Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Grønne Råd - Referat

Dato: 19. november 2020
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: DGR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Børge Juul Kristensen, Benjamin Jensen, Ib Lies Nielsen, Bent Elten, Jesper Blom-Hansen og Morten Bruun Jacobsen.

Til toppen


2. Godkendelse af dagsorden


Resume

Sagsforløb: DGR

Det Grønne Råd skal tage stilling til, om dagsordnen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd godkender dagsordnen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Børge Juul Kristensen, Benjamin Jensen, Ib Lies Nielsen, Bent Elten, Jesper Blom-Hansen og Morten Bruun Jacobsen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: DGR

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 27. august 2020.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 27. august 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd godkender referatet fra møde den 27. august 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Som opfølgning på referatet fra sidste møde oplyste Karsten Frederiksen:

 • Der er lange udsigter til udlægning af sten i Ryå. Der skal først laves en bekendtgørelse og en forundersøgelse, der skal godkendes. Herefter skal der søges om realisering af projektet, som skal godkendes, hvorefter der kan laves udbud – først herefter kan der komme sten i åen. Dette skal ske inden for vandplanperioden 2021 – 2027.
 • Opgaven med stiforløb i Thorup er udført.
 • Grindsted Plantage – Der bliver cyklet i plantagen – evalueres efter 1 år.
 • Listen på forsiden af dagsordenen ajourføres med de korrekte deltagere i Det Grønne Råd.
 • Indsatsplaner for drikkevand medtages som punkt på næste møde i Det Grønne Råd.
 • Vildere natur – Vej og Park er i gang med planlægningen heraf. Arbejdet påbegyndes i det nye år. Der orienteres herom på næste møde i Det Grønne Råd.

Referatet blev herefter godkendt.

Børge Juul Kristensen, Benjamin Jensen, Ib Lies Nielsen, Bent Elten, Jesper Blom-Hansen og Morten Bruun Jacobsen var fraværende.

Til toppen


4. Kommissorium for Det Grønne Råd


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til kommissorium for Det Grønne Råd.

Det Grønne Råd skal drøfte forslaget og fremsende det - med evt. bemærkninger - til godkendelse iTeknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Det Grønne Råd besluttede på mødet den 27. august 2020, at kommissoriet for Det Grønne Råd skulle revideres.

Fagforvaltningen fremsender forslag til nyt kommissorium for Det Grønne Råd.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd behandler forslag til kommissorium og fremsender det - med evt. bemærkninger - til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til mødet var fremsendt forslag fra Vendsyssel Energi- og Miljøforening – forslaget indgik i drøftelsen af punktet.

Der planlægges et temamøde i Byrådet i foråret, hvor Byrådet generelt drøfter hvilke råd, der ønskes og sammensætningen heraf. Dette med henblik på en evt. ændring af Styrelsesvedtægten i forbindelse med den kommende byrådsperiode.

Der er delte meninger om udvidelse af antallet af medlemmer i Det Grønne Råd og muligheden for at nedsætte ad’hoc arbejdsgrupper.

Forvaltningens forslag til kommissorium suppleres med emnet: Skoven

Punktet kommer på dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgets næste møde, hvorefter det kommer på dagsordenen til næste møde i Det Grønne Råd.

Børge Juul Kristensen, Benjamin Jensen, Ib Lies Nielsen, Bent Elten, Jesper Blom-Hansen og Morten Bruun Jacobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om forslag til Kommuneplan 2021


Resume

Sagsforløb: DGR

Forslag til Kommuneplan 2021 for Brønderslev Kommune kommer til politisk behandling i december 2020. Forslaget forventes at komme i offentlig høring fra den 4. januar 2021 til den 1. marts 2021.

Forud for den politiske behandling orienteres Det Grønne Råd om ændringerne i forslag til kommuneplan på landskabsområdet og i det åbne land.

Planlægger Loa Dahl deltager i drøftelsen af punktet.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til drøftelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune er i gang med at udarbejde forslag til Kommuneplan 2021, som kommer til politisk behandling i december 2020. Der er nye udpegninger og retningslinjer for Bevaringsværdige landskaber, Større sammenhængende landskaber og Kystlandskaber. Udkast til disse præsenteres for Det Grønne Råd på mødet.

Der gives en kort introduktion til de øvrige ændringer i retningslinjerne for det åbne land i forslag til Kommuneplan 2021. Disse omfatter:

 • Grønt Danmarkskort
 • Turismestrategi
 • Værdifulde kulturmiljøer
 • Placering af energianlæg
 • Store husdyrbrug
 • Strategisk energiplanlægning
 • Klimatilpasning

Introduktionen skal give et bedre afsæt til at Det Grønne Råd og deres respektive organisationer kan deltage i den offentlige høring af forslag af Kommuneplan 2021, som forventes at blive fra den 4. januar 2021 til 1. marts 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,at Det Grønne Råd drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Loa Dahl orienterede om forslag til Kommuneplan 2021 – de slides Loa viste sendes til medlemmerne af Det Grønne Råd og vedhæftes referatet.

Kommuneplanen kommer i offentlig høring først i det nye år.

Blev drøftet.

Der er mulighed for spørgsmål til kommuneplanen på det næste møde i Det Grønne Råd.

Der blev spurgt til status på nedsættelse af arbejdsgruppe i forbindelse med Canape-projektet?

Børge Juul Kristensen, Benjamin Jensen, Ib Lies Nielsen, Bent Elten, Jesper Blom-Hansen og Morten Bruun Jacobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Landskabsanalyse for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DGR

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet en landskabsanalyse for Brønderslev Kommune. Landskabsanalysen er udarbejdet efter landskabskaraktermetoden og skal bruges som administrativt grundlag i sagsbehandling samt danne udgangspunkt for landskabsudpegninger i Kommuneplan 2021.

Det Grønne Råd blev på møde den 12. september 2019 præsenteret for arbejdet med landskabsanalysen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 31. august 2020 at sende landsskabsanalysen til kommentering i Det Grønne Råd, og at punktet skal på et temamøde i Byrådet.

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af Planstrategi 2019 blev det politisk besluttet, at Landskab og Turisme er et revisionstema i Kommuneplan 2021. I den forbindelse er der blevet udarbejdet en landskabsanalyse for Brønderslev Kommune, som baggrundsviden for kommuneplanrevision. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 31. august 2020 at sende landsskabsanalysen til kommentering i Det Grønne Råd, og at punktet kommer på et temamøde i Byrådet.

Landskabsanalysen er vedhæftet som bilag og offentliggjort på Brønderslev Kommunes hjemmeside: https://www.bronderslev.dk/Erhverv/Planlaegning/Analyser.aspx

Landskabsanalysen dækker geografisk hele kommunen og inddeler kommunen i forskellige områder efter landskabskarakter. Landskabet i Brønderslev analyseres og beskrives dybdegående for at opnå en detaljeret og håndgribelig viden, hvorefter kommunen inddeles i karakterområder. Landskabskarakteren betegner samspillet mellem naturgrundlag, arealanvendelse og de rumlige og visuelle forhold, der kendetegner et karakterområde og adskiller det fra de omkringliggende landskaber. Gennem analysen er hvert enkelt karakterområde vurderet ud fra en rækkende objektive parametre inden for karakterstyrke, tilstand, særlige visuelle oplevelsesmuligheder og sårbarheder. På baggrund af vurderingerne er der opsat en strategi og anbefalinger for kommunens landskaber.

Analysen skal danne udgangspunkt for revision af landskabsudpegninger i Kommuneplan 2021, samt danne et bedre administrativt grundlag for landskabsvurderinger i sagsbehandlingen. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden efter Miljøministeriets ”Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen” fra 2007.

Der er flere mål med analysen. Den skal kunne bidrage til sagsbehandling af bl.a. landzonesager og miljøgodkendelser gennem et ensartet og detaljeret grundlag. Den skal være et dynamisk værktøj til at kvalificere vurderingen af nye projekter i det åbne land, og den skal danne baggrund i det fremadrettede arbejde med strategi og planlægning fx i den kommende kommuneplan, hvor den får direkte betydning for revidering af udpegninger "Større sammenhængende landskaber", "Bevaringsværdige landskaber" og "Kystlandskaber".

Landskabsanalysen formidler viden om landskabet og er et godt udgangspunkt for dialog om udvikling i det åbne land.

Forvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd kommenterer landskabsanalysen for Brønderslev Kommune og fremsender kommentarerne til Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Loa Dahl orienterede om landskabsanalysen. De slides Loa viste vedhæftes referatet og sendes til medlemmerne af Det Grønne Råd.

Der var spørgsmål vedr. Smalby Mose – Loa følger op herpå.

Børge Juul Kristensen, Benjamin Jensen, Ib Lies Nielsen, Bent Elten, Jesper Blom-Hansen og Morten Bruun Jacobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Stiplan for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

Det er et politisk ønske, at der foretages en revision af stiplanen for Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet en samlet stiplan for Brønderslev Kommune, der skal sikre et sammenhængende og trafiksikkert stinet. Et sammenhængende stinet sætter rammerne for en aktiv hverdag, attraktiv bosætning og miljøvenlig transport. Stiplanen giver det administrative overblik i forhold til vedligehold, der sikrer fremkommelighed på stierne til glæde for borgere og turister.

Det Grønne Råd skal komme med eventuelle inputs til Teknik- og Miljøudvalget til stiplanen på baggrund af det fremsendte materiale.

Projektmedarbejderne Ditte Lind Mejniche og Stephanie Juhl Jensen deltager under behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har indhentet information om alle kendte stier i kommunen og samlet det i et administrativt overblik. Dette indbefatter hovedstier, cykelstier og rekreative stier.

Stiplanen tager således udgangspunkt i det eksisterende stinet og bygger videre herpå for at opnå et sammenhængende net af både transportstier, rekreative stier og stier, som giver adgang til natur- og kulturoplevelser. Stiplanen opdeler stierne i 6 kategorier, der giver et administrativt overblik over stiernes forløb, klassificering, nuværende vedligeholdelsesniveau og faciliteter.

Stiplanen indeholder en handleplan med forslag til konkrete projekter, der vil forbedre stinettet og binde kommunen tættere sammen. Projekterne i handleplanen kan udføres i takt med, at økonomien tillader det.

Stiplanen består af en skriftlig del med tilhørende kortbilag, og derudover en digital GIS-del. Den digitale del udbygges i takt med at handleplanen realiseres.

En indledende borgerinddragelse foretages i efteråret 2020 ved at kontakte kommunens borgerforeninger, for input til eksisterende stier og ønsker til fremtidige stier. Borgerforeningernes tilbagemeldinger tegnes ind og vedlægges stiplanen som tillæg.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd kommer med eventuelle inputs til Teknik- og Miljøudvalget til stiplanen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ditte Lind Mejniche og Stephanie Juhl Jensen præsenterede stiplanen for Det Grønne Råd.

De slides, der blev vist, sendes til medlemmerne af Det Grønne Råd og vedhæftes referatet.

Det Grønne Råd kan komme med input til Teknik- og Miljøudvalgets behandling af stiplanen.

Børge Juul har fremsendt forslag til stiforbindelse fra rundkørslen ved Nørregade til Kirkevejen og fra rundkørslen ved Nørregade og frem til Storskovvej, hvor Kirkevej krydser Nordre Ringgade. Forslaget medtages i den videre sagsbehandling.

Karsten Frederiksen oplyste, at det er et princip, at der først etableres nye cykelstier, når staten yder tilskud hertil.

Børge Juul Kristensen, Benjamin Jensen, Ib Lies Nielsen, Bent Elten, Jesper Blom-Hansen og Morten Bruun Jacobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Fremdrift i sagsbehandling af uoverensstemmelser på § 3 området


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

I perioden fra juli 2019 til oktober 2020 har en projektansat forsat sagsbehandlet og afviklet statens § 3 uoverensstemmelsessager samt egne sager, som Brønderslev Kommune havde liggende, efter at have modtaget liste over statens sager fra Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) i 2016. Den samlede mængde sager udgør 1.082 § 3 uoverensstemmelser. På grund af et øget behov for hjælp til presserende sager internt i forvaltningen, har der i praksis været tale om halv tid på statens § 3 uoverensstemmelser og halv tid på øvrige sager af hastende karakter.

I perioden er der afsluttet 241 sager, så der nu er afsluttet i alt 716 (ca. 66 %) sager. Af den samlede sagsmængde er 159 sager under behandling (ca. 15 %), der omfatter opstartede sager og snarlig afsluttede sager. Der er forsat ca. 207 sager, som ikke er opstartet (ca. 19 %). Af de tilbageværende ca. 19 % sager vurderes en større del at være store komplekse sager, der vurderes at kunne udvikle sig til problematiske sager.

Fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen afleverede primo 2016 en gennemgang af den beskyttede natur i Brønderslev Kommune. Denne gennemgang indeholdt blandt andet 942 uoverensstemmelser vedr. naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover havde fagforvaltningen kendskab til 140 sager, der endnu ikke var færdigbehandlede, og som derfor indgik i den samlede sagsmængde på 1.082 sager.

Herudover er der konstateret yderligere 174 potentielle uoverensstemmelsessager i kommunen, som en del af den almindelige sagsbehandling og gennemgang af uoverensstemmelsessagerne. De 174 indgår ikke i de 1.082 sager.

Ved Teknik- og Miljøudvalgets orientering ved udgangen af 2019 blev der oplyst, at projektmedarbejderen skulle arbejde med denne opgave fuld tid. Det har dog i mellemtiden vist sig nødvendigt at trække projektmedarbejderen over til presserende sagsbehandling af flere omgange. Dette for at kunne imødegå forvaltningens interne opgaver, herunder særligt interne høringer (byggesager, lokalplansager, VVM-screeninger i forbindelse med vindmøller og solenergianlæg mv.), og andre lovbundne sager med tidsfrister bundet i naturbeskyttelsesloven. Den projektansatte har i praksis derfor kun arbejdet med opgaven i ca. halvdelen af tiden.

Prioritering af opgaven blev aftalt således, at sager, der ikke var færdiggjort af den tidligere ansatte konsulentvirksomhed HabitatVision, skulle forsøges afsluttet først. Herefter sager på arealer med høj naturværdi samt sager, hvor én lodsejer har mange overtrædelser. Dette er gjort med henblik på at løse så mange sager som muligt og således, at lodsejer ikke skulle kontaktes flere gange.

I skemaet nedenfor ses antallet af sager i forhold til sidste status fra den 1. juli 2019 til den 1. oktober 2020.

I perioden fra juli 2019 til oktober 2020 er antallet afsluttede sager steget fra 475 til 716.

Dialogen med langt de fleste lodsejere har været god, og hidtil praksis har været, at uoverensstemmelsessagerne som udgangspunkt løses ved frivillige aftaler. Forvaltningen har dog i en lang række sager måttet konstatere, at den frivillige aftale ikke overholdes, og efterfølgende har måttet starte sagen forfra med almindelig sagsproces med henblik på lovliggørelse. Der bruges derfor uforbeholdent meget spildtid, når de frivillige aftaler ikke overholdes. Det er derfor forvaltningen vurdering, at de tilbageværende opgaver som vurderes komplekse og potentielle problemsager, behandles ved almindelig sagsproces (varsel af påbud, partshøring og påbud), for at undgå den ineffektive sagsbehandling ved at de frivillige aftaler ikke overholdes.

Kompleksiteten i sagerne har vist sig meget forskellige, hvorfor der er stor forskel på tidsforbruget pr. sag.

Fagforvaltningen vil årligt orientere om status for opgaven.

Færdiggørelse af § 3 opgaven er væsentlig, da et opdateret grundlag på § 3 området sikrer, at lodsejer ikke trækkes i landbrugsstøtte, giver borgerne større retssikkerhed samt mulighed for i højere grad sikre, at borgerne får kendskab til, hvilke arealer der er beskyttede, og derfor ikke kan opdyrkes eller lignende. Arbejdet er ligeledes omfattet af aftalen mellem Staten og KL fra 2010, hvor Staten stod for selve kortlægningen og kommunerne skulle stå for opfølgningen. Aftalen indebar ligeledes, at kommunerne fremadrettet hvert 10. år skal gennemgå alle § 3 områder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Der er bevilget ekstra ressourcer til opgaveløsningen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børge Juul Kristensen, Benjamin Jensen, Ib Lies Nielsen, Bent Elten, Jesper Blom-Hansen og Morten Bruun Jacobsen var fraværende.

Til toppen


9. Forslag til mødekalender for 2021


Resume

Sagsforløb: DGR

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt mødekalender for 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har efterfølgende udarbejdet forslag til mødedatoer for Det Grønne Råd.

Det Grønne Råd skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår følgende mødedatoer i 2021:

Torsdag den 4. februar 2021, kl. 15-18

Torsdag den 20. maj 2021, kl. 15-18

Torsdag den 26. august 2021, kl. 15-18

Torsdag den 25. november 2021, kl. 15-18

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd godkender mødedatoerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Børge Juul Kristensen, Benjamin Jensen, Ib Lies Nielsen, Bent Elten, Jesper Blom-Hansen og Morten Bruun Jacobsen var fraværende.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: DGR

Eventuelt.

Personale

Ingen.

Beslutning
 • Brønderslev Kommune deltager i fase 2 vedr. DK2020 – dvs. fra november 2021.

Børge Juul Kristensen, Benjamin Jensen, Ib Lies Nielsen, Bent Elten, Jesper Blom-Hansen og Morten Bruun Jacobsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 23. november 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer