Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2010-2013 Miljø- og Teknikudvalget - Referat

Dato: 4. juni 2013
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Udarbejdelse af afdækningskatalog - Budget 2014


Resume

Sagsforløb: MT

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan, som indebærer, at der allerede i januar/februar igangsættes udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til forslag til nyt afdækningskatalog for 2014.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan.

Leder af Vej- og Parkområdet - Finn Bjerning og vejingeniør Jørn K. Kristensendeltager i behandlingen af punktet.

Iforhold til sidste års budgetprocedure er der især følgende større ændringer til processen:

 • Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien.

 • Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2%. For at sikre et politisk spillerum skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor det foreslås, at der skal findes forslag for 4% og heraf skal minimum 3% kunne realiseres i 2014.

 • Høringen af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. fortages i juni i stedet for som tidligere i august.

Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg:

Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4% 2%
Økonomiudvalget (excl. energi) 9.619 4.809
Børne- og Skoleudvalget 21.936 10.968
Fritids- og Kulturudvalget 2.282 1.141
Beskæftigelsesudvalget 50 25
Ældreomsorgsudvalget 10.116 5.058
Social- og Sundhedsudvalget 7.818 3.909
Miljø- og Teknikudvalget 2.801 1.401
Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi 2.036
I alt 54.622 29.347

I budget 2013 blev det besluttet at indarbejde en besparelse på digitalisering og velfærdsteknologi som gradvist skal indfases. Dette betyder, at der årligt er indlagt øgede sparekrav på godt 2 mio. kr., som ikke er udmøntet endnu. Da Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet,at budgetterne skal ses i et flerårigt perspektiv, er det besluttet, at de områder, som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering og velfærdsteknologi får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenstående besparelses- og afdækningskrav. Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet, og besparelser på dette område vil i stedet blive håndteret direkte i forbindelse med ESCO-projektet.

Den vedtagne budgetprocedure med tilhørende tidsplan er vedlagt som bilag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget drøfter de overordnede ønsker til udarbejdelsen af afdækningskataloget.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 5. februar 2013:

På næste møde gennemgås budgetterne på udvalgets område Det er tidligere besluttet, at der arbejdes videre med en alternativ ledelsesstruktur på Vej- og Parkområdet med baggrund i mulighederne for at reducere lønudgifterne.

Ole Andersenvar fraværende.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalget den 5. marts 2013:

Gennemgang af politikområde 801 ved Finn Bjerning.

Miljø- og Teknikudvalget, 5. marts 2013:

Afdelingsleder Finn Bjerning gennemgik budgettet på politikområde 801 – Vej og Park-området. De øvrige politikområder gennemgås på udvalgets næste møde. Forvaltningen udarbejder løbende oplæg til afdækningskatalog 2014.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalget den 7. maj 2013:

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til forslag til nyt afdækningskatalog for 2014.

Miljø- og Teknikudvalget, 7. maj 2013:

Jørn K. Kristensen og Finn Bjerning deltog i behandlingen af punktet. Der udarbejdes afdækningsforslag med konsekvensbeskrivelser vedr.:

 • Ny ledelsesstruktur på Vej- og Parkområdet

 • Færre eftermiddagsafgange i.f.m. skolebuskørslen

 • Rammebesparelse på Vej- og Parkområdet

Den endelige prioritering af afdækningsforslagene finder sted på udvalgets møde i juni måned 2013.

MED-udvalget for Teknik og Miljø den 17. maj 2013:

Formanden orienterer om proces og tidsplan samt afdækninger på henholdsvis 2% og 4%.

Formanden gør opmærksom på at mødet skal ses som et dialogmøde hvor gode ideer og yderligere forslag til afdækninger imødeses.

Medarbejderne kan ift. politikområde 801 og 802 ikke komme med yderligere forslag, men har et stort ønske om at fastholde strukturen med de to materialegårde.

Medarbejderne kan ift. politikområde 103 kun se at afdækninger kan ske ved personalereduktion, de kan ikke komme med andre forslag.

Fraværende på mødet var Finn Bjerning, Ole Lund og Per Kronborg Christensen.

Formanden orienterer om proces og tidsplan samt afdækninger på henholdsvis 2% og 4%.

Formanden gør opmærksom på at mødet skal ses som et dialogmøde hvor gode ideer og yderligere forslag til afdækninger imødeses.

Medarbejderne kan ift. politikområde 801 og 802 ikke komme med yderligere forslag, men har et stort ønske om at fastholde strukturen med de to materialegårde.

Medarbejderne kan ift. politikområde 103 kun se at afdækninger kan ske ved personalereduktion, de kan ikke komme med andre forslag.

Fraværende på mødet var Finn Bjerning, Ole Lund og Per Kronborg Christensen.

Beslutning

Udvalget indstiller følgende prioritering af besparelsesforslag fra det udarbejdede afdækningskatalog. Prioriteringen er foretaget i henhold til den udmeldte ramme på 3 %, der blev fastsat af Økonomiudvalget:

 1. MT 801 Ny ledelsesstruktur på Vej- og Parkområdet (500.000 kr.)

 2. MT 802 Kollektiv trafik (600.000 kr.)

 3. MT 801 Rammebesparelse på Vej- og Parkområdet (1.201.000 kr.)

Bilag

Til toppen


4. Byrådsstafet - Miljø- og Teknikområdet


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Økonomiudvalget har godkendt et koncept for, hvorledes det nye Byråd skal introduceres tilkommunens større udviklingsinitiativer og udfordringer.

Konceptet er bygget op omkring, at de enkelte fagudvalg udpeger et antal initiativer og udfordringer (stafetter) indenfor udvalgets område, i størrelsesordenen 5, som det nye Byråd skal introduceres til.

Miljø- og Teknikudvalget anmodes om at udpege stafetter på baggrund afforslag fra Fagenheden for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Ideen bygger på, at der skal udvikles et koncept for, hvorledes det nye Byråd kan klædes på i forhold til kommunens strategiske udviklingsinitiativer, udfordringer o.l.

Formål defineres som:

 • At introducere det nye Byråd for hovedindholdet i de strategiske initiativer, som er sat i værk.

 • At give det nye Byråd et samlet overblik over, hvorledes de iværksatte masterplaner, flerårsaftaler (ESCO, handicap m.fl.), visionsplaner, den økonomiske udvikling m.v., spiller ind på hinanden.

 • At give det nye Byråd mulighed for hurtigt at opbygge et grundlag for beslutningskraft i forhold til ønsker til den fremtidige udvikling.

Form er:

 • Hver fagenhed/stabsenhed forbereder en præsentation for det enkelte udvalg over de vigtigste initiativer, der er sat i værk, og som rækker ind i næste byrådsperiode.

 • Hvert udvalg udvælger/udpeger i størrelsesordenen 5 initiativer, som det ønsker skal gives information om til det nye Byråd (stafetterne).

 • Forretningsledelsen beslutter en fælles skabelon for præsentationen.

 • Der udarbejdes præsentationsmateriale, således det er klar til opstart af den nye byrådsperiode (temamøder).

Indenfor Miljø- og Teknikudvalgets område vurderer Fagenheden for Teknik og Miljø, at følgende initiativer og udfordringer vil være hensigtsmæssige, at informere det nye Byråd om:

 • Efterslæb på asfaltvedligeholdelsesområdet

 • 2. etape af byggemodning i Ådalen

 • Klimatilpasningsplan

 • Natur- og landskabspolitik

 • Vandplaner/nye regulativer

 • Naturplaner

 • Digitalisering af byggesagsbehandlingen

 • Tilsynsplaner på landbrugs- og virksomhedsområderne

 • EU-udbud af gadelys, herunder energirenoveringstiltag på området

 • Indsatspulje vedr. faldefærdige huse

 • Fusioner/liberalisering på affaldsområdet

Fagenheden forTeknik og Miljøforeslår, at Miljø- og Teknikudvalget drøfter forslagene og beslutter, hvilke der skal arbejdes videre med. Udvalgsmedlemmerne anmodes om at overveje, hvilke informationer på udvalgets område, der er væsentlige for nye Byrådsmedlemmer - herunder hvad fagenheden skal lægge vægt på i fremlæggelsen af de enkelte forslag / udfordringer.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget den 7. maj 2013:

Sagen behandles på udvalgets næste møde.

Beslutning

Udvalget indstiller de fremlagte forslag til videre bearbejdning. Udvalget peget i øvrigt på en grundig gennemgang af budgetterne for det nye fagudvalg.

Til toppen


5. Behandling af indsigelser og endelig vedtagelse af lokalplan 01-B-42.01 for "Etageboliger i Vestergårdsgade, Brønderslev"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr.29 og lokalplanforslag 01-B-42.01 ”Etageboliger og offentlige formål, Vestergårdsgade, Brønderslev” har været i offentlig høring i perioden fra den 8. januar 2013 til den 5. marts 2013.

Der er kommet 26 indsigelser og2019 underskrifter fra borgere. Indsigelserne og underskrifterne er rettetmod følgevirkningerne af lokalplanen på Brønderslev Amatørscene. En indsigelsefra ejer af Vestergårdsgade 22 handler om skygge og indbliksgener.

Lokalplanen er efterfølgendetilrettet, så stort set alle ønsker fra bestyrelsen af Brønderslev Amatørscene er imødekommet. Den ændrede lokalplan har været i supplerende høring indtil den 27. maj 2013. Indsigelse fra Vestergårdsgade 22 er genfremsendt. Der er indsendt bemærkninger fra BAS bestyrelse om P-pladser.

Byrådet skal tage stilling til besvarelse af indsigelser og bemærkninger, og om planforslagene skal vedtagesmed ændringer som foreslået af Fagenheden for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplanforslag 01-B-42.01 ”Etageboliger og offentlige formål, Vestergårdsgade, Brønderslev” har været i offentlig høring i perioden fra den 8. januar 2013 til den 5. marts 2013.

Der er kommet 26 indsigelser, 1774 underskrifter på papir og 245 underskrifter på Facebook indenfor fristen. Se notat om indsigelser, indlæg fra ansøger og støjgrænser. Bestyrelsen for "Brønderslev Amatørscene” kaldet BASaren har gjort indsigelse med henvisning til:

 1. Ejer af ejendommen har tilbudt BASaren en forlængelse af lejekontrakten til 2033. BAS opfatter kontrakten som forbundet med forringelser, ligesom usikkerhed om driftsmulighederne betyder, at den nye kontrakt ikke indgås. Den nuværende kontrakt gælder indtil den 1. januar 2027.

 2. Der sker en kraftig reduktion af antal p-pladser i forhold til i dag.

 3. Det vil ikke længere være muligt at sælge fyrværkeri fra BASaren, idet muligheden for mellemlager i gården forsvinder. Fyrværkerisalget skal foregå i BASaren for at tiltrække nye brugere. Dette vil ikke opnås ved salg fra ”Den runde pavillon”. (Uaktuelt)

 4. Bygningen er dårligt isoleret og kan ikke tilbageholde støjen. Hvis der kommer berettigede klager fra de nye naboer, vil det være BASaren, der skal afhjælpe støjen. Dette kan gå ud over bl.a. koncertvirksomhed, fremstilling af rekvisitter/scenografi og i værste fald biografen.

 5. BASaren er skabt ved frivilligt arbejde i form af 15-20.000 timer. BASaren er en væsentlig kulturinstitution i Brønderslev, der er afhængig af brugernes idealisme og gejst.

Der anmodes om, at delområde III tages ud af lokalplanen. (uaktuelt)

Indsigelserne i øvrigt handler om påvirkningerne for BASaren med hensyn tilmuligheden for at afholde koncerter og teaterarrangementer samt for at sælge fyrværkeri. En indsigelse er fra ejer Vestergårdsgade 22. Sidstnævnte indsigelse omhandler skygge og indbliksgener.

Ansøger har indsendt to breve med kommentarer. Se bilag

Støj

Støjgrænser afgøres ud fra dels den faktiske anvendelse, dels den planlægningsmæssige anvendelse. Karreen har i en periode været ubenyttet, idet kræmmermarkedet i de tidligere torvehaller er lukket og Falckstationen er flyttet. Der kan efter nugældende kommuneplanrammer etableres boliger, f.eks. i form af døgninstitutioner. Støjgrænserne er 50/45/40dB. Naboområderne nord og syd for BASaren er udlagt til etageboliger. Her gælder de samme støjgrænser.

Kommuneplantillæg nr. 29 ændrer kun kommuneplanrammen minimalt. Det vil være den samme støjramme, der gælder for BASaren. Forskellen bliver, at der nu kommer naboer i form af etageboliger væsentligt tættere på. Støjgrænserne skal også overholdes i friarealerne, hvoraf nogle er vendt mod BASaren. Se kortbilag.

Afhjælpning (afsnittet er uaktuelt)

Der har været afholdt et møde med deltagelse af bestyrelsen for Brønderslev Amatørscene, Ansøger, Borgmesteren og enkelte personer fra administrationen. Herefter blev det aftalt med ansøger at indgå et kompromis ved at udtage delområde III af lokalplanens detailregulering som ønsket af bestyrelsen for BASaren. I stedet ændres bestemmelserne for delområde III til en rammelokalplan, hvor kun de overordnede principper for anvendelsen fastlægges. Når lokalplanpligten ikke er overholdt for byggeri af etageboliger, har Brønderslev Kommune hjemmel til at kræve en ny lokalplan for delområde III.

Ansøger har tilbudt at bidrage til støjisolering af BAS i form af nyt lydglas isat eksisterende vinduesrammer af håndværkere samt levering af materialer til opsætning af to lag gipspladser på lofterne i lokaler, hvor der støjes, ligesom det er tilbudt at der isættes støjdæmpende vinduer i de nye boliger med facade ud mod gårdrummet ved BAS.

Fyrværkeri (Afsnittet er uaktuelt)

Det er ikke fysisk muligt at fortsætte med mellemlager for fyrværkeri i gårdrummet. BASaren har fået tilbud om at sælge fyrværkeri i "Den runde pavillon" og/eller etablering af mellemlager i Rhododendronparken, der ikke benyttes meget i december. Se bilag om mellemlager i parken.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at opførelsen af boliger i en afstand af ca. 17 m fra BASaren kan give anledning til overskridelse af støjgrænserne, primært efter kl. 22.00. Da støjniveauet ved støjkilden ikke er kendt, kan det ikke umiddelbart vurderes, om støjgrænserne vil være overholdt indendørs med isætning af lydglas. Det er kun konkrete støjmålinger, der kan afgøre, om støjgrænserne overholdes.

Parkering

Fagenhedens gennemgang af parkeringsforholdene viser, at der vil være 21 p-pladser til rådighed for BASaren og motionscentret excl. de 8, der omtales senere. Behovet for parkering bør kunne imødekommes i nærområdet, men nogle af gæsterne vil komme til at gå længere. Se bilag med parkeringspladser i nærområdet.

Indbliksgener, skygge, lys og luft

Ejeren af den udlejede ejendom Vestergårdsgade 22 gør indsigelse imod kommende indbliks- og skyggegener samt mod at blive lukket inde af højt byggeri. Lokalplanen foreslås derfor tilføjet følgende tekst:

§ 7.2: ”Tagterrasser skal have en afslutning mod Vestergårdsgade, så der ikke er risiko for indbliksgener mod bebyggelsen på modstående side af vejen” og

§ 7.4: ”Karnapper i gavl mod Vestergårdsgade skal udformes, så vinduer orienteres op og ned ad gaden og ikke direkte mod bebyggelsen på modstående side af vejen.”

De eksisterende boliger i Vestergårdsgade er placeret syd for det planlagte byggeri. Etageboligerne vil ikke kunne skygge for solen til genboerne mod nord. Etageboligerne vil ikke virke så bastante i betragtning af, at de kommer til at ligge vinkelret på Vestergårdsgade og ikke langs med gaden. Desuden er der også luft, haver og parkeringspladser imellem dem. Der må forventes enpåvirkning fra nabobygninger med en beliggenhed i midtbyen. Genboen var for nylig en Falckstation med der tilhørende forringet udsigt og støj.

Opholdsareal (afsnittet er uaktuelt)

Fagenheden foreslår, at andelen af opholdsareal reguleres en smule ned i lokalplanens § 9.5 og kommuneplantillægget, så opholdsarealer mod BASaren ikke tæller med i det samlede opholdsareal. I redegørelsen kan beskrives, at det er ekstra opholdsareal, der kan være periodisk støjbelastet. Desuden foreslås en tilføjelse i § 7.4 om, at eventuelle altaner i Blok D vendes væk fra BASaren.

Pladsforhold

BASaren har nydt godt af, at området indtil nu har været delvist ubebygget. Det har givet nogle gode muligheder for at udvide teaterrummet ud i gården. BASaren betyder meget for kulturlivet i Brønderslev og har stor folkelig opbakning. Det vil være forbundet med store omkostninger at flytte BASaren. Brønderslev Kommune vil sandsynligvis på sigt (10-20 år) arbejde på at samle kulturelle aktiviteter i nærheden af banegården.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, (Indstilling er uaktuel)

 • at lokalplanen vedtages med en rammedel, der omfatter delområde III, hvor BASaren ligger og en detaildel, der indeholder detaljerede retningslinjer og med de foreslåede tilføjelser i §§ 7.2 og 7.4, og 9.5,

 • at delområde III derfor først kan bebygges, når der er vedtaget en ny detaljeret lokalplan, der overholder lokalplanpligten,

 • at lokalplanen tilføjes vilkår om, at der skal udføres konkrete støjmålinger af et akkrediteret støjfirma, før opførelsen af blok D, som er tættest på BASaren.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget den 9. april 2013:

Der blev på mødet udleveret mail fra BAS vedr. oplysninger om fyrværkerisalget.

Udvalget indstiller, at lokalplanen henlægges.

Mikael Klitgaard (V) indstiller fagenhedens forslag godkendt som foreslået.

Sagen blev taget af Økonomiudvalgets møde den 17. april 2013 efter ønske fra ansøger. Lokalplanen er indskrænket således, at ejendommen nærmest Nørregade, hvor Brønderslev Amatørscene (BAS) har til huse,er udtaget af lokalplanen og en blok med10 lejligheder ikke opføres, mens der er lagt en etage på 2 andre blokke. Lokalplanen har været i en fornyet 3 ugers høring. Der er modtaget en indsigelse fra ejer af Vestergårdsgade 22, som supplement til tidligere indsigelse.Generne for ejendommen vurderes ikke at være større, end hvad der kan forventes i tæt by. Se ansøgers svar i bilag.

Bestyrelsen for BAS har indsendt bemærkninger om parkering. Ansøger svarer, at der efterindskrænkningen af lokalplanen er behov for samtlige arealer indenfor den nye lokalplangrænse for at opnå tilstrækkelige P-pladser og opholdsareal til de nye boliger.BAS hari en lang periode kunnet benytte hele gården, fordi der ikke var andre lejere. Med det nye projekt kan BAS benytte P-pladserne i gården mod vest samt11 P-pladser i modsatte side af gården. Arealet, som BAS ønsker rådighed over, skal bruges som grønt areal som en buffer mellem Bas og boligerne.Se ansøgers svar med korti bilag.

Der er ikke kommet indsigelser fra nye parter i den supplerende høring.

Der skal foretages en redigering af lokalplanen med hensyn til vejstøj og støjredegørelsen inden offentliggørelse. Lokalplanen er tilføjet vilkår om, at det skal dokumenteres, at støjgrænserne er overholdt før ibrugtagning af blok E, som nu er tættest på BASaren.

Der vil foreligge støjvurdering for afholdelse af koncerter og teateraktiviteter hos BAS til Byrådets møde. Vurderingen og tilhørende notat fra fagenheden vil beskrive eventuelt nødvendige tiltag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • afviserindsigelse fra ejer af Vestergårdsgade 22 med henvisning til rettelser i lokalplanen om reducering af indkik §§ 7.2 og 7.4,

 • besvarer bemærkninger fra BAS med, at deres ønske om flere P-pladser kun delvist kan imødekommes, og at fyrværkerisalget kan gennemføres også i byggeperioden,

 • vedtager lokalplanen med udformning som til den supplerende høring med eventuelle ændringer nævnt i notat om støjredegørelsen og revision omkring vejstøj i redegørelsen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


6. Lokalplanforslag 06-T-02.01 for "Solvarmeanlæg, Flauenskjold" og for-slag til kommuneplantillæg nr. 26


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 06-T-02.01 for "Solvarmeanlæg, Flauenskjold" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 26.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslaget kan godkendes og udsendesi offentlig høring.

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget besluttede påmøde den 4. december 2012 at igangsætte planlægning for et solvarmeanlæg i Flauenskjold.

Flauenskjold Varmeværk ønsker at etablere et solvarmeanlæg som supplement til det eksisterende kraftvarmeværk beliggende Agertoften 12. Der er udarbejdet forslag til lokalplan for solvarmeanlægget på et areal beliggende ca. 200 meter syd for varmeværkets eksisterende teknikbygning -en del afmatr.nr. 15gh Vestengårdens Fjerding, Voer. Lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg kan ses på kommunens planportal på følgende link:
http://bronderslev.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplanid=302

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 2 ha, hvor indenfor der kan opstilles solfangerpaneler.Dele af det tekniske anlæg - herunder en mindre tilbygning til varmeværkets eksisterende teknikbygning,rørledninger fra solfangerne til teknikbygningen samt vejadgang til området, indgår ikke i lokalplanområdets afgræsning og vurderes ikke i sig selv at være lokalplanpligtigt.

Der er i lokalplanen udlagt et solfangerfelt, hvor solfangerpanelerne skal opstilles. Der stilles vilkår om, at solfangerpanelerne skal afskærmes medet tæt beplantningsbælte mod syd og mod øst, således at anlægget ikke vil virke så synligt i det flade landskab.

Solfangerfeltet er udlagt 10 meter syd for Skovmøllebækken, som er beskyttet i henhold tilnaturbeskyttelseslovens § 3. Afstandensikrer, at opstilling af solfangerpanelerne ikke forårsager ændringer i tilstanden af vandløbet og dets breder.Etablering af en rørbroved vejadgang til området,samt etablering af rørledningen under vandløbet, forudsætteren dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.Fagenheden er indstillet på at meddele denne dispensation, da det er sædvanlig praksis, at der gives tilladelse tilnødvendige overkørsler og krydsninger af vandløb. Desuden forudsætter etablering af en rørbroog rørledningen under vandløbet en tilladelse i henholdtilvandløbsloven, da der er tale om et indgreb i vandløbet.

Lokalplanforslaget erikke ioverensstemmelse med Kommuneplan 2009. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 26. Rammeområde06-T-02udlægges til forsyningsanlæg og udlægges med sammeafgrænsning som lokalplanområdet. Området er også udlagt i Kommuneplan 2013, som er udsendt i offentlig høring frem til den 23. august 2013. For at undgå eventuelle forsinkelser af behandling af lokalplanforslaget pga. manglende vedtagelse af Kommuneplan 2013, erforslag til kommuneplantillæg nr. 26 udarbejdet til nærværende lokalplan.

Fagenheden for Teknik og Miljøvurderer, at planen for projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Desuden er dertruffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt. Denne afgørelse er meddelt ansøger, og er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 28. maj 2013.

Ifølgeplanlovens § 24, stk.3skal et lokalplanforslag udsendes i mindst 8 ugers høring. Da lokalplanforslaget udsendes i høring henover sommerferien, foreslår fagenheden at høringsperioden forlænges til 10 uger.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 06-T-02.01 for "Solvarmeanlæg, Flauenskjold" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 26, og udsender forslageti 10 ugers offentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


7. Forslag til lokalplan 01-O-09.01 for Område til boliger og offentlige insti-tutioner, Hjørringvej 180, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 01-O-09.01 for Område til boliger og institutioner, Hjørringvej 180, Brønderslev. Området overføres til byzone, og lokalplanen giver nogle byggemuligheder, herunder evt. udflytning af neurorehabiliteringen fra Brønderslev Sygehus.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 01-O-09.01 for Område til boliger og institutioner, Hjørringvej 180, Brønderslev. Arealet overføres til byzone. Lokalplanen muliggør udstykning og salg af overflødige personaleboliger fra Psykiatrisk Sygehus. Der kan etableres offentlige og private institutioner, der kan ske tilbygning til Psykiatrisk Sygehus, og der gives mulighed for en eventuel udflytning af neurorehabiliteringen fra Brønderslev Sygehus. Regionen har ikke besluttet om der skal ske en udflytning, men vil gerne have muligheden indenfor lokalplanen.

Arealet ligger i landzone, men forudsættes overført til byzone i kommuneplanen, da det er en bymæssig anvendelse. Lokalplanen medtager ikke den omgivende skov, som indgår i Regionens ejendom. Det grønne præg og den åbne bebyggelse bevares. Den gennemsnitlige andel af lokalplanområdet, der kan bebygges, udgør ca. 20 %. Byggeri samles i nogle byggefelter omkring eksisterende bebyggelse samt i et nyt stort byggefelt.

Drikkevandsinteresser

Naturstyrelsen har oplyst, at det ikke udgør et problem, at en del af et byggefelt kommer indenfor 300 m beskyttelseszonen for boringer ved Nordre Vandværk. Begrundelsen er, at arealet har været udlagt til formålet i kommuneplanen siden 1985.

Kommuneplan

Kommuneplantillæg nr. 24 ændrer anvendelsen fra ”område til offentlige formål” til ”offentlige formål, som offentlige eller private institutioner, herunder sygehus, plejehjem eller lignende samt til åben-lave og tæt-lave boliger”.

Miljøscreening

Miljøscreeningen af lokalplanen har vist, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Der er tale om næsten uændret anvendelse af et område, der har været bebygget i mange år.

Der vil forekomme mindre rettelser inden offentliggørelse.

Link til den digitale lokalplan:

http://bronderslev.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=300. Nogle funktioner virker kun i internetudgaven.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplanforslag 01-O-09.01 for område til boliger og institutioner, Hjørringvej 180, Brønderslev. Planforslagene udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om dispensation far opførelse af plantebælte ved fælles fri-areal, Ådalen i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT

Der er ansøgt om dispensation fra krav om plantebælte mellem boligområde og overordnet fællesareal med hovedsti til byparken i Ådalen, Brønderslev. Plantebæltet er fastlagt i Masterplanen for Nordbyen, designmanualen og i lokalplanen.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles dispensation.

Sagsfremstilling

Masterplanen for Nordbyen dækker et område, der i dag består af 132 ejendomme til enfamiliehuse, 15 lejligheder og 30 tæt-lave boliger. Der er vedtaget en designmanual for hele området, hvor principperne for fællesarealer og bypark er fastlagt. Byparken skal fremstå med et grønt præg, og alle bebyggelser er afgrænset indbyrdes med plantebælter.

Plantebælterne har til formål at give læ i det åbne område samt at virke afskærmende.

Der går en hovedsti op til byparken gennem lokalplanens område 7, der er udlagt til fælles friareal for hele bebyggelsen indenfor Masterplanen.Ejere af 12 af boligerne vest for lokalplanens delområde ønsker en dispensation, så plantebæltet ikke etableres. Ansøgningen begrundes med henvisning til fastholdelse af områdets åbne præg. Se dispensationen i bilag.

Brønderslev Kommune har indvilget i at etablere plantebæltet uden omkostninger for grundejerne som en oprydning efter et konkursbo af hensyn til områdets færdiggørelse.

Brønderslev Kommune foretog i 2010 en høringsrunde, hvorefter der blev meddelt dispensation til at udføre plantebæltet med nogle lavere og mere velegnede planter. Ændringen var fra fuglekirsebær og tjørn til Rød Kornel, Uægte Jasmin, Spirea og Frugttræer/bærbuske, der maksimum bliver 2 meter høje og som kan nedskæres. Der blev foretaget en naboorientering, hvorefter indholdet af plantebælterne blev ændret som en dispensation fra lokalplanen. I denne høring blev grundejerforeningen for den vestlige del af Ådalen og beboerne, der nu søger omdispensationspurgt, uden at fagenheden modtog reaktioner.

Fagenheden vurderer, at der er tale om, at et lille antal grundejere ønsker at fastholde en udsigt, på bekostning af hensynet til de mange andre grundejere og brugerne af stien til byparken. Grundejerne har været bekendt med plantebæltets etablering ved køb af grunden. Andre grundejere kan have købt grund i tillid til lokalplanens overholdelse. Øvrige plantebælter indenfor Ådalen er færdigetableret af udstykkere og grundejerforeninger.

Hvis der skal meddeles dispensation, skal der foretages en naboorientering af beboerne indenfor lokalplan 1503-01, 1503-02 og 1503-04, der alle har rettigheder i forhold tilfriarealet.

Fagenheden for Teknik og Miljøforeslår, at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


9. Ny pulje til istandsættelse og nedrivning af huse i de små byer og land-distrikterne


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Som led i regeringens ”Vækstplan DK” er der afsat i alt 400 mio. kroner til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med under 3.000 indbyggere og landdistrikteriårene 2014 og 2015.

Økonomiudvalget skaltage stilling til, om Brønderslev Kommune skal søge om tildeling af midler fra puljen til Landsbyfornyelse og i givet fald hvilke aktiviteter, der skal støttes og under hvilke betingelser.

Sagsfremstilling

Som led i regeringens ”Vækstplan DK” er der afsat i alt 400 mio. kroner til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med under 3.000 indbyggere og landdistrikter. Midlerne fordeles med 200 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

Anvendelsesområdet for puljen vil være sammenfaldende med de aktiviteter, som kan gennemføres med 60 pct. statsrefusion efter byfornyelsesloven. Puljen understøtter således den ændring af byfornyelsesloven, som blev gennemført i 2012, og hvis hovedformål var en fokuseret indsats i de små byer og landdistrikterne.

Typer af aktiviteter

Puljemidlerne kan anvendes til følgende typer af aktiviteter:

 • Istandsættelse af nedslidte boliger.

 • Nedrivning af nedslidte boliger.

 • Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet.

 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.

 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har opgjort, at der er 70 kommuner, der har byer med færre end 3.000 indbyggere eller åbent land, som kan få andel i puljen til landsbyfornyelse.

Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60 pct., og kommunernes andel udgør 40 pct.

Ministeriet har foreløbigt, ud fra en fordelingsnøgle, tildelt Brønderslev Kommune 1.4 mio. kr.Brønderslev Kommune skal således selv medfinansiere 0,9 mio. kr. Efter ansøgningsfristen den 14. juni 2013 vil ministeriet foretage en endelig udmelding.

Kommunerne vil få mulighed for at anvende midlerne inden for en periode på ca. 1 1/2 år.

Med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af alle midler vil der være mulighed for, at byrådet i to eller flere kommuner kan indgå aftale om mellemkommunal overdragelse af puljemidlerne, såfremt en kommune ikke ønsker eller ikke har økonomi til at anvende de tildelte statslige midler.

I forbindelse med indsatspulje 2010 og 2011 har Miljø- og Teknikudvalget besluttet,

 • at 38 ejendomme ikke kondemneres

 • at 3 ejendomme kondemneres

 • at 37 ejendomme kondemneres og nedrives

 • indgået frivillig om nedrivning vedr. 6 ejendomme

Der er godkendt forbedringsforslag for to af de ejendomme, hvor det er besluttetat kondemnere og nedrive. Der er klagesager for to ejendomme, som ikke er afgjort endnu.

Brønderslev Kommune har kun købt to ejendomme, hvor den ene er nedrevet og den anden nedrives i eftersommeren 2013. Brønderslev Kommune ejer grundene.

Der har været en sag vedrørende genhusning. Den er endt med en godtgørelse til ejeren.

Der er pt. ikke indgået en aftale vedr. Havnegade 32, Asaa.

I forbindelse med Indsatspulje 2010 og 2011 har det primært været fagenheden eller borgerforeningerne, der har udpeget de aktuelle boliger.

Fagenheden har fået enkelte henvendelser vedr. nedrivning af udhuse, og nogle enkelte fra naboer til huse, der syntes, atde så dårlige ud. Ligeledes har der også været enkelte henvendelser vedr. af opkøb af ejendomme.

Det er fagenhedens opfattelse, at der kun er få huse, der kan kondemneres. Flere af disse huse er ejet af ”selskaber”, der nok vil modsætte sig en kondemnering, med den risiko, at der vil blive lang sagsbehandlingstid. En klagesag i byfornyelsesnævnet kan have en behandlingstid på ca. 1 år.

I forbindelse med Indsatspuljen 2010 fik Brønderslev Kommune tildelt 3.200.000 kr. Der er kun forbrugt 2.191.432 kr. Der er afsat ca. 105.000 kr. til en bygning, der ikke er nedrevet endnu p.g.a. af en klage.

Der skaltilbagebetales ca. 900.000 kr. til staten ud fra aflagt regnskab.

I forbindelse med Indsatspuljen 2011 fik Brønderslev Kommune tildelt 1.050.000 kr. Der er pt. forbrugt/afsat 886.621 kr. Det endelige forbrug vil først være kendt, når alle bygninger er nedrevet.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget drøfter om Brønderslev Kommune skal søge om tildeling af midler fra puljen til Landsbyfornyelse og i givet fald hvilke aktiviteter, der skal støttes og på hvilke vilkår.

Personalemæssige konsekvenser

Om beslutningen har, personalemæssige konsekvenser er afhængig af, om det besluttes, at søge af puljen,samt hvilkeaktiviteter/strategi der vælges.

Beslutning

Udvalget indstiller at der fremsendes ansøgning om tildeling af midler fra puljen til Landsbyfornyelse. Ansøgningen sendes inden ansøgningsfristens udløb.

Bilag

Til toppen


10. Stillingtagen til genoptagelse af sag om tilladelse til etablering af mink-farm på Hedegårdsvej 26, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: MT

Der er givet administrativ tilladelse til etablering af minkfarm på Hedegårdsvej 26, Dronninglund, i februar 2013.Påudvalgets møde den 5. marts 2013 ønskede udvalgsmedlem Ole Bruunsagen om den meddelte administrative tilladelse drøftet. Beslutningen blev taget til efterretning. Det det blev præciseret, at det fremadrettetskal sikres, at sager som skal politisk behandles også bliver politisk behandlet.

Udvalgsmedlem Ole Bruun anmoder nu om en genoptagelse af sagen med henvisning til et notat i en byggesag. Af notatet fremgår det, at en myndighed på et hvilket som helst tidspunkt kan genoptage en sag, som allerede er afgjort, også selv om en sag måtte være påklaget.

Sagsfremstilling

Der er søgt om etablering af minkfarm på Hedegårdsvej 26, Dronninglund,i maj 2011. Sagen visiteres i april 2012 for væsentlige fejl og mangler. På baggrund heraf vælger ansøger at ændre placeringen af byggeriet, således at minkfarmen ønskes opført i tilknytning til eksisterende byggeri mod det oprindelige ansøgte ca. 200 m fra det eksisterende byggeri. Grundet ny afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, der præciserer Husdyrlovens § 20, foreslår Fagenheden for Teknik og Miljø på udvalgsmødetden 4. september 2012, at der meddeles et afslag med baggrund i følgende;

Fagenheden skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller en godkendelse efter § 11 eller § 12 sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis det ønskede anlæg kommer til at ligge míndre end 300 m fra en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i samlet bebyggelse i landzone, og som har anden ejer end driftsherren...

På Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 4. september 2012 blev beslutningen, at der skulle gives et afslag på den ansøgte placering, og at der skulle arbejdes videre med en alternativ placering (længere væk fra byen). Fagenheden har herefter meddelt entilladelse til etablering af minkfarm i februar 2013 på den placering, der er vurderet som mest hensigtsmæssig i forhold til lovens afstandskrav, nærliggende natur samt længst muligt væk fra naboer og Try.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø og Teknikudvalgetdrøfter om sagen skal genoptages.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Mikael Klitgaard (V), H. C: Holst (V)og Hildo Rasmussen (A) ønsker ikke sagen genoptaget.

Ole Bruun og Ole Andersen (F) ønsker sagen genoptaget.

Ole Bruun ønsker sagen behandlet i Byrådet.

Bilag

Til toppen


11. Asaa Havn søger kommunegaranti


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Asaa Havn søger om kommunegaranti for byggekredit på 500.000 kr. og efterfinansieringslån på 175.000 kr.

Byrådetskal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Asaa Havns bestyrelse søger om kommunegaranti for byggekredit på 500.000 kr. og efterfinansieringslån på 175.000 kr. Baggrunden herfor er ønsket om at opføre et fælles foreningshus (havnehus) på Asaa Havn.

Ifølge havnens vedtægter skal Byrådet acceptere enhver låneoptagelse. Miljø- og Teknikudvalget besluttede påmøde den 7. maj 2013 at give samtykke til ovennævnte byggelån og havnens bestyrelse blev på samme møde opfordret til at søge Brønderslev Kommune om at stille garanti for disse lån med henblik på at opnå en lavere rente.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til ansøgningen om kommunegaranti.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en kommunegaranti til Asaa Havn kan stilles, uden at det belaster kommunens låneramme.

Beslutning

Udvalget indstilles, at ansøgningen om kommunegaranti imødekommes.

Bilag

Til toppen


12. Natur- og Miljøklagenævnets omgørelse af sag om husstandsvindmølle på Dalmosevej 5, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: MT

Natur- og Miljøklagenævnet har omgjort tilladelse til at opstille husstandsvindmølle på ejendommen Dalmosevej 5, Dronninglund. Afslaget er begrundet i udpegningen til særligt værdifuldt landskab og værdifuldt kulturmiljø samt højdeforskel og afstand mellem bolig og opstillingssted.

Sagen fremsendes til Miljø- ogTeknikudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnethar omgjort kommunens tilladelse til at opstille husstandsvindmølle på ejendommen Dalmosevej 5, Dronninglund. Afslaget er begrundet i udpegningen til særligt værdifuldt landskab og værdifuldt kulturmiljø, højdeforskel mellem bolig og opstillingssted på ca. 4 m, og at afstanden til eksisterende bygning er 23 m frem for de normale 20 m.

Retningslinjen for husstandsvindmøller er foreslået ændret i kommuneplanforslag 2013. Fagenheden vil medtage afgørelsen fraNatur- og Miljøklagenævnet i beslutningsgrundlaget.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Orientering om ændret praksis - Flexboliger


Resume

Sagsforløb: MT

Folketinget har vedtaget en ændring af boligreguleringsloven, der indfører begrebet "Flexboliger". Lovændringen medfører en ændret praksis i forhold til fremtidig anvendelse af helårsboliger til fritidsboliger.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i april 2013 en ændring af boligreguleringsloven, der indfører et nyt begreb, ”Flexboliger”, der er relevant i mindre byer, hvor der er faldende interesse for helårsboliger. Lovændringen medfører, at kommunen kan meddele en personlig tilladelse til ejeren af en helårsbeboelse til at anvende boligen som flexbolig, hvilket indebærer, at ejeren kan anvende boligen som sommerhus/fritidsbolig i en periode, og efterfølgende uden tilladelse igen tage boligen i brug til helårsbeboelse. Boligen opretholder dermed sin status som helårsbeboelse, hvilket betyder, at der f.eks. ikke skal søges om byggetilladelse til igen at benytte den som helårsbolig. Tilladelsen er personlig og videreføres ikke ved salg.

En flexboligtilladelse kan ikke meddeles i strid med planlovens bestemmelser. Det betyder bl.a., at der ikke kan meddeles flexboligtilladelser i landzone. I landzone kan ejer af en helårsbolig uden tilladelse tage boligen i brug til fritidsbolig. Genoptagelse af helårsbeboelsen efter mere end 3 år som fritidsbolig kræver en landzonetilladelse. Der kan desuden være tilfælde, hvor en bolig i byzone er udlagt til helårsbeboelse i en lokalplan. I disse tilfælde kan der kun meddeles en flexboligtilladelse, hvis der samtidigt meddeles en dispensation fra lokalplanen.

De nye muligheder vurderes særligt at være relevante i Asaa, hvor fagenheden med jævne mellemrum får ansøgninger om at benytte helårsboliger som fritidsboliger. Den hidtidige praksis på området har været, at ejendommens ejer overfor kommunen har skulle anmelde, at boligen ikke længere benyttes til helårsbolig. Herefter har kommunen 6 uger til at finde en potentiel lejer til boligen, og såfremt dette ikke lykkes har ejendommens ejer derefter en ret til at benytte boligen til fritidsbolig. Fagenheden for Teknikog Miljø vurderer, at indførelse af flexboligbegrebet er en administrativ lettelse samt en langt enklere procedure for borgerne.

Fagenheden for Teknikog Miljø foreslår, at Miljø-og Teknikudvalget tager til efterretning, at anvendelse af helårsboliger som fritidsboliger fremover vil blive administreret ud fra flexboligreglerne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


14. Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af vandløbs-indsatser i vandplanerne


Resume

Sagsforløb: MT

Miljøministeriet har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af vandløbsindsatser i vandplanerne i høring.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til forslag til høringssvar.

Sagsfremstilling

Miljøministeriet har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af vandløbsindsatser i vandplanerne i høring frem til den 10. juni 2013. Bekendtgørelsen fastlægger, at det er kommunen, der vurderer om en given indsats fastlagt i vandplanen vil give dennødvendige forbedrende effekt i vandløbet. Kommunen skal ligeledes vurdere de forventede økonomiske konsekvenser for lodsejere og offentlige myndigheder. Hvis kommunen vurderer, at indsatsen ikke kan påregnes at give denforudsatte forbedrende effekt,eller at indsatsen vil medføre utilsigtede konsekvenser for berørte lodsejere eller offentlige myndigheder, skal kommunen underrette Naturstyrelsen, der derefter træffer endelig afgørelse om indsatsens gennemførelse. Det er også fastlagt, at Naturstyrelsen udarbejder en vejledning, der nærmere beskriver de kriterier, som kommunen bør inddrage i førnævnte vurderinger.

Fagenheden vurderer, at bekendtgørelsen unødvendigt sår tvivl om grundlaget for fastlæggelsen af vandplanens indsatser. Det virker ikke særligt hensigtsmæssigt, at kommunerne nu skal til at vurdere, hvor vidt indsatser, der er meget detaljeret fastlagt i vandplanerne efter mange års arbejde, nu har en effekt eller ej eller om de kan medføre utilsigtede konsekvenser. Med mindre der kommer meget klare retningslinjer for, hvordan denne vurdering skal foretages, frygter fagenheden, at der vil opstå store forskelle mellem kommunerne, og at mange indsatser vil strande i Naturstyrelsen.

Det er ligeledes uklart om det forventes, at foreligger detaljerede konsekvensanalyser på alle indsatserfør vandhandleplanens prioritering og tidsplan fastlægges. Der har hidtil været lagt op til, at konsekvensanalyserne først blev lavet i forbindelse med forundersøgelserne til iværksættelse af indsatsen. Såfremt alle indsatser skal konsekvensanalyseres først og derefter prioriteres, vil det medføre, at iværksættelsen trækker endnu mere i langdrag.

Fagenheden finder, at det i forbindelse med bekendtgørelsen bør præciseres meget klart, hvordan reglerne tænkes anvendt og om det forventes, at konsekvensanalyserne er gennemført før gennemførelsen af indsatserne fastlægges i vandhandleplanernes tidsplan.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender, at vedlagte udkast tilhøringssvar vedr. bekendtgørelse om ændring af vandløbsindsatser i vandplanerne fremsendes til Naturstyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udkast til høringssvar blev godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Orientering om henlæggelse af vindmølleprojekt ved Mosbjerggård


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Planlægning for vindmølleprojekt ved Mosbjerggård syd for Kraghede er efter ønske fraansøgerhenlagt.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte i september 2012, at der kunne igangsættes en fordebat om et vindmølleprojekt ved Mosbjerggård syd for Kraghede. Økonomiudvalget fastsatte et vilkår om, at det negative landskabelige samspil med eksisterende vindmøller syd for projektet skulle reduceres.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning blev der afholdt en fordebat i perioden 28. november 2012 – 31. januar 2013. Efter fordebattens afslutning har ansøger undersøgt mulighederne for at indgå en aftale med ejer af de eksisterende møller om nedtagning af møllerne. Da det ikke er lykkedes at indgå en aftale har ansøger ønsket, at sagen henlægges på nuværende tidspunkt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • at Blå Flag er tildelt Asaa Strand og Havn. Flaget hejses den 5. juni 2013

 • at en badevandsanalyse har vist et markant forhøjet bakterieindhold i badevandet på Asaa Strand.

 • At LandboNord inviterer udvalget til en tur i marken/naturen for at besigtige forskellige vådområder og naturområder. Turen finder sted mandag den 17. juni kl. 13.00. Der startes med en gennemgang af problemstillinger samt en let frokost på LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev. Tilmelding til Asger Nielsen

 • Der indkaldes til møder med foreninger i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup. Det undersøges, om der er yderligere behov for møder med foreninger i kommunen.

Til toppen


17. Lukket punkt: Opdyrkning af beskyttet hede


Til toppen


18. Lukket punkt: Kondemnering af bolig og godkendelse af forbedringsforslag


Til toppen

Opdateret 7. august 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer