Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Landdistriktsrådet - Referat

Dato: 7. juni 2021
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LDR

Personale

Ingen.

Beslutning

Afbud fra Dennis Kvesel, Carsten Albæk Hannesbo, Steen Søgaard Petersen, Ann-Pia Taagaard og Bent Elten Mortensen.

Til toppen


2. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger / ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Dennis Kvesel, Carsten Albæk Hannesbo, Steen Søgaard Petersen, Ann-Pia Taagaard og Bent Elten Mortensen var fraværende.

Til toppen


3. Orientering om områdefornyelser


Resume

Sagsforløb: LDR

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 12. april 2021 at omstrukturere fokusby-midlerne for byerne Asaa og Flauenskjold til områdefornyelser. Formålet er at få de kommunale midler til at vokse ved statslig medfinansiering gennem Bolig- & Planstyrelsens initiativ om områdefornyelsesprojekter. Der arbejdes nu mod en opstart af områdefornyelsesprocesserne i de to byer.


Sagen sendes til Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. maj 2019 en strategi for udvikling af kommunens mindre byer med udpegning af såkaldte fokusbyer, hvor der kunne igangsættes udviklingsinitiativer. Udviklingen skal ske i tæt samarbejde og samskabelse mellem fagforvaltningen og de lokale borgere.

Som en del af udviklingsinitiativet for byerne Asaa og Flauenskjold, opstartes nu udarbejdelse af områdefornyelsesprogrammer frem mod en politisk behandling af disse ved udgangen af 2021. Ved at omstrukturere byernes fokus-bymidler til områdefornyelser og udarbejdelse af områdefornyelsesprogrammer, er det muligt at matche de kommunalt afsatte midler med statslige midler på 80 %, og derved få fokus-bymidlerne til at vokse.

Fagforvaltningen forventer, at programmerne har fokus på borgerdrevene initiativer og realiserbare projekter, som er lokalt forankret ud fra en fælles vision og grundlag. Den valgte rådgiver til opgaven skal agere bindeled mellem de forskellige aktører, og være tovholder for projekternes proces og udarbejdelse af program med støtte og kvalificering fra fagforvaltningen. Rådgivningsbistanden er refusionsberettiget.

Programmerne skal opfylde ministeriets krav for områdefornyelse, men også agere arbejds-/procesværktøj for de lokale borgere i Asaa og Flauenskjold.

Programmerne skal derfor bygge videre på den allerede igangværende proces og stå på skuldrene af og udbygge tidligere materiale som: Helhedsplan Flauenskjold og Vision - Indsatser - Projekter Asaa 2035 m.fl. Programmernes indhold vil yderligere baseres på involverende borgerinddragelse af byernes borgere, og udarbejdes i tæt samarbejde og dialog med de lokale følgegrupper. Teknik- og Miljøudvalget vil løbende blive orienteret i udviklingsarbejdet og inviteres med til de workshops og borgermøder, der afholdes i byerne.

Teknik- og Miljøudvalget skal den 31. maj 2021 tage stilling til fagforvaltningens udpegning af rådgiver til opgaven. Herefter vil der afholdes opstartsmøder med de lokale styregrupper/følgegrupper i de respektive byer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der blev forespurgt om Teknik- og Miljøudvalget i 2021 besøger landdistrikterne på deres årlige tur, for at klarlægge situationen i de forskellige byer, samt sætte fokus på de byer, som ikke er en del af områdefornyelserne. Dette vil afhænge af den politiske mødekalender og COVID-19 restriktionerne.

Dennis Kvesel, Carsten Albæk Hannesbo, Steen Søgaard Petersen, Ann-Pia Taagaard og Bent Elten Mortensen var fraværende.

Til toppen


4. Orientering om Nordea-fondens Her bor vi-pulje


Resume

Sagsforløb: LDR

Nordea-fonden lancerede den 6. maj 2021 Her bor vi-puljen, som er en pulje der har til formål at styrke fællesskabet og skabe rammerne for gode liv i de danske småbyer.

Sagen sendes til Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Nordea-fonden lancerede den 6. maj 2021 Her bor vi-puljen 2021. Fonden har afsat 50 mio. kr. til puljen, der skal støtte projekter, som styrker det lokale fællesskab og sammenhængskraft i småbyer over hele landet. Foreninger i mindre bysamfund kan derfor indtil den 23. september 2021 søge om midler til lokale projekter, med fokus på at styrke fællesskabet i netop deres by.

Her bor vi-puljen har til formål at støtte initiativer med lokal forankring og baggrund i at forstærke fællesskaber og partnerskaber på tværs af aktører og borgere. Som et nyt kriterie, ser fonden især positivt på aktiviteter og anlæg inden for bæredygtighed, og som bidrager til social mangfoldighed – aktiviteter som gør fællesskabet mere tilgængeligt, inkluderende og mangfoldigt.

I 2020 ansøgte i alt 571 småbyer Her bor vi-puljen, hvoraf 139 projekter modtog støtte for i alt 67,9 mio. kr. Blandt de støttede projekter var blandet andet mange aktivitetspladser, shelters, legepladser, stier, broer og multibaner. Støtten er ment til at øge projektkvaliteten og medvirke som katalysator for at aktiviteterne kommer hurtigere i gang.

Nordea-fonden forventer at støtte mere end 100 projekter i 2021 gennem Her bor vi-puljen.

Ansøgningskriterier:

 • Der kan søges fra 100.000 kr. til 1 mio. kr. inkl. moms pr. projekt. Der kan søges om medfinansiering til større projekter, hvis uddelingen støtter en velafgrænset og veldefineret del af projektet. Ved offentlige projekter stilles der krav om mere end 50 % kommunal eller regional medfinansiering.
 • Bysamfund på mellem 200 til 5.000 indbyggere kan søge puljen.
 • Projektet skal være organiseret i en forening, selvejende institution, ikke-uddelende-fond eller kommune. Dvs. at almennyttige og nonprofitorganisationer kan søge.
 • Der er er ansøgningsfrist for puljen den 23. september 2021, hvorefter alle ansøgere får svar medio december.
 • Læs mere på: nordeafonden.dk/herborvi, hvor man også kan få en vurdering og kvalificering af projektet online.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til denne drøftelse blev der tilføjet følgende alternative puljer, som er fordelagtige at ansøge:

 • Landdistriktspuljen, som støtter forsøgsprojekter, forskningsprojekter, projekter i områder med landvindmøller og projekter rettet mod frivillige aktører i landdistrikterne. Overordnet set støttes projekter, der kan fremme en bæredygtig udvikling i landdistrikterne og på øerne. Både foreninger, private, selvejende og offentlige institutioner samt kommuner kan få støtte fra puljen.
  Læs mere om puljen på: Livogland.dk
 • Norlys vækstpulje, som støtter innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab samt en grøn og digital samfundsudvikling. Særligt projekter, der har potentiale til at skabe nye arbejdspladser, eller på anden vis kan skabe værdi for store dele af befolkningen og samfundet, vil komme i betragtning.

Læs mere om puljen på: Norlys.dk/om-norlys/vaekstpulje

 • Lag Nord, som støtter udvikling af landdistrikterne med EU-midler.

Læs mere om støtte på: Lagnord.dk

Dennis Kvesel, Carsten Albæk Hannesbo, Steen Søgaard Petersen, Ann-Pia Taagaard og Bent Elten Mortensen var fraværende.

Til toppen


5. Orientering / eventuelt


Resume

Sagsforløb: LDR

Personale

Ingen.

Beslutning
 1. Der inviteres til fælles landdistriktsmøde lørdag den 9. oktober 2021 i Kulturcenter Vendsyssel, Sæsing, fra kl. 9-12. Formålet med landdistriktsmødet er at give ny inspiration og sparring på tværs af de nordjyske landdistriktsråd.

Der er efterlyses to repræsentanter for Brønderslev, som vil hjælpe med planlægning af landdistriktsmødet. Der afholdes møde for planlægningsgruppen den 30. juni 2021. Henvendelse skal rettes til Tove Fønns.

Kurt Bering undersøger mulige repræsentanter, som kan hjælpe med planlægningen.

 1. Der afholdes årsmøde i Landsbyrådet den 17. juni 2021 i Ørsø Forsamlingshus fra kl. 19.00. Årsmødet kræver tilmelding forud for mødet grundet COVID-19 restriktionerne. Invitation til årsmødet er vedhæftet.

Dennis Kvesel, Carsten Albæk Hannesbo, Steen Søgaard Petersen, Ann-Pia Taagaard og Bent Elten Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 10. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer