Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beredskabskommissionen - Referat

Dato: 29. august 2013
Lokale: Mødelokale 220
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Intet.

Til toppen


3. Orientering


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling
  1. Udrykninger m.v. siden sidst.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


4. Orientering om kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg


Resume

Sagsforløb: BEKO

Som en del af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 bliver der nedsat et udvalg, der skal udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab.

Sagen fremsendes til Beredskabskommissionen til orientering.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, at ”(p)arterne er enige om, at der i løbet af forligsperioden gennemføres et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab. Resultat af dette arbejde vil skulle indgå i fastlæggelsen af redningsberedskabets økonomi efter 2014.”

I fortsættelse heraf er et udkast til kommissorium for det kommende strukturudvalg sendt i høring hos forligspartierne. Den endelige tekst er endnu ikke vedtaget.

Strukturudvalget, der skal udføre analysen af redningsberedskabet, er endnu ikke dannet, men der bliver tale om en ekstern formand og repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet. Herudover inviteres repræsentanter fra KL.

Udvalgets opgave bliver ”at udarbejde et konkret oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede beredskab, der kan påbegyndes implementeret primo 2015.”

Af udkastet til kommissorium fremgår det, at udvalgsarbejdet skal være færdigt i marts 2014. Pt. afventes det endelige kommissorium og fastlæggelse af sammensætningen for udvalget og sekretariatet.

Beredskabschefen vil på mødet orientere nærmere om hovedelementerne i udkastet til kommissorium.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Revision af plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet


Resume

Sagsforløb: BEKO

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til revision af Brønderslev Kommunes plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet forelægger beredskabschefen ”Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Brønderslev Kommune”.

Beredskabskommissionen skal tage stilling til de fremsatte forslag i oplægget.

Sagsfremstilling

Kommunernes planer for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode, jf. § 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2004 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Forslag til plan for det kommunale redningsberedskab og revisioner heraf skal efter behandling i Beredskabskommissionen indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse.

Med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12, skal Beredskabsstyrelsen navnlig påse, om der i forslaget til plan er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel. Beredskabsstyrelsen kan indhente supplerende oplysninger fra kommunalbestyrelsen til brug for udtalelsen.

Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af Byrådet i et møde, og planen skal umiddelbart efter Byrådets vedtagelse indsendes til Beredskabsstyrelsens orientering.

Brønderslev Kommunes plan for det kommunale redningsberedskab skal være revideret og vedtaget i Byrådet inden udgangen af 2013.

Arbejdet med revision af Brønderslev Kommunes plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet er igangsat primo 2013, jf. Beredskabskommissionens beslutning under punkt 5 i mødet den 11. september 2012. Arbejdets omfang og karakter har gjort det nødvendigt at løse opgaven i samarbejde med en ekstern rådgiver.

Arbejdet er nu så vidt, at oplæg til serviceniveau forelægges for kommissionen, som ud fra en beredskabsfaglig vurdering skal tage stilling til de fremsatte forslag i oplægget.

Forslag til planrevision og oplæg til serviceniveau vil blive nærmere gennemgået og uddybet på mødet. En repræsentant fra den eksterne rådgiver deltager heri.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen godkender de fremsatte forslag i oplægget til serviceniveau.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Oplæg til serviceniveau er godkendt med anførte bemærkninger:

  • Ønske om yderligere personalemæssig ressource medtages ved kommende årlige budgetforhandlinger.

  • Kemikaliedragter anskaffes som en del af den løbende drift.

  • Løftepuder medtages som ønske til budget 2014.

  • Der ansøges om fondsmidler til anskaffelse af termiske kameraer.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2014


Resume

Sagsforløb: BEKO/ØK/BY

Beredskabschefen forelægger forslag til redningsberedskabets driftsbudget 2014.

Beredskabskommissionen skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Som forberedelse til udarbejdelse af kommunens driftsbudget for 2014 samt overslagsårene 2015 – 2017 er der udarbejdet et afdækningskatalog.

Som det fremgår af redningsberedskabets bidrag hertil, skal der jf. ”Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014” gennemføres et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab, der kan påbegyndes implementeret primo 2015. Resultatet af udvalgsarbejdet skal foreligge i marts 2014 og er således endnu ikke kendt.

På den baggrund og for ikke at foregribe kommende strukturændringer foreslår beredskabschefen, at der ikke afdækkes beløb i 2014.

I fortsættelse af overdragelse af redningsopgaven til kommunerne i 2008 mangler der fortsat nogle materielanskaffelser, herunder bl.a. løftepuder. Der bør anskaffes 2 stk. 5 tons og 2 stk. 20 tons løftepuder til St. Brønderslev samt 2 stk. 20 tons løftepuder til St. Dronninglund. Udgiften vil udgøre i størrelsesordenen 120.000 kr. i engangsinvestering.

Beredskabschefen foreslår, at der i budget 2014 afsættes 120.000 kr. til anskaffelse af løftepuder.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Afdækning foretages som rammebesparelse.

Anskaffelse af løftepuder anbefales som anlægsudgift.

Bilag

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling
  1. Orientering fra Nærpolitiet i Brønderslev.

  2. Næste møde.

Beslutning

1. Til efterretning.

Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer