Den tilladte hastighed på strækningen er 50 km/t.

Lærkevej er i kommunens klassificering defineret som en lokalvej i by:

"Lokalvejene i byerne er boligveje, der primært benyttes af ejernes beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle, med ingen eller få afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum."

I perioden 2010-2019 er der ingen politiregistrerede ulykker på Lærkevej i Ø. Hjermitslev.

Der er lavet to trafikmålinger på Lærkevej i Ø. Hjermitslev ud for nummer 39 og 100 i februar 2020.

Trafikmålingen ud for nummer 39 viser en årsdøgntrafik på 239 køretøjer, hvoraf 17,9 % er tung trafik. 69,05 % kørte under 50 km/t, 25,57 % kørte mellem 50-60 km/t, 4,11 % kørte mellem 60-70 km/t og 1,27 % kørte over 70 km/t.

Trafikmålingen ud for nummer 100 viser en årsdøgntrafik på 169 køretøjer, hvoraf 22,8 % er tung trafik. 91,03 % kørte under 50 km/t, 7,8 % kørte mellem 50-60 km/t, 1,08 % kørte mellem 60-70 km/t og 0,09 % kørte over 70 km/t.

I Ø. Hjermitslev er der mulighed for, at eleverne på Heldagsskolen kan ankomme med kollektiv trafik. Det ene busstoppested ligger på modsatte side af vejen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at ansøge Nordjyllands Politi om tilladelse til opsætning af en advarselstavle (A 22), som viser, at børn krydser vejen.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget,

 • at anmodningen i forhold til hastighedsnedsættelse og etablering af 2 minus 1 vej ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafiktællingerne og ulykkesantallet og
 • at der afsættes 6.000 kr. af anlægsmidlerne på Vej og Parkområdet 2020 til opsætning af skilte ved skolen.
Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udabejder et projektforslag med 2 minus 1 vej og skiltning i Ø. Hjermitslev.

Laust Foged var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ønske om Din fart i Ørsø


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

På dialogmøde den 3. juni 2019 i Ørsø tilkendegav borgerne, at de ønsker, at der opsættes Din fart-tavler på Ørsøvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes midler til opsætning af Din fart i Ørsø.

Sagsfremstilling

På dialogmøde den 3. juni 2019 i Ørsø tilkendegav borgerne, at de ønsker, at der opsættes Din fart-tavler på Ørsøvej, da de oplever, at der køres stærkt på vejen.

I perioden fra 2010-2019 er der politiregistreret 4 materielskadeulykker på Ørsøvej i Ørsø by. En af ulykkerne er en mødeulykke og de tre andre eneulykker. I de fire ulykker har køretøjerne påkørt tre forskellige chikanesæt på Ørsøvej.

Der er lavet en trafikmåling på Ørsøvej ud for nummer 65, som viser en årsdøgntrafik på 1.947 køretøjer, hvoraf 11,5 % er tung trafik. 87,68 % kørte under 50 km/t, 11,32 % kørte mellem 50-60 km/t, 0,92 % kørte mellem 60-70 km/t og 0,07 % kørte over 70 km/t.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i trafiktællingen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Laust Foged var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Klage over chikanerne på Dorfvej i Dorf


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har klaget over afstanden mellem chikanerne ved Dorfvej 77 i Dorf.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres vejbump i stedet for de eksisterende chikaner på Dorfvej.

Sagsfremstilling

En borger har klaget over afstanden mellem chikanerne ved Dorfvej 77 i Dorf. Borgeren er utilfreds med afstanden mellem chikanerne, som angiveligt har medført ødelagt hjul på traktorer, som i følge borgeren skyldes en for kort afstand imellem chikanerne. Borgeren ønsker, at fartdæmpning udføres mere hensigtsmæssigt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har været i dialog med borgeren samt gennemført en besigtigelse i området. Chikanerne er udført i henhold til vejreglerne for passage med lastvogn, men passagen med større landbrugsmaskiner er besværlig. Det ses tydeligt på stedet, at der har været flere påkørsler af kantstenene på chikanen. Desuden er der tegn på, at større traktorer delvist kører ind over fortovet ved Dorfvej 77.

I efteråret 2018 blev den ene chikane fjernet og flyttet for at give mere plads til, at traktorer kunne passere chikanerne. Tilbagemelding har været, at det stadig ikke er nok plads. Derudover er en anden borger bekymret for bilisternes hastighed efter flytningen af chikanen.

En trafikmåling foretaget ved Dorfvej 81 i maj 2020 viser en årsdøgntrafik på 137 køretøjer, hvoraf 12 % er tung trafik. 85,58 % kørte under 50 km/t, 12,20 % kørte mellem 50-60 km/t, 1,26 % kørte mellem 60-70 km/t og 0,97 % kørte over 70 km/t.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at de eksisterende chikaner fjernes, og at der i stedet etableres et belyst vejbump på Dorfvej i udkanten af byen, lidt væk fra bebyggelsen. Den samlede omkostning til projektet vurderes at være på 60.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2020).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at chikanerne på Dorfvej fjernes og erstattes af et vejbump samt gadebelysning på Dorfvej i udkanten af byen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forinden etablering af en fartdæmpende foranstaltning kontakter Borgerforeningen i Dorf.

Laust Foged var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering / Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FSR

Beslutning

Karsten Frederiksen orienterede om den nye rundkørsel i Hjallerup, herunder de økonomiske rammer og tidsplanen.

Færdselssikkerhedsrådet ønsker på næste møde, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer om krydset Søndergade og Vestergade i Hjallerup.

Laust Foged var fraværende.

Til toppen

Opdateret 20. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer