Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Landdistriktsrådet - Referat

Dato: 6. september 2018
Lokale: Samlingshuset, Elmevej 124, Ø. Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LDR

Fraværende.

Beslutning

Fraværende:

Hildo Rasmussen

Dennis Kvesel

Knud-Erik Sørensen

Steen Søgaard Petersen

Udover landdistriktsrådet deltog ca. 16 medlemmer af landsbyrådene.

Til toppen


2. Godkendelse af referat fra sidste møde


Resume

Sagsforløb: LDR

Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde 4. juni 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger / ændringer til dagsordenen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at pkt. 4 og pkt. 5 på dagsordnen behandles samlet. Fagforvaltningen kommer med et oplæg vedrørende begge punkter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


4. Orientering om forslag til ændring af Planloven


Resume

Sagsforløb: LDR

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vil orientere om forslag til ændring af Planloven.

Sagen fremsendes til Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I 2017 nedsatte Erhvervsministeren et udvalg med fokus på levedygtige landsbyer. Udvalget har i foråret 2018 udarbejdet en rapport indeholdende 17 konkrete anbefalinger til en fremtidig udvikling af de danske landsbyer. Anbefalingerne lægger op til, at der arbejdes med udvikling i en meget bred forstand og indeholder initiativer til handlinger fra både Staten, regionerne og kommunen – samt private og lokale aktører.

Anbefalingerne har bl.a. medført et forslag til ændring af Planloven. Såfremt forslaget bliver vedtaget, skal kommuneplanlægningen i fremtiden indeholde en strategisk planlægning for kommunens landsbyer under hensyn til de lokale forhold.

Konkret gælder det, at kommuneplanlægningen for landsbyer skal

  1. understøtte en udvikling af levedygtige lokalsamfund i landsbyer,
  2. fremme en differentieret og målrettet udvikling af landsbyer og
  3. angive overordnede målsætninger og virkemidler for udviklingen af landsbyer.

Fagforvaltningen vil præsentere ideer til hvordan en strategisk planlægning af kommunens landsbyer kan udarbejdes i samarbejde med lokale aktører.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Tine Astrup Jakobsen gennemgik konklusioner fra Udvalget for levedygtige landsbyer samt forslag til ændring af planloven.

Forslag om ikke kun at have fokus på faldefærdige boliger, men også f.eks. driftsbygninger. Kan der stilles krav om fjernelse af driftsbygninger, når der gives lov til nye boliger?

Der opfordres til at huske på at sikre kommunal medfinansiering på budgettet til den nye nedrivningspulje, så midlerne ikke skal tages fra landdistriktspuljen.

De foreslåede ændringer vurderes at være i god tråd med de kommunale tanker på området.

Opfordring til at benytte den landdistriktsanalyse, der blev fremsendt i forbindelse med kommuneplan 2017.

Bilag

Til toppen


5. Dialogrunde med lokalbyer


Resume

Sagsforløb: LDR

På baggrund af de gode erfaringer med dialogrunder, fremkommer kommunen med forslag om, at udvide dialogrunden med et samarbejde omkring strategisk udvikling af de enkelte landsbyer samt udarbejdelse af en udviklingsplan.

Landdistriktsrådet skal tage stilling til forslag om dialogrundernes fremtidige indhold.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har i 2017-2018 været i dialog med Ø. Brønderslev by om en forskønnelse af Elmevej, etablering af en bypark og et antal nye boliger centralt i byen. Dialogrunden videreføres med Serritslev i år, og herefter prioriteres Asaa som næste by.

På baggrund af de gode erfaringer med dialogrunder, fremkommer kommunen med forslag om, at udvide dialogrunden med et samarbejde omkring strategisk udvikling af de enkelte landsbyer samt udarbejdelse af en udviklingsplan.

Formålet med en udviklingsplan at få udarbejdet en fælles vision og strategi for byen i fremtiden. Der ud over er det målet at få igangsat samskabelsesprojekter, der understøtter den udvikling borgerne i byen ønsker.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager stilling til kommunens forslag om dialogrundernes fremtidige indhold.

Beslutning

Ideen om at udarbejde strategiske udviklingsplaner for de enkelte byer blev drøftet i 3 grupper.

Lynrunde: Der er ønske om en ”lynrunde”, hvor kommunen kommer rundt til bestyrelserne i borgerforeningerne i de enkelte byer. Formålet med runden er, at få input til den mere langsigtede plan og få overblik over de ”lavt hængende frugter”, der kan løses nu og her.

Strategisk plan: Der er ønske om at få udarbejdet strategiske udviklingsplaner for byerne. Planerne skal være borgerdrevne med kommunal facilitator. Der bør udarbejdes en drejebog, der sikrer, at vi kommer ”hele vejen rundt”. Afgrænsning af planen kan variere fra sted til sted. Nogle steder skal by og opland ses under ét, andre steder skal flere byer ses i sammenhæng mv. Planerne skal ikke kun have et fysisk fokus, men være mere helhedsorienterede.

Andre forslag:

  • Hav fokus på mulighederne for børnepasning mv.
  • Der skal arbejdes med finansieringsmuligheder.
  • Kommunen bør overveje pris på byggegrunde i landdistrikterne.
  • Udnyt mulighederne for samspil mellem landbrug og lokalsamfund.
  • Brug naturen som trækplaster.
  • Samlet plan for mulighederne for almene boliger i de største lokalbyer.
  • Markedsføring: Kan der laves en fælles overskuelig platform de enkelte byer kan linke op til?

Det besluttes, at landsbyrådet inviteres med på et årligt møde i landdistriktsrådet.

IT afdelingen inviteres med til et møde for at afklare mulighederne for en fælles markedsføringsplatform.

Til toppen


6. Principper vedr. pulje til understøttelse af udviklingen i landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: LDR

Landdistriktsrådet skal tage stilling til retningslinjer til anvendelse af Landdistriktspuljen for 2018.

Sagsfremstilling

På budget 2018 for Brønderslev Kommune er der afsat 1 mio. kr. til landdistriktsudvikling.

Landdistriktsrådet besluttede på møde den 4. juni 2018, at fagforvaltningen skulle udarbejde retningslinjer for anvendelse af puljen.

Retningslinjerne vil blive præsenteret på mødet. Der er mulighed for at komme med bemærkninger, inden sagen sendes videre til Teknik og Miljøudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager stilling til retningslinjer til anvendelse af landdistriktspuljen for 2018.

Personale

Ingen.

Indstilling

Landdistriktsrådet, 4. juni 2018, pkt. 5:

Karsten Frederiksen indledte drøftelsen med at nævne overvejelser om at støtte overordnet skiltning til en samling af gårdbutikker fra lokalt skiltefirma.

Dennis Kvesel nævnte, at Hjallerup Marked har fået lavet en skiltepolitik med hjælp fra forvaltningen. Han foreslog, at den blev brugt som oplæg til en skabelon for skilteplaner i andre byer.

Kurt Bering mente, at tilskud til skiltning kunne blive omkostningstung.

Asger Nielsen foreslår, at der vælges projekter, der kan gennemføres på 3 år.

Der var opbakning til at arbejde med faunastriber næste år af hensyn til så-sæsonen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø kommer med et oplæg til principper for anvendelse af puljen til understøttelse af udviklingen i landdistrikterne.

Drøftelse af forslag til anvendelse af landdistriktspuljen for 2018 genoptages på næste møde.

Knud Erik Sørensen, Hildo Rasmussen, Hans Jørgen Melvej, Ann-Pia Taagaard og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Beslutning

Forvaltningen præsenterede forslag til retningslinjer for puljen, der var udgangspunkt for diskussion i grupperne.

Følgende forslag til anvendelse af puljen blev fremført på mødet:

- Midlerne bør ikke anvendes til private virksomheder, herunder til privat skiltning.

- Fokus på, at midlerne skal få ting til at ske.

- Midlerne skal ud til landsbyerne ikke landskabet

- Fokus på istandsættelse af boliger fremfor nedrivning.

- Fokus på projekter, der styrker sammenhæng mellem landsbyerne og naturen.

- Forslag om at fordele midlerne blandt byerne.

- Kulturarrangementer, der støtter den samlede udvikling af byen.

- Konsulentbistand til kvalificering og hjælp til konkrete projekter.

- Midlerne skal uddeles af Teknik- og Miljøudvalget på baggrund af indstilling fra Landdistriktsrådet.

Alle forslag til anvendelse af puljen fremsat af medlemmer af landdistriktsrådet vil blive overleveret til Teknik & Miljøudvalget.

Teknik & miljøudvalget beslutter retningslinjer og ansøgningsfrister på deres næste møde den 8. oktober 2018.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LDR

Til toppen

Opdateret 17. september 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer