Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsudvalget - Referat

Dato: 16. september 2013
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra Færdselssikkerhedsudvalgsmøde den 11. marts 2013.

Sagsfremstilling

Færdselssikkerhedsudvalget anmodes om at godkende referatet fra udvalgets møde den 11. marts 2013.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørn K. Kristensen

Til toppen


2. Ulykkesanalyse 2003-2012


Resume

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget tager Ulykkesanalyse 2003-2012 til efterretning.

Sagsfremstilling

Ulykkesanalysen bliver gennemgået på mødet.

Beslutning

Katrine Bak Styrishave gennemgik ulykkesstatistikken. Færdselssikkerhedsudvalget tog ulykkesanalysen til efterretning. Færdselssikkerhedsudvalget besluttede at ændre kommunens mål til, at der i 2020 er ingen dræbte.

Bilag

Til toppen


3. Fokus på bump på gennemfartsveje


Resume

Borgere, som er bosiddende langs indfaldsveje og gennemfartsveje i 6 bysamfund i kommunen, har klaget over rystelser og støj fra de nuværende hastighedsdæmpende asfaltbump eller hævede flader, som de er naboer til. De er bekymrede for rystelserne i deres huse og den generende støj, når den tunge trafik passerer asfaltbumpene.

Færdselssikkerhedsudvalget skal drøfte den generelle problemstilling ved anvendelse af asfaltbump i kommunen, og eventuelt hvilke alternativer der kan anbefales anvendt i stedet.

Sagsfremstilling

Borgere, som er bosiddende langs indfaldsveje og gennemfartsveje i 6 bysamfund i kommunen, har klaget over rystelser og støj fra de nuværende hastighedsdæmpende asfaltbump eller hævede flader, som de er naboer til. De er bekymrede for rystelserne i deres huse og generende støj, når den tunge trafik passerer asfaltbumpene.

Miljø- og Teknikudvalget behandlede sagen den 13. august 2013 og besluttede, at sagen atter skal behandles på udvalgsmøde, når der er udarbejdet et forslag til at få igangsat fjernelse af asfaltbumpene i de 6 bysamfund.

Problemet med asfaltbump på trafikveje er oftest, at asfaltbumpene med tiden bliver slidte og deforme, derved kan de forårsage rystelser og støj, når den tunge trafik passerer bumpene.

I bekendtgørelsen om vejbump stilles der krav til udformningen af vejbump, således at en fører af et tungt køretøj ved passage med den ønskede hastighed minus 15 km/t udsættes for en lodret acceleration på 0,65-0,75 gange tyngdeaccelerationen G.

De strenge krav til udformningen gør, at asfaltbumpene bliver etableret ud fra skabeloner.

Når et bump bliver deformt, er det stort set umuligt at gendanne den påkrævede formkurve. Deforme asfaltbump skal derfor fræses bort, så skabelonen igen kan ligges ud, og et nyt asfaltbump bygges op. Omkostningerne til vedligeholdelse af et asfaltbump er derved dyrere end at etablere et nyt bump. Tiden er nu inde til at beslutte sig for, om vi fortsat ønsker at anvende asfaltbump på trafikvejene, eller om der skal findes andre alternativer.

Vejbump er dén hastighedsdæmper, der virker mest effektiv på alle trafikantgrupper. Fartdæmpning med helle-chikaner virker kun hastighedsnedsættende på den tunge trafik, da hellernes placering dimensioneres til de store køretøjer.

Alternativt kan der anvendes ATK-fotovogne, som kan være med til at ændre trafikanternes adfærd, såfremt de kører for stærkt. Nordjyllands politi øger i efteråret 2014 antallet af fotovogne fra 3 til 9.

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til en prioriteringsliste for fjernelse af bump på indfaldsveje og gennemfartsveje i Brønderslev Kommune. Der er udpeget 29 vejstrækninger, hvor forslag til 1. prioritering er de 6 vejstrækninger, hvorpå der er indgivet klager over rystelser og støj. 2. prioritering er de øvrige veje rangeret efter antallet af tung trafik.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget drøfter, om asfaltbumpene bør fjernes og såfremt ifald, hvilke alternativer til fartdæmpning der eventuelt skal anvendes. Ligeledes foreslås forslaget til prioriteringslisten drøftet.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at hvert bump vurderes individuelt i forhold til trafiksikkerheden og gener for naboer. Der bør laves trafikmålinger før bumpet fjernes og efter for at se, om der er sket en stigning i hastigheden. Der arbejdes efter prioriteringsliste.

Bilag

Til toppen


4. Sikring af stikryds ved Bøgelunden i Hjallerup


Resume

Grundejerforening Bøgelunden anmoder om at få etableret et fart reducerende tiltag på den offentlige sti syd for Bøgelunden for at øge trafiksikkerheden i stikrydset.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, hvilke trafiksikkerhedstiltag der bør anbefales overfor grundejerforeningen.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Bøgelunden anmoder om at få etableret en fart reducerende "chikane" på stien syd for Bøgelunden.

Der opstår regelmæssigt farlige situationer i stikrydset, hvor den private fællessti fra Bøgelunden tilslutter den offentlige hovedsti. Hovedstien forbinder den østlige bydel med skole og idrætsfaciliteter. Det er specielt knallerter og scootere med høj fart samt dårlige oversigtsforhold, der gør forholdene farlige og utrygge.

Fagenheden har besigtiget forholdene og kan konstaterer, at stien fra Bøgelunden har et stort længdefald ned mod stikrydset, og at der er høje hække. Der er i dag ingen vejafmærkning i form af vigepligtsafmærkning eller lignende.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler overfor Grundejerforeningen Bøgelunden, at de bør etablerer vigepligsafmærkning med hajtænder på den private fællessti og eventuelt supplerer med opsætning af stibomme umiddelbart før tilslutningen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


5. Klage over chikane på Ørsøvej i Ørsø


Resume

Ejeren af Ørsøvej 108 i Ørsø klager over chikanen på Ørsøvej tæt på sin ejendom.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om de nuværende forhold er acceptable.

Sagsfremstilling

Ejeren af Ørsøvej 108 i Ørsø har telefonisk kontaktet afdelingslederen af Vej og Park og klaget over chikanen på Ørsøvej tæt på sin ejendom.

Ejeren klager over manglende mulighed for parkering ud for sin ejendom, stænk fra vejvand når bilerne kører tæt på rendestenen, samt at asfaltkanterne ikke kan holde til den nuværende trafik.

Ørsøvej fik for ca. 10 år siden udskiftet de hastighedsdæmpende bump med andre chikaner, der blev ved byskiltene etableret en midterø, igennem byen blev der etableret sideheller og en minirundkørsel i krydset Åkjærvej, Ørsøvej og Dorfvej.

Klagerens ejendom er beliggende i den østligste ende af Ørsø, og midterøen er placeret umiddelbart øst for klagerens ejendom. Der er dog etableret vejafmærkning i form af forvarslings- og spærrelinie før og efter midterøen, som forhindrer parkering ud for Ørsøvej 106 og 108.

Ørsøvej er inden for de senest par år blevet lappet med asfalt, hvor der har været forekomster afsporkøring. Sporkøringen kan have forårsaget akvaplaning og vandstænk.

Tilstødende ejendomme til en offentlig vej har ikke krav på at have parkeringsmuligheder ud for ejendommene. De steder, hvor der findes parkeringsmuligheder langs de offentlige veje, er til fri afbenyttelse for alle trafikanter.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at klagen afvises, da asfalten på de offentlige veje vedligeholdes løbende, og at parkering kan foretages i umiddelbar nærhed langs den offentlige vej i henhold til Færdselslovens bestemmelser.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


6. Trafiksikkerhed omkring Børnehuset Himmelblå


Resume

Børnehuset Himmelblå i Dronninglund anmoder om at få trafiksikret området omkring institutionen ved ændret vejafmærkning på deres p-plads og etablering af fortov langs Falkevej. De fremsender samtidigt deres trafikpolitik til orientering.

Færdselssikkerhedsudvalget skal drøfte og tage stilling til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Forældrebestyrelsen for Børnehuset Himmelblå fremsender et løsningsforslag for trafiksikring omkring Børnehuset Himmelblå. De har udarbejdet en trafikpolitik for institutionen.

Børnehuset Himmelblå er blevet udvidet med en specialgruppe, som har medført øget trafik til og fra institutionen. Forældrebestyrelsen har erfaret, at ikke alle trafikanter udviser den rette adfærd, og derfor ønsker de at foretage nogle ændringer, som skal forbedre trafiksikkerheden omkring børnehaven.

Løsningsforslaget går på, at adskille den kørende trafik fra gangarealerne. Dette kan gøres ved blandt andet at ændre på opstribningen af parkeringsbåsene inde på institutionens egen adgangsvej og parkeringsplads. Samtidigt ønskes etableret en bedre belysning af parkeringsarealet og gangstierne.

Langs den offentlige vej Falkevej ønsker de etableret et fortov med kantsten og parkeringsbåse. Herved kan der fremskaffes ekstra parkeringspladser til institutionen samt sikre af- og påsætning af børn.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

  • at Færdselssikkerhedsudvalget tager Børnehuset Himmelblås trafikpolitik til efterretning og godkender deres fremsendte forbedringsforslag for trafiksikring af området omkring institutionen,

  • at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler overfor Miljø- og Teknikudvalget, at de medtager etablering af fortov og parkeringsbåse langs Falkevej på prioriteringslisten over kommende anlægsprojekter,

  • at den resterende del af projektet, som er beliggende på institutionens eget areal, videresendes til Fagenheden for Ejendomme og Service, som kan medtage det på deres prioriteringsliste.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Det foreslås, at der eventuelt etableres en ekstra handicapplads i parkeringslommen ud mod Falkevej.

Bilag

Til toppen


7. Lokal trafiksanering af Bryggerivej


Resume

En borger på Bryggerivej anmoder om at få trafiksaneret Bryggerivej til en mere børnevenlig gade.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om Bryggerivej skal trafiksaneres.

Sagsfremstilling

En borger på Bryggerivej anmoder om at få en lokal trafiksanering af Bryggerivej.

Borgeren oplyser, at der bor mange børn i gaden, og at der køres alt for stærkt.

Borgeren foreslår, at der etableres chikaner dimensioneret til 15 km/t og advarselsskilte om børn i gaden.

Bryggerivej er en blind boliggade på ca. 600 m. Vejen slår et par sving midt på strækningen. De lige strækninger er ca. 200 m lange.

Trafikmålingen viser en ÅDT på 232 køretøjer, en gennemsnitshastighed på 34 km/t og en 85 % percentil på 46 km/t. Kun 2,5 % kører stærkere end 50 km/t.

På Bryggerivej er der politi registreret én ulykke i gaden inden for de seneste 10 år. Ulykken var en eneulykke, hvor føreren kørte spirituspåvirket på motorcykel.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at anmodningen ikke imødekommes med baggrund i trafikmålingen og ulykkesregistreringen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


8. Forbud mod gennemkørende lastbiler i Ådalen


Resume

Beboerne i Ådalen klager over generende tung trafik i Ådalen og ønsker derfor den gennemgående tunge trafik stoppet.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om der kan etableres et forbud mod gennemkørende lastbiler.

Sagsfremstilling

Beboerne i Ådalen klager igen over den generende tunge trafik, der i dag kører igennem Ådalen på grund af den manglende færdiggørelse af Ndr. Omfartsvej.

Ådalen er ved at være fuldt udbygget, og beboerne forventer derfor, at den tunge trafik bliver aftagende. Dette viser sig desværre ikke at være tilfældet, og beboerne er især blevet harme over at se, at også AVV har mange gennemgående lastbilstransporter i Ådalen.

Beboerne ønsker den uønskede gennemgående tunge trafik stoppet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der i Ådalen etableres et midlertidig forbud mod gennemkørsel med lastbil ved opsætning af forbudstavlen C 23.1 "Lastbil forbudt" og undertavlen UC 20.1 "Gælder kun gennemkørsel".

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Sagsfremstilling
  • Bordet rundt med aktuelle emner inden for medlemmernes arbejdsområde

  • Etablering af fodgængerfelt på Skippergade i Asaa - sagen blev behandlet på mødet den 11. marts 2013, hvor det blev besluttet at genoptage sagen, når der var afholdt møde med Asaa Skole. På mødet deltog Jørgen Pedersen og Allan Skriver fra Asaa Skole, Carl Aage Christensen, Hildo Rasmussen og Jørn. K. Kristensen. På mødet var der enighed om at forbedre sikkerheden for krydsende fodgængere det pågældende sted ved opsætning af lokal afgrænset skolevejsskiltning (A22) tættere ved skolestiens udmunding.

Beslutning

Bordet rundt:

John Erik Jensen: Manglende handicapskilte på tre parkeringspladser ved Rema1000 i Hjallerup.

Carl Aage Christensen: Jane Olesen i Frederikshavn Kommune har taget initiativ til at oprette et regionalt færdselssikkerhedsudvalg, som mødes ind til, at der er meldt noget ud fra nationalt plan.

Har indkaldt kørelærerne til dialogmøde i Aalborg Kommune. Kørelærerne påpegede, at de 12-18 årige ikke kender til færdselsreglerne - det er en stor opgave for kørelærerne. Er der trafikundervisning efter 5. klasse? Forslag om at lave en forespørgsel om, hvor meget færdselsundervisningen der er i overbygningen.

Ole Dahl: Mangler opstribning af cykelsti ved udkørsel fra Hedegårdsskolen. På Tolstrupvej er der grene foran skoleblink. I Bredgade på kirketorvet er der beplantning foran skiltene.

Anders Bjerg Sørensen: Ændringerne på Søndervangsvej og Slotsgade fungerer rigtig godt. Skolestartskampagnematerialet bliver uddelt hvert år, og børnene bruger det. I 6. klasse er børnene igennem en teoriprøve.

Katrine Bak Styrishave: ABC (Alle Børn Cykler) er nu slut, og vi afholder samme arrangement, som vi plejer i Hjallerup Kino og til Hedegårdssolen, Søndergades Skole og Toftegårdsskolen bestilles biografbilletter til BAS-bio.

Der er to klasser, som har deltaget i konkurrencen i forbindelse med skolestartskampagnen, fagenheden finder en præmie til klasserne.

Til toppen


10. Eventuelt


Sagsfremstilling
  • Henvendelser fra cyklister om at cykelstier og cykelruter er farlige at cykle på.

Beslutning
  • Hildo Rasmussen har fået flere henvendelser vedrørende cykelstiernes stand langs de offentlige veje. Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at cykelstierne holdes i en god stand.

  • Carl Aage påpegede, at der flere steder på de regionale cykelruter mangler skiltning.

  • Henvendelse fra en borger om for høj fart på Tolstrupvej i Thorup. Færdselssikkerhedsudvalget besluttede, at der skal laves en trafikmåling, inden sagen behandles.

Til toppen

Opdateret 5. september 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer