Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 5. september 2013
Lokale: Mødelokael 220 på Rådhuset
Tidspunkt: Kl. 13:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Knud L. Pedersen deltog i punkterne 1-4.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Det er tidligere besluttet, at Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet holder årlige fællesmøder.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst

 2. Evaluering af samarbejdet i indeværende periode

 3. Hvordan organiseres samarbejdet i den kommende periode?

 4. Eventuelt

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

1. Velkomst ved Peer Thisted, som udtrykte ønske om, at der fremover afholdes faste årlige møder mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget.

2. Evaluering af samarbejdet i indeværende periode.

Perioden præget af, at der ikke har været afholdt faste møder mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget. Ældrerådet påpeger, at der har manglet kontakt på det politiske niveau, men der har været god dialog med administrationen.

Ældreomsorgsudvalget har haft en opfattelse af, at der har været en god kontakt, men Ældrerådet har ikke altid haft en tilsvarende opfattelse. Ældrerådet påpeger mangel på høring i nogle sager, fx etablering af sygeplejeklinikken i Aså.

Ældrerådet opfatter sig selv som positive medspillere i forhold til budgetdrøftelserne.

Ældrerådet påpeger, at forslag til ældrepolitik er fremsendt til Ældreomsorgsudvalget, og Ældrerådet savner fortsat at Ældreomsorgsudvalget behandler sagen.

3. Hvordan organiseres samarbejdet i den kommende periode?

Vigtigt at der afholdes faste møder mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget, gerne 1 møde om foråret og 1 møde om efteråret (efter budgetvedtagelsen).

Ældrerådet er positiv overfor brede tematiserede drøftelser, fx den ældre medicinske patient eller brug af velfærdsteknologi, men Ældrerådet vil stadig gerne høres om tilbud/ændringer m.v., som er tæt på borgerne.

Opfordring til at overveje, om der fremover er behov for fx et årligt fællesmøde mellem Ældrerådet og Handicaprådet.

4. Eventuelt

Ældrerådet imødeser en invitation til indvielse af det nye plejecenter, Støberiet.

Til toppen


4. Timepriser for 2013 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje, samt efterregulering af timepriserne for 2012


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

I henhold til Lov om Social Service skal kommunen mindst én gang årligt fastsætte priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet. Samtidig skal der ske en efterregulering af timeprisen til leverandørerne, hvis timeprisen har været fastsat for lavt.

Byrådet skal godkende de beregnede priser.

Sagsfremstilling

Efter bestemmelser i Lov om Social Service, stilles der i Fritvalgsordningen krav om årlige beregninger af timepriser til leverandører af praktisk hjælpog personlig pleje.

Det bærende princip i lovgivningen om det frie leverandørvalg er, at der sikres lige konkurrencevilkår mellem alle leverandører.

Timepriserne skal fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed, og skal således omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne.

Timepriserne udgør således afregningsgrundlaget, som den kommunale myndighed skal betale til alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med.

Ved aflæggelse af årsregnskab, skal der ske opfølgning og kontrol af, om priskravet har været fastsat korrekt, samt justere timeprisen fremadrettet.

Regnskabet for 2012 viser, at der ikke er grundlag for regulering af timepriserne for 2012, da de endelige timepriser enten var lavere eller de samme som de beregnede.

Beregnede timepriser 2012 Endelige timepriser 2012 (regnskabstal)
Praktisk hjælp 303 303
Personlig pleje, hverdagstimer 328 327
Personlig pleje, øvrig tid 418 411

Med baggrund i beslutningen om fuld udrulning af FRI-projektet (Fælles Rehabiliterende Indsatser) fastholdes timepriserne i 2013 på samme niveau som de beregnede timepriser for 2012. Begrundelsen er, at de borgere der fremadrettet er omfattet af Frit Valg er kendetegnet ved, at være væsentlig mere stabile i deres behov for hjælp. Der er en forventning om, at disse opgaver kan løses mere effektivt. Området følges tæt, således at der hurtigt kan ske udmelding om reguleringer i op- eller nedadgående retning.

Byrådet skal således godkende følgende timepriser gældende fra 1. januar 2013:

Timepris 2013
Praktisk hjælp 303 kr.
Personlig pleje, hverdagstimer 328 kr.
Personlig pleje, øvrig tid 418 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender de beregnede timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. maj 2013, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 20:

Fremsendes til Byrådet.

Grundlaget for ikke at regulere priserne i 2012 ønskes fremlagt/fremsendt

Johannes Trudslev var fraværende.

Byrådet, 19. juni 2013, pkt. 13:

Sagen tilbagesendes til udvalget med henblik på tilpasning af priserne til 2012 regnskabstal.

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Supplerende sagsfremstilling:

Primo 2013 blev der sendt meddelse ud til leverandørerne om, at de beregnede priser for 2013 var gældende under forbehold af politisk godkendelse.

Efter Byrådets møde den 19. juni 2013 har fagenheden undersøgt mulighederne for at fastholde timepriserne fra regnskab 2012, herunder tidspunkt for hvornår disse priser kan træde i kraft.

Fagenheden vurderer, at priserne i 2012 regnskab kan fastholdes. Med hensyn til ikrafttrædelsestidspunkt, har fagenheden rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening, som igen har forespurgt i Social- og Integrationsministeriet.

Social- og Integrationsministeriet anbefaler, at datoen for regulering sættes til dagen efter den politiske vedtagelse eller senere. Social- og Integrationsministeriet mener ikke, at det vil være god praksis at ændre priserne med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet udmelder timepriser svarende til 2012-niveau med virkning fra 1. oktober 2013 således:

Timepris 2013
Praktisk hjælp 303 kr.
Personlig pleje, hverdagstimer 327 kr.
Personlig pleje, øvrig tid 411 kr.
Beslutning

Peer Thisted, Peter H. S. Kristensen, Lone Lex og Knud L. Pedersen indstiller fagenhedens forslag.

Karl Emil Nielsen fastholder de oprindeligt udmeldte priser.

Bilag

Til toppen


5. Gruppe § 83 - fælles spisning


Resume

Sagsforløb: ÆO

Drøftelse af mulighederne for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af gruppe § 83 (Serviceloven) ydelser vedrørende fælles spisning.

Sagsfremstilling

Definition:

Gruppe § 83 måltid = hjælp til hovedmåltid (middag). Hjælpen ydes i det lokale nærmiljø sammen med andre borgere med behov for samme type hjælp.

I forbindelse med drøftelsen af afdækningskataloget til budget 2014 på udvalgets møde den 15. august 2013 blev der efterspurgt overvejelser om, hvordan gruppe § 83 ydelser vedrørende fælles spisning kunne implementeres, herunder konsekvenserne af frit-valg reglerne.

I vedhæftede notat er der beskrevet en række overvejelser om mulighederne for at tilrettelægge gruppe § 83 ydelser vedrørende fælles spisning, herunder en række problemstillinger, som bør drøftes.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter mulighederne for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af gruppe § 83 ydelser vedrørende fælles spisning.

Kons. visitationschef Line Hessellund deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

P.T. ukendt.

Beslutning

Udvalget finder ikke, at gruppe § 83 som beskrevet er realistisk at implementere. Udvalget opfordrer i stedet til at understøtte fællesspisning ved en frivillig indsats eller via Aktivitetsområdet, samt at overveje andre initiativer, der kan medvirke til at forebygge ensomhed blandt ældre.

Udvalget ønsker udarbejdet et ønske til budget 2014 med henblik på at understøtte initiativer blandt de svage ældre, fx fællesspisning, for derigennem at forebygge ensomhed. Udvalget ønsker afsat 200.000 kr. til formålet under Aktivitetsområdet.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Potentialeafklaring på hjemmeplejeområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO

Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er blevet ændret. Det betyder, at hjemmehjælpen nu kan sættes i udbud med henblik på besparelser på området.

I den forbindelse har KL’s Udbudsportal udarbejdet rapporten ”Potentialeafklaring for hjemmeplejen”.

Rapporten fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Mødet den 2. maj 2013

Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet blev ændret ved udgangen af 1. kvartal 2013. Ændringen består bl.a. i, at kommunalbestyrelsen nu kan tilvejebringe det frie valg gennem udbud efter de almindeligt gældende udbudsregler (Tilbudsloven og Udbudsdirektivet) og/eller ved udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne. Særreglerne ophører dermed.

Udvalget har bedt om, at der i samarbejde med Udbudsportalen udarbejdes en beregning af, hvorvidt der vil være et potentiale at hente for Brønderslev Kommune ved atvælge udbudsvejen. Potentialeafklaringen vil tage udgangspunkt i forskellige scenarier af udbud på området og vil være et vigtigt redskab i det videre arbejde med udbud på hjemmeplejeområdet. Udbudsportalen betinger sig, at materialet fremlægges til politisk behandling.

For at udbudsportalen kan udarbejde et kvalificeret materiale for Brønderslev Kommune, skal kommunen opstille max. 3 scenarier for et kommende udbud af hjemmeplejeområdet, som beregningerne kan tage udgangspunkt i. Med scenarierne skal kommunen gøre sig overvejelser om fremtiden på hjemmeplejeområdet, herunder

 • Om kommunen skal fortsætte som leverandør?

 • Hvor mange leverandører der ønskes?

 • Hvilke ydelser der skal ligges ind i udbuddet (fx praktisk hjælp, personlig hjælp, delegeret sygepleje, sygepleje, rehabilitering osv.)?

Eksempler på 5 scenarier, som potentialeafklaringen kan tage udgangspunkt i:

Ydelser indeholdt i udbuddet Antal lev. i alt Kommunen som lev. Antal plejecentre
1 Hjemmepleje med 2 private leverandører. Kommunen er ikke leverandør 2
2 Hjemmepleje med 1 privat leverandører. Kommunen står udenfor udbuddet og fortsætter selv som leverandør af alle ydelser. 2 X
3 Hjemmepleje og delegeret sygepleje, med2 private leverandører. Kommunen står udenfor udbuddet og fortsætter selv som leverandør af alle ydelser. 3 X
4 Hjemmepleje, delegeret sygepleje samt plejeopgaverne på etplejecenter. En privat leverandør. Kommunen står udenfor udbuddet og fortsætter selv som leverandør af alle ydelser 2 X 1
5 Hjemmepleje, delegeret sygepleje, sygepleje samt plejeopgaverne på et eller flere plejecentre med 1 privat leverandør. Kommunen står udenfor udbuddet og fortsætter selv som leverandør af alle ydelser 2 X 2

Udbudsportalen belyser potentialet og er bedt om et forsigtigt bud på provenu. Dette provenu indgår i afdækningskataloget for 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter 3 scenarier, der ønskes udarbejdet en potentialeafklaring på baggrund af.

Personalemæssige konsekvenser:

P.t. ingen.

Påtegning fra Center for Økonomi:

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen

Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 2. maj 2013:

Udvalget ønsker belysning af scenarie 1, 3 og 5.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget 5. september 2013

Udbudsportalen har nu udarbejdet rapporten "Potentialeafklaring for hjemmeplejen, Brønderslev Kommune". Provenuberegninger fra rapporten indgår i afdækningskataloget som forslag 8.

Rapporten beskriver 4 forskellige scenarier, som ligger tæt op ad de scenarier, som Ældreomsorgsudvalget ønskede belyst. Scenarierne er:

 1. Udbud af hjemmeplejen, kommunen fortsætter som leverandør

 2. Udbud af hjemmeplejen, kommunen trækker sig som leverandør

 3. Udbud af hjemmeplejen og sygeplejen - herunder delegeret sygepleje (kommunen fortsætter som leverandør)

 4. Udbud af hjemmeplejen og et plejecenter (kommunen fortsætter som leverandør)

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager rapporten til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen og Konsulent Kirsten Sværke deltager i mødet.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget påpeger, at der bør afsættes et beløb i 2014 til finansiering af gennemførelsen af udbuddet.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Venteliste til plejehjem og plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO, ÆR

Der foreligger venteliste pr. 23. august 2013 til plejehjem og plejecentre.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om byggemøde på plejecenter Støberi den 4. september 2013.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


9. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer