Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2010-2013 Miljø- og Teknikudvalget - Referat

Dato: 3. december 2013
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013


Resume

Sagsforløb: ØK/MT/ØK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt 6.852.000 kr., således at der for 2013 nu forventes et samlet merforbrug på i alt 2,786 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafgivelser:

Serviceudgifter............................... 9.021.000
Overførsler..................................... 3.893.000
Finansiering................................... -6.062.000
Netto merforbrug........................... 6.852.000

Der gøres opmærksom på, at der tidligere i 2013 er givet negative tillægsbevillinger på samlet 4,066mio. kr. Det betyder at det samlede nettomerforbrug i 2013 pt. skønnes at blive i alt 2,786 mio. kr. Brønderslev Kommunes samlede resultat ligger pt. 3,8 mio. kr. over servicerammen for 2013. På baggrund af kommunernes seneste indmeldte forventninger til årsregnskabet for 2013, der er foretaget ultimo oktober måned, ligger kommunerne under ét dog under servicerammen, hvilket gør at KL seneste vurdering er, at der ikke vil blive tale om nogle sanktioner for de kommuner, der ligger over servicerammen.

Sammenlignet med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Børne- og Skoleudvalget, hvor den samlede merudgift til lærerlønsområdet for 2013 nu er gjort endelig op til i alt 4,249 mio. kr.

 • Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede merforbrug er reduceret fra 10,035 mio. kr. til 9,036 mio. kr.

 • Social- og Sundhedsudvalget, hvor det samlede mindreforbrug er øget med 0,935 mio. kr.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgning 3 d. 12. november, og knytter følgende bemærkninger til:

Forretningsledelsen tager den samlede budgetopfølgning til efterretning, og konstaterer at budgetoverskridelsen i forhold til oprindeligt budget samlet set er minimal.

Der er forventning om, at der med budget 2014 er taget højde de områder, hvor der er er markante afvigelser.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er er vedlagt status på aftalepunkterne fra Budget 2013.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen og fremsender den til fagudvalgenes behandling.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 4:

Drøftet og fremsendes til fagudvalgene til behandling.

Beslutning

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning. Den manglende indtægt på 450.000 kr. vedr. byggesagsgebyrer forventes finansieret indenfor udvalgets samlede ramme.

Bilag

Til toppen


4. Anlægsregnskaber - Miljø og Teknikudvalget


Resume

Sagsforløbet: MT/ØK/BY

Fagenheden for Teknik og Miljø fremsender anlægsregnskaber til godkendelse.

Byrådet skal tage stilling til om anlægsregnskaberne kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

Anlægsprojekt Anlægsbevilling Anlægsudgift Forskel
Tennisskoven, etape 1 og 2, Hjallerup. 7.130.961 kr. 6.308.320 kr. - 822.641 kr.

Mindreforbruget skyldes færre udgifter til anlæg af stamvej samt reduceret udstykning af 1. etape på grund af salg af storparcel.

Læsøgade, Jerslev 1.954.898 kr. 2.054.684 kr. 99.786 kr.

Merudgiften skyldes etablering af sti fra Sprogøgade til Hjulskovvej samt beplantningsbælte øst for udstykningen.

Moltkesvej, 3. etape, Dronninglund 2.643.783 kr. 2.833.518 kr. 189.735 kr.

Merforbruget skyldes øgede udgifter til omfangsdræn langs vej pga. høj grundvandstand i området.

Ådalen, 5. etape, Brønderslev 3.065.000 kr. 3.772.164 kr. 707.164 kr.

Merforbruget skyldes, at entreprenøren blev erklæret konkurs midt i anlægsprojektet. På grund af dette skulle der laves nyt udbudsmateriale, licitation og entreprenørs krav om udskiftning af allerede påkørt vejmaterialer.

Rosenlunden, Hjallerup 2.962.415 kr. 2.858.132 kr. - 104.283 kr.

Ingen bemærkninger.

Hjallerup Industri, 1. etape 4.574.870 kr. 4.540.037 kr. - 34.833 kr.

Ingen bemærkninger.

Erhvervsområde Jerslevvej/Ålborgvej 2.100.000 kr. 2.228.888 kr. 128.888 kr.

Ingen bemærkninger.

Brønderslev Erhverv Syd, 3. etape 18.293.550 kr. 18.615.591 kr. 322.041 kr.

Ingen bemærkninger.

Hjallerup Erhvervspark, 2. etape 4.215.519 kr. 4.355.371 kr. 139.852 kr.

Ingen bemærkninger.

Renovering af materielgården i Dronninglund 4.500.000 kr. 4.508.435 kr. 8.435 kr.

Ingen bemærkninger.

Salg af Håndværkervej 58, Hjallerup - 1.000.000 kr. - 604.813 kr. 395.187 kr.

Mindre salgsprovenu end forventet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskaberne med de tilhørende bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


5. Endelig vedtagelse af lokalplan for Område til boliger og Institutioner, Hjørringvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag 01-O-09.01 for Område til boliger og Institutioner, Hjørringvej, Brønderslev har været i offentlig høring i perioden fra den 19. september til den 14. november 2013. Brønderslev Kommune har ikke modtaget indsigelser til planen indenfor høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg nr. 3 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 og lokalplanforslag 01-O-09.01 for Område til boliger og Institutioner, Hjørringvej, Brønderslev har været i offentlig høring i perioden fra den 19. september til den 14. november 2013. Brønderslev Kommune har ikke modtaget indsigelser til planerne indenfor høringsperioden.


Lokalplanen muliggør udstykning og salg af overflødige personaleboliger fra Psykiatrisk Sygehus. Der kan etableres offentlige og private institutioner, og der kan ske tilbygning til Psykiatrisk Sygehus. Byggeri samles i nogle byggefelter omkring eksisterende bebyggelse samt i et nyt stort byggefelt.

Arealet overføres til byzone.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan 01-O-09.01 for Område til boliger og Institutioner, Hjørringvej, Brønderslev

endeligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Til toppen


6. Godkendelse af forslag til lokalplan for Boligområde ved Danserhøj, Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 12-B-06.01 for Boligområde ved Danserhøj, Ø. Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Der er behov for yderligere byggegrunde i Ø. Brønderslev. Fagenheden har udarbejdet et forslag til lokalplan for 9 nye boliggrunde. Miljø- og Teknikudvalget har godkendt udstykningsplanen på møde den 5. marts 2013.

Det vil være en kvalitet i området, at det forbindes med en sti til stisystemet i nabolokalplanen. Det betyder, at der skal købes en stribe jord fra naboejendommen Lindevej 18.

Se den digitale udgave af lokalplanforslag 12-B-06.01 for Boligområde ved Danserhøj, Ø. Brønderslev på http://bronderslev.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanfilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&h=t&LokalplanId=594

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen. Fagenheden har foretaget en miljøscreening af lokalplanen og vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 12-B-06.02 "Boligområde ved Danserhøj, Ø. Brønderslev", og udsender lokalplanforslaget i 8 ugers offentlig høring med udlæg at sti.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


7. Anmodning om tilladelse til etablering af stiadgang fra Klydevej til Slotsgade


Resume

Sagsforløb: MT

Andelsboligforeningen på Klydevej i Dronninglund søger om tilladelse til etablering af en stiadgang til Slotsgade.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der skal gives afslag med begrundelse, at stedet er trafikfarligt, da der ikke er fortov i Slotsgade.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen på Klydevej i Dronninglund har etableret en flisebelagt stiadgang fra Klydevej til den offentlige vej Slotsgade uden at have fået en tilladelse hertil, i henhold til vejloven § 70. Andelsboligforeningen anmoder derfor om Vejbestyrelsens tilladelse til ovennævnte stiadgang, så forholdet kan lovliggøres.

Slotsgade er klassificeret som en trafikvej og har ikke offentligt fortov ved den ønskede stitilslutning. Fortovet starter først 75 m længere mod vest, ud for Vibevej.

I lokalplanens bestemmelser, for området ved Klydevej, står der, at stiadgang til området skal ske via den eksisterende sti i områdets nordvestlige hjørne, som giver adgang til Vibevej. Herfra ledes stitrafikanterne ud til det offentlige fortov i Slotsgade ved Vibevejs udmunding.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at den anmodede stiadgang ikke vil være trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig, da stitrafikanterne ledes direkte ud på en trafikvej uden fortov.

En ekstra stiadgang til området ved Klydevej, vil derfor kræve en forlængelse af det offentlige fortov, til en udgift på ca. 90.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget giver afslag på det ansøgte, da stitilslutningen vurderes at være trafikfarlig uden et offentligt fortov i Slotsgade.

Alternativt, at udvalget giver tilladelse til stiadgangen og samtidigt giver en anlægsbevilling på 90.000 kr. til forlængelse af det offentlige fortov i Slotsgade.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er afsat midler til projektet.

Beslutning

Udvalget gav tilladelse til stiadgangen.

Ole Bruun ønsker afslag på tilladelse.

Bilag

Til toppen


8. Fusion mellem affaldsselskaberne i Aalborg og Himmerland


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Byrådet besluttede tidligere på året at arbejde for en fusion af affaldsselskaberne Fælles Forbrænding (Hobro), Mokana (Aalborg) og RenoVest (Løgstør) ind i Reno-Nord (Aalborg).

Vesthimmerlands Kommune har efterfølgende besluttet, at RenoVest ikke skal indgå i fusionsprocessen.

Oplæg til fusionsaftale er fremsendt til godkendelse i ejerkommunerne med henblik på, at fusionen træder i kraft fra den 1. januar 2014.

Byrådet skal tage stilling til, om fusionsaftalen kan tiltrædes.

Sagsfremstilling

Oplæg til fusionsaftale mellem affaldsselskaberne i Aalborg og Himmerland er fremsendt til godkendelse i ejerkommunerne med henblik på, at fusionen træder i kraft fra den 1. januar 2014.

Brønderslev Kommune har i dag ingen varmeinteresser i forhold til Reno-Nord. Brønderslev Kommunes interesse i fusionsprocessen er derfor, at sikre størst mulig fordel for kommunens brugere og borgere i form af lavere takster på affaldsforbrændingen. En fusion, der bedst mulig tilgodeser affaldssiden, vil være det mest optimale for Brønderslev Kommune.

Den 27. februar 2013 tog Byrådet stilling til, om Brønderslev Kommune skulle indgå i fusionsprocessen. Byrådet vedtog følgende:

 • at der er ønske om fortsat fusionsproces med henblik på fusion ind i Reno-Nord

 • at Mokana medfusioneres, hvis der er ønske herom

 • at fusionsgevinsten forfordeles til de kommuner, der leverer affald, men ikke modtager varme fra anlægget

Daværende beregninger viste, at der kunne ske en samlet besparelse på 8,4-8,9 mio. kr. ved fusion mellem Reno-Nord, Fælles Forbrænding, Mokana og RenoVest.

Vesthimmerlands Kommune har efterfølgende besluttet ikke at indgå i fusionsprocessen, og nye beregninger ud fra de ændrede forudsætninger viser nu en fusionsgevinst på 3,9-4,0 mio. kr. - fortsat overvejende en organisatorisk gevinst.

Den beregnede fusionsgevinst betragtes som konservativt sat. Det er op til den ny bestyrelse i det fusionerede selskab, at finde frem til besparelserne i praksis.

Fusionen er blevet drøftet i løbet af 2013 på en række borgmestermøder i de fem kommuner, der indgår i det fusionerede selskab.

Vedhæftet er et notat om fusionen af affaldsselskaberne, hvor principperne for fusionen er beskrevet. Nedenfor er hovedpunkterne fra notatet beskrevet.

Det seneste og afsluttende møde i borgmesterkredsen blev afholdt den 23. oktober 2013. Ved dette møde blev der truffet en række beslutninger, hvoraf nogle ville afhænge af Mariagerfjord Kommunes byrådsbehandling af sagen.

Byrådsbehandlingen fandt sted den 24. oktober 2013. Det blev besluttet, at Mariagerfjord Kommune tilslutter sig en fusion med Reno-Nord pr. 1. januar 2014, og at forbrændingsanlægget i Hobro medfusioneres.

Følgende politiske beslutninger og anbefalinger fra borgmesterkredsen kan derfor indarbejdes i sagens videre behandling:

 • at der indgås fusion mellem I/S Fælles Forbrænding, I/S Reno-Nord og I/S Mokana, og at det færdigredigerede forslag til sammenlægningsaftale med bilag fremsendes til de berørte kommunalbestyrelser,

 • at fusionen sker fra den 1. januar 2014, altså med tilbagevirkende kraft, da de formelle godkendelser, inklusiv tilsynsmyndighedens godkendelse, ikke vil kunne være på plads inden,

 • at hvis energitilsynet siger nej til at lade varmesidens andel af fusionsgevinsten på forbrændingsdelen tilfalde affaldssiden, skal der ske en godtgørelse via en justering af kørselsudligningsordningen,

 • at affald fra områderne Mariager og Hobro betragtes som nyt affald på nogle nærmere beskrevne betingelser, hvis det besluttes at lukke forbrændingsanlægget i Hobro i perioden frem til 2022,

 • at det nye selskab kan vælge at lave en sammenskrivning af vedtægterne efter 2016,

 • at markedsprisen, som benyttes i dækningsbidragsmodellen, fastfryses til 300 kr./ton,

 • at der ikke arbejdes videre med omlægning af afskrivningsprofilen på I/S Reno-Nord,

 • at det fusionerende selskab udarbejder et brev til kommunerne om behov for bestyrelsesmedlemmer.

Brønderslev Kommune vil få én repræsentant i bestyrelsen i det nye selskab. I forbindelse med konstitueringen i december 2013 skal der således udpeges medlem til det nuværende selskab og til det kommende fusionerede selskab. Bestyrelsesposten i det nye selskab træder først i kraft, når selskabet er godkendt i Statsforvaltningen. På samme tidspunkt ophører posten i det nuværende selskab.

Involverede kommuner

Det fusionerede selskab vil efter den 1. januar 2016, når fusionsprocessen er fuldt gennemført, omfatte kommunerne Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Aalborg og Brønderslev med følgende områder:

 • Jammerbugt: Udvider sin deltagelse til at omfatte hele kommunen

 • Mariagerfjord: Udvider sin deltagelse til at omfatte hele kommunen

 • Rebild: Udvider ikke sin deltagelse, men fortsætter med et opgaveomfang svarende til tidligere Skørping Kommune

 • Aalborg: Udvider deltagelsen til at omfatte hele kommunen

 • Brønderslev: Udvider ikke sin deltagelse, men fortsætter med opgaveomfang, der svarer til tidligere Dronninglund kommune

Følgende kommuner er desuden berørt af processen, idet de er involveret i et eller flere af de nuværende affaldsselskaber:

 • Vesthimmerlands Kommune (interessent i I/S Mokana)

 • Skive (interessent i I/S Mokana)

 • Randers (interessent i I/S Fælles Forbrænding)

Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune går ikke med i det nye Reno-Nord samarbejde, men Randers Kommune er bundet af en leveringsforpligtigelse for forbrændingsegnet affald, og indgår derfor i årene 2014-2015 med de opgaver, som hidtil har været overført til I/S Fælles Forbrænding. Vilkår for udtrædelse er indarbejdet i bilag til sammenlægningsaftalen.

Betydning for Brønderslev Kommune

For at fusionen kan gennemføres, skal alle involverede kommuner tiltræde sammenlægningsaftalen med tilhørende bilag. I forbindelse med Statsforvaltningens godkendelse af sammenlægningen af de tre selskaber, skal der foreligge en udskrift af hver byrådsprotokol, hvor det fremgår, at det færdige dokumentsæt har været forelagt Byrådet og er tiltrådt af dette. Det færdige dokumentsæt er vedhæftet dagsordenen.

Brønderslev Kommune indgår i fusionen med de opgaver, der i dag varetages af Reno-Nord, dvs. kerneopgaverne forbrænding og deponering af affald for det område, der tidligere udgjorde Dronninglund Kommune. Fusionen vedrører ikke de opgaver, der varetages af AVV.

En tiltrædelse af fusionsaftalen betyder ikke ændrede vilkår i forhold til Brønderslev Kommunes evt. ønske om at udtræde af det fusionerede selskab efter 2022.

Ved en gennemførelse af fusionen vil Brønderslev Kommune ikke blive mødt med forpligtelser og hæftelser, som ligger ud over de forpligtelser, som i forvejen er knyttet til det nuværende Reno-Nord.

Vedtægterne er baseret på nuværende vedtægter i Reno-Nord. Der er dog indskrevet en øget mindretalsbeskyttelse (2/3-dels flertal), herunder også vedr. varmeaftaler mellem Reno-Nord og Aalborg Kommune.

Økonomi

I forbindelse med fusionsarbejdet, er det beregnet, at der ved en fusion mellem Reno-Nord, Mokana og Fælles Forbrænding, kan opnås en rationaliseringsgevinst på 3,9-4 mio. kr. årligt, alt overvejende som en organisatorisk besparelse. Det indgår i fusionsaftalen, at gevinsten på affaldssiden udelukkende tilfalder Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Brønderslev i form af reduktion af prisen på forbrænding af dagrenovation.

Brønderslev Kommunes andel af gevinsten for affaldssiden er beregnet til ca. 160.000 kr. årligt fra og med 2016. Der forventes en tilsvarende gevinstandel i forhold til fusionsgevinsten for varmesiden, men her skal der først ske en afklaring hos energiprismyndighed henholdsvist Statsforvaltningen i forhold til det foreslåede princip for gevinstfordeling.

I 2014 og 2015 vil fusionsgevinsten være begrænset, idet der fortsat er adskilte regnskaber for de enkelte selskaber, og der kortvarigt vil være nogle engangsomkostninger ved fusionen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at Brønderslev Kommune indgår i fusion af I/S Reno-Nord, I/S Mokana og I/S Fælles Forbrænding,

 • at fusionen gennemføres pr. 1. januar 2014 på det aftalegrundlag, som borgmesterkredsen blev enige om,

 • sammenlægningsaftalen med tilhørende bilag (det endelige dokumentsæt).

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun ønsker undersøgt nærmere om det er præciseret, at Brønderslev Kommune ikke indgår som en del af fusionen i forbindelse med håndtering af farlig affald (Mokana-delen).

Bilag

Til toppen


9. Strategi for klimatilpasning


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Klimatilpasningsplanen udarbejdes som en del af kommuneplanen. Formålet er at forberede kommunen på fremtidige klimaændringer. I den første udgave af planen fokuseres især på oversvømmelsesproblematikken.

Byrådet skal tage stilling til, om klimatilpasningsplanen kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

I følge aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening skal alle landets kommuner udarbejde en klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013. Klimatilpasningsplanen er en del af kommuneplanen. Da kommuneplanprocessen, på tidspunktet for igangsætning af arbejdet

med klimatilpasningsplanen, allerede var langt fremme, har det været nødvendigt at udarbejde klimatilpasningsplanen som et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.

Klimatilpasningsplanen har til formål at forberede kommunen på de klimaændringer, der må forventes at blive resultatet af udledningen af drivhusgasser. Ved allerede nu at foretage en kortlægning af de forventede konsekvenser kan man, dels etablere forebyggende foranstaltninger, dels tilpasse fremtidige byggerier, anlæg og konstruktioner til et ændret klima og undgå at planlægge sig ind i fremtidige problemer.

Klimaændringerne vil medføre konsekvenser på mange forskellige områder, og det vil være en stor opgave at forsøge at håndtere alle i klimatilpasningsplanen. Derfor er der foretaget en afgrænsning, så der i denne første udgave af klimatilpasningsplanen fokuseres på oversvømmelsesproblematikken. Planen vil dog blive revideret i samme takt som kommuneplanen, og der vil derfor blive lejlighed til at tage andre problemstillinger op løbende.

Forslag til klimatilpasningsplan har været i offentlig høring i 8 uger. Der er kun indkommet bemærkninger fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen bemærker, at der ikke er udarbejdet oversvømmelseskort for alle kloakerede områder, og at den udarbejdede kortlægning kun omfatter 20 års og 100 års regnhændelser. Endvidere skal der foreligge pdf-udgaver af oversvømmelseskort og risikokort.

Det er korrekt, som Naturstyrelsen bemærker, at kortlægningen af oversvømmelser fra kloaksystemerne ikke omfatter alle kloakerede områder. Det skyldes, at kortlægningen blev igangsat inden der forelå bestemmelser om, hvor omfattende kortlægningen skulle være.

På baggrund af en overordnet screening af oversvømmelsesproblematikken blev det på daværende tidspunkt valgt at fokusere på Brønderslev og Asaa, da Brønderslev er den eneste by, hvor der har været konstateret faktiske oversvømmelsesproblemer af større omfang, og Asaa fordi byen også er under pres pga. havvandsstigninger.

Der er efterfølgende kommet regler om, at spildevandsforsyningsselskabernes oversvømmelseskortlægning skal omfatte alle kloakerede områder, og at der skal beregnes for 5, 10, 20, 50 og 100 års regnhændelser og ikke kun 20 og 100 års hændelser, som det er tilfældet med nærværende plan. Det er derfor aftalt med Naturstyrelsen, at der i løbet af 2014 udarbejdes supplerende oversvømmelseskort i overensstemmelse med de fastsatte regler. Resultatet af denne kortlægning offentliggøres inden udgangen af 2014. Denne oplysning er indskrevet i planen under indledningen til afsnittet "Oversvømmelseskortlægning".

Endvidere laves der pdf-udgaver af de kort, der i den foreliggende plan kun kan ses i den digitale udgave (aktive kort). Disse kort lægges på hjemmesiden sammen med den endelige vedtagne plan.

Klimatilpasningsplanen kan udover den vedlagte pdf-udgave ses i en elektronisk udgave via dette link: http://bronderslev.dkplan.niras.dk/Klimatilpasningsplan.htm. Planen indeholder som nævnt ovenfor aktive kort, der kun kan ses i den elektroniske udgave.

Den endelige vedtagelse af klimatilpasningsplanen kan påklages efter samme regler som kommuneplanen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Klimatilpasningsplan for Brønderslev Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Det tilføjes i klimatilpasningsplanen: ”Der ønskes fokus på, at der så vidt mulig tages højde for at der skal mere vand hurtigere gennem vores vandløb”.

Bilag

Til toppen


10. Ændring af natsænkningsperioden på gadebelysningen


Resume

Hildo Rasmussen fra Miljø- og Teknikudvalget har anmodet om at få reduceret natsænkningsperioden på gadebelysningen efter at have modtaget adskillige klager.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om den oprindelige natsænkningsperiode fra kl. 22.30 - 06.30 skal genindføres.

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget vedtog under budgetbesparelser for 2013, at natsænkningsperioden på gadebelysningen skulle udvides med en halv time morgen og aften således, at den oprindelige natsænkningsperiode fra kl. 22.30 - 06.30 skulle ændres til kl. 22.00 - 07.00.

Efter indførelsen af denne ændring har Hildo Rasmussen modtaget flere klager over serviceforringelsen. Hildo Rasmussen har derfor på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 8. oktober 2013 anmodet om at få reduceret natsænkningsperioden.

Efter udvidelsen af natsænkningsperioden har både Nyfors og Fagenheden for Teknik og Miljø modtaget adskillige klager fra borgere, som primært savner lys om morgenen, hvor man møder ind på arbejde og børn skal på daginstitution før kl. 07.00.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at det vil koste ca. 122.400 kr. pr. år at genindføre natsænkningsperioden fra kl. 22.30 - kl. 06.30. En merudgift, der vil kunne finansieres gennem den igangværende løbende udskiftning til lavenergi LED belysning. Nyfors har netop opgjort, at udskiftningen til LED belysning samt udvidelsen af central styring i 2011 har givet en årlig driftsbesparelse på 182.943 kr. samt en yderligere årlig driftsbesparelse i 2012 på 190.727 kr. Nyfors skønner, at besparelserne i 2013 vil komme over 200.000 kr. Driftsbesparelser som planlægges investeret i yderligere energispare tiltag på gadebelysningen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø og Teknikudvalget tager stilling til, om den oprindelige natsænkningsperiode fra kl. 22.30 - 06.30 skal genindføres.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen foreslår, at merudgiften finansieres af besparelserne på gadebelysningen.

Beslutning

Udvalget indstiller at genindføre den oprindelige natsænkningsperiode. Merudgiften indstilles finansieret af energibesparelsen på gadebelysningsområdet.

Til toppen


11. Ny Betalingsvedtægt for Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Brønderslev Spildevand har udarbejdet en ny Betalingsvedtægt, som skal godkendes af Byrådet. De væsentligste ændringer er indførslen af en trappemodel for afregning af vandafledningsafgiften i forhold til virksomheder.

Byrådet skal tage stilling til, om betalingsvedtægten kan godkendes.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 2. september 2013 vedtaget ”Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.”. Bekendtgørelsen anfører i § 15, at Spildevandsforsyningsselskabet senest den 1. december skal udarbejde en ny betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen. Byrådet skal godkende vedtægten senest den 31. december 2013 og påse, at den er i overensstemmelse med loven og bekendtgørelsen.

Hovedformålet med lovændringen er at indføre en trappemodel i afregningen af vandafledningsafgiften i forhold til virksomheder, der fungerer på markedsmæssige vilkår. Afregningen opdeles i 3 takster således, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug.

Det nye afregningsprincip indfases over en fireårig periode med opstart den 1. januar 2014.

Brønderslev Spildevand A/S har i forbindelse med revision af betalingsvedtægten foretaget nogle ændringer og præciseringer i overensstemmelse med den administrative praksis og forsyningspligten. Den samlede vedtægt er vurderet af det rådgivende ingeniørfirma Orbicon med juridisk assistance af Codexadvokaterne. Orbicon har godkendt forslaget, som det er fremsendt til bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S.

Bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S har godkendt forslaget til en ny betalingsvedtægt, og den er efterfølgende fremsendt til Byrådet til endelig godkendelse efter betalingsloven.

Det skal pointeres, at Byrådets godkendelse er en legalitetsgodkendelse. Det vil sige at den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet har hjemsted, skal godkende, at vedtægten er fastsat i overensstemmelse med reglerne. Kommunen bør sørge for at godkende betalingsvedtægten i passende tid, således at spildevandsforsyningsselskabet kan fastsætte takster og opkræve bidrag i overensstemmelse med reglerne i loven og bekendtgørelsen med virkning fra den 1. januar 2014.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender betalingsvedtægten.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


12. Endelig godkendelse af Miljøtilsynsplan for landbrug og virksomheder


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet en miljøtilsynsplan for tilsynet medvirksomheder og husdyrbrug mv. Planen omfatter primært større miljøgodkendte virksomheder og landbrug eller virksomheder, som har potentiale for større forurening.

Byrådet skal tage stilling til, om miljøtilsynsplanen kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Ifølge en ny tilsynsbekendtgørelse vedtaget i maj 2013 skal kommunen udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Tilsynsplanen skal ifølge bekendtgørelsens § 3 som minimum indeholde følgende:

 • en angivelse af det geografiske område, som planen omfatter,

 • en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,

 • en fortegnelse over virksomheder og husdyrbrug omfattet af bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen samt § 12, stk. 1, nr. 1-3 i husdyrbrugsbekendtgørelsen. Fortegnelsen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og listepunkt for virksomheder og landbrug,

 • en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, og

 • en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

De omfattede virksomheder er primært større miljøgodkendte virksomheder og landbrug eller virksomheder, som har potentiale for større forurening.

Udkastet til tilsynsplanen skal offentliggøres digitalt og sendes i høring, hvor enhver har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på 4 uger. Tilsynsplanen skal offentliggøres for at give borgere, virksomheder, landbrug og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats.

Efter høringsfristens udløb vurderer Fagenheden for Teknik og Miljø eventuelle indkomne bemærkninger. Hvis bemærkningerne afstedkommer væsentlige ændringer i miljøtilsynsplanen, forelægges den til fornyet politisk behandling. Den endelige plan stilles til rådighed i digital form på kommunens hjemmeside.

Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert fjerde år.

Miljøtilsynsplanen er vedlagt som bilag, men kan også læses i digital version:

http://bronderslev.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&PlanId=25

Bruger: Miljotilsyn

Password: plan

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 21:
Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalget den 3. december 2013

Miljøtilsynsplanen for landbrug og virksomheder har været offentliggjort på kommunens hjemmeside i perioden fra den 29. august 2013 til den 26. september 2013. Der er ikke indkommet bemærkninger til planen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Miljøtilsynsplanen endeligt. Miljøtilsynsplanen er herefter gældende og skal senest revideres i 2017.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Projekt Søheden Skov - rekreative støttefaciliteter


Resume

Sagsforløb: MT

Fagenheden for Teknik og Miljø har vurderet, at projekt Søheden Skov har mulighed for en bedre realisering ved tildeling af restmidler fra Grøn Ordning, idet projektet i særlig grad lever op til kriterierne for tildeling af midler i Grøn Ordning.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om projekt Søheden Skov skal tildeles restmidler fra Grøn Ordning på 146.985 kr. til dækning af udgifter til etablering af parkeringsplads mv.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har gennemgået ansøgninger fra tidligere ansøgningsrunder i Grøn Ordning og vurderet disse i forhold til de tilbageværende ubrugte midler. Der er i alt 177.234 kr. tilbage til projektmidler fra tidligere runder opgjort pr. 14. november 2013.

Fagenheden har vurderet, at projekt Søheden Skov har mulighed for en bedre realisering ved tildeling af 146.985 kr. af restmidlerne fra Grøn Ordning.

Projektet blev den 2. oktober 2012 bevilget en delfinansiering på 100.000 kr. til etablering af toiletter i forhold til det ansøgte projekt på 460.239 kr. til etablering af shelter, parkeringsplads, stier, oplevelsesområde, infotavler, fotoskjul mv.

Projektet omkring etablering af parkeringsplads er søgt finansieret på anden vis via Arbejdsmarkedets Feriefond, men har fået afslag herpå. Projektet har fået finansiering af en række andre aktiviteter fra Naturerhvervsstyrelsen på 504.074 kr. og af Naturstyrelsen på ca. 350.000 kr.

Status for projektet er nu, at der har været en række uforudsete installationsudgifter i forbindelse med etablering af frostsikre toiletter, som har bebyrdet projektet samtidig med at der ikke er fundet restfinansiering andetsteds til etablering af parkeringsplads til 146.985 kr.

I mellemtiden har det regionale Jyske Ås projekt, som er igangsat og drevet af private og frivillige, fået bevilget ca. 11 mio. kr. fra Realdania Fonden. I Jyske Ås projektet baseres en del af indsatsen på, at der i Søheden Skov projektet bliver etableret parkeringsplads som et væsentligt rekreativt støttepunkt. Se nærmere om projekt Søheden Skov som een af de 3 stjernepladser i Jyske Aas projektet på: www.jyskeaas.dk.

Byrådet vedtog i november 2010 et administrationsgrundlag for Grøn Ordning. Byrådet besluttede, at projekter, der tildeles midler fra Grøn Ordning skal:

 • forbedre indsatsen på natur-, landskabs-, miljø- eller klimaområderne,

 • forbedre offentlighedens adgang til naturområder og rekreative muligheder i landdistrikterneog de mindre bysamfund,

 • bidrage til at skabe større viden og forståelse i offentligheden om natur, landskab, miljø ogklima.

Byrådet ønsker desuden at målrette midlerne til områder, hvor der ikke i forvejen er afsat midler eller andre puljer, herunder særligt natur- og landskabspleje. Indenfor vindmøllernes lokalområder kan midlerne desuden tildeles rekreative og kulturelle projekter. Projekt Søheden Skov er uden for lokalområdet til vindmølleprojekter, og var i ansøgningsrunden i 2012 med i puljen af generelle projekter uden for lokalområdet.

Fagenheden har vurderet, at projekt Søheden Skov på særlig vis forbedrer offentlighedens adgang til naturområder og forbedrer de rekreative muligheder i landdistrikterne, idet projektet bl.a. er en del af det større Jyske Ås projekt. Desuden har projektet fokus på formidling af områdets natur og oplevelsesindhold i tråd med Byrådets Visionsraket og mål for 2020 om at gøre Brønderslev Kommune til det bedste sted at leve nord for Limfjorden.

Hvis projekt Søheden Skov gennemføres som planlagt og med de ansøgte bevillinger forventes det at kunne indvies for offentligheden inden udgangen af 2014 af skovrideren for Naturstyrelsen Vendsyssel samt en repræsentant for Brønderslev Kommune i form af formanden for Miljø- og Teknikudvalget og/eller borgmesteren.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager stilling til om projekt Søheden Skov skal tildeles restmidler fra Grøn Ordning på 146.985 kr. til dækning af udgifter til etablering af parkeringsplads mv.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget besluttede at tildele restmidler fra Grøn Ordning på 146.985 kr. til dækning af udgifter til etablering af parkeringsplads m.v. ved projekt Søheden Skov.

H. C. Holst (V) er imod, at der tildeles støtte til projektet.

Til toppen


14. Forslag til nyt regulativ og indstillingsskema for Natur- og Miljøprisen 2014-2017


Resume

Sagsforløb: MT

På baggrund af erfaringer, som er gjort vedr. Natur- og Miljøprisen, og efter forhandlinger i Det Grønne Råd og Præmieringsudvalget for Natur- og Miljøprisen er der udarbejdet et forslag til et nyt regulativ.

Der er desuden udarbejdet et indstillingsskema til brug for indsamling af oplysninger om de indstillede modtagere af Natur- og Miljøprisen.

Miljø- og Teknikudvalget skal taget stilling til forslag til nyt regulativ og indstillingsskema.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. november 2006 at indstifte en Natur- og Miljøpris, og vedtog et regulativ for prisen. Miljø- og Teknikudvalget godkendte på møde den 2. marts 2010 en revision af regulativet.

Prisen blev derefter uddelt første gang den 28. september 2012.

Præmieringsudvalget mødtes den 29. oktober 2012 til en evaluering af processen.

Præmieringsudvalget besluttede at forsøge at indarbejde ændringer på følgende punkter i et nyt regulativ, som skal forelægges Miljø- og Teknikudvalget til godkendelse:

 • Præmieringsudvalgets sammensætning justeres. (Deltagelse af Brønderslev Erhverv og Turisme i stedet for Dansk Arbejdsgiverforening).

 • Der oprettes en Styringsgruppe bestående af Præmieringsudvalgets sekretær og kommunens informationsmedarbejder i forening.

 • Der oprettes et Forretningsudvalg bestående af formanden (dvs. Borgmesteren), afdelingslederen for Plan og Miljø samt sekretæren.

 • Der foreslås ændringer af Prisens navn, hyppighed og uddelingstidspunkt.

 • Der fastlægges principper for information til offentligheden og de indstillede.

 • Der udarbejdes indstillingsskema til brug ved vurdering af kandidaterne.

 • Det foreslås, at hvis kommunevalg medfører udpegning af nye politisk valgte medlemmer, træder disse først i funktion efter afslutning af den igangværende præmieringsproces.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender forslag til nyt regulativ og indstillingsskema.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkendte forslag til nyt regulativ og indstillingsskema.

Bilag

Til toppen


15. Ændring af vedtægter for Limfjordsrådet


Resume

Sagsforløb: MT

Limfjordsrådet har fremsendt ønske om ændring af vedtægterne for rådet. Der er tale om en ændring, der betyder, at ét af to medlemmer fra den enkelte kommune kan vælges uden for Byrådets medlemmer. Ligeledes er indføjet, at formandskabet i Limfjordsrådet skal vælges blandt de medlemmer, der også sidder i et af byrådene.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til vedtægtsændringerne.

Sagsfremstilling

På opfordring fra Aalborg Kommune har Limfjordsrådet behandlet et ønske om vedtægtsændring. Ændringen betyder, at det bliver muligt, at Byrådet udpeger ét af to medlemmer til Limfjordsrådet uden for Byrådets medlemskreds.

Samtidig fastlægges det, at formandskabet for Limfjordsrådet skal vælges blandt de medlemmer, der sidder i Byrådet for en af medlemskommunerne. Formandskabet kan således ikke vælges blandt de medlemmer, der er udpeget uden for medlemmernes Byråd.

Nuværende formulering i vedtægter

Ӥ 8

Det Politiske Forum udgør Limfjordsrådets styregruppe.

Det Politiske Forum sammensættes af 1-2 politiske repræsentanter fra fortrinsvis kommunernes Teknik- og Miljøudvalg (eller det udvalg hvorunder vandplanarbejdet sortere).

En suppleant vælges af og blandt Byrådene for hver af de kommunale medlemmer.

Repræsentanter og suppleanternes valgperiode følger den kommunale valgperiode.”

§ 13

Forummet vælger en formand og næstformand, som har til opgave at optræde:

Som talsmand i forhold til dialog med medlemskommunerne, pressen samarbejdspartnere, staten m.fl.

Som mødeleder.

Som sparringspartner for embedsmandsgruppen i forhold til Limfjordsrådets arbejde.

Forslag til vedtægtsændring er:

Ӥ8

Det Politiske Forum udgør Limfjordsrådets styregruppe.

Det Politiske Forum sammensættes af 1-2 repræsentanter fra de enkelte medlemskommuner.

Én repræsentant udpeges blandt Byrådets midte fortrinsvis blandt medlemskommunernes Teknik- og Miljøudvalg (eller det udvalg hvorunder vandplanarbejdet sorterer). Den anden repræsentant kan udpeges udenfor Byrådets midte.

En suppleant vælges af og blandt Byrådene for hvert af de kommunalt udpegede medlemmer.

Repræsentanternes og suppleanternes valgperiode følger den kommunale valgperiode.”

§13

Forummet vælger en formand og en næstformand, der har til opgave at optræde:

Som talsmand i forhold til dialog med medlemskommunerne, pressen, samarbejdspartnere, Staten m.fl.

Som mødeleder.

Som sparringspartner for embedsmandsgruppen i forhold til Limfjordsrådets arbejde.

Formandskabet skal være folkevalgt.

Formands og næstformands valgperiode følger den kommunale valgperiode.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender Limfjordsrådets forslag til vedtægtsændringer.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Til toppen


16. Orientering om erhvervsaffaldsgebyr 2013


Resume

Sagsforløb: MT

Fagenheden for Teknik og Miljø udsender opkrævninger for grundgebyr for erhvervsaffald i december måned. Erfaringsmæssigt er der mange virksomheder, der reagerer på opkrævningen.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Hvert år skal Fagenheden for Teknik og Miljø opkræve et grundgebyr for erhvervsaffald (erhvervsaffaldsgebyret) hos virksomheder i kommunen.

Gebyret dækker kommunens omkostninger på erhvervsaffaldsområdet:

 • Modtagestation Vendsyssels basisomkostninger

 • Statens nationale affaldsdatabaser

 • Kommunens administrative omkostninger til området

Virksomhederne er gebyrpligtige i forhold til deres CVR-oplysninger.

For dispensationsretten gælder - i henhold til affaldsbekendtgørelsen og tidligere beslutning i Miljø- og Teknikudvalget:

 • Visse brancher og virksomhedsformer er (efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen) forlods fritaget for gebyret, og de vil ikke få tilsendt en opkrævning.

 • Virksomheder med en omsætning under 300.000 kr. er også fritaget for gebyrpligten. Kommunen modtager hvert år fra SKAT en liste med virksomheder, som har en omsætning under 300.000 kr. Listen i år er fra årsopgørelsen i 2011. Disse virksomheder vil heller ikke få tilsendt en opkrævning.

 • Øvrige virksomheder med en omsætning under 300.000 kr. i 2011 og 2012 er ikke kendte af fagenheden. Som reglerne er udformet, skal disse virksomheder selv fremsende dokumentation for omsætningen, inden fagenheden kan meddele fritagelse.

 • Hvis en virksomhed har flere cvr nr., og der reelt kun er tale om én virksomhed på samme adresse, fritager fagenheden dem for gebyret, såfremt der søges herom, således at der kun betales ét gebyr.

Fagenheden for Teknik og Miljø har sendt et brev til virksomhederne, hvor der gøres opmærksom på omsætningsreglen og 8 ugers ansøgningsfristen (fastlagt i affaldsbekendtgørelsen). Oplysningerne har også været annonceret i lokalaviserne og opslået på kommunens hjemmeside.

Fagenheden har modtaget 115 ansøgninger om gebyrfritagelse. Der er meddelt gebyrfritagelse til 74 ansøgere.

Erfaringsmæssigt er der en del virksomheder, som kontakter fagenheden, når de modtager gebyropkrævningen.

Fagenheden tager i hver enkelt tilfælde en snak med virksomheden om baggrunden for opkrævningen, og afklarer om eventuelle særlige omstændigheder gør sig gældende - eksempelvis ophør af virksomhed.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


17. Orientering om tilslutningstilladelser til spildevand fra regionens hospitaler


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Sagsforløb: MT

I samarbejde mellem spildevandsmedarbejdere i Nordjylland er der startet en proces, hvor der efterhånden vil blive udarbejdet tilslutningstilladelser til spildevand fra Regionens hospitaler og evt. øvrige sundhedsinstitutioner. Det tværkommunale samarbejde giver en række fordele i sagsbehandlingen.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Skiftende miljøministre har over årene mindet kommunerne om, at det er kommunernes opgave, at give hospitalerne tilslutningstilladelser for spildevandet – spildevand der bl.a. indeholder lægemiddelrester og resistente bakterier.

Efter seneste henvendelse fra miljøministeren i 2011 nedsatte KL en arbejdsgruppe, der skulle hjælpe kommunerne med et administrationsgrundlag på området. Problemet for kommunerne har hidtil været, at staten ikke har udmeldt grænseværdier for stofferne i spildevandet – og mulighederne for rensning har været begrænset.

Arbejdsgruppen under KL har nu afsluttet sit arbejde – og udsender i efteråret 2013 et administrationsgrundlag til kommunerne, som kan benyttes i den enkelte kommune. Samtidig har den teknologiske udvikling betydet, at der nu findes flere teknologier (BAT), som kan tages i anvendelse.

Alle hospitaler i Danmark er tilsluttet offentlig kloak. Dermed sendes spildevandet til de kommunale renseanlæg. De kommunale renseanlæg har dog en begrænset renseeffekt på lægemidler og resistente bakterier. Derfor vil det ofte være nødvendigt at rense spildevandet ved kilden – dvs. ved hospitalerne – for at undgå at de forskellige stoffer ender i vandmiljøet.

Hospitalskommunerne i Nordjylland har aftalt at hjælpe hinanden med udledningstilladelserne til de nordjyske hospitaler. Det vil sige, at indsatsen i forhold til regionen kan prioriteres, så der sættes ind først, hvor problemerne er størst. Det betyder også, at de forskellige hospitaler i regionen vil blive stillet overfor de samme krav, uanset hvilken kommune de ligger i.

Arbejdet med de nye udledningstilladelser påbegyndes ultimo 2013 og vil typisk tage 2-3 år.

Der er nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe, som for øjeblikket er i gang med dialogmøder med medarbejdere fra Region Nordjylland.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Til toppen


18. Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i klage over kommunens afgørelse om vedtagelse af lokalplan 32-T-12.01 for vindmøller ved Pulsen, kommuneplantillæg og VVM


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Brønderslev Kommunes afgørelse om vedtagelse af lokalplan 32-T-12.01, kommuneplantillæg nr. 6 samt tilhørende VVM-redegørelse for "Vindmøllepark ved Pulsen".

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 23. maj 2012 lokalplan 32-T-12.01 og kommuneplantillæg nr. 6 samt tilhørende VVM-redegørelse for "Vindmøllepark ved Pulsen".

Kommunens afgørelse blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af en nabo til vindmølleparken. Klagen vedrørte planprocessen, habilitet, visualiseringen, støjberegning samt habitatdirektivet.

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet kommunes afgørelse. Nævnet finder planen gyldigt tilvejebragt. Natur- og Miljøklagenævnet finder at, miljørapporten samt planvedtagelsesproceduren opfylder de minimumskrav, der fremgår af VVM-bekendtgørelsen, miljøvurderingsloven og planloven.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


19. Lukket punkt: Tilladelse til taxikørsel i Brønderslev


Til toppen


20. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Modtaget underskriftindsamling vedr. lukning af biogasanlægget ”Krogenskær”. Udvalget henviser til beslutninger truffet på det ekstraordinære udvalgsmøde den 27. november 2013

 • Status for indscanning af byggesager

 • Sag om støj fra vindmøllerne ved Pulsen. Der foretages p.t. målinger

 • Retssag vedr. forureningssag på Tryvej 10, Hjallerup

 • Kontakt med Kystdirektoratet om evt. alternative muligheder for klapning af materialer fra oprensning af sejlrenden ved Asaa

Til toppen

Opdateret 28. november 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer