Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Landdistriktsrådet - Referat

Dato: 9. marts 2020
Lokale: Klubhuset i Klokkerholm, Hellevadvej 6, 9230 Hjallerup
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Afbud fra Aase Baun, Bent Elten, Steen Søgaard og Hildo Rasmussen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Aase Baun, Bent Elten, Hildo Rasmussen og Steen Søgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger / ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Forslag om at fremykke punkt 9 til punkt 4 imødekommet.

Aase Baun, Bent Elten, Hildo Rasmussen og Steen Søgaard var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: LDR

Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde i Landdistriktsrådet den 9. december 2019 i Asaa.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet godkender referatet fra mødet den 9. december 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Aase Baun, Bent Elten, Hildo Rasmussen og Steen Søgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Udviklingsarbejde i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: LDR

Mødet starter med et oplæg, hvor Carsten Hannesbo fra Klokkerholm vil fortælle om arbejdet med udviklingen af byen samt specifikke projekter; herunder boligprojektet ved Bredkærsvej/Klintevej.

Sagen fremsendes til Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Mødet starter med et oplæg, hvor Carsten Hannesbo fra Klokkerholm vil fortælle om arbejdet med udviklingen af byen samt specifikke projekter; herunder boligprojektet ved Bredkærsvej/Klintevej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Carsten Hannesbo holdt oplæg om udviklingsarbejdet i Klokkerholm gennem Borgerforeningen samt deres opstartede selskab Klokkerholm Byfornyelse ApS. Præsentationen er vedlagt som bilag.

Aase Baun, Bent Elten, Hildo Rasmussen og Steen Søgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Nye medlemmer af Landdistriktsrådet


Resume

Sagsforløb: LDR

Landdistriktsrådet byder velkommen til nye medlemmer.

Sagsfremstilling

Landsbyrådet har på seneste generalforsamling konstitueret sig med et nyt forretningsudvalg. Da hele forretningsudvalget er medlemmer af Landdistriktsrådet, har det medført en ændring af medlemmer.

Udtræder

Anders Peter Jensen - Geraa

Hans Jørgen Melvej - Thorup

Indtræder

Bent Elten Mortensen - Flauenskjold

Aase Baun - Ørsø

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Punktet udskydes til næste møde.

Aase Baun, Bent Elten, Hildo Rasmussen og Steen Søgaard var fraværende.

Til toppen


6. Orientering om opsætning af mobilmaster


Resume

Sagsforløb: LDR

Fagforvaltningen har på baggrund af drøftelser i Landdistriktsrådet henvendt sig til teleindustrien med henblik på en afklaring af bedre mobildækning i kommunen. Fagforvaltningen har startet en god dialog med en rådgivningsvirksomhed om opsætning af mobilmaster. Der forventes en snarlig ansøgning om opsætning af i alt 4 master i kommunen.

Sagen fremsendes til Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Landdistriktsrådet har i løbet i 2019 drøftet udvikllingsmulighederne for bredbånds- og mobildækning i landdistrikterne i Brønderslev Kommune. Fagforvaltningen har på baggrund af drøftelserne henvendt sig til forskellige teleudbydere og derigennem fået kontakt til en konkret rådgivningsvirksomhed, der arbejder med opsætning af mobilmaster for alle teleudbydere.

Fagforvaltningen har i øjeblikket en dialog om opsætning af 4 telemaster i kommunen. Der arbejdes i øjeblikket med følgende placeringer:

  1. Serritslev - på boldbanerne bag skolen
  2. Dorf - på et areal syd for byen
  3. Thorup - på boldbanerne ved Tolstrupvej
  4. Melholt - sommerhusområdet ved Smalby Tværvej

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orientering taget til efteretning.

Forslag om at der afholdes et møde med televirksomheden.

Landsbyrådet tager dagsordenspunktet med til deres næste møde.

Hjemmeplejen kontaktes med henblik på klarlæggelse af eventuelle problemstillinger vedrørende mobildækning i kommunen.

Aase Baun, Bent Elten, Hildo Rasmussen og Steen Søgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om pilotforsøg under sporspærringer for jernbanen


Resume

Sagsforløb: LDR

Brønderslev Kommune er inviteret til at deltage i et pilotforsøg om udvikling af samkørsel som en del af den kollektive trafik.

Sagen fremsendes til Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Den kollektive trafik er som udgangspunkt et grønt alternativ til bilen. Når vi rejser sammen, er vores transport mere bæredygtig, end når vi rejser hver for sig.

I den forbindelse ser Nordjyllands Trafikselskab bl.a. et stort potentiale i at udnytte de mange privatbiler, der kører i Nordjylland, som et supplement til den kollektive trafik. Det tror NT på vil forbedre mobiliteten i hele regionen, men særligt i landområderne, hvor der er mindre adgang til den kollektive trafik.

I Nordjylland har hver femte husstand 2 biler eller mere, mens mere end hver fjerde husstand ikke har adgang til bil, så der synes at være et potentiale for samkørsel i regionen.

I forhold til at udbyde samkørsel som en del af den kollektive trafik i 2020, er der for Nordjylland en fælles bærende platform, da der i længere perioder vil være meget omfattende sporspærringer på jernbanestrækningen mellem Hjørring og Aalborg og videre til Hobro. Det betyder naturligvis, at specielt borgere og arbejdspladser langs jernbanen i Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Rebild og Mariagerfjord Kommuner vil blive påvirket.

Sporarbejder betyder, at mange passagerer vælger at finde andre alternativer end den kollektive trafik, på trods af de busser, der sættes ind som erstatning for den manglende togbetjening. Alternativet er som oftest privatbilismen, hvilket bidrager negativt til den generelle mobilitet og trængsel i de påvirkede kommuner.

Fagforvaltnignen ønsker derfor at sætte fokus på samkørsel, som et supplement til den kollektive trafik, og har indgået et samarbejde med samkørselsplatformen NaboGo, der er målrettet lokale arbejdspladser og lokalsamfund. I pilotudrulning af platformen, vil fagforvaltningen have fokus på den korridor fra Hjørring til Mariagerfjord, som påvirkes af de omtalte sporarbejder.

Samkørselskonceptet skaber alternativer for de passagerer, der er ramt af driftsforstyrrelserne, men styrker også tilgængeligheden af den kollektive trafik generelt, idet mødestederne ofte vil være de mobilitetsknudepunkter, der er i regionen.

Brønderslev Kommune deltager i projektet med 3 medarbejdere, der hver især repræsenterer et netværk for hendholdsvis Landdistrikterne, erhvervslivet og den kommunale arbejdsplads.

Fagforvaltningen vil løbende orientere Landdistriktsrådet om pilotprojektet og initiativet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kommunens medarbejderrepræsentanter har været til projektintroduktionsmøde med NT. For at projektet kan udbredes til de daglige brugere, anmodes der om at udvælge 2-3 byer, hvor repræsentanter bag Appen kan komme og fortælle om mulighederne for daglig samkørsel.

Det aftales at Ø. Brønderslev, Jerslev og Manna-Thise/Stenum bliver kontaktet.

Aase Baun, Bent Elten, Hildo Rasmussen og Steen Søgaard var fraværende.

Til toppen


8. Årsmøde mellem Landdistriktsrådet og Landsbyrådet


Resume

Sagsforløb: LDR

Det årlige møde mellem Landdistriktsrådet og Landsbyrådet skal i år holdes for tredje gang. Med udgangspunkt i erfaringer fra de to første årsmøder, ønskes en drøftelse af indhold og mødeform for det kommende møde.

Landdistriktsrådet skal drøfte sagen.

Sagsfremstilling

Det første møde mellem Landsbyrådet og Landdistriktsrådet blev holdt i 2018. Det blev aftalt, at mødet mellem de to råd skulle foregå én gang årligt.

Det første årsmøde faldt tidmæssigt godt ind i planlægningen for de strategiske indsatser for udvikling af kommunens mindre byer og landdistritker samt anvendelse af landdistriktspuljen. Mødet medførte en række indstillinger og anbefalinger fra de to råd, som kommunen har omsat til den strategiske indsats "fokusbyer" med tilhørende afsatte midler fra Landdistriktspuljen samt igangsætning af en dialogrunde med alle kommunens byer.

Da det andet årsmøde blev afholdt, var der igangsat fokusbyprocesser for 4 af kommunens mindre byer samt uddelt midler fra Landdistriktspuljen til projekter i forbindelse med dialogrunden. Der blev orienteret om status for de enkelte arbejdsområder.

Landsbyrådet har fremsat ønske om en fælles drøftelse af indhold og form for det kommende årsmøde i september 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Punktet drøftes igen på næste møde.

Følgende forslag blev drøftet:

-Landdistriktsrådsmødet afholdes umiddelbart inden afholdelse af årsmødet.

-Deltagelse af flere udvalgsformænd.

-Oplæg fra Landsbyrådet.

-Invitere eksterne oplægsholdere; f.eks. fra andre kommuner eller fagpersoner inden for landdistriktsudvikling.

Aase Baun, Bent Elten, Hildo Rasmussen og Steen Søgaard var fraværende.

Til toppen


9. Orientering om multifunktionel jordfordeling


Resume

Sagsforløb: LDR

Folketinget har i finansloven for 2020 bevilliget penge, som kommunerne kan søge til gennemførelse af jordfordelinger med multifunktionelle formål. Det giver kommunerne nye muligheder for at realisere fordele for klima, natur, miljø og landdistrikterne og samtidig forbedre landmændenes driftsvilkår.

Landdistriktsrådet skal drøfte sagen.

Sagsfremstilling

Folketinget har i finansloven for 2020 bevilliget penge, som kommunerne kan søge til gennemførelse af jordfordelinger med multifunktionelle formål. Det giver kommunerne nye muligheder for at realisere fordele for klima, natur, miljø og landdistrikterne og samtidig forbedre landmændenes driftsvilkår.

Et projekt om multifunktionel jordfordeling kræver samarbejde mellem forskellige fagligheder i kommunerne og mellem kommune, lodsejere og borgere. Forsyningsselskaberne kan i mange sammenhænge også blive en vigtig samarbejdspartner.

Eksempel på multifunktionel jordfordeling

Lodsejere ejer jord i et område, hvor kommunen og lokale foreninger gerne vil lave et vådområde, rejse skov og beskytte drikkevandet. Borgerforeningen vil gerne opstille borde og bænke og lave en sti i området. Lodsejerne er alle interesserede i at stille deres jord til rådighed for disse formål, fordi de i stedet tilbydes attraktiv landbrugsjord andet steds. Derudover får lodsejerne i området tilbudt bedre arrondering, hvor deres jord samles om driftsbygningerne.

Ordningen finansierer alene jordfordelingen, hvorfor der som et led i udviklingen af en projektidé skal indtænkes muligheder for finansiering. Der er afsat 2 mia. kr. frem mod 2030 til initiativet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Asger Nielsen holdt et oplæg om muligheder og vilkår for fremtidige projekter. Der arbejdes konkret med ét jordfordelingsprojekt i Brønderslev Kommune. Præsentationen er vedlagt som bilag.

Aase Baun, Bent Elten, Hildo Rasmussen og Steen Søgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Helhedsplan for Flauenskjold 2025


Resume

Sagsforløb: LDR

Flauenskjold var i 2019 udpeget som fokusby. Det har været et stort lokalt ønske og behov for en strategisk plan for byens fremtidige udvikling. Brønderslev Kommune har derfor holdt workshops, hvor hele byen var inviteret til at komme med inputs. Resultatet er en helhedsplan, der viser retningen for Flauenskjold frem mod år 2025.

Sagen fremsendes til Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i samarbejde med lokale interessenter udarbejdet en helhedsplan for Flauenskjold. Helhedssplanen udpeger tre hovedindsatsområder i Flauenskjold, og indeholder konkrete idéer til projekter, der kan igangsættes. Helhedsplanen indeholder borgernes visioner og retninger for byens fremtidige udvikling samt konkrete idéer til udviklingsprojekter.

Det er ikke en plan, der indgår i det formelle planhierarki, og den er derfor ikke juridisk bindende for den fremtidige administration. Den vil dog danne grundlag for blandt andet det videre kommune- og lokalplanarbejde, i det omfang den vedtages politisk.

Helhedsplanen for Flauenskjold ”Fællesskab, natur og gode forbindelser – lige i baghaven” har en vision om at gøre byen til det lokalsamfund, der giver det bedste fundament for både borgere og besøgende. Helhedsplanen er tilvejebragt gennem workshops med lokale interessenter og møder med en lokal styregruppe.

Der bliver i forbindelse med arbejdet etableret en lokal organisering af arbejdet med at implementere udviklingsplanen. Organiseringen forventes opbygget med en bestyrelse, der fungerer som indsatsområdeledere, og projektledere for hver projektidé samt en enhed til henholdsvis fundraising og kommunikation. Helhedsplanen for Flauenskjold indeholder forslag til initiativer, der ikke kan løftes af lokalsamfundet alene. Forvaltningen vil i fremtiden stå til rådighed med vejledning og rådgivning i forhold til de enkelte projekter, hvis der skulle være behov for dette. Der tilbydes ligeledes opfølgningsmøder, hvis borgerne ønsker det.

Forvaltningen vurderer, at helhedsplanen for Flauenskjold er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af byen, som et lokalsamfund for både borgere og besøgende, samt at det er en by med helt særligt fællesskab. Realisering af planen kan på længere sigt bidrage til, at der kan skabes mere bosætning og et generelt løft af byens fysiske rammer.

Det er forvaltningens vurdering, at der i Flauenskjold er god opbakning til og interesse for at bidrage til at realisere helhedsplanen. Det er imidlertid også forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt, at kommunen understøtter planen med sparring med den lokale bestyrelse og eksempelvis hjælp til fundraising og projektledelse samt med deltagelse i enkelte projekter.

Styregruppen har besluttet at indstille til Teknik-og Miljøudvalget, at de afsatte midler op til 500.000 kr. til udmøntning af planens projekter reserveres til fremtidige fondsansøgninger og indgår som medfinansiering.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Steven Hansen holdt oplæg om helhedsplanen og processen med byens borgere. Helhedsplanen er færdig og på vej til trykkeriet. Der planlægges for et opstartsmøde med alle projektgrupper med henblik på udarbejdelse af en lokal organisering til det fremtidige arbejde.

Der indkom forslag om at indtænke landbruget og landboforeningerne i processen. Fagforvaltningen tager forslaget til efterretning.

Aase Baun, Bent Elten, Hildo Rasmussen og Steen Søgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering / eventuelt


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling
  • Orientering om status på udskiftning af gadebelysning.
  • Orientering om status på nedrivning af forfaldne bygninger.
Personale

Ingen.

Beslutning

Belysning

Der er afsat 17,8 mio. kr. til udskiftning af gadebeslysning. Udskiftningen igangsættes i 2020 i oplandsbyerne og forventes færdig i 2021.

Nedrivning

Der er afsat 6,6 mio. kr. til nedrivninger af forfaldne bygninger i perioden 2019-2023. Dette omfatter 1,1 mio. kr. som er overført fra Frederikshavn Kommune. Der er følgende status på de første 12 prioriterede bygninger:

-3 bygninger nedrevet

-3 bygninger er på vej i udbud

-2 bygninger er udtaget pga. renovering

-4 bygninger er stadig i proces.

Der arbejdes på en prioritering af nye bygninger i foråret 2020.

Orienteringen taget til efterretning.

Aase Baun, Bent Elten, Hildo Rasmussen og Steen Søgaard var fraværende.

Til toppen

Opdateret 11. marts 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer