Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 10. september 2013
Lokale: Lokale 219, Brøndeslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Lone Birkmose Lex og Adnan Jedon var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lone Birkmose Lex og Adnan Jedon var fraværende.

Til toppen


3. Forberedelse af folkeskolereform i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til

 1. forslag til inddragelsesproces vedrørende forberedelse af folkeskolereformen

 2. nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af operationelle målsætninger til erstatning for de skolepolitiske målsætninger fra 2009

 3. løbende information vedrørende procesforløbet

Endvidere ønskes en drøftelse af indholdet af en sammenhængende og mere varieret skoledag, herunder fokus på den understøttende undervisning og forpligtelsen til at samarbejde med Kulturskolen og foreningslivet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender notat med henblik på udvalgets drøftelse af forslag til forberedelse af folkeskolereformen.

Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget godkender

 1. forslag til inddragelsesproces vedrørende forberedelse af folkeskolereformenn

 2. nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af operationelle målsætninger til erstatning for de skolepolitiske målsætninger fra 2009

 3. løbende information vedrørende procesforløbet

Fagenheden ønsker endvidere, at udvalget drøfter forslag til indholdet af en sammenhængende og mere varieret skoledag, herunder fokus på den understøttende undervisning og forpligtelsen til at samarbejde med kulturskolen og foreningslivet.

Det kan endvidere oplyses, at Fagenheden indleder samarbejde med afdelingen vedrørende ejendomme og service om udarbejdelse af forslag til plan for, hvordan de enkelte skoler kan indrette fleksible læringsmiljøer og arbejdspladser for medarbejdere.

Personalemæssige konsekvenser

P.t. ingen personalemæssige konsekvenser.

Beslutning

Udvalget ønsker MED organisationen indskrevet i inddragelsesprocessen.

I forbindelse med de nyvalgte skolebestyrelser i 2014 etableres uddannelse i skolereformen.

Udvalget indstiller, at fagenheden indtil videre arbejder med implementeringen af reformen efter de opstillede økonomiske forudsætninger.

Indholdet af den understøttende undervisning fastlægges senere.

Forslag 1, 2 og 3 indstilles godkendt.

Lone Birkmose Lex og Adnan Jedon var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Forslag om etablering af familiekursus - en god start som familie


Beslutning

Indstilles drøftet og oprettet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014.

Lone Birkmose Lex og Adnan Jedon var fraværende.

Resume

Sagsforløb: BS/SS/ØK/BY

Familiekurser er en investering i fremtiden. Ved at ruste de nye børnefamilier til at håndtere deres nye livssituation, og inddrage relevante ressourcer fra hele samfundet, kan Brønderslev Kommune reducere det fremtidige udgiftsniveau på børne- og ungeområdet, og sociale ydelser.

Ved en investering på 6.451 kr. pr. familie vil der gennemsnitligt kunne spares 19.000 kr. pr. deltagende familie over en periode på 10 år. Størstedelen af denne besparelse vil være indenfor de første 5 år. Forskning viser at der allerede i år to vil være et positivt samfundsøkonomisk potentiale ved at indføre familiekurser.

Indsatsen i Brønderslev Kommune vil ske i tæt samarbejde mellem fagenhederne Børn og Kultur og Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Et markant fald i antallet af skilsmisser. Langt færre socialt udsatte børn og unge, samt bedre udnyttelse af de offentlige budgetter. Det er nogle af de gevinster man blandt andet kender fra Holstebro Kommune ved indførelsen af familiekurser.

De samfundsøkonomiske gevinster ved familiekurser er nærmere beskrevet og analyseret i rapporten ”Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelsen af Leksand-modellen i Danmark”. Rapporten er udarbejdet af CEBR – Centre For Economic and Business Research ved Copenhagen Business School. Rapporten undersøger det samfundsøkonomiske potentiale ved udbredelse af Leksand-modellen i Danmark.

I rapporten konkluderes der at ”Hovedscenariet resulterer i en effekt på 34.000 kr. pr. førstegangs-mor over en 10-årig periode, hvilket giver i omegnen af 1 mia. kr., hvis man multiplicerer med det anslåede, årlige antal førstegangsmødre på 30.000. Der er således tale om et betydeligt samfundsøkonomisk potentiale ved udbredelse af ”Familie med Hjerte” til en landsdækkende ordning.”

Hele den fremtidige besparelse tilfalder ikke kommunen, men i rapporten beregnes det, at den største del af effekten (19.000 kr.) tilfalder kommunen. Det sker gennem besparelser på anbringelser og forebyggende foranstaltninger, mens der også er en positiv effekt af den forøgede skattebetaling fra den private sektor samt en besparelse på udbetalinger af kontanthjælp. Effekten er i rapporten målt over en periode på 5 år for moderen, og en effekt over en periode på 10 år for barnet.

Nedenstående tabel er taget fra rapporten og viser fordelingen af det økonomiske potentiale over den periode på 10 år effekten beregnes. Det ses tydeligt at den beregnede effekt er størst de første 5 år efter familiekurset.

Familiekurser forventes at påvirke de deltagende familie på to områder: dels en forbedring af relationen mellem barn og forældre, og dels gennem en bedre relation mellem forældrene.

Forventede effekter på sociale tiltag gennem bedre relation mellem forældre og barn:

 • Reduktion i andel af børn, der anbringes udenfor hjemmet

 • Reduktion i andelen af børn, der deltager i forebyggende foranstaltninger

Forventede effekter gennem bedre relation forældrene i mellem:

 • Reduktion i modtaget kontanthjælp og antal dage på sygedagpenge

 • Reduktion i andelen på førtidspension

 • Reduktion i andelen med domsfældelse og/eller bøde

 • Reduktion i andelen udenfor arbejdsmarkedet

 • Reduktion i forældrenes skilsmisse-risiko

Økonomi:

Forældrekurserne erstatter ikke eksisterende aktivitet, men det er en investering i de nye familiers fremtid. På den måde forventer vi, at kunne give familierne et langt bedre afsæt, som betyder at de ikke vil kræve så mange kommunale ressourcer i mange år ud i fremtiden. Uhensigtsmæssige problemstillinger og risikoadfærd vil kunne forhindres eller spores langt tidligere.

Fagenheden Sundhed og Velfærd og Fagenheden Børn og Kultur har regnet på en model, hvor opgaven løses i fællesskab af personale fra begge fagenheder.

 • Prisen vil være 6.451 kr. pr deltagende familie alt inklusive.

 • Samlet pris for 150 familier: 967.577 kr. (helårsomkostning)

Dertil kommer opstartsudgifter til uddannelse og workshop på 25.000 kr.

Brønderslev Kommune har mulighed for at indgå et samarbejde med Center for Socialt Ansvar, Familieiværksætterne. Det betyder, at Brønderslev Kommune får stillet en lang række værktøjer til planlægning og implementering af familiekurser til rådighed.

Fagenhederne for Børn og Kultur og Sundhed og Velfærd foreslår at udvalget drøfter og godkender at:

 • Der afsættes midler svarende 992.577 kr. til drift og implementering af familiekurser.

 • Der nedsættes en politisk styregruppe bestående af formænd fra de respektive udvalg og direktører fra de to fagenheder

 • Der nedsættes en tværgående projektorganisation til at planlægge implementeringen af familiekurser

 • Der indgås aftale med Center for Socialt Ansvar, Familieiværksætterne om, at Brønderslev Kommune benytter deres koncept

Personalemæssige konsekvenser

Familiekurser vil betyde en ny måde at arbejde på i Sundhedsplejen og i Familieområdet. Der vil i langt højere grad være behov for at koordinere indsatsen interne i kommunen såvel som ud af kommunen. En del af arbejdet med familiekurser vil ligge uden for det kommunale personales normale arbejdstid.

Det er en forudsætning for implementeringen af familiekurser i Brønderslev Kommune, at de eksterne parter og de regionale jordemødre ønsker at indgå i samarbejdet.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag

Til toppen


5. Beredskabsplan i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Fagenheden for Børn og Kultur fremsenderforslag til beredskabsplan i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn.

Byrådet skal tage stilling til forslaget til beredskabsplan.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieafdelingen har udarbejdet beredskabsplanen, således at der for alle faggrupper, der arbejder med børn og unge, er klare og målrettede retningslinjer for håndteringen af sådanne sager.

Med virkning fra 1. oktober 2013 skal Byrådet udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet udformes skriftlig, vedtages af Byrådet og offentliggøres.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender forslag til beredskabsplan i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lone Birkmose Lex og Adnan Jedon var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2012 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/SS/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2012.

Hovedkonklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle forhold. Samtidig har revisionen dog givet bemærkninger på to områder, der skal besvares over for Tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen fremsendes til Byrådets godkendelse

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. PwC har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder.

Revisionsselskabets konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af Brønderslev Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Revisionens gennemgang af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger på to områder, der skal besvares overfor Tilsynsmyndigheden. I vedlagte bilag er angivet Revisionens bemærkninger, samt Administrationens forslag til besvarelse af disse overfor Tilsynsmyndigheden.

Økonomiafdelingen foreslår, at

Revisionsberetningen til årsregnskabet for 2012 for Brønderslev Kommune godkendes med administrationens bemærkninger til de af Revisionen fremsendte bemærkninger.

Årsregnskabet for 2012 herefter endeligt godkendes.

Forretningsledelsen, 3. september 2013, pkt. 6:


Forretningsledelsen tager beretningen til efterretning og konstaterer med tilfredshed, at foranstaltninger i forhold til kritikpunkter er iværksat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lone Birkmose Lex og Adnan Jedon fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af regnskab 2012 for opholdsstedet Højbo


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2012 for opholdsstedet Højbo, Højenvej 34, Stenum, 9700 Brønderslev.

Sagsfremstilling

Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående:

Regnskab Budget Forskel Forskel i %
Indtægter kr. 1.404.784 kr. 2.813.568 kr. - 1.408.784 - 50,1
Personale kr. - 946.249 kr. - 1.998.588 kr. 1.052.339 52,7
Ejendom kr. - 92.473 kr. - 95.414 kr. 2.941 3,1
Øvrige indtægter kr. - 413.838 kr. - 578.927 kr. 165.089 28,5
Resultat kr. - 47.776 kr. 140.639 kr. - 188.415 - 6,7

Der er et underskud på 47.776 kr. og pr. 31. december 2012 en negativ egenkapital på 468.644 kr.

Det foreslås, at det accepteres, at underskuddet overføres til egenkapitalen.

Det oplyses, at der er tale om et privatejet opholdssted.

Da der ultimo 2012 er en relativ stor negativ egenkapital, opfordres igen til at sikre en højere belægningsgrad end den i 2012 opnåede, som igen kun er 50%.

Fagenheden oplyser, at GOT har gennemgået regnskabet og anbefaler godkendelse.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender regnskab 2012 for opholdsstedet Højbo og accepterer, at underskuddet på kr. 188.415 kr. overføres til ejenkapitalen.

Beslutning

Godkendt.

Lone Birkmose Lex og Adnan Jedon var fraværende.

Til toppen


8. Godkendelse af budget 2013 for opholdsstedet Ryttergården


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til budget 2013 for opholdsstedet Ryttergården, V. Thorupvej 3, 9330 Dronninglund.

Sagsfremstilling

Opholdsstedet er godkendt til 12 pladser, og budgettet er baseret på en udnyttelse af 4 pladser.

Taksten pr. måned foreslås godkendt til 70.906 kr.

Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på 3.361.000 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 2.070.000 kr.
Ejendomsudgifter 638.000 kr.
Øvrige udgifter 653.000 kr.

Ovenstående svarer til en personalenormering på 4,46 fuldtidsstillinger.

Opholdsstedet oplyser, at der for 2013 forventes balance i opholdsstedets økonomi.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget 2013 for opholdsstedet Ryttergården.

Beslutning

Godkendt.

Lone Birkmose Lex og Adnan Jedon var fraværende.

Til toppen


9. Besøg på Heldagsskolen


Resume

Sagsforløb: BS

Besøg på Heldagsskolen, Lærkevej, Ø. Hjermitslev.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget aflægger besøg på Heldagsskolen, Lærkevej, Ø. Hjermitslev, 9700 Brønderslev med henblik på at se og høre om skolens tilbud.

Beslutning

Besøget gennemført.

Lone Birkmose Lex og Adnan Jedon var fraværende.

Til toppen


10. Orientering september 2013


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Der er planlagt ekstraordinært møde 15. oktober kl. 13.00.

Lone Birkmose Lex og Adnan Jedon var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt: Anbringelser


Til toppen

Opdateret 5. september 2013
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach