Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Grønne Råd - Referat

Dato: 28. februar 2019
Lokale: Gl- Byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af dagsorden


Resume

Sagsforløb: DGR

Godkendelse af dagsorden.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt

Svend Erik Jacobsen, John Mathiasen, Peter Larsen og Jesper Blom-Hansen var fraværende.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: DGR

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 29. november 2018.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 29. november 2018.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd godkender referatet fra møde den 29. november 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Der var opfølgning til punkt 5 - Vedligehold af stier. Svend Erik Mikkelsen bliver ny kontaktperson for Nordsøstien. Når kontaktpersonerne har gennemgået stierne, vil Vej og Park behandle det. Indsatsen på stiområdet afventer ansøgningen om LAG midler. En række rastepladser og parkeringspladser har fået tildelt en adresse, så de er nemmere at finde via GPS.

Svend Erik Jacobsen, John Mathiasen, Peter Larsen og Jesper Blom-Hansen var fraværende.

Til toppen


3. Orientering om Turismeprojekt Brønderslev Kommune 2018-2021


Resume

Sagsforløb: DGR

Turismeprojekt Brønderslev Kommune 2018-2021 er i gang. Projektet ledes af Brønderslev Erhverv & Turisme, og har til formål at skabe gode rammevilkår for turismefremme, udvikling og vækst hos turismeerhvervet.

Leder af Plan og Miljø Asger Nielsen sidder i projektets styregruppe som repræsentant for natur i Brønderslev Kommune. Han vil på mødet orientere om projektet.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Turismeprojekt Brønderslev Kommune 2018-2021 ledes af Brønderslev Erhverv & Turisme og har til formål at skabe gode rammevilkår for turismefremme, udvikling og vækst hos turismeerhvervet.

Kort fortalt er det et netværksprojekt, der skal samle Brønderslev Kommune som turistdestination og skabe et lokalt funderet, stærkt turismefællesskab. Organisation af projektet er netop ved at blive udfoldet, og der kommer en handlingsplan for projektet i løbet af foråret.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det forventes, at styregruppen vedtager en strategi for turismeprojektet den 5. marts 2019.

Karsten Frederiksen orienterede om de fremtidige turismedestinationssamarbejder, hvor landets kommuner skal finde sammen om at danne i alt 15-20 destinationsselskaber inden udgangen af 2020.

Svend Erik Jacobsen, John Mathiasen, Peter Larsen og Jesper Blom-Hansen var fraværende.

Til toppen


4. Status på sager om § 3 uoverensstemmelser


Resume

Sagsforløb: DGR

Fagforvaltningen har gennem perioden fra september 2018 til februar 2019 sagsbehandlet en del af de ca. 1.080 § 3 uoverensstemmelser, som Brønderslev Kommune havde liggende efter at have modtaget en stor mængde sager fra Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen).

En projektansættelse i naturgruppen har til formål at færdiggøre og afslutte flest mulige sager, samt at varetage almindelig drift, når den øvrige naturgruppe laver § 3 kortlægning.

I perioden er der afsluttet 121 sager, så der nu er afsluttet i alt 369 (ca. 34 %) sager. Af den samlede sagsmængde er 199 sager under behandling (19 %), som omfatter opstartede sager, snarlig afsluttede sager og problemsager. Der er forsat 512 sager, som ikke er opstartet. Sagerne udgør ca. 47% af den samlede sagsmængde. Det estimeres, at der skal bruges ca. 3 årsværk til afvikling af de sidste sager.

Det Grønne Råd orienteres om fremgangen med sagerne og strategien for, hvordan de resterende 711 sager skal afvikles.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen afleverede primo 2016 en gennemgang af den beskyttede natur i Brønderslev Kommune. Denne gennemgang indeholdt blandt andet ca. 940 uoverensstemmelser vedr. naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover havde fagforvaltningen kendskab til et større antal sager, som endnu ikke var håndhævet. De indgår i den samlede sagsmængde på ca. 1.080 sager.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. marts 2018 at bevilge 200.000 kr. til afvikling af § 3 uoverensstemmelsessagerne for 2018. Fagforvaltningen besluttede at ansætte en projektmedarbejder til opgaven. Der er arbejdet målrettet med opgaven fra september 2018 til starten af februar 2019, hvilket er afrapporteret i bilag.

Der er arbejdet med sager, således at sager der ikke er færdiggjort af HabitatVision forsøges afsluttet. Derefter vil sager, på arealer med høj naturværdi samt sager, hvor én lodsejer har mange overtrædelser, blive behandlet først. Dette er gjort med henblik på at løse så mange sager som muligt, og for at lodsejere ikke bliver kontaktet flere gange. Denne metode er anvendt, da den er til mindst mulig gene for borgerne. Yderligere tilrettelægges arbejdet således at projektmedarbejder varetager almindelig drift, når den øvrige naturgruppe laver kortlægning af § 3 natur, da det ikke er muligt at varetage almindelig drift samtidig.

I perioden fra september 2018 til februar 2019 er antallet af afsluttede sager steget fra 248 til 369 - svarende til en forøgelse på ca. 49 %. Dialogen med langt de fleste lodsejere har været god og der har været en fælles forståelse af projektet.

Sagerne har vist sig meget forskellige, hvorfor der er stor forskel på tidsforbruget pr. sag. Det er derfor uhyre vanskeligt at give et præcist estimat for, hvor stort et ressourceforbrug, der er nødvendigt for at afvikle sagspuklen helt. Et realistisk skøn ligger på ca. 3 årsværk.

Fagforvaltningen forslår, at afviklingen sker ved fortsat projektansættelse i årene 2019, 2020 og 2021. Det er forventningen, at puklen med § 3 sager vil være afviklet med udgangen af 2021, hvis den beskrevne projektansættelse realiseres. I 2019 foreslås, at den i 2018 valgte løsning fortsætter således, at der bruges en halv normering på opgaven med § 3 og en halv normering på opgaven med registrering af ammoniakfølsom natur i nærheden af store landbrug. Den projektansatte finansieres således med knap halvdelen (200.000 kr.) fra anlægskontoen og godt halvdelen fra Staten. Færdiggørelse af § 3 opgaven er væsentlig, da et opdateret grundlag på § 3 området, giver borgerne større retssikkerhed samt mulighed for i højere grad sikre, at borgerne får kendskab til, hvilke arealer der er beskyttede, og derfor ikke kan opdyrkes eller lignende.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Der blev yderligere orienteret om, at man ved fremtidig budgetforhandling vil se, om opgaven med § 3 uoverensstemmelser kan finansieres særskilt og ikke som del af anlægsmidlerne.

Der var uddybende spørgsmål omkring processen med lodsejerne samt idéen om erstatningsnatur.

Svend Erik Jacobsen, John Mathiasen, Peter Larsen og Jesper Blom-Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om Destination Hærvejen


Resume

Sagsforløb: DGR

Brønderslev Kommune er sammen 11 andre kommuner og en lang række lokale turistorganisationer med i Destination Hærvejen, som skal udnytte og udvikle Hærvejens potentialer gennem en sammenhængende natur-, kultur- og turismeindsats. Nordeafonden har bevilget et tilskud på 915.000 kr. til et forprojekt for udvikling af Hærvejen.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune er sammen 11 andre kommuner og en lang række lokale turistorganisationer med i Destination Hærvejen, som skal udnytte og udvikle Hærvejens potentialer gennem en sammenhængende natur-, kultur- og turismeindsats. Projektets målsætninger er styrket adgang til store naturoplever, bedre faciliteter og øget mulighed for at gå på opdagelse i historien og lokalkulturen.

Investeringer i infrastruktur, service og oplevelsesmæssig formidling skal gøre Hærvejen til det førende rejsemål for vandring- og cykelturisme i Nordeuropa. Med 915.000 kr. fra Nordea-fonden inviteres borgere, erhverv og lodsejere langs ruten til at udvikle planerne, som skal gøre drøm til virkelighed.

Derfor igangsættes nu et forprojekt, som skal gøre den fælles ambition til virkelighed. Forprojektet skal munde ud i en samlet udviklingsplan, som ventes klar i begyndelsen af næste år. Forprojektet er foruden Nordeafondens bevilling på 915.000 kr. finansieret af 200.000 kr. i kontante, kommunale kroner og 200.000 kr. i medarbejdertimer fra kommuner og destinationer.

Fagforvaltningen for Teknik og miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Jacobsen, John Mathiasen, Peter Larsen og Jesper Blom-Hansen var fraværende.

Til toppen


6. Orientering om etablering af Nordsøstien på delstrækning mellem Asaa og Gerå


Resume

Sagsforløb: DGR

I forbindelse med færdiggørelse af den rekreative vandrerute Nordsøstien har der den 15. januar 2019 været holdt ekspropriation og åstedsforretning med henblik på at erhverve de nødvendige arealer.

Leder af Plan og Miljø Asger Nielsen vil på mødet orientere om status vedrørende Nordsøstien.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med færdiggørelse af den rekreative vandrerute Nordsøstien har der den 15. januar 2019 været holdt ekspropriation og åstedsforretning med henblik på at erhverve de nødvendige arealer.

Byrådet skal senere træffe endelig ekspropriationsbeslutning om gennemførelse af stiprojektet og godkende de ved åstedsforretningen indgåede skriftlige aftaler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Jacobsen, John Mathiasen, Peter Larsen og Jesper Blom-Hansen var fraværende.

Til toppen


7. Orientering om status på helhedsplan for Ryå


Resume

Sagsforløb: DGR

Leder af Plan og Miljø Asger Nielsen vil på mødet orientere om status for arbejdet med helhedsplan for Ryå.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Leder af Plan og Miljø Asger Nielsen vil på mødet orientere om status for arbejdet med helhedsplan for Ryå.

Der bliver mulighed for at drøfte og spørge ind til konkrete delprojekter og den aktuelle udvikling ved helhedsplanen for Ryå.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Det forventes, at der forligger et udkast til helhedsplan for Ryå før sommerferien i år.

Det blev drøftet, hvordan afvandingsscenaier med fordel kan kombineres med rekreative og natur interesser i nærområdet. Herunder hvorvidt området har potentiale til at blive et stort naturområde i Nordjylland, og hvorvidt jorden op til Ryå er for våd/dårlig til landbrug og burde omlægges til natur og rekreative interesser.

Det blev drøftet, hvordan Danmark nationalt skal kunne opfylde EUs vandrammedirektiv og hvilken rolle Ryå kommer til at få i den forbindelse. Der kan komme mere fokus på at skabe bedre næringsmiljøer i Ryå, hvilket kan stride med de gældende vandløbsregulativer.

Svend Erik Jacobsen, John Mathiasen, Peter Larsen og Jesper Blom-Hansen var fraværende.

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: DGR

Eventuelt.

Sagsfremstilling

Eventuelt

Forslag til emner og sted til næste møde den 16. maj 2019.

Beslutning
  • Forslag om at næste møde afholdes med besigtigelse af stier.
  • Spørgsmål om hvorvidt en repræsentant for vandløbslauget kan få en plads i Det Grønne Råd. Det Grønne Råd mener, at vandløbslaugets interessere er dækket af de bestående medlemmer i DGR.
  • Karsten Frederiksen orienterede om to vindmølleprojekter tæt på kommunegrænserne til Brønderslev Kommune. Det ene projekt er ved Rendbæk i Jammerbugt Kommune tæt på Store Vildmose og det andet projekt er ved Hjortnæs i Hjørring Kommune tæt på Stenum. Det forventes, at Brønderslev Kommune sender høringssvar til planerne for projekterne.

Svend Erik Jacobsen, John Mathiasen, Peter Larsen og Jesper Blom-Hansen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 7. marts 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer