Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Landdistriktsrådet - Referat

Dato: 9. december 2019
Lokale: Kulturhuset Asaa, Sæbyvej 1, 9340 Asaa
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Guidet rundtur i Asaa


Resume

Sagsforløb: LDR

Mødet starter med en guidet rundtur, hvor repræsentanter fra Asaa vil fortælle om arbejdet med udviklingen af byen samt specifikke projekter.

Beslutning

Taget til efterretning.

Villy Mortensen, Per Hylander og Hildo Rasmussen viste rundt i Asaa. Der arbejdes aktivt med et frivilligt byforskønnelsesudvalg, hvor der blev vist eksempler på mindre renoveringsopgaver på markante bygninger i bybilledet. Derudover blev der fortalt om byens nye samlingspunkt for bl.a. cykelturister kaldet Stjernepladsen.

Carsten Hannesbo, Dennis Kvesel, Helle Pedersen og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Til toppen


2. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Der er afbud fra Carsten Hannesbo, Dennis Kvesel, Helle Pedersen og Hans Jørgen Melvej.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Carsten Hannesbo, Dennis Kvesel, Helle Pedersen og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Til toppen


3. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger / ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Carsten Hannesbo, Dennis Kvesel, Helle Pedersen og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Til toppen


4. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: LDR

Godkendelse af og opfølgning på referatet fra møde i Landdistriktsrådet den 10. september 2019.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet godkender referatet fra mødet den 10. september 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Referat godkendt.

Der var enighed om at næste årsmøde mellem Landsbyrådet og Landdistriktsrådet skal gøres mere relevant, f.eks. gennem oplæg og evaluering af de afholdte fokusbyprocesser.

Kampagne vedrørende vedligehold af fortorve udsendes inden jul.

Carsten Hannesbo, Dennis Kvesel, Helle Pedersen og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Til toppen


5. Oplæg vedrørende bredbåndsdækning i landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: LDR

Bredbåndsdækningen i landdistrikterne har været drøftet på de seneste møder i Landdistriktsrådet. På baggrund af de tidligere drøftelser er en repræsentant for SE inviteret til at holde oplæg om status for bredbåndsdækningen i Brønderslev Kommune samt udrulningen af fibernet.

Sagen fremsendes til Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Rasmus Mogensen fra SE kommer og orienterer om status for bredbåndsdækningen i kommunen. SE dækker over de gamle virkeområder for henholdsvis Nyfors og Nordenergi.

Der lægges op til en nærmere drøftelse af et fremtidigt samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommune, SE og lokale aktører/borgere.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning. Forretningsudvalget for Landsbyrådet giver oplysningerne videre til hele Landsbyrådet.

Brønderslev Kommune er dækkket af SE/Nyfors og Nord Energi. Begge selskabers målsætning er 95% fibertilslutning senest i 2021.

Hvis man kender nogle områder der ikke er dækket af fiber i dag, vil selskaberne rigtig gerne i kontakt med dem.

Det er ligeledes vigtig med 4G dækning. Dette hører under teleselskaberne.

Carsten Hannesbo, Dennis Kvesel, Helle Pedersen og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Til toppen


6. Orientering om Budget 2020


Resume

Sagsforløb: LDR

Der er indgået aftale om budget for året 2020. Landdistriktsrådet orienteres om de væsentlige punkter der vedrører landdistritkerne.

Sagen fremsendes til Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Der er indgået aftale om budget for året 2020. Budgetaftale samt budget for anlæg, der i væsentlig grad også omhandler landdistrikterne, er vedlagt som bilag.

Især nedenstående poster vurderes at have indflydelse på udviklingmulighederne i kommunens landdistrikter:

POST

2019 (mio kr.)

2020 (mio kr.)

2021 (mio kr.)

2022 (mio kr.)

Pulje til Bygningsfornyelse

0,5

0,5

0,5

0,5

Pulje til Områdefornyelse

0,5

0,5

0,5

0,5

Børnehaverne i Jerslev og Ø. Brønderslev

1,0

1,0

Fritids- og kulturfaciliteter

0,9

0,9

0,9

0,9

Træningscenter på Hellevadlund

0,5

Pulje til udvikling af landdistrikter

Nedrivningspulje

Jordforsyning og energirenovering af gadelys

På mødet vil de væsentligste punkter blive gennemgået.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Carsten Hannesbo, Dennis Kvesel, Helle Pedersen og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Status på nedrivning af faldefærdige ejendomme


Resume

Sagsforløb: LDR

Byrådet besluttede på møde den 26. juni 2019 konkrete retningslinjer for anvendelse af midler fra landsbypuljen. Teknik- og Miljøudvalget prioriterede på møde den 19. august 2019 midler til nedrivning af forfaldne ejendomme.

Landdistriktsrådet orienteres om status på projekter i forbindelse med landsbypuljen.

Sagen fremsendes til Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har påbegyndt sagsbehandling af 6 af ejendomme med udgangspunkt i de vedtagne fokusbyer 2019, Klokkerholm og Flauenskjold. Fokusbyer 2020 er Agersted og Asaa.

Udbudsrunde nr. 1 omhandlende de første 3 ejendomme er påbegyndt og forventes afsluttet januar 2020. Udbudsrunde nr. 2 forventes igangsat umiddelbart derefter.

Fagforvaltningen har indledt dialog med Frederikshavn Kommune om overførsel af ubrugte midler på deres statslige ramme til Brønderslev Kommune. Såfremt dette lykkes vil Brønderslev Kommune få tilført op til 1,1 mio. kr. ekstra til landsbyudvikling. Udmøntningen forudsætter en kommunal medfinansiering svarende til 40 % af rammebeløbet - ca. 733.000 kr. Såfremt dette realiseres vil der i så fald vil kunne bruges ekstra ca. 1.833.333 kr. til landsbyudvikling og nedrivning af forfaldne ejendomme.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Landdistriktsrådet ser positivt på mulighederne for at få ekstra puljemidler fra andre Kommuner.

Carsten Hannesbo, Dennis Kvesel, Helle Pedersen og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Til toppen


8. Status på udviklingsarbejdet med fokusbyer


Resume

Sagsforløb: LDR

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde i december 2018 en strategi for de fremtidige udviklingsindsatser i kommunens mindre byer. Heriblandt strategier for målrettede indsatser med de enkelte byer (fokusbyer) samt anvendelse af landdistriktspuljen. Landdistriktsrådet orienteres om status og skal drøfte udviklingsarbejdet i landdistrikterne.

Sagen fremsendes til Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde i december 2018 at udpege følgende byer som fokusbyer: Flauenskjold og Klokkerholm med opstart i 2019. Asaa og Agersted med opstart i 2020.

Der er afsat op til 500.000 kr. til udmøntning af initiativer i forbindelse med fokusbyprocessen.

Flauenskjold

Fagforvaltningen har siden foråret 2019 samarbejdet med byen om udarbejdelse af en helhedsplan. Den 20. november blev der holdt en workshop, hvor hele byen var inviteret. Der mødte ca. 65 interesserede borgere op til workshoppen.

Målet for workshoppen var at sætte gang i den borgerdrevne udvikling i samskabelse med kommunen. Det konkrete arbejde bestod i, at borgerne selv skulle bestemme hvad indholdet i deres helhedsplan skulle være. Der blev i alt defineret tre særlige indsatsområder og 8-10 projekter, som deltagerne var enige om, at der skulle arbejdes med i fremtiden. Byen skal derefter, med udgangspunkt i helhedsplanen, komme med forslag til anvendelse af de 500.000 kr. til Teknik og Miljøudvalget.

Fagforvaltningen arbejder i øjeblikket på grafisk opsætning af helhedsplanen, med henblik på at planen kan virke som en proffesionel ramme til formidling af byens ideer samt fundraising.

Klokkerholm

Fagforvaltningen samarbejder med repræsentanter for byen om nedrivning af en række ejendomme omkring Klintevej og Bredkærsvej, med henblik på at give mulighed for opførsel af et tæt-lav boligprojekt.

Derudover er der etableret et samarbejde mellem kommunen, forsyning og byen om udarbejdelse af konkrete ideer til byforskønnnelse og trafiksikkerhedstiltag i forbindelse med kloaksepareringsarbejdet.

Asaa

Fagforvaltningen har modtaget ønske om opstart af fokusbyproces i foråret 2020. Der er i øjeblikket drøftelser omkring omfanget af det kommende udviklingsarbejde samt hvorvidt at både byen og havnen skal indgå. Der planlægges for et borgermøde i Asaa i foråret 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Carsten Hannesbo, Dennis Kvesel, Helle Pedersen og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Til toppen


9. Mødekalender for 2020


Resume

Sagsforløb: LDR

Landdistriktsrådet skal tage stilling til mødedatoer for året 2019.

Sagsfremstilling

Der skal fastsættes mødedatoer for Landdistriktsrådet i 2019. Fagforvaltningen foreslår følgende datoer:

  • Mandag den 9. marts 2020, kl. 16.00
  • Mandag den 22. juni 2020, kl. 16.00
  • Mandag den 14. september 2020, kl. 16.00
  • Mandag den 14. december 2020, kl. 16.00

Mødestedet foreslås aftalt fra gang til gang.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet godkender ovennævte forslag.

Personale

Ingen.

Beslutning

Besluttet som foreslået.

Carsten Hannesbo, Dennis Kvesel, Helle Pedersen og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Til toppen


10. Orientering / eventuelt


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Primo november 2019 blev der meddelt en administrativ ændring hos Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, der betyder, at arrangører af blandt andet byfester og større julefrokoster skal hyre en ekstern rådgiver, der kan lave en plantegning over arrangementet. En såkaldt 'pladsfordelingsplan'. Plantegningen skal blandt andet sikre, at sikkerheden ved begivenhederne kan godkendes, men den ekstra udgift kan have store konsekvenser for borgerne i lokalområdet.

Boligministeren har nu besluttet at undtage festivaler og events fra en ny bekendtgørelse fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

Fagforvaltningen vurderer, at byfester, markeder, koncerter og andre events i Brønderslev Kommune dermed undgår at skulle anvende økonomiske midler til udarbejdelse af en pladsfordelingsplan.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efteretning.

Carsten Hannesbo, Dennis Kvesel, Helle Pedersen og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Til toppen

Opdateret 12. december 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer