Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 10. oktober 2013
Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Karsten Frederiksen mødte i forbindelse med behandling af pkt. 5.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Karsten Frederiksen var fraværende.

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Til toppen


3. Mødekalender 2014


Resume

Sagsforløb: FK

Byrådet har principgodkendt forslag til mødekalender for 2014.

Fritids- og Kulturudvalget anmodes om at principgodkende mødekalenderen.

Sagsfremstilling

Forslaget er udarbejdet med en udvalgsstruktur som i denne byrådsperiode.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i alle udvalg og ét møde pr. måned i Byrådet. Der er planlagt temamøde kl. 16,00 forud for byrådsmøderne.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Der er planlagt ekstra møder til 1. og 2. behandling af budgettet i både Økonomiudvalget og Byrådet.

Det bemærkes, at det er det nye byråd, der har kompetencen til endeligt at godkende mødekalenderen.

Forslaget sendes til behandling af hensyn til planlægningen.

Forretningsledelsen anbefaler forslaget.

Fritids- og Kulturudvalget anmodes om at principgodkende forslag til mødekalender for så vidt angår møder i Fritids- og Kulturudvalget i 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget vedtog at principgodkende forslag til mødeplan for 2014.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Asaa Vinterbadeklub søger godkendelse som forening i henhold til folkeoplysningsloven


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Asaa Vinterbadeklub om godkendelse som forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Asaa Vinterbadeklub søger om godkendelse som forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Det oplyses, at der pt. er 49 medlemmer, hvoraf 1 er under 25 år. Klubben har pt. 2 omklædningsrum, men håber at få adgang til klublokale, når nybyggeri på havnen står færdigt.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at en folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og som har formuleret et formål med foreningsdannelsen i en vedtægt, kan godkendes som folkeoplysende forening.

Fagenheden oplyser, at klubben opfylder folkeoplysningslovens bestemmelse om godkendelse som forening og det foreslås derfor, at Asaa Vinterbadeklub godkendes.

Der er ikke herved taget stilling til lokaletilskud og tilskud til aktiviteter.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Klokkerholm Idrætsforening søger om eftergivelse af regning på 124.005 kr.


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Klokkerholm Idrætsforening om eftergivelse af gæld på 124.005 kr., som er opstået i forbindelse med, at foreningens hovedkasserer har begået underslæb mod foreningen.

Sagsfremstilling

Klokkerholm Idrætsforening søger om eftergivelse af gæld på 124.005 kr., som er opstået i forbindelse med, at foreningens hovedkasserer har begået underslæb mod foreningen.

Beløbet udgør for meget udbetalt tilskud fra Brønderslev Kommune.

Foreningen gør opmærksom på, at man har måttet optage kassekredit på 100.000 kr. for at sikre foreningens daglige drift og at man i det forløbne år har kæmpet med alternative aktiviteter med det formål at skabe overskud. Foreningen er fortrøstningsfuld med hensyn til foreningens fortsatte drift, men har ikke nogen mulighed for at skaffe 124.005 kr. til betaling af den fremsendte regning.

Der henvises endvidere til, at foreningen i forbindelse med etablering af nyt klubhus optog borgerlån for ca. 600.000 kr., som skal tilbagebetales til borgerne 10 år efter optagelsen, det vil sige om ca. 5 år.

Det har heller ikke været muligt at indgå aftale med den tidligere hovedkasserer om tilbagebetaling.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der ikke er budgetmæssig dækning for beløbet.

Hvis beløbet finansieres fra lokaletilskudskontoen, hvorfra udgiften stammer, vil det betyde, at der udbetales mindre aconto tilskud til de øvrige foreninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget indstiller, at beløbet eftergives.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om støtte til nyt samlingssted for Gerå & Omegns Beboerforening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Gerå & Omegns Beboerforening om kommunalt tilskud på 72.500 kr. til anlægsudgift i forbindelse med etablering af nyt samlingssted for landsbyens beboere på Strandvejen 279 i Gerå.

Sagsfremstilling

Gerå & Omegns Beboerforening søger om tilskud på 72.500 kr. til anlægsudgift for nyt samlingssted for landsbyens beboere på Strandvejen 279 i Gerå.

Det oplyses, at Gerå Beboerforening har overtaget bygningen Sorensminde i Gerå og har arbejdet med at udarbejde planer for etablering af et samlingssted, hvor fritids- og kulturliv kan udfolde sig.

Sorensminde har været i bevaringsselskabet Ygdrassils besiddelse siden 2002, men siden 2012 har der ikke været sørget for vedligeholdelse af Sorensminde. Beboerforeningen overtog herefter ejendommen for 1 kr.

Der er udarbejdet projekt for bevarelse af ejendommen, som omfatter bevarelse af hovedbygningen i sin nuværende form, nedrivning af gammel lade og udhus samt opførelse af nyt samlingshus og ny toiletbygning.

Udgifterne ved etablering af nybygninger er opgjort til 785.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser:

Det er et restbeløb på 55.119 kr. (66.408 kr. inkl. tilskudsmoms) på udvalgets anlægsbudget for 2013.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i budget 2013 er afsat 3.000.000 kr. til indkøb af ny bogbus til Biblioteket.

Der er overført et restbeløb på 55.119 kr. fra år 2012 til år 2013. Beløbet blev ikke frigivet i 2012.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 15. august 2013, pkt. 9:

Udvalget ser positivt på arbejdet med at bevare vores kulturarv, og vurderer projektet som interessant. Udvalget har imidlertid ingen midler for indeværende år.

Formanden og Hildo Rasmussen gennemfører møde med foreningen.

Fritids- og Kulturudvalgets møde den 10. oktober 2013:

Fornyet behandling af ansøgningen, jf. aftale med formanden, idet der henvises til, at formanden samt medlem af udvalget, Hildo Rasmussen har afholdt møde med repræsentanter for Gerå & Omegns Beboerforening.

Beslutning

Udvalget er positiv over for projektet og tilkendegiver at ville bevilge 50.000 kr. til projektet under forudsætning af, at projektet gennemføres og kan finansieres.

Bilag

Til toppen


7. Uddeling af Kulturpuljen 2013, 2. runde


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til uddeling af midler fra Kulturpuljen 2013, 2. runde.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der er indkommet følgende ansøgning:

  • Aasen Teater til Ung Nordjysk scenekunst. Der er tale om et fællesprojekt mellem Aasen Teater, Hjørring Musiske Skole/Vendsyssel Teater, Limfjordsteatret og Mariagerfjord Kulturskole. Der er bevilget 125.000 kr. fra KulturKANten. Aasen Teater søger 40.000 kr. til dækning af sin andel af udgifterne i 2014.

Bemærk at ansøgningen vedrører budget 2014.

Fagenheden oplyser, at der pt. er en rest i kulturpuljen på 110.090 kr., hvortil kommer forventet tilskudsmoms på ca. 40.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Bevilget 40.000 kr. i 2014.

Bilag

Til toppen


8. Forslag til retningslinier for anvisning/betaling for timer i haller og andre lokaler


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag til retningslinjer for anvisning/betaling for timer i haller og andre lokaler.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til retningslinjer for anvisning/betaling for timer i haller og andre lokaler.

Det forudsættes, at forslag fremsendes til udtalelse i Idrætssamvirket, forinden der tages endelig stilling til forslaget.

Fagenheden oplyser, at i henhold til Folkeoplysningsloven prioriteres lokaler normalt i følgende prioriteret rækkefølge:

  1. Aktiviteter for børn og unge (under 25 år)

  2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil

  3. Aktiviteter for voksne

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget ønsker ikke, at der sker prioritering af overskydende timer til foreningers medlemmer over 25 år efter fagenhedens forslag.

Fremsendes til udtalelse i Idrætssamvirket, herunder ønskes forslag til prioritering af overskydende timer til foreningers medlemmer over 25 år.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling
  1. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at Biblioteket og Kulturkonsulenten søger om at blive modelkommune for Kulturministeriets kampagne "Danmark Læser".

  2. Drøftelse af hvorvidt møde med Biblioteket, bestyrelsen for henholdsvis Musikskolen og Ungdomsskolen skal gennemføres inden 1. januar 2014.

Beslutning

Pkt. 1: Til efterretning.

Pkt. 2: På grund af, at der 1. januar 2014 kommer nyt udvalg, finder det nuværende udvalg det ikke hensigtsmæssigt at afholde de anførte møder.

Mødet den 5.december flyttes til 11. december kl.15.00.

Til toppen

Opdateret 3. oktober 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer