Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Grønne Råd - Referat

Dato: 27. februar 2020
Lokale: Gl. Byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af dagsorden


Resume

Sagsforløb: DGR

Det Grønne Råd skal tage stilling til, om dagsordnen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Afbud modtaget fra Børge Juul Kristensen, Bent Elten, Palle Martinsen, Sven Erik Mikkelsen, Jesper Blom, Gerda Marie Jensen og Hans Peter Johansen

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd godkender dagsordnen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: DGR

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 5. december 2019

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 5. december 2019

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd godkender referatet fra møde den 5. december 2019

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt

Til toppen


3. Velkomst - Nyt medlem i Det Grønne Råd


Resume

Sagsforløb: DGR

Landsbyrådet har fået ny bestyrelse og dermed ny repræsentant i Det Grønne Råd. Bent Elten Mortensen er nyvalgt repræsentant for Landsbyrådet i Det Grønne Råd.

Sagsfremstilling

Landsbyrådet har fået ny bestyrelse og dermed ny repræsentant i Det Grønne Råd. Bent Elten Mortensen er nyvalgt repræsentant for Landsbyrådet i Det Grønne Råd.

Velkommen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Bent Elten Mortensen er blevet nyt medlem for Landsbyrådet i Det Grønne Råd.

Brønderslev Lystfiskeriforening har også fået en ny repræsentant i Det Grønne Råd. Sten Rubæk er blevet ny formand for lystfiskeriforeningen og sidder som medlem af Det Grønne Råd. Tidligere formand Jens Andersen ønsker fortsat at medvirke i Det Grønne Råds møder, hvor Vandplan 3 indsatserne er på dagsordenen.

Det Grønne Råd byder de to nye medlemmer af Rådet velkommen

Bilag

Til toppen


4. Invitation til deltagelse i opstarten af Vandplan 3 - 2021-2027


Resume

Sagsforløb: DGR

Arbejdet med vandplan 3 for perioden 2021–2027 er nu gået i gang.

Kommunen skal inden den 22. september 2020 indsende forslag til den fysiske vandløbsindsats, som er nødvendig for at skabe grundlag for ”god tilstand” i de vandløb, som er udpeget af staten.

Det Grønne Råd inviteres til at komme med forslag til indsatser i vandplan 3.

Sagsfremstilling

Arbejdet med vandplan 3 for perioden 2021–2027 er nu gået i gang.

Kommunen skal inden den 22. september 2020 indsende forslag til den fysiske vandløbsindsats, som er nødvendig for at skabe grundlag for ”god tilstand” i de vandløb, som er udpeget af staten.

Til at rådgive kommunerne er der nedsat et Vandråd for hvert hovedvandopland. Vandløbene i Brønderslev Kommune løber ud til 2 hovedvandoplande – henholdsvis Limfjorden og Kattegat/Skagerrak.

Limfjordssekretariatet er sekretariat for Vandrådet for Limfjorden og Hjørring Kommune er sekretariat for Kattegat/Skagerrak.

Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev Kommune har besluttet, at Det Grønne Råd kan fungere som en lokal arbejdsgruppe for arbejdet i Brønderslev Kommune. Formålet er at inddrage den lokale viden som medlemmerne har. Medlemmerne kan således komme med ideer og forslag til indsatser i de enkelte vandløb, ligesom der bliver mulighed for at rådgive kommune om det videre forløb.

Den fysiske vandløbsindsats kan være udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale, plantning af træer, fjernelse af spærringer, genslyngning og etablering af sandfang.

For at et vandløb er i ”god tilstand” skal der være gode forhold for både smådyr, fisk, planter og indholdet af miljøfremmede stoffer må ikke overskride fastsatte grænseværdier.

Miljøstyrelsen har udpeget de vandløb, som er i risiko for manglende opfyldelse af miljømål for samlet økologisk tilstand. Man kan finde vandløbene i basisanalysen for vandområdeplaner 2012–2027.

MiljøGIS for basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027

Her kan man også se, hvilken tilstand vandløbene har pt., samt hvor der er registreret spærringer i vandløbene mv..

Der er på landsplan afsat 436,8 mio. kr. til indsatserne samt yderligere 114 mio. kr. til erstatninger.

Brønderslev Kommune forventer, at vi kan komme med forslag til indsatser på 5–6 mio. kr.

Forslagne indsendes samlet for de berørte hovedvandoplande.

Sammensætningen af vandrådende, basisanalysen og opgaven vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd kommer med forslag til indsatser i vandplan 3

Personale

Ingen.

Beslutning

Det Grønne Råd tager orienteringen om Vandplan 3 til efterretning, og de enkelte medlemmer vil herefter kunne indsende forslag til fagforvaltningen for Teknik og Miljø.

Brønderslev Lystfiskeriforening afleverede på mødet et dokument med forslag til indsatser i Brønderslev Kommune i forbindelse med Vandplanerne. Dokumentet er vedlagt referatet.

Bilag

Til toppen


5. Ønske om vedligehold af stier ved Thorup


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

Teknik- og Miljøudvalget og Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i forbindelse med Landdistriktspuljen holdt dialogmøder med en række af kommunens landsbyer, hvor der er indsamlet ideer til lokal udvikling og forbedring af byerne.

I Thorup ønskes der blandt andet vedligeholdelse af 2 stiforløb nær byen. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at ønsket skal forelægges Det Grønne Råd, som kan komme med en anbefaling om, hvorvidt der skal igangsættes vedligehold af stierne med midler fra Landdistriktspuljen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke projekter, der skal prioriteres og udmøntes gennem landdistriktspuljen.

Ved sidste møde i Det Grønne Råd blev det besluttet at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø skulle undersøge plejebehov og priser for klargøring og vedligehold af stierne, samt mulighederne for at binde stierne sammen med andre nærved liggende forløb. Herefter skal Det Grønne råd tage stilling til, om de vil komme med en anbefaling til Teknik- og Miljøudvalget i forhold til at prioritere stierne i forhold Landdistriktspuljen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget og Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i forbindelse med Landdistriktspuljen holdt dialogmøder med en række af kommunens landsbyer, hvor der er indsamlet ideer til lokal udvikling og forbedring af byerne.

I Thorup ønskes der blandt andet vedligeholdelse af 2 stiforløb nær byen, se bilag 1. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at ønsket skal forelægges Det Grønne Råd, som kan komme med en anbefaling.

Hans Jørgen Melvej beskriver de to stiruter sådan:

Den Gamle Hulvej - Hwolvejen i daglig tale

Det er en del af et længere vejforløb. Nogle steder er det forsvundet. Andre steder er det blevet ændret. Her er der ca. 1 km af det oprindelige forløb af vejen op mod Danmarks eneste naturskabte pas - passet gennem Jyske Aas ved Dannerhøj.

Det er en af vore ældste og dybeste hulveje gennem skrænten ned til gletsjerdalen - se foto. Fra gennemløbet gennem dalen er der en pragtfuld udsigt øst - vest gennem dalen. Her krydser den bækken fra Naturpark Engen.Det østligste tilløb til Ryå.

Kongevejs ruten

Det er den ældgamle hyllings rute imiddelalderen for de nye konger. Den løber fra Ålborg til Skagen. Da det var vanskeligt at overskride Jyske Aas bøjede den syd for Hjallerup mod vest ud til kysten og fulgte den op til Frederikshavn og Skagen. Da den forløber langs foden af Jyske Aas gennemskærer den en lang række fine naturområder. Ved de store markeder, var den fyldt op af "folk og fæ", så langt øjet rakte.

Thorup Lokalhistoriske Arkiv har beskæftiget sig med forløbet gennem vort område. På tilbage løbet går vi igennem Rosenby. Det er Danmarks første landarbejder kvarter anlagt af Grev Molkte.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til om, hvorvidt stiernes vedligehold skal prioriteres ved brug af Landdistriktsmidlerne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Det Grønne Råd, 5. december 2019, pkt. 4:

Det Grønne Råd anmoder fagforvaltningen om at afklare de økonomiske indsatser, der skal til for at bevare stiforløbene, samt at undersøge om stierne kan sammenkobles med eksisterende stiforløb.

Sagen tages efterfølgende op i Det Grønne Råd.

Hildo Rasmussen, Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Ib Lies Nielsen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen og John Mathiasen var fraværende.

Mogens Højholt Hansen deltog som suppleant for Kasper Pølund.

Supplerende sagsfremstilling til Det Grønne Råds møde den 27. februar 2020:

Vurdering af stiernes status

Vej og Park har gennemgået stiernes tilstand og vurderer, at begge stier er trampestier i en fin tilstand, men at de begge kræver en førstegangsoprydning/klargøring. Efterfølgende skal foretages årlig vedligeholdelse af stierne, herunder 1-2 gange klipning af græs.

Priserne ved Vej og Park for henholdsvis klargøring og den efterfølgende årlige pleje:

Klargøring af Den Gamle Hulvej: 5.000 kr.

Klargøring af Kongevejs ruten: 5.000 kr.

Årligt vedligehold af Den Gamle Hulvej: 5.000 kr./år

Årligt vedligehold af Kongevejs ruten: 5.000 kr./år

Stierne ligger på private jorde, og klargøringen af stierne og den efterfølgende vedligeholdelse kræver, at der laves en aftale med lodsejere, samt at der tilføres midler til Vej og Park til det årlige vedligehold.

Formidling af stiforløb

Udover klargøring af stierne bør der stierne også afmærkes, så man kan se hvor man kan gå. Dette kan gøres med stipæle og eventuelt også nogle større skilte, hvorpå man kan se hele ruterne.

Den billigste løsning er her ca. 10.000 kr. til skilte og 5.000 kr. pr oversigtskort.

Fremtidsperspektiv for stier i området

Området ved Thorup har et stort potentiale for at sammenbinde områdets stier og veje til en rute, hvor man kan se mange fortidsminder og gravhøje, herunder to langdysser. I bilagene er der et arbejdskort hvor man kan se potentielle ruter hvor man kan se de fleste høje i området.

Beslutning

Det Grønne Råd anbefaler, at stierne klargøres til brug, samt at der opsættes skilte med rutevejledning.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om tilladelse til etablering af MTB bane i Grindsted Plantage


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø og Brønderslev Erhverv og Turisme er blevet kontaktet vedrørende et ønske om etablering af en mountainbike bane (MTB) i Grindsted Plantage, øst for Brønderslev.

Anlæg af en MTB bane i Grindsted Plantage kræver overvejelser vedrørende eventuelle konflikter med andre brugere af Grindsted Plantage, forsikringsforhold, banens helt præcise placering m.v. Dette bør ske inden etablering af MTB banen.

Fristen for at få del i allerede tildelte fondsmidler til etablering afhænger af, at banen kan stå klar til brug i april 2020.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det på foreliggende grundlag kan godkende anlæg af MTB bane i Grindsted Plantage, så de allerede tildelte fondsmidler kan blive brugt til formålet - eller de anbefaler, at der foretages brugerundersøgelser m.v., inden banen anlægges.

Sagsfremstilling

Der er kommet en forespørgsel omkring etablering af en mountainbike bane i Grindsted Plantage. Fagforvaltningens opmåling af forslaget til banen viser, at den vil blive ca. 1,7 km lang.

Forslaget kommer fra en lokal cykelbutik, hvorefter Erhverv og Turisme, samt fagforvaltningen har holdt et møde med projektholdet On trail. On trail er støttet af Nordea Fonden, der har godkendt forslaget og dermed tildelt støttemidler til det.

I forbindelse med etableringen af en MTB bane, er der flere ting, der bør undersøges, inden Brønderslev kommune som ejer af Grindsted Plantage eventuelt giver tilladelse.

Inden for det område, hvorpå banen skal etableres, er der flere stiforløb, som skovens andre brugere færdes på, hvorfor projektmagerne har foreslået, at banen kun i mindre grad krydser stierne, og at de ved etablering af banen vil sørge for, at hastigheden er lav på de strækninger.

Før der laves en MTB bane i området, bør der laves en analyse af brugen af arealet. Brønderslev Kommunes skovpolitik indeholder som et hovedformål "at give publikum gode og varierede naturoplevelser og skovbilleder". En MTB bane er ikke i modstrid med denne politik, men det bør dog stadig undersøges, hvad andre eksisterende brugergrupper mener om projektet. Man kan så afveje de forskellige interesser i området op imod hinanden.

Grindsted plantage er omfattet af flere naturudpegninger. Der skal derfor laves en gennemgang af ruten, så det kan klarlægges, hvilke restriktioner der skal/kan gives dispensation fra (herunder § 3) og hvilke, der er irrelevante i denne henseende. Ved en dispensation fra § 3 er der desuden 4 ugers klagefrist før man kan påbegynde anlægsarbejdet. Alternativt skal ruten lægges om, så den ikke kommer i berøring med beskyttet natur i området.

Grindsted plantage er ejet af Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning, og en ændring af brugen af Brønderslev Kommunes del af Grindsted plantage skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, der har bemyndigelse til at administrere brugen af kommunens skove.

Etableringen af en MTB-bane vil ikke kunne planlægges og udføres inden for fristen for brug af de tildelte fondsmidler i det tilfælde, der skal ske en mere omfattende høringsproces. Det Grønne Råd skal derfor tage stilling til, om det kan anbefale, at Teknik og Miljøudvalget godkender projektet uden en sådan brugerundersøgelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tilkendegiver, om de kan anbefale, at Teknik- og Miljøudvalget på det foreliggende grundlag kan godkende anlæg af MTB banen i Grindsted Plantage, så de allerede tildelte fondsmidler kan blive brugt til formålet - eller de anbefaler, at der foretages brugerundersøgelser m.v., inden banen anlægges.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det Grønne Råd har forskellig holdning omkring etablering af en MTB bane i Grindsted Plantage.

Dele af Det Grønne Råd anbefaler, at man klarlægger eventuelle problemer ved etablering af en MTB bane, inden man etablerer den. En anden del af Det Grønne Råd anbefaler, at man gør brug af de nuværende fondsmidler og går igang med etablering af MTB-banen.

Bilag

Til toppen


7. Redekasseprojekt for straksaktiverede i Brønderslev Kommune 2020


Resume

Sagsforløb: DGR

Brønderslev Kommune kører forskellige projekter i forbindelse med landsbypedellerne, straksaktivering, seniorjobs mv., herunder pleje af Fruerhøj og andre steder i kommunen.

Da vejrlig og andre forhold gør, at alt arbejde ikke kan foregå udenfor, er der igangsat et projekt med opsætning af fuglekasser i Brønderslev Kommunes grønne områder.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune kører forskellige projekter i forbindelse med landsbypedellerne, straksaktivering, seniorjobs mv., herunder pleje af Fruerhøj og andre steder i kommunen.

Dog er er der også brug for opgaver, der ikke kræver så meget, og som kan løses inden døre på et værksted, stående og siddende. Morten Jensen, der står for landsbypedellerne og straksaktiveringen har foreslået, at de kan gå i gang med at lave fuglekasser og flagermusekasse til opsætning på Brønderslev Kommunes grønne områder.

I den forbindelse vil Morten gerne høre Det Grønne Råd om forslag til, hvor de skal opsætte fuglekasser og hvilke slags fuglekasser som det vil være mest gavnligt at opsætte.

Forslag til hvilke typer fuglekasser, flagermusekasser og eventuelt andre typer redekasser kan sendes til fagforvaltningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning og eventuelt bidrager med viden of forslag til placeringer og redehustyper til projektet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det Grønne Råd roser projektet, og anbefaler, at man sender forslag til placeringer og arter til Fagforvaltningen for Teknik og Miljø og til Morten Jensen.

Til toppen


8. Natur og Miljøpris 2020


Resume

Sagsforløb: DGR

Forvaltningen for Teknik og Miljø har igangsat arbejde med at finde kandidater til Natur- og Miljøprisen og Årets Træ 2020.

Det Grønne Råd orienteres om arbejdet med at finde kandidater til Natur- og Miljøprisen og Årets Træ 2020.

Sagsfremstilling

Forvaltningen for Teknik og Miljø har igangsat arbejde med at finde kandidater til Natur- og Miljøprisen og Årets Træ 2020.

Tidsplan og annonceudkast kan ses i bilag.

Der annonceres ultimo februar 2020 i Oplandsavisen og Østvendsyssel Avis.

Annoncen er sat på kommunens hjemmeside. Facebook vil blive forsøgt anvendt i år.

Forvaltningen for Teknik og Miljø er i mail blevet opfordret til at komme med forslag til kandidater. Det Grønne Råd opfordres også til at komme med forslag til kandidater.

På næste møde den 14. maj 2020 orienteres Det Grønne Råd om, hvilke kandidater og hvilke træer der er indstillet. Det Grønne Råd skal her beslutte, hvilke kandidater og hvilke træer der skal arbejdes videre med.

Den 27. august 2020 skal Det Grønne Råd træffe endelig beslutning om, hvem der skal have priserne.

Prisoverrækkelsen sker torsdag den 24. september 2020.

Forvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning

Personale

Ingen.

Beslutning

Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Rådet besluttede desuden, at Prisuddelingen skal holdes i Brønderslev i år.

Bilag

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: DGR

Eventuelt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der sættes et punkt på næste møde, hvor Det Grønne Råds virke kan diskuteres. Der kan altid indgives ønsker om dagsordenspunkter og ønsker om viden.

Det foreslås, at Det Grønne Råd arbejder med sammenhængende natur i forbindelse med Kommuneplanarbejdet. Dette kommer på Det Grønne Råds møde næste gang.

Kan Det Grønne Råd få den Strategiske Energiplanlægning i Nordjylland på dagsordnen?

Kan forsyningen komme og fortælle om deres klimatilspasningsprojekter? Og i samme ombæring fortælle lidt om drikkevandet i kommunen. Herunder fortælle om indsatsplanerne i kommunen.

Der ønskes, at der til næste møde i Det Grønne Råd udsendes en deltagerliste inklusiv de organisationer, der repræsenteres i Det Grønne Råd.

Til toppen

Opdateret 5. marts 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer