Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 4. juni 2013
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Orientering om projekt "Udvikling i fællesskaber"


Resume

Sagsforløb: BS

Brønderslev Kommune har etableret et projekt om inklusionsudvikling på tværs af skoler, dagtilbud og PPR. Projektet løber i perioden ultimo 2012 til ultimo 2015.

Projektgruppen fremlægger orientering om status på projektet for Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har etableret et projekt om inklusionsudvikling på tværs af skoler, dagtilbud og PPR. Projektet kaldes ”Udvikling i fællesskaber”, og løber frem til udgangen af 2015.

I den forbindelse har Brønderslev Kommune indgået en samarbejdsaftale med Inklusionsudviklingen – en konsulentvirksomhed under Ministeriet for Børn og Undervisning. Samarbejdsaftalen fastlægger mål, organisering og indsatser i samarbejdet mellem Brønderslev Kommune og Inklusionsudvikling samt en række forhold af mere formel karakter. Samarbejdets overordnede formål er at sikre vellykket omstilling til øget inklusion i Brønderslev Kommune med udgangspunkt i de mål, som kommunen definerer. Inklusionsudvikling arbejder i den forbindelse efterspørgselsstyret med at understøtte kommunens omstilling til øget inklusion.

Projektets formål og mål:

Der er udarbejdet formål og tilhørende mål til projektet, og for at sikre sammenhæng i inklusionsindsatsen er de alle udarbejdet med de politisk vedtagne mål for inklusion for øje.

Projektets formål lyder:

For at skabe trivsel, læring og udvikling for alle børn i Brønderslev Kommune skal der etableres en fælles platform for arbejdet med inklusion.

· Den fælles platform skal tage udgangspunkt i en systemteoretisk forståelse, hvor kontekst, relationer, ressourcer og fællesskaber er centrale elementer.

· Platformen skal danne afsæt for fælles sprog, værdier og mål på tværs af dagtilbud, skoler og PPR.

Projektets målhieraki er opbygget i tre niveauer: mål, delmål og succeskriterier.

Der er udarbejdet fire mål som hhv. fokuserer på:

· Organisering

· Ledelse og medarbejdere

· Børn

· Forældre

Til hvert mål knytter sig et antal delmål, som er mere specifikke i forhold til forventning og udbytte. Projektets succeskriterier er under udarbejdelse, men bliver konkrete og målbare, og bliver udtryk for de resultater, som Brønderslev Kommune forventer at opnå med projektet.

Som en indsats for at nå målet om fælles sprog og værdier, arbejdes der i øjeblikket på at indgå en aftale med LSP (Laboratorium for skoleudvikling og pædagogisk praksis), - som er et forskningsinstitut under AAU. Aftalenmed LSP vil omfatteet forskningsbaseret og kompetenceopbyggende udviklingsforløb for samtlige ledere og medarbejdere i skoler, dagtilbud og PPR, og skal styrke det tværfaglige samarbejde og den inkluderende indsats.

Organisering:

Projektgruppen arbejder i øjeblikket med projektets organisering. Foreløbig arbejdes der med fire niveauer:

1. Styregruppe

2. Projektgruppe

3. Tværfagligt Udviklingsforum

4. Institutioner (skoler og dagtilbud)

(Se bilag: Organisering)

Styregruppen forventes at skulle mødes 3-4 gange årligt. Kommissorium for Styregruppen er udarbejdet og godkendt på styregruppens første møde den 13. maj 2013. Kommissoriet er vedhæftet til orientering.

Der foreligger endnu ikke kommissorium for hhv. projektgruppe og Tværfagligt Udviklingsforum.

Skoler, dagtilbud og PPR leverer allerede i dag en stor indsats i arbejdet med inklusion, men ”Udvikling i fællesskaber” skal styrke den tværfaglige inklusionsindsats, og målet er at opnå en fælles pædagogisk platform på tværs af skoler, dagtilbud og PPR. I organiseringen af projektet har man derfor valgt at nedsætte et tværfagligt udviklingsforum, som skal bidrage til at sikre det tværfaglige fokus:

· Bidrage til styrkelse af samarbejdet på tværs af områderne

· Fungere som tænketank – inspirere, komme med nye ideer og tiltag

·Medvirke ved udvælgelse og planlægning i forhold til indsatser og aktiviteter med udgangspunkt i projektets mål og kortlægning.

Deltagerne i det Tværfaglige Udviklingsforum skal ikke kun bidrage med ideer og sparring, men vil også hver især få en række konkrete, praktiske opgaver i forhold til projektets implementering. Det forventes, at Tværfagligt Udviklingsforum har opstart umiddelbart inden eller efter sommerferien, da det er vigtigt, at inddrage gruppen inden processer og projektforløbet er fuldt tilrettelagt. Gruppen skal have indflydelse for at opnå ejerskab og engagement til de kommende opgaver.

Fællesmøde den 17. juni 2013:

Mandag den 17. juni er der arrangeret fællesmøde for ledere og medarbejderrepræsentanter i dagtilbud, skole og PPR.

På fællesmødet gives en orientering om samarbejder med Ministeriets Inklusionsudvikling, om projektets formål, mål og overordnede rammer ligesom der lægges op til dialogmed ledere og medarbejdere om nuværende indsatser, som i hverdagen bidrager til at fremme inkluderende læringsmiljøer.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Ændringer i forhold til Brønderslev Heldagsskole


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag fra Fagenheden for Børn og Kultur om følgende ændringer i forhold til Brønderslev Heldagsskole:

 • ledelsesmæssig tilknytning til Søndergades Skole

 • ændring af målgruppe fra bh. klasse til og med7. klasse til bh. klasse til og med 6. klasse

fysisk flytning til Søndergades Skole på sigtog i den forbindelse nedlæggelse af Heldagsskolen som selvstændig skole.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår:

 • at der sker ledelelsesmæssig tilknytning af Brønderslev Heldagsskole til Søndergades Skole

 • at målgruppen ændres fra bh. klasse til og med 7. klasse til bh. klasse til og med 6. klasse

 • at der på sigtsker fysisk flytningafHeldagsskolen til Søndergades Skole og i den forbindelsenedlæggelse af Heldagsskolen som selvstændig skole

 • at forslaget sendes til udtalelse i berørte skolebestyrelser

 • at processen deles i to faser

Fase 1:

Der etableres fællesledelse mellem Brønderslev Heldagsskole og Søndergades Skole. Skoleleder på Søndergade Skole bliver fællesleder for begge skoler, mens der ansættes en daglig leder af Brønderslev Heldagsskole. Ledelsesteamet vil ud over disse bestå af viceskoleleder og afdelingsleder for specialklasserækken på Søndergades Skole. Endvidere vil skolerne få fælles administration.

Det medfører endvidere, at de nuværende afdelingslederfunktioner på Brønderslev Heldagsskole opsiges. I henhold til tidligere politisk beslutning (budgetaftale 2010) vedrørende omlægning af kommunens specialundervisning fastholdes ressourcen inden for området.

Brønderslev Heldagsskole bevarer sin status om selvstændig skole.

Fase 2:

For at optimere tilbuddet og dynamikken mellem specialtilbud og almenskole foreslås det, at Brønderslev Heldagsskole på sigt flyttes til Søndergades Skole.

Brønderslev Heldagsskole nedlægges som selvstændig skole.

Tidsplan:

Fase 1: Inden endelig beslutning skal berørte skolebestyrelser afgive udtalelse.

Fase 2: Skal ske i henhold til "Bekendtgørelse om procedure ved skolenedlæggelse".

Personalemæssige konsekvenser

2 afdelingslederfunktioner på Heldagsskolen opsiges.

Beslutning

Udvalget ønsker at afvente folkeskolereformen.

Sagen udsat.

Bilag

Til toppen


5. Ændring af den organisatoriske placering af Ungdomsklassen


Resume

Sagsforløb: FK/BS

Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag om ændring af den organisatoriske placering af Ungdomsklassen.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Ungdomsklassens organisatoriske placering ændres fra Ungdomsskolen til Hedegårdsskolen.

I forbindelse med KL’s konsulentvirksomheds (KLK) analyse af specialundervisningen i Brønderslev Kommune blev det vurderet, at kommunens specialtilbud med fordel kunne tilknyttes almenskolerne. Hensigten er at understøtte dynamikken mellem specialtilbud og almenskole til gavn for elevernes udvikling.

Ungdomsklassens undervisningstilbud målrettes børn med særlige udfordringer i forhold til adfærd, kontakt og trivsel, og som derved vurderes at være dropout truede.

Målgruppen er elever i 7.-10. klasse, og der etableres 8 pladser.

Økonomi:

Flytningen er udgiftsneutral.

Personalemæssige konsekvenser

Medarbejderne overflyttes til Hedegårdsskolen.

Der henvises til, at henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget i januar 2011 vedtog at ændre den organisatoriske placering af Ungdomsklassen fra Fagenhedens administrationtil Ungdomsskolen. Beslutningen blev dog ikke udmøntet under henvisning til bl.a. arbejdet med specialundervisningsanalysen.

Beslutning

Godkendt under forudsætning af, at sagen godkendes i Fritids- og Kulturudvalget.

Bilag

Til toppen


6. SFO-pædagoger i indskolingen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til fordeling af puljen på 1 mio. kr. til SFO-pædagogernes tilknytning til indskolingen.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til fordeling af puljen på 1 mio. kr. til SFO-pædagogernes tilknytning til indskolingen.

Skolernes ansøgning har til skoleåret 2013/14 skulle målrettes undervisningen i indskolingen i klasser med mere end 15 elever. Et yderligere kriterium har været, at de skal bygge på et forpligtende samarbejde mellem lærere og pædagoger og have til hensigt at:

 • støtte udviklingen af et positivt og inkluderende læringsmiljø

 • optimere elevernes faglige undervisning

 • medvirke til at fremme elevernes alsidige udvikling, herunder trivsel, adfærd, social og emotionelle udvikling.

Der er kommet ansøgninger fra alle skoler, bortset fra en enkelt. Det samlede beløb for ansøgningerne beløber sig til 2.270.846 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Reorganisering af SSPF-arbejdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK/BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til reorganisering af SSPF-arbejdet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedlæggelse af en stilling som gademedarbejder blev arbejdet i SSFP-arbejdet sat på stand by, idet denne gademedarbejder var tovholder på SSPF-udvalget.

Efterfølgende har Fritids- og Kulturudvalget godkendt, at Brønderslev Ungdomsskole bliver tovholder på arbejdet. Der har herefter været arbejdet med en reorganisering af SSPF-strukturen.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår hereftergodkendelse af følgende:

Mål for SSPF-samarbejdet i Brønderslev Kommune:

 • at arbejde med en generel forebyggende indsats mod kriminalitet blandt børn og unge

 • at sikre størst mulig grad af trivsel set i kriminalpræventivt perspektiv

 • at forhindre, at børn og unge kommer ud i kriminel adfærd eller misbrug af rusmidler

 • at iværksætte informationsdeling

 • at synliggøre lokale ressourcer og initiativer

 • at muliggøre en samordnet kriminalpræventiv indsats på børne- og ungeområdet.

Struktur:

Overordnet SSPF-udvalg:

 • 1 ledelsesrepræsentant fra politiet

 • 1 ledelsesrepræsentant fra Børne- og Familieafdelingen

 • 1 ledelelsesrepræsentant fra Folkeskoleområdet/Skolechefen

 • 1 ledelsesrepræsentant fra Ungdomsskolen (= tovholder og formand for udvalget)

 • 2ledelsesrepræsentanter fra Ungdomsuddannelser (1 fra hver af de 2 gymnasier i kommunen)

Koordinationsudvalg øst og vest:

 • Politi

 • Gademedarbejder

 • SSP-lærere fra skolerne i området

 • Ungdomsskolen: afdelingsleder i klubberne i Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund

 • Skoleleder (mødeleder)

Formanden for det overordnede SSPF-udvalg kan deltage ad hoc.

Fritidsguiderne deltager i forbindelse med punkt på dagsorden.

Personalemæssige konsekvenser

SSPF-koordinatorfunktion i Vest og Øst nedlægges.

Beslutning

Godkendt.

Fremover benyttes den landsdækkende betegnelse SSP-samarbejde.

Til toppen


8. Godkendelse af opholdsstedet Vangkærsvej samt godkendelse af budget 2013


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til ansøgning om godkendelse af opholdsstedet Vangkærsvej, Vangkærsvej 54, 9740 Jerslev samt budget for 2013.

Sagsfremstilling

Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling foreslår,

 • at Brønderslev Kommune godkender opholdsstedet Vangkærsvej APS som privat opholdssted, jf. servicelovens § 14, stk. 3 og 5, jf. § 11 i Bek. om tilbudsportalen samt godkendelse og tilsyn med visse privatetilbud

 • at budget 2013 for opholdsstedet godkendes med en takst pr. måned på 74.540 kr.

Godkendelse af opholdsstedet:

Der er tale om opholdssted med max.6 beboere i alderen 12-18 år.

Opholdsstedet er beliggende på ejendommen Vangkærsvej 54, 9740 Jerslev.

Opholdsstedet er etableret som en fond i henhold til lov om social service.

GOT anbefaler, at Lars Jespersen ansættes som leder af opholdsstedet.

Budget 2013:

Der er beregnet et samlet budget på 5.098.554 kr., der fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 3.513.896 kr.
Ejendomsudgifter 389.014 kr.
Øvrige udgifter 1.195.644 kr.

Der er en samlet personalenormering på 8,20 fuldtidsstillinger.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender opholdsstedet og budgettet for 2013, således som foreslået af GOT.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Ungeenhedens målgruppe udvides til 15-29 årige


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

Den politiske følgegruppe, som er nedsat i forbindelse med etablering af den nye fælles Ungeenhed i Brønderslev Kommune, holdt møde den 8. maj 2013, hvor de godkendte styregruppens anbefaling af, at målgruppen til den fælles Ungeenhed udvides fra 15-24 årige til at omfatte 15-29 årige unge.

Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet anmodes om at godkende anbefalingen.

Sagen fremsendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

I etableringsplanen for Ungeenheden, som er godkendt i de politiske udvalg i Brønderslev Kommune i februar 2013, er det besluttet, at den politiske følgegruppe har til opgave at:

”Sikre sammenhæng og gennemsigtighed mellem de politiske udvalg i planlægningsprocessen. Godkende styregruppens anbefalinger og sende dem videre til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.”

Den politiske følgegruppe består af 2 repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt styregruppens medlemmer. Det første møde i den politiske følgegruppe blev holdt den 8. maj 2013.

På følgegruppemødet blev denne anbefaling fremlagt:

 • Styregruppen anbefaler, at den nye Ungeenhed tager afsæt i de fælles målgrupper i Kontanthjælpsreformen. Den nye enhed bør have fokus på alle de målgrupper, som har behov for en tværfaglig indsats:

  • Unge uden uddannelse under 30 år

  • Uddannelsesparate

  • Aktivitetsparate

  • Enlige forsørgere

  • Ungemødre

 • Således foreslås det, at målgruppen for den fælles Ungeenhed udvides til at omfatte 15-29 årige i stedet for 15-24 årige.

Udvidelsen af aldersgruppen skyldes, at den nye kontanthjælpsreform stiller krav til samarbejde på tværs af de kommunale fagområder omkring en helhedsorienteret indsats for alle unge under 30 år.

Styregruppens anbefaling er godkendt i den politiske følgegruppe den 8. maj 2013.

Styregruppen pointerede, at der skal være opmærksomhed på, at de målgrupper, som bliver en del af Ungeenheden, skal have et uddannelsesmæssigt sigte. Dvs. at de aller svageste målgrupper, som på ingen måde har uddannelse i sigte på særlige eller ordinære vilkår, ikke skal være en del af ungeenheden.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender anbefalingen om, at målgruppen for Ungeenheden udvides til at rumme 15-29 årige med et uddannelsesmæssigt sigte.

Personalemæssige konsekvenser

Der vil overgå tilsvarende flere personaleressourcer til den fælles Ungeenhed.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Ingen.

Til toppen

Opdateret 7. august 2013
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach