Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 11. december 2013
Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013


Resume

Sagsforløb: ØK/FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt 6.852.000 kr., således at der for 2013 nu forventes et samlet merforbrug på i alt 2,786 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafgivelser:

Serviceudgifter............................... 9.021.000
Overførsler..................................... 3.893.000
Finansiering................................... -6.062.000
Netto merforbrug........................... 6.852.000

Der gøres opmærksom på, at der tidligere i 2013 er givet negative tillægsbevillinger på samlet 4,066mio. kr. Det betyder at det samlede nettomerforbrug i 2013 pt. skønnes at blive i alt 2,786 mio. kr. Brønderslev Kommunes samlede resultat ligger pt. 3,8 mio. kr. over servicerammen for 2013. På baggrund af kommunernes seneste indmeldte forventninger til årsregnskabet for 2013, der er foretaget ultimo oktober måned, ligger kommunerne under ét dog under servicerammen, hvilket gør at KL seneste vurdering er, at der ikke vil blive tale om nogle sanktioner for de kommuner, der ligger over servicerammen.

Sammenlignet med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Børne- og Skoleudvalget, hvor den samlede merudgift til lærerlønsområdet for 2013 nu er gjort endelig op til i alt 4,249 mio. kr.

 • Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede merforbrug er reduceret fra 10,035 mio. kr. til 9,036 mio. kr.

 • Social- og Sundhedsudvalget, hvor det samlede mindreforbrug er øget med 0,935 mio. kr.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgning 3 d. 12. november, og knytter følgende bemærkninger til:

Forretningsledelsen tager den samlede budgetopfølgning til efterretning, og konstaterer at budgetoverskridelsen i forhold til oprindeligt budget samlet set er minimal.

Der er forventning om, at der med budget 2014 er taget højde de områder, hvor der er er markante afvigelser.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er er vedlagt status på aftalepunkterne fra Budget 2013.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen og fremsender den til fagudvalgenes behandling.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 4:

Drøftet og fremsendes til fagudvalgene til behandling.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Fordeling af tilskudstilsagn 2014 til fritidsundervisning for voksne


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag til fordeling af tilskudstilsagn 2014 til fritidsundervisning for voksne.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser følgende:

A. Tilskudrammen for 2014:

Der er i 2014 afsat 835.193 kr. på budgettet til undervisning.

Det bemærkes, at maks kommunale løntilskud vil være:

 • Almindelig undervisning, studiekredse og foredrag: 1/3 af lønudgifterne

 • Handicapundervisning: 7/9 af lønudgifterne

 • Instrumentalundervisning: 5/7 af lønudgifterne

Der er indkommet ansøgning fra 14 foreninger:

 • AOF har indledt tættere samarbejde mod AOF Hjørring, og dermed øget aktiviteterne

 • Vendsyssel Husflidskreds forsøg med nye kurser

 • FOB Vendsyssel bemærker, at der er stigende efterspørgsel på aktiviteter hos Brønderslev Kommune borgere, og har derfor udvidet tilbuddene i kommunen

 • Brønderslev Musikskole har i 2013 overtaget aktiviteterne i MOF Nord, og forventer på den baggrund en øget aktivitet

B. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for nedsættelse af deltagerbetaling til pensionister i 2014:

Foreningens navn Regnskab 2012 Ansøgning/forslag 2014
AOF Vendsyssel 21.588 25.000
BORN 933 1.000
Dronninglund Sangkor 3.264 3.468
FOF Vendsyssel 0 5.000
Hjallerup Sangkor 4.080 3.876
DOF Klokkerholm Fritidsskole 2.784 3.300
LOF Nord 3.320 500
I alt 35.969 42.144
Tilskud pr. time 2 2

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der i Brønderslev Kommune fastsættes en takst på 2 kr. til nedsættelse af deltagergebyr for pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse. Nedsættelsen gælder kun for personer med bopæl i Brønderslev Kommune.

Taksten på 2 kr. har været gældende i både 2011, 2012 og 2013.

C. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for leje af private lokaler:

Foreningens navn Regnskab 2012 Ansøgning 2014 Forslag 2014
AOF Vendsyssel 48.104 48.750 48.000
BORN 0 3.450 2.597
Hjallerup Sangkor 12.600 9.506 7.155
Østvendsyssel Højskolekreds 5.306 6.710 5.050
Vendsyssel Husflidskreds 938 1.875 1.411
FOF Nordvest Vendsyssel 28.192 36.000 15.589
I alt 95.140 106.291 79.802

Der kan ydes tilskud til leje af private lokaler, hvis det ikke er muligt at anvise egnede offentlige lokaler. Det skal her bemærkes, at det opkræves gebyr for benyttelse af kommunale haller og gymnastiksale med henblik på at ligestille foreninger i kommunale lokaler og foreninger i privatejede lokaler. Det maksimale tilskud til lokaleudgifter er 75%.

Der er på budget 2014 afsat 62.131 til dette formål.

Foreningernes samlede ansøgninger om tilskud overstiger således den afsatte ramme på lokaleområdet, hvorfor det er nødvendigt at anvende noget af undervisningsrammen til finansiering af dette.

Følgende kan opstilles:

Afsat på budget 2014 (nettobeløb) 62.131 71.415
Aftenskolerne lokaletilskud reduceres til 79.802
Restbeløb, der må tages fra tilsagn 8.387

Takst for fritidsundervisning for voksne 2014 for lokaletilskud i forhold til folke-

oplysningsloven.

Den tilskudsberettigede lokalesats er 124,25 kr./time i 2014.

Tilskudsramme budget 2014:

Fritidsundervisning m.m. jvf. budget 2014 Punkt A 835.193
- tilskud til nedsættelse af deltagergebyr for pensionister m.m. Punkt B - 42.144
- mindre beløb til tilsagn pga. lokaleudgifterne Punkt C - 8.387
I alt tilskudsramme 2014 784.662

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at tilsagn for 2014 fordeles efter forslag 3 på vedlagte regneark. Tilsagnet er beregnet i forhold til fritidsafdelingens fordeling, som har taget udgangspunkt i foreningernes forventede lønudgifter for 2014 (forslag 2).

Det bemærkes endvidere, at aftenskoleområdet ved mail af 27. november 2013 har indstillet forslag 3.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med energirenovering af Brønderslev-Hallerne


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra bestyrelsen for Brønderslev-Hallerne om kommunegaranti for lån på 1.526.842 kr. i forbindelse med energirenovering af svømmehallen og den gamle Brønderslev-Hal.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev-Hallerne søger om kommunegaranti for lån på 1.526.842 kr. i forbindelse med energirenovering af svømmehallen og den gamle Brønderslev-Hal.

Det drejer sig om følgende renovering:

 1. Optimering af taget over svømmehallen

 2. Optimering af ventilationsanlægget

 3. Udskiftning af fuger i flisegang

 4. Solcelleanlæg på svømmehallens tag

 5. Solcelleanlæg på den gamle Brønderslev-Hal

Ifølge indhentede tilbud er udgifterne herved opgjort til 1.526.842 kr.

Der søges ligeledes om, at lånet optages i Kommunekredit.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at Brønderslev-Hallerne vil være omfattet af lånebekendtgørelsens adgang for kommunen til at yde kommunegaranti for beløb anvendt til energibesparende foranstaltninger, idet forudsætningen om en tæt tilknytning mellem institution og kommune er til stede i kraft af, at kommunen yder et relativt stort tilskud for bl.a. at sikre adgang til faciliteterne for skoler og foreninger.

Kommunegaranti for lån til energibesparende foranstaltninger vil ikke belaste kommunens låneramme, idet disse investeringsudgfiter er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Ansøgningen indstilles godkendt. Udvalget henstiller, at der til den efterfølgende behandling medsendes et energiregnskab for investeringen.

Bilag

Til toppen


6. Evaluering af retningslinier for tildeling af Brønderslev Kommunes fritidspris


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag om, hvorvidt retningslinier for tildeling af Brønderslev Kommunes fritidspris skal fortsætte uændret.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur meddeler, at Indstillingsudvalget har foretaget evaluering af retningslinierne for tildeling af Brønderslev Kommunes Fritidspris.

Indstillingsudvalget foreslår, at retningslinjerne fortsætter uændret, dog er der foretaget mindre sproglige tilretninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingsudvalgets forslag er godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Evaluering af Børnekulturens rygsæk som en del af børnekulturpolitikken


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til evaluering af Børnekulturens Rygsæk, som en del af børnekulturpolitikken for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der er foretaget evaluering af Børnekulturens Rygsæk som en del af børnekulturpolitikken for Brønderslev Kommune med input fra forskellige deltagere af rygsækkens tilbud.

Børnekulturpolitikken er gældende for børn og unge fra 0 til 18 år.

Tilbud til de 0-3 årige:

I forhold til den nugældende handleplan for tilbud til de 0-3 årige foreslås det, at tilbud om et møde med en billedkunstner slettes, idet det er konstateret, at det ikke er hensigtsmæssigt med dette tilbud i forhold til de 0-3 årige.

Tilbud til de 3-6 årige:

Det foreslås, at tilbud om et møde med en billedkunstner til de 3-6 årige slettes, idet det er konstateret, at det ikke er hensigtsmæssigt med dette tilbud i forhold til de 3-6 årige.

I stedet tilbydes teaterfortælling, hvor alle børnene er med i forestillingen. Efter teaterfortællingen tegner de 3-4 årige ud fra fortællingen (billedkunst) og de 5 årige arbejder videre med litteratur.

Tilbud til bh-klasse-3. klasse:

Fortsætter uændret.

Tilbud til 4.-9. klasse:

Indtil videre foreslås der ikke givet tilbud til 4.-9. klassetrin, idet det forventes, at skolerne, jævnfør den nye folkeskolereform til en vis grad overtager nogle af fritids- og kulturtilbuddene.

Økonomi:

Der er afsat i alt 164.500 kr., der er finansieret af kulturpuljen.

Ved reduktion af de anførte tilbud spares der 82.500 kr.

Fagenheden foreslår følgende mulighed for anvendelse af beløbet:

 1. Overføres til Kulturskolen til yderligere tilbud i Kulturskolen

 2. Undersøgelse af, hvad der efterspørges i tilbuddene til børn i BH-klasse til 3. klasse efter at folkeskolereformen indføres. Det kan oplyses, at skolerne genereltefterspørger midler til transport i forhold til tilbud uden for skolen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget besluttede, at overføre midlerne til Kulturskolen. Udvalget ønsker en evaluering på, hvorledes Kulturskolen udvider sit udbud.

Karsten Frederiksen ønsker, inden overførelse af midlerne, at Kulturskolen fremsender et projekt.

Til toppen


8. Revision af administrationsgrundlag for haller gældende fra 2014


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte forslag til ny model for administrationsgrundlag for haller gældende fra 2014.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur anmoder Fritids- og Kulturudvalget om at drøfte forslag til ny model for administrationsgrundlag for haller gældende fra 1. januar 2014.

Begrundelsen herfor er, at der forudsættes dækket for køb af flere timer til foreninger og at Jerslev Aktivitetssal, som ny hal fremover indgår i Administrationsgrundlaget.

Herudover har der været henvendelse fra Hjallerup Idrætscenter om konsekvens af kommunalt tilskud, hvis Idrætscentret i forbindelse med etablering af tredie hal lader sig momsregistrere.

Der har været afholdt møde mellem Idrætscentrets revision, kommunens revision og Fagenheden for Børn og Kultur samt Økonomiafdelingen.

Brønderslev Kommunes revision er af den opfattelse, at en hal ikke kan lade sig frivilligt momsregistrere, hvis de væsentligste indtægter kommer for udleje til foreninger, hvilket er tilfældet.

Den nye model bliver altså uden moms (= nuværende), men skal ændres til, at der ydes driftstilskud, hvis Brønderslev Kommune ønsker at fortsætte med de nuværende principper i et Administrationsgrundlag. Der forudsættes vedtaget parametre, som skal danne grundlag for driftstilskud.

Parametre som:

Grundtilskud, der sikrer, at hallen kan være og overleve i lokalområdet.

Brønderslev Kommunes råderet over et antal timer til brugere.

Fagenheden ser det som en vigtig forudsætning, at tilskudsmodellen sikrer:

 • at idrætshallerne får maksimal tilskyndelse til at iværksætte nye aktiviteter

 • at der sikres et økonomisk grundlag for at drive idrætshal i kommunen

 • at skoler og foreninger fortsat har gode forhold i idrætshallerne og svømmehallerne

 • at ordningen er enkelt at administrere for både Brønderslev Kommune og idrætshallerne

Administrationsgrundlaget har i dag følgende forudsætninger:

 1. Grundforudsætning pr. 1 hal: 100.000 kr.

 2. Reduktion i grundforudsætning, hvor der er 2 haller med henvisning til hallernes mulighed for rationel drift: 40.000 kr. pr. institution (der er tale om Dronninglund-Hallerne, Hjallerup Idrætscenter og Brønderslev-Hallerne)

 3. Lokalsamfundstillæg: 130.000 kr. (ydes til følgende haller: Asaa, Flauenskjold, Klokkerholm, Østsidehallen, Stenum og Thise).

 4. Belastningstilskud i forhold til, hvor mange timer, der anvendes i hallen:

0-500 timer 50.000 kr.
500-1000 timer 100.000 kr.
1000-1500 timer 150.000 kr.
Over 1500 timer 200.000 kr.

Der betales for det konkret antal forbrugte timer inden for de rammer, som Fagenheden for Børn og Kultur udmelder til foreningerne/halllerne. Hallerne skal indberette skole, institutioner og foreningers brug af timer for hver måned.

Fagenheden skal anmode udvalget om at drøfte fremtidige parametre for modellen.

Fagenheden rejser i den forbindelse bl.a. følgende spørgsmål til drøftelse:

Hvor stort beløb skal anvendes til grundtilskud contra køb af timer til foreninger?

Fagenheden ser det som 1. prioriteret at få mulighed for at købe så mange timer som muligt, således at det er muligt at imødekomme foreningernes ønske om timer til aktiviteter både for børn og unge, men også for voksne.

Hvilke parametre skal indgå i grundtilskuddet ?

Skal der fortsat være lokalsamfundstilskud?

Skal det fortsat være baseret på belastningsgraden i hallen?

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 7. november 2013, pkt. 10:

Sagen behandles igen på mødet i december.

Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 11. december 2013:

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til 3 modeller for Administrations-

grundlag for haller gældende fra 1. januar 2014.

Alle 3 modeller bygger på følgende forudsætninger:

 1. Ydelse af grundforudsætninger for at sikre, at hallen kan være og overleve i lokalområdet

 2. Kommunal råderet over et antal timer til de brugere, kommunen anviser timer til.

Der vedlægges

 • notat af 2. december 2014 vedr. beskrivelse af modellerne

 • beregning af konsekvenser for hallernes tilskud

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

Til toppen


9. Drøftelse af forslag til Masterplan for Fritids- og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget anmodes om drøftelse af forslag til Masterplan for Fritids- og Kulturområdet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender arbejdsnotat til brug ved drøftelse af forslag til Masterplan for Fritids- og Kulturudvalget.

I henhold til tidsplan for arbejdet med Masterplanen for Fritids- og Kulturområdet er det forudsat, at Fritids- og Kulturudvalget får mulighed for at drøfte forslaget, inden det færdiggøres med henblik på at komme med evt. forslag/ændringer til planen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 7. november 2013

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med udgangspunkt i arbejdsnotatet. Fremlægges på mødet i december.

Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 11. december 2013:

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til Masterplan for Fritids- og Kulturområdet til godkendelse.

Beslutning

Forslaget indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - december 2013


Resume

Sagsforløb: FK

Statsforvaltningens svar af 25. november 2013 til Ulrik Sørensen vedrørende Brønderslev Kommunes tilskud til Brønderslev-Hallerne.

Beslutning

Om bibliotekets udmøntning af besparelsen for 2014

Om indretning af åbent bibliotek i Hjallerup.

Til efterretning.

Bilag

Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer