Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Grønne Råd - Referat

Dato: 16. maj 2019
Lokale: Grindsted Plantage
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af dagsorden


Resume

Sagsforløb: DGR

Godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Mikkelsen, Gerda Marie Jensen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen og Jesper Blom-Hansen var fraværende.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: DGR

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 28. februar 2019.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 28. februar 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd godkender referatet fra møde den 28. februar 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Mikkelsen, Gerda Marie Jensen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen og Jesper Blom-Hansen var fraværende.

Til toppen


3. Besigtigelse ved Grindsted Plantage


Resume

Sagsforløb: DGR

Gerda Marie Jensen fra Friluftsrådet og Rasmus Thorgaard fra Vej og Park vil vise og fortælle om stier i områder, og hvilke planer der er for vedligehold og naturpleje i området.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Det Grønne Råd mødes ved parkeringsplads på Plantagevej (se kortbilag).Området kan være vådt, så det er en god idé at medbringe gummistøvler.

Rasmus Thorgaard fra Vej og Park vil vise og fortælle om stier i området, og hvilke planer der er for vedligehold og naturpleje i området. Gerda Marie Jensen fortæller om Friluftsrådets tanker om området og dets potentiale.

Asger Nielsen fra Plan og Miljø, orientere som status med stiprojektet, herunder ansøgning af midler hos LAG og Friluftsrådet samt hvornår projektet kan forventes at gå i gang.

Efter besigtigelsen er der kørsel til Brønderslev Rådhus, hvor resten af mødet afholdes i lokale 318.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Betty Steglich-Pedersen fra Friluftsrådet deltog til dette punkt som suppleant for Gerda Marie Jensen. Brønderslev Kommune har ansøgt friluftsrådet om 100.000 kr. til opgradering af prioriterede stier i kommunen. Betty Steglich-Pedersen anbefaler, at Brønderslev Kommune også ansøger Friluftsrådet om midler til shelter og toiletfaciliteter i Grindsted Plantage, og fremhæver Grindsted Plantage som et af de få bynære naturområder i kommunen. Karsten Frederiksen fremhæver, at Brønderslev Kommune generelt har fokus på bynær natur og har ønske om skovrejsningsprojekter flere steder i kommunen.

Rasmus Thorgaard oplyser, at Vej og Park i dag slår græsset i området, men gerne vil åbne op for stierne og gøre dem mere tilgængelige, hvilket kræver et nyt underlag på stierne.

Der drøftes forskellige muligheder for at oprense søerne i Grindsted Plantage, som er groet delvist til. Der er også forslag om at hæve vandstanden, måske som del af et større klimatilpasningsprojekt eller lade dele af søerne gro til, mens andre dele oprenses. Det besluttes at undersøge muligheder nærmere til næste møde i Det Grønne Råd. Der skal laves konkrete vurderinger og indhentes tilbud på oprensning af søen. Dette skal sammenholdes med tilbud på opgradering af stierne for de andre prioriterede områder.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Mikkelsen, Gerda Marie Jensen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen og Jesper Blom-Hansen var fraværende.

Til toppen


4. Afholdelse af uddelingen af Natur- og Miljøprisen


Resume

Sagsforløb: DGR

Det Grønne Råd skal tage stilling til, om Fagforvaltningen for Teknik og Miljø efter dialog med eksterne parter kan træffe beslutning om lokalitet for uddelingen af Natur- og Miljøprisen. Således at der er mulighed for at prisuddelingen kan foregå ude hos virksomheder eller i felten.

Sagsfremstilling

I starten af 2019 besluttede Fagforvaltningen for Teknik og Miljø at udsende en mail til tidligere modtagere af Natur- og Miljøprisen i henholdsvis 2015, 2016 og 2017.

De tidligere modtagere af Natur- og Miljøprisen i henholdsvis 2015, 2016 og 2017 var følgende:

 • Brønderslev Bæredygtighedsfestival - modtager af Miljøprisen 2017
 • Hans Henrik Thomsen, Røgelhedevej 55, 9700 Brønderslev – modtager af Naturprisen 2017
 • Nibstrup Naturplejelaug, Koklapperne – modtager af Naturprisen i 2016
 • Gemidan, Hjallerup - modtager af Miljøprisen i 2016
 • Samarbejdet om vandløbsforbedring i Stade-Mellerup Bæk – modtager af Naturprisen i 2015
 • Dansk Træemballage A/S afdeling Stampen, Flauenskjold - modtager af Miljøprisen i 2015

I mailen til de tidligere prismodtagere stod følgende.:

"Brønderslev Kommune er ved at evaluere på, om uddeling af Natur- og Miljøprisen kan gøres anderledes/bedre samt i gang med at vurdere, om modtagerne af prisen kan få mere gavn af tildelingen. Derfor vil vi meget gerne have jeres input og besvarelse på nedenstående spørgsmål.

1. Har tildeling af prisen givet værdi for jeres organisation/virksomhed?

2. Har I kunnet bruge pristildelingen i jeres markedsføring – eller i anden sammenhæng?

3. Hvad skal der til, for at I kan få yderligere gavn af den tildelte pris?

4. Kan et ”logo” til brug på eksempelvis jeres hjemmeside være en idé?

5. Kan tildeling af kommunens Natur- og Miljøpris gøres mere attraktiv? Hvis ja - hvordan?

6. Kunne en anden form for prisuddeling/præmiering give mere værdi for virksomheden/organisationen?

7. Andre kommentarer/input til Natur- og Miljøprisen

På forhånd tak for jeres medvirken."

Der var 3, der svarede på mailen. Svarene er indsat i bilag.

I svarene kom blandt andet forslag til, at prisoveroverrækkelsen kunne kædes sammen med folkemøde, Naturens dag o. lign. Borger9700 ønskede desuden et større samarbejde. Erhvervschef Marianne Gade har efterfølgende foreslået, at prisuddelingen fx. kan foregå hos Brønderslev Udviklingspark sammen med rundvisning eller på en virksomhed.

Fagforvaltningen vil gerne imødekomme forslaget om at prisuddelingen for Natur- og Miljøprisen kan afholdes uden for kommunes rammer hos virksomheder eller i felten. Det kan være med til at skabe fornyet interesse som borgere og virksomheder omkring Natur- og Miljøprisen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd træffer beslutning om, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø kan beslutte lokalitet for prisuddelingen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det blev besluttet, at prisuddelingen fortsat skal finde sted hos Brønderslev Kommune. Det Grønne Råd ønsker, at Brønderslev Kommune fortsat skal være vært for prisuddelingen, og at der bevares en formel stemning omkring uddelingen.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Mikkelsen, Gerda Marie Jensen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen og Jesper Blom-Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om Planstrategi 2019 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DGR

Planstrategi 2019 for Brønderslev Kommune er politisk vedtaget og i offentlig høring i perioden fra den 29. april 2019 til den 24. juni 2019.

Planstrategien præsenteres kort på mødet.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Byråd vedtog den 24. april 2019 Planstrategi 2019 for Brønderslev Kommune.

Planstrategi 2019 angiver de politiske målsætninger for den fysiske udvikling i Brønderslev Kommune frem mod næste kommuneplanperiode 2021-2033.

Planstrategien skaber sammenhæng mellem den overordnede vision for kommunens udvikling og den fysiske planlægning. Planstrategiens omfatter tre temaer:

 • Bosætning
 • Bæredygtig Udvikling
 • Landskab & Turisme

Disse temaer bliver også udgangspunktet for den kommende kommuneplanrevision, hvor målsætningerne i planstrategien skal udfoldes og omsættes til retningslinjer og rammer for den fysiske planlægning. Planstrategien kan læses her: https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/76#/

Indenfor temaet Landskab & Turisme har Byrådet vedtaget følgende målsætninger i planstrategien:

 • Udvikling af turisme skal være baseret på stedbundne kvaliteter og lokale initiativer
 • Planlægningstiltag for turisme skal prioriteres, hvor der er størst mulighed for synergieffekter mellem naturdestinationer, events, byliv, kultur, overnatningsmuligheder og rekreative oplevelser.
 • Udvikling i landdistrikterne skal styrkes ved at rette fokus på de enkelte lokalområders stedbundne kvaliteter og muligheder.

Planstrategien beskriver Byrådets visioner og målsætninger for den fysiske udvikling af Brønderslev Kommune. Dem vil vi gerne debattere med kommunens borgere, foreninger og virksomheder og sammen blive klogere på, hvordan de kan føres ud i livet. Derfor inviteres borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Det Grønne Råd til at deltage i debatten om planstrategien frem til den 24. juni 2019.

Der afholdes tre borgermøder, som hver omhandler ét af planstrategiens temaer:

 • Mandag den 27. maj 2019, kl. 16 – 18 med fokus på bosætning i Hjallerup Idrætscenter
 • Tirsdag den 28. maj 2019, kl. 16 – 18 med fokus på bæredygtig udvikling i kantinen på rådhuset i Brønderslev
 • Mandag den 3. juni 2019, kl. 16 – 18 med fokus på landskab og turisme i undervisningslokalet på rådhuset i Dronninglund

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der blev drøftet implementering af FNs verdensmål i kommende planlægning, Brønderslev Kommune som mulig naturkommune og kommende turismedestinationssamarbejde mellem de nordjyske kommuner. Det blev besluttet, at Det Grønne Råd ikke giver et fælles høringssvar til Planstrategi 2019, men at hver enkelte organisation kan indsende et høringssvar. Det Grønne Råd ønsker at blive holdt orienteret om høringssvar og den videre politiske behandling af Planstrategi 2019.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Mikkelsen, Gerda Marie Jensen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen og Jesper Blom-Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering strategi og handlingsplan for turisme


Resume

Sagsforløb: DGR

Turismeprojekt Brønderslev Kommune 2018-2021 har udarbejdet en strategi og handlingsplan for en sammenhængende turismeindsats i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Turismeprojekt Brønderslev Kommune 2018-2021, som ledes af Brønderslev Erhverv & Turisme, har udarbejdet en strategi og handlingsplan for en sammenhængende turismeindsats i Brønderslev Kommune (se bilag).

Handlingsplanen for netværksprojektet har som formål at øge antallet af turister, som kommer til Brønderslev Kommune samt at gøre Brønderslev Kommune til en sammenhængende destination.

Asger Nielsen, Leder af Plan og Miljø er med i projektets styregruppe som repræsentant for natur. Han vil på mødet orientere om handlingsplanen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det blev bemærket, at de temabaserede turismeaktiviteter ikke er tilpasset Brønderslev Kommune, hvor eksempelvis lystsejlere mangler under "Active by Nature".

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Mikkelsen, Gerda Marie Jensen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen og Jesper Blom-Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: DGR

Eventuelt.

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der skal arrangeres en begivenhed, som markerer åbningen af Nordsøstien efter at eksproriationen er på plads. Danmarks Naturfredningsforening og Teknik- og Miljøudvalget vil gerne sige et par ord ved anledningen.

Karsten Frederiksen orienterede kort om NCC-sagen.

Danmarks Naturfredningsforening gør opmærksom på, at Brønderslev Kommune har udnyttet Fredningsnævnets dispensation til fældning af tre træer ved Dronninglund før at klagefristen var udløbet. Dette tages til efterretning af Brønderslev Kommune.

Der blev på opfordring givet en kort status omkring Museerne i Brønderslev, som nu hedder Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSS.

Der er ønske om, at der kommer et punkt på næste møde omkring mulighederne for at bruge vejrabatterne til at skabe mere sammenhængende natur og øget biodiversitet.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Mikkelsen, Gerda Marie Jensen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen og Jesper Blom-Hansen var fraværende.

Til toppen


8. Lukket punkt: Årets Træ i Brønderslev Kommune 2019


Til toppen


9. Lukket punkt: Kandidater til Natur- og Miljøprisen 2019


Til toppen

Opdateret 12. juni 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer