Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Dagsorden

Dato: 6. juni 2013
Lokale: 243, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Carsten Møller Nielsen deltog ikke i punkt 1-6 og 8.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 14 flyttes til åbent møde og notat vedr. masterplan er lukket.

Carsten Møller Nielsen deltog ikke i punkt 1-6 og 8.

Til toppen


3. Tids- og indsatsplan for evaluering af helhedstilbud


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Social- og Sundhedsudvalgets besluttede den 7. december 2011 vedrørende afdækning for 2012, at der skulle etableres helhedstilbud på Nordstjernen, Brandur Allé, Lundagervej og Cassiopeia.

Der er igangsat en proces for evaluering af helhedstilbud på henholdsvis Nordstjernen, Brandur Allé, Lundagervej og Cassiopeia. Evalueringen har fokus på, hvordan helhedstilbuddet er etableret på de respektive steder, i hvilket omfang helhedstilbuddet er etableret, om det er fleksibelt i forhold til den enkelte beboer, om den vedtagne besparelse er opnået samt om der er tilfredshed med tilbuddet hos brugere, pårørende, medarbejdere og ledelse.

Tids- og indsatsplan for evaluering af helhedstilbudfremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 7. december 2011, at der skulle etableres helhedstilbud på Nordstjernen, Brandur Allé, Lundagervej og Cassiopeia. I budget 2012 er der forudsat opnået en besparelse på 1,3 mio. kr. på Handicapområdet ved etablering af helhedstilbud.

Med afsæt i beslutningen om etablering af helhedstilbud vedtog Social- og Sundhedsudvalget den 1. februar 2012 en ny kvalitetsstandard for området - SEL § 104.

Social- og Sundhedsudvalget har henholdsvis den 7. marts 2012, den 6. juni 2012, den 15. august 2012 samt den 30. april 2013 behandlet sager vedrørende tilbygning på Nordstjernen til helhedstilbud.Sagen er godkendt i Byrådet den 22. maj 2013.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. maj 2012 blev der orienteret om status på helhedstilbud. Brugere af henholdsvis A-huset og Værkstedet på Karetmagervej, der bor i et kommunalt botilbud, startede i helhedstilbud med base i bostedet fra den 16. april 2012. Alle beboere har en individuel ugeplan indeholdende relevante aktiviteter. Her er der taget afsæt i den enkeltes ønsker og behov.

Aktuelt er der igangsat en proces for evaluering af helhedstilbud på henholdsvis på Nordstjernen, Brandur Allé, Lundagervej og Cassiopeia. Evalueringen har fokus på, hvordan helhedstilbuddet er etableret på de respektive steder, i hvilket omfang helhedstilbuddet er etableret, om det er fleksibelt i forhold til den enkelte beboer, om den vedtagne besparelse er opnået samt om der er tilfredshed med tilbuddet hos brugere, pårørende, medarbejdere og ledelse. I forbindelse med dette er der udarbejdet vedlagte tids- og indsatsplan.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender tids- og indsatsplan, så der kan arbejdes videre med evalueringen af helhedstilbuddet.

Udtalelse fra Handicaprådet foreligger ikke til sagens behandling pga. udmeldelser fra 4 af udvalgets medlemmer, hvorfor der ikke har været afholdt møde i Handicaprådet.

Sundheds- og Handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget godkender tids- og handleplan for evaluering af helhedstilbuddet, idet det præciseres, at det skal fremgå, om brugerne er tilfredse med og profiterer af tilbuddet. Udvalget bemærker videre, at udvalget har bedt om gennemførelse af evalueringen.

Carsten Møller Nielsen deltog ikke i punktet.

Bilag

Til toppen


4. Pilotafprøvning af ny sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjerte-kar sygdomme


Resume

Sagsforløb: SS

Sundhedsaftalen på hjerte-kar området er i 2011 blevet revideret. Den Administrative Styregruppe og Sundhedskoordinationsudvalget, har besluttet at ændringerne i Sundhedsaftalen skal afprøves via et pilotprojekt. Ændringen betyder blandt andet en ny arbejdsdeling mellem kommune og regionen.

Rehabiliteringsafdelingen har brug for en opnormering til at løfte opgaven med pilotprojektet og generelt ruste afdelingen til de mange udviklingsopgaver, som ligger i dennes regi.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende at:

 • Brønderslev Kommune indgår aftale om at være pilotkommune

 • Rehabiliteringsafdelingen opnormeres med 1.0 sygeplejestilling.

Opnormeringen finansieres af den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har indgået sygdomsspecifikke sundhedsaftaler med Region Nordjylland i forhold til rehabilitering af borgere med type 2 diabetes, hjerte-karsygdomme og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL).

Det tværsektorielle forum for iskæmiske hjerte-karsygdomme har gennem 2010 og 1. kvartal 2011 arbejdet med revision af den sygdomsspecifikke sundhedsaftale for iskæmiske hjerte-kar-sygdomme. Den reviderede sundhedsaftale på hjerte-kar området omfatter blandt andet en ny arbejdsdeling mellem regionen og kommunen vedrørende borgere i det, der kaldes Fase II.

Brønderslev Kommune er blevet anmodet om at være pilotkommune i afprøvningen af den nye sygdomsspecifikke sundhedsaftale. Formålet med pilotprojektet er at afprøve den nye arbejdsdeling mellem sygehuset og kommunen, samt en glidende overgang mellem sektorerne. Den nye arbejdsdeling tager afsæt i at løse rehabiliteringsopgaven af borgere med hjerte-kar sygdomme i et bredere perspektiv end tidligere. Pilotafprøvningen forventes at omfatte 20 patienter.

Det forventes, at resultaterne af pilotafprøvningen vil kunne danne udgangspunkt for, hvordan rehabiliteringen på området fremadrettet skal tilrettelægges.

Rehabiliteringsafdelingen i Brønderslev Kommune udgøres af et team bestående af i alt 6 personer, fordelt på 3 fysioterapeuter, 1 klinisk diætist samt 2 sygeplejersker, hvoraf den ene er deltidsansat på 10 timer. Teamet varetager alle opgaver i forhold til borgere med en kronisk lidelse. I forhold til de mange udviklingsopgaver, der er på kronikerområdet, så er der tale om et relativ lille, og dermed meget sårbart team.

Fagenheden vurderer på den baggrund, at der er behov for at styrke rehabiliteringsafdelingen set i lyset af de mange udviklingsopgaver som ligger i afdelingen ud over den almindelige drift. Her kan udover pilotprojektet nævnes det kommende TeleCare Nord projekt. Fagenheden foreslår, at der opnormeres med 1 fuld sygeplejestilling, da afdelingen er særlig sårbar på dette område.

Det forventes at stadig flere borgere vil have en kronisk lidelse, og der arbejdes med flere sygdomsspecifikke sundhedsaftaler. Den øgede normering vil give et bedre afsæt for, at Brønderslev Kommune indgår yderligere aftaler fremover.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget godkender at:

 • Brønderslev Kommune indgår aftale om at være pilotkommune

 • Rehabiliteringsafdelingen opnormeres med 1.0 sygeplejestilling

 • Opnormeringen finansieres af den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Personalemæssige konsekvenser:

Opnormering med en sygeplejestilling på 37 timer ugentligt

Sundheds- og Handicapchef Inge Tengnagel deltager under punktet.

Personalemæssige konsekvenser

Personalemæssige konsekvenser:

Opnormering med en sygeplejestilling på 37 timer ugentligt

Sundheds- og Handicapchef Inge Tengnagel deltager under punktet.

Økonomi

Økonomiafdelingen har følgende bemærkninger:

Udgift til ansættelse af en sygeplejerske udgør 440.000 kr. årligt, derfinansieres via den aktivitetsbestemte medfinansiering og bliver dermed en serviceudgift.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 viser en forventet mindreudgift i 2013 på 1,2 mio. kr. Dette skøn er baseret på, udgiftsudviklingen i årets første to måneder sammenlignet med udgiftsudviklingen i 2012. Da der kun er foretaget afregning for 2 måneder i 2013, er skønnet dog baseret på stor usikkerhed. Der gøres endvidere opmærksom på, at budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013 blev reduceret med 1,5 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Carsten Møller Nielsen deltog ikke i punktet.

Til toppen


5. Konsekvenser af ny sundhedsplejerske uddannelse


Resume

Sagsforløb: SS

Den nye uddannelse af Sundhedsplejersker, som trådte i kraft den 1. januar 2012 medfører øgede udgifter til sundhedsplejen i Brønderslev Kommune

Sundhedsplejen er gennem KKR Nordjylland blevet pålagt at modtage 3 studerende over en periode på 4 år. Første studerende startede ipraktik april 2012.

Sagen har tidligere været fremlagt for Social og Sundhedsudvalget den 7. marts 2012 til orientering. Fagenheden gjorde dengang opmærksom på, at sundhedsplejen fremadrettet ikke kan rumme udgifterne inden for eksisterende budget.

Sagen genfremsendes til Social- og Sundhedsudvalget og fagenheden foreslår, at udvalget godkender at:

 • Sundhedsplejen tilføres midler på budget 2014 svarende til udgifterne for opgavevaretagelsen 126.120 kr.

 • Sundhedsplejen tilføres midler på budget 2014 til uddannelse af personalet svarende til 63.600 kr.

 • Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvordan man fremadrettet ønsker at håndtere problemstillingen.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2012 trådte Bekendtgørelsen om specialuddannelse til sundhedsplejerske i kraft (BEK nr. 680 af 21.06.2011). Kommunerne er ifølge bekendtgørelsen forpligtiget til at varetage de i alt 6 måneders praktik, der er indeholdt i uddannelsen. Praktikken afholdes som forløb af tre måneder på henholdsvis 1. og 3. semester.

Der skal årligt oprettes pladser til 11 studerende i Region Nordjylland. KKR, Nordjylland har ud fra blokfordelingsnøgler bestemt, at Brønderslev Kommune skal modtage 3 studerende over 4 år. Det betyder at Sundhedsplejen skal modtage en studerende fra hold med opstart i 2012, 2014 og 2015. Selve uddannelsen til sundhedsplejerske varer i alt tre semestre, svarende til halvandet år. Praktikken er fordelt sådan, at sidste del ligger på 3. semester – det vil sige kalenderåret efter opstart.

Sundhedsplejen i Brønderslev Kommune har i 2012 modtaget en studerende fra holdet med opstart 2012 og afviklet 1. praktikperiode i budgetåret 2012, men 2. praktikperiode ligger i 2013. Sundhedsplejen har i budget 2012 haft et tilstrækkeligt råderum til selv at dække udgifterne til den studerende og har overført midler til budget 2013 til at dække udgifterne i indeværende budget år.

Det råderum er ikke tilstede i budget 2014, hvor endnu en sundhedsplejestuderende skal afholde 1. praktikperiode i afdelingen. Hvis udgifterne skal afholdes inden for sundhedsplejens nuværende budget, vil det være nødvendigt at reducere i serviceniveauet i 2014. Alternativt ønskes en budgettilføjelse i 2014 svarende til udgifterne forbundet med opgavevaretagelsen.

Fordelingen af praktikken på 1. og 3. semester betyder i 2015 og 2016 , at sundhedsplejersken skal aflønnes for 2 praktikperioder á 3 måneder. Det sker, fordi den studerende, der startede sit forløb i 2014, skal have sin 2. praktik i 2015 samtidig med, atder starter en ny studerende i 1. praktik. Derfor er den samlede forventede udgift i 2015 og 2016 højere end i 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget godkender at:

 • Sundhedsplejen tilføres midler på budget 2014 svarende til udgifterne for opgavevaretagelsen 126.120 kr.

 • Sundhedsplejen tilføres midler på budget 2014 til uddannelse af personalet svarende til 63.600 kr.

 • Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvordan man fremadrettet ønsker at håndtere problemstillingen.

Personalemæssige konsekvenser

Et lavere serviceniveau vil betyde en reduktion i personalenormeringen

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Indstilles indregnet i budget 2014 som en teknisk korrektion.

Carsten Møller Nielsen deltog ikke i punktet.

Bilag

Til toppen


6. Opfølgning på Brønderslev Kommunes Handicappolitik


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Brønderslev Byråd vedtog i juni 2010 en Handicappolitik. I den forbindelse blev det besluttet at der skal følges op på politikken og handleplanerne hvert 2. år. Første opfølgning var således i 3. kvartal 2012.

Fagenheden Sundhed og Velfærd har sendt handleplanerne til Handicappolitikken til høring i kommunens fagenheder. Efterfølgende er de indkomne svar blevet samlet og sendt til drøftelse i Handicaprådet den 10 december 2012

Til drøftelse i Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af Handicappolitikken blev der udarbejdet handleplaner for de respektive fagenheder. Handleplanerne tager alle udgangspunkt i tre hovedoverskrifter:

 1. Kvalitet i livet – hele livet

 2. Sammenhæng i indsatser

 3. Tilgængelighed i fokus

Under hvert området har fagenhederne udpeget indsatsområder

Fagenhederne er blevet bedt om at forholde sig særligt til:

 • Status på handleplanerne og tilhørende indsatsområder:

  • Er nogle af indsatserne blevet fuldt implementeret, og har dermed ikke længere status som indsatsområder?

  • Behov for nye indsatsområder

 • Orientering om hvordan man arbejder med indsatsområderne i fagenhederne

 • Formen på handleplanerne

  • Har planerne den rigtige form?

Høringssvarende er nu samlet, og der er ikke kommet forslag til nye indsatsområder eller forslag til ændringer i selve politikken. De indsendte kommentarer fra fagenhederne er vedlagt som bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at opfølgningen tages til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet den 10. december 2012:

Opfølgningen taget til efterretning.

Elly Henriksen fraværende. Jonna Jacobsen var mødt i stedet.

Flemming Vejrum fraværende. Asger Deth Jensen var mødt i stedet.

Thomas Krog og Jens Andersen var fraværende uden afbud.

Beslutning

Til efterretning.

Carsten Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Til toppen


7. Sundhedshus - status for projektet


Resume

Sagsforløb: SS

På mødet gives en status for etablering af Brønderslev Sundhedshus I/S.

Sagsfremstilling

Etableringen af Brønderslev Sundhedshus I/S følger den lagte tidsplan. Der er udsendt licitationsmateriale til de fem prækvalificerede virksomheder, og tilbuddene forventes modtaget medio juni med henblik på politisk stillingtagen i slutningen af august.

Siden sidste udvalgsmøde har Handelsstandsforeningen afleveret underskrifter med ønske om placering af Sundhedshuset på banegårdspladsen i Brønderslev. I forlængelse heraf blev der afholdt møde mellem Regionsrådsformand Ulla Astman, medlem af Regionsrådet Mogens Nørgaard, Borgmester Lene Hansen og Formand for Social- og Sundhedsudvalget Thomas Krog. Efter mødet blev der udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at huset i sin nuværende form ikke kan være på banegårdspladsen. Desuden vil det koste 25 mio. kr. at etablere parkeringskælder under et Sundhedshus på banegårdspladsen. Endelig vil de 2 mio. kr., der allerede er brugt på projektet, være spildt. Det må endvidere forventes, at et Sundhedshus på banegårdspladsen tidligst kan åbne i 2017.

Der er endvidere udsendt en orientering til Byrådet om historikken vedrørende tidligere projekter om Sundhedshus ligesom argumenterne for placering af Sundhedshuset på Tolstrupvej er repeteret.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og Handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Udleveret notat om placering af sundhedshus på Banegårdspladsen samt mail om evt. blød bund på Banegårdspladsen – begge udarbejdet af det tekniske område.

Udvalget tager orienteringen til efterretning og fastholder ud fra en faglig og økonomisk vurdering, at Sundhedshuset bør placeres på Tolstrupvej.

Bilag

Til toppen


8. Udvidelse af tilbud på misbrugsområdet


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

På misbrugsområdet er der pt. problemer med overholdelse af behandlingsgarantien, som er på 14 dage.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes på den baggrund om at træffe afgørelse om, hvorvidt tilbuddene på misbrugsområdet skal udvides med et behandlerteam, en konsulent, en socialvicevært og en administrativ medarbejder, således behandlingsgarantien kan overholdes.

Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at overholde behandlingsgarantien på 14 dage, idet Brønderslev Rusmiddelcenter oplever en stor tilgang af borgere som ønsker et behandlingstilbud. Denne øgede tilgang kan ikke længere håndteres indenfor det normale udsving i tilgang som må forventes. Det har derfor været nødvendigt at etablere ventelister til alle tilbud. Borgerne tilbydes NADA behandling dvs. akupunktur mod abstinenser to gange om ugen både under udredningen og mens de venter på plads. Det betyder, at Brønderslev Rusmidddelcenter på nuværende tidspunkt ikke overholder de logivningsmæssige rammer for området. Dette er ikke en holdbar løsning og Brønderslev Rusmiddelcenter ønsker på denne baggrund at udvide med et ekstra behandlerteam og ved omlægning af indsatsen.

Den øgede tilgang skal ses i lyset af at samarbejdspartnere og borgere i Brønderslev Kommune er blevet opmærksomme på Brønderslev Rusmiddelcenters eksistens.

Samtidig er der blevet igangsat en lang række projekter og lovgivningsændringer som også har stor betydning for tilgangen. Brønderslev Rusmiddelcenter deltager i "Brug for alle" og "hjerneskadeteamet". Samtidig er Brønderslev Rusmiddelcenter også en del af Rehabiliteringsteamet til Førtidspension. Disse projekter og tiltag gør at der er kommet et øget fokus på Brønderslev Rusmiddelcenters målgruppe og derfor et øget behov for tilbud. Set i lyset af den kommende kontanthjælpsreform vil denne tilgang kun fortsætte og der vil være et øget fokus på at gøre en indsats for netop Rusmiddelcentrets målgruppe.

Antal/forløb Udredning Motivations-
forløb
Individuel
behandling
Dagbe-
handling
Intensiv dag Mejeriet (alene)
Antal i behandling 32 8 29 10 10 5
Normering 0 24 10 8 0
Venteliste 1 3 4 3
Antal/tilbud Døgn § 85 § 99 Substitution Forsorgshjem
Antal 3 8 15 28 4

Behov for følgende nye forløb:

 • Gruppebehandling: motivationsforløb – via behandlere

 • Gruppebehandling: et eftermiddag/aften forløb for borgere, som er i arbejde

 • Gruppebehandling: efterbehandling (et aften/eftermiddag forløb)

 • Udgående team til :

  • Gruppebehandling: tilbud på produktionsskolen, gymnasiet eller hos os selv. (Hash gruppe)

  • Gruppebehandling: på arbejdspladsen/aktiveringstilbuddet for en gruppe midaldrende mænd, der er i aktivering, men som samtidig har behov for nogen støtte til at holde sig ædru.

 • Behov for øget åbningstid i det Det gamle Mejeri

Disse forløb kræver et ekstra behandlerteam samt en konsulent.

Økonomi pr. år.

2 behandlere 800.000
1 konsulent/rådgiver 400.000
1 social vicevært 400.000
1 administrativ medarbejder 350.000
Kørsel/aktiviteter 100.000
Indtægt fra salg af mentor støtte - 200.000
I alt pr. år 1.850.000

Derer således behov for 925.000 for resten af 2013.

Det er været nødvendigt at ansætte den administrative medarbejder og en konsulent indtil 1. maj 2014, da der med den øgede tilgang har været behov for hjælp til en række administrative opgaver og udredningsopgaver.

Serviceniveau

Det vurderes, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at sænke behandlingsintensiteten, idet det kun vil forlænge behandlingsforløbene.

Personalemæssige konsekvenser:

På nuværende tidspunkt er der ansat 4 behandlere, 4 konsulenter og 2 sociale viceværter samt den ekstra konsulent og administrative medarbejder. Det er ikke muligt at lave en indfasning af de to ekstra behandlere, idet der skal være to behandlere til gruppebehandlingerne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender udvidelsen af Brønderslev Rusmiddelcenter med

 • 2 behandlere

 • 1 konsulent

 • 1 social vicevært

 • 1 administrativ medarbejder

 • udgifter til kørsel/aktiviteter

svarende til 925.000 kr. for resten af 2013.

Udtalelse fra Handicaprådet foreligger ikke til sagens behandling pga. udmeldelser fra 4 af udvalgets medlemmer, hvorfor der ikke har været afholdt møde i Handicaprådet.

Leder Karen Vraa Jensen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan ikke umiddelbart pege på finansieringsmulighed, idet der ikke inden for misbrugsområdet er budget til udvidelsen.

Beslutning

Forretningsledelsen udtalte følgende til sagen: Principielt anerkender Forretningsledelsen problematikken med manglende ressourcer, men mener, at denne bør indtænkes i budget 2014. Konsekvenserne af en manglende udvidelse bør belyses nærmere, ligesom det skal belyses, hvilken sammenhæng det kan have til andre områder som beskæftigelse, børn og unge, psykiatri.

Udvalget indstiller, at der snarest ansættes et nyt behandlerteam bestående 2 behandlere, en konsulent og en administrativ medarbejder med henblik på at fjerne ventelisten. Udgiften hertil andrager 645.000 kr. i 2013.

Udvalget tilslutter sig, at der til budget 2014 ses på konsekvenserne af en manglende udvidelse bør belyses nærmere, ligesom det skal belyses hvilken sammenhæng det kan have til andre områder som beskæftigelse, børn og unge, psykiatri.

Carsten Møller Nielsen deltog ikke i punktet.

Bilag

Til toppen


9. Økonomisk støtte til videreførelse af boligsocialt projekt


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/FK/SS

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om indarbejdelse af medfinansiering på 325.000 kr. årligt i 4 årig periodetil videreførelse af det boligsociale projekt Mælkebøtten.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 30. januar 2013 besluttet, at Byrådet er positiv indstillet overfor en videreførelse af det boligsociale projekt Mælkebøtten. Det besluttes ligeledes at der skal arbejdes videre med at finde den endelige form for medfinansiering fra kommunen. Med baggrund i dette anmodes om optagelse af beløb på budget 2014 til videreførelse af projektet.

Det anslås at projektets samlede budget for en 4 års periode (Landsbyggefonden støtter kun 4 årige projekter) vil være ca. 10, 5 mio. kr., dækkende 3 fuldtidsstillinger (inkl. 1 fleksjob) og diverse udgifter.

Boligforeningen ser ingen mulighed for selv at finansiere hele projektet, hvorfor Landbsbyggefonden skal ansøges om ca. 8 mio.

Forudsætningen for at Landsbyggefonden vil realitetsbehandle en ansøgning er, at der totalt er medfinansiering for ca. 25 % (2,5 mio.), hvilket vil sige minimum 325.000 kr. årligt i en 4 års periode.

Brønderslev Kommune har hidtil bidraget med løn til dækning af ½ projektleder + diverse øvrige udgifter i alt 400.000 kr. årligt (indlagt i budgetterne fra 2008-2012).

Det boligsociale projekt ”Mælkebøtten” blev etableret i maj 2008, og der er i den 5 årige periode sket en udbygning af samarbejdet mellem Mælkebøtten og kommunale fagenheder.

Fra fagenhederne er der beskrevet et tæt og nyttigt samarbejde med projektmedarbejdere i Mælkebøtten.

 • Bedre integration, idet Mælkebøtten yder en stor indsats overfor nytilkomne flygtninge i forhold til at introducere dem til området og i forhold til at være et netværksskabende samlingssted. Flygtninge har udtalt, at beboerprojektet har været medvirkende til, at de lettere er blevet integreret.

 • Fokus på unges muligheder for uddannelse og beskæftigelse. Fagenheden for Beskæftigelse har benyttet projektmedarbejdere som mentorer for nogle af de unge, der har haft særlig behov for støtte. Nogle af projektmedarbejderne er af anden etnisk oprindelse og har således også fungeret som rollemodel for de unge

 • Mindske konflikter i området. Fælleshuset på Niels Bohrs Plads er et samlingssted for både etnisk danskere og personer med anden etnisk oprindelse. Dette har været medvirkende til at nedbryde fordomme og skabe større forståelse mellem beboerne. Projektleder i Mælkebøtten har fungeret som konfliktmægler i enkelte tilfælde, hvilket har afværget større konflikter blandt beboerne

 • Styrke børn og unges fritidsliv. På fritids- og kulturområdet har der været samarbejdet med Mælkebøtten om konkrete projekter. Der har blandt flere tiltag været afholdt Teater-workshop. Denne workshop skete i samarbejde med Asaa Skole, Aasen Teater og børn og unge fra afdeling 11. Projektmedarbejdere har haft afgørende betydning for at en stor del af områdets børn og unge har deltaget i sommerskoleaktiviteter.

 • Støtte til familier med særlige behov. Fagenheden for børn og kultur beskriver positivt samarbejde med projektmedarbejdere i Mælkebøtten. Der er eksempler på, at den støtte projektmedarbejderne har givet en familie har haft afgørende betydning for at indsatsen fra fagenheden kunne minimeres.

Stabenfor Service foreslår, at der afsættes 325.000 kr. årligt i en 4 årig periode til videreførelse af det boligsociale projekt Mælkebøtten.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

Beslutning i Forretningsledelsen den 30. april 2013:

Forretningsledelsen anbefaler, at man indtænker projektet i budget 2014.

Sagen fremsendes til udtalelse i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at projektet videreføres i en 4-årig periode fra 2014 og frem, evt delvist i form af servicejob eller fleksjob.

Til toppen


10. Ungeenhedens målgruppe udvides til 15-29 årige


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

Den politiske følgegruppe, som er nedsat i forbindelse med etablering af den nye fælles Ungeenhed i Brønderslev Kommune, holdt møde den 8. maj 2013, hvor de godkendte styregruppens anbefaling af, at målgruppen til den fælles Ungeenhed udvides fra 15-24årige til at omfatte 15-29årige unge.

Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet anmodes om at godkende anbefalingen.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalgettil orientering.

Sagsfremstilling

I etableringsplanen for Ungeenheden, som er godkendt i de politiske udvalg i Brønderslev Kommune i februar 2013, er det besluttet, at den politiske følgegruppe har til opgave at:

”Sikre sammenhæng og gennemsigtighed mellem de politiske udvalg i planlægningsprocessen. Godkende styregruppens anbefalinger og sende dem videre til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.”

Den politiske følgegruppe består af 2 repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt styregruppens medlemmer. Det første møde i den politiske følgegruppe blev holdt den 8. maj 2013.

På følgegruppemødet blev denne anbefaling fremlagt:

 • Styregruppen anbefaler, at den nye Ungeenhed tager afsæt i de fælles målgrupper i Kontanthjælpsreformen. Den nye enhed bør have fokus på alle de målgrupper, som har behov for en tværfaglig indsats:

  • Unge uden uddannelse under 30 år

  • Uddannelsesparate

  • Aktivitetsparate

  • Enlige forsørgere

  • Ungemødre

 • Således foreslås det, at målgruppen for den fælles Ungeenhed udvides til at omfatte 15-29årige i stedet for 15-24 årige.

Udvidelsen af aldersgruppen skyldes, at den nye kontanthjælpsreform stiller krav til samarbejde på tværs af de kommunale fagområder omkring en helhedsorienteret indsats for alle unge under 30 år.

Styregruppens anbefaling er godkendt i den politiske følgegruppe den 8. maj 2013.

Styregruppen pointerede, at der skal være opmærksomhed på, at de målgrupper, som bliver en del af Ungeenheden, skal have et uddannelsesmæssigt sigte. Dvs. at de aller svageste målgrupper, som på ingen måde har uddannelse i sigte på særlige eller ordinære vilkår, ikke skal være en del af ungeenheden.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender anbefalingen om, at målgruppen for Ungeenheden udvides til at rumme 15-29årige med et uddannelsesmæssigt sigte.

Personalemæssige konsekvenser

Personalemæssige konsekvenser

Der vil overgå tilsvarende flere personaleressourcer til den fælles Ungeenhed.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Besøg hos Mælkebøtten


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Besøg hos Mælkebøtten, Niels Bohrs Plads 10.

Besøget er programsat til kl. 15,00.

Beslutning

Besøget gennemført.

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Ekstraordinært udvalgsmøde den 26. eller 27. juni 2013.

Beslutning

Der afholdes ekstraordinært udvalgsmøde den 26. juni 2013, kl. 8.30.

Orientering om sundhedsplejeprojekt ’Familie med hjertet’ fra Holstebro Kommune, og at der arbejdes med et tilsvarende projektforslag i Brønderslev Kommune.

Orientering om lægesituationen i forbindelse med en eventuel konflikt.

Cafeprojekt og bageriprojekt er på plads.

Udvalget spurgt til sundheds/sygeplejeklinik.

Ny Visitationschef. Udleveret udkast job- og personprofil for ny Visitationschef. Vægt på følgende forhold:

 • Blik for at have borgeren i fokus

 • Vigtigt at have en værdibaseret tilgang til visitationens samlede opgaver

 • Visitationschef bør ikke kun tænke økonomi, men også have et menneskeligt ansigt

 • Visitationskriterier er en rettesnor. Pas på at fortolkning af lovgivningen ikke bliver for rigid.

Skriftlige bemærkninger til job- og personprofil fremsendes til direktøren senest onsdag den 12. juni 2013.

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering fra Det Sociale Nævn


Til toppen


14. Status på udarbejdelse af Masterplan


Resume

Sagsforløb: SS

På Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2012 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en Masterplan på Handicap og Psykiatriområdet. Målet med Masterplanen er at fremkomme med en beskrivelse af tilbud og indhold for at imødekomme de tendenser, der venterde kommende år på det specialiserede voksenområde. Masterplanen beskriver de visioner, Brønderslev Kommune har for voksne med handicap samt voksne med sindslidelser.

I Masterplanen er der, på baggrund af det udarbejdede kommissorium, beskrevet de fokusområder, der anses for relevantefor at opnåmålet om at yde en kvalificeret og professionel indsats på området.

Kommissorium og aktuel udgave af Masterplanen for Handicap og Psykiatri fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I det foreløbige arbejde med Masterplanen har der været inddraget såvel medarbejdere, brugere og pårørende, ledere på området, samt relevante samarbejdspartnere.

Arbejdet med beskrivelsen af hvilke tilbud, der skal være fremadrettet, og indhold i disse tilbud, er nu ved at være tilendebragt. Der er igangsat proces med indhentelse af data til analysedelen, som bygger på den viden, der findes om målgrupperne i dag, samt den økonomi som tilbud og indhold er bygget op på. Derudover skalkommende målgrupper og indsatser også vurderes og beskrives, samt fremskrives borgergrundlaget for årene frem. Alt dette skal munde ud i et afsnit om anbefalinger.

Foreløbigt kan der orienteres om, at Masterplanen tager afsæt i tre områder

 • At bo – botilbud

 • At være - arbejds- og fritidstilbud

 • At mestre - med afsæt i den enkeltes behov for at kunne mestre eget liv

Dette tager igen afsæt i, at alle tilbuddene skal være fleksible i forhold til at kunne tilpasses den enkelte, og at der kontinuerlig arbejdes med en rehabiliterende tilgang. Målet er, at indsatsen understøtter den personlige udvikling.

Der er således tale om beskrivelse af tilbud, som tager afsæt i disse tre fokusområder, og der lægges i Masterplanen op til at samle og udnytte den synergi, der er ved at støtte borgerne i fleksible tilbud.

Masterplanen indeholder dermed en palet af forslag til udvikling af eksisterende tilbud samt forslag til nye tilbud.

Her tænkes eksempelvis på at samle dele af psykiatriens bo- og støttetilbud i en samlet bygning - for eksempel Tygelsgadecentret.Formålet erat udnytte det opgave- og personalepotentiale, der ligger heri.

Der arbejdes som et andet eksempel på at udvikle gruppestøttetilbud som et supplement til individorienteret bostøtte. Der arbejdes ligeledes med et øget fokus på afklarings- og arbejdsrettede tilbud. Det vil blive med afsæt i Center for Aktiv Livsstil, Det Blå Hus og Springbrættet.

Endelig vil der også være fokus på, hvordan bygningsmassen inden for området udnyttes mest hensigtsmæssigt.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager den foreløbige orientering til efterretning.

Sundheds- og Handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Punktet flyttes til åbent møde. Bilaget ’Masterplan Handicap og Psykiatri – status på udarbejdelse er et lukket bilag.

Udvalget tager orienteringen til efterretning, og drøftelsen genoptages på det kommende møde.

Bilag

Til toppen


15. Lukket punkt: Lukket orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach