Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Integrationsrådet - Referat

Dato: 12. juni 2013
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af dagsorden


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til møde i Integrationsrådet den 12. juni 2013.

Stabsenheden for Service foreslår, at dagsordenen til møde den 12. juni 2013 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


2. Procedure ved valg til Integrationsråd


Resume

Sagsforløb: IR/BY

Af Integrationslovens § 42 stk. 3 samt Forretningsorden for Brønderslev Kommunes Integrationsråd § 2 stk. 3 fremgår det, at Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Det betyder, at der i forbindelse med det kommende kommunalvalg i november 2013 ligeledes skal ske valg til Integrationsrådet.

Formanden foreslår en drøftelse af, hvilken procedure der skal anvendes i forbindelse med valg til Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Det følger af integrationsloven §42, stk.3, at integrationsrådet består af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen, og at medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen. Det er kommunalbestyrelsens beslutning, hvorvidt man forud for udpegelsen af medlemmer til integrationsrådet ønsker at afholde valg og i givet fald i hvilken form.

Medlemmerne skal have bopæl i kommunen, for at blive udpeget af et integrationsråd. Det følger endvidere af integrationslovens § 42, stk. 4, at medlemmerne udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen. Endvidere udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af rådet som repræsentanter for kommunen.

Det har i tidligere ministerium været vurderet, at med lokale flygtninge og indvandreforeninger eller tilsvarende personer i kommunen menes, personer der er omfattet af integrationsloven.

I forbindelse med valget i 2010 har der været forskellige modeller for, hvordan valg og udpegning til integrationsråd har fundet sted. Nedenstående er eksempler.

I Ballerup kommune foregik integrationsvalget gennem brevstemning, hvor kommunens stemmeberettigede modtog brev med stemmeseddel og pjece med de opstillede kandidater.

I Holstebro kommune valgte man at udpege medlemmer på baggrund af en ansøgningsrunde, hvor interesserede kandidater skulle angive, hvilke emner de ønskede at arbejde med samt hvilket sprog, de havde kendskab til.

I Aalborg kommune indkaldte man interesserede til opstillingsmøde, hvor kandidaterne blev fundet og hvor øvrige interesserede kunne skrive sig på opstillingslisterne som stillere. På baggrund heraf udpegede kommunalbestyrelsen medlemmerne til integrationsrådet.

I Hjørring udpeger Byrådet nye medlemmer og stedfortrædere til integrationsrådet en gang om året. Ved udpegningen lægges der vægt på, at borgeren har gode danskkundskaber og at borgeren kan deltage i møder, der foregår på dansk. Der lægges også vægt på, at borgeren har et bredt kendskab til det danske samfund.

I Brønderslev kommune blev valget afviklet ved, at der blev annonceret efter kandidater i lokalavisen og ved opsætning af plakater. Herefter blev der afholdt valg i kantinen på rådhuset, hvor der forelå stemmesedler med navn og billede af kandidaterne.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager stilling til, hvilken valgprocedure der ønskes indstillet til godkendelse i Byrådet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Der stilles forslag om ændring af Forretningsorden for Brønderslev Kommunes Integrationsråd.

Integrationsrådets sammensætning:

  • Desuden udpeges blandt personer omfattet af Integrationsloven i Brønderslev Kommune 6 repræsentanter ved valg på stormøde.

  • I tilfælde af at der ikke kan vælges 6 repræsentanter, har Integrationsrådet mulighed for løbende at supplere deltaggerne op til 6 personer.

Valgprocedure:

Forslasg om stormøde i september måned og afholdelse af valg i oktober måned.

Bilag

Til toppen


3. Høring af afdækningskatalog i Integratonsrådet


Resume

Sagsforløb: IR

Integrationsrådet anmodes om at forholde sig til afdækningskatalog for budget 2014. Der udarbejdes høringssvar til de respektive udvalg.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan.

I forhold til sidste års budgetprocedure er der især følgende større ændringer til processen:

Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at

kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien.

Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de

enkelte udvalgs områder på 2%. For at sikre et politisk spillerum skal

afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor det foreslås, at der

skal findes forslag for 4% og heraf skal minimum 3% kunne realiseres i 2014.

Høringen af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. fortages i juni

i stedet for som tidligere i august.

Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på

udvalg:

Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4% 2%
Økonomiudvalget (excl. energi) 9.619 4.809
Børne- og Skoleudvalget 21.936 10.968
Fritids- og Kulturudvalget 2.282 1.141
Beskæftigelsesudvalget 50 25
Ældreomsorgsudvalget 10.116 5.058
Social- og Sundhedsudvalget 7.818 3.909
Miljø- og Teknikudvalget 2.801 1.401
Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi 2.036
I alt 54.622 29.347

I budget 2013 blev det besluttet at indarbejde en besparelse på digitalisering og velfærdsteknologi som gradvist skal indfases. Dette betyder, at der årligt er indlagt øgede sparekrav på godt 2 mio. kr., som ikke er udmøntet endnu. Da Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet, at budgetterne skal ses i et flerårigt perspektiv, er det besluttet, at de områder, som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering og velfærdsteknologi får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenståendebesparelses- og afdækningskrav. Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet, og besparelser på dette område vil i stedet blive håndteret direkte i forbindelse med ESCO-projektet.

Den vedtagne budgetprocedure med tilhørende tidsplan er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet afgiver høringssvar til afdækningskatalog for budget 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Integrationsrådet ser med bekymring på spareforslag, der kan betyde dårligere integrationsmuligheder for både flygtningebørn og voksne.

En væsentlig del af integrationen foregår i SFO, fritiden, idrætslivet, ungdomsklubber, fritidsklubber og biblioteket, hvor mulighed for samvær med danskere er utrolig vigtigt.

I ovenstående opbygges sociale netværk, hvilket er vigtigt for både børn og voksne.

Forslag om at flygtninge og indvandere holdes skadesløse for eventuelle besparelser.

Bilag

Til toppen


4. Økonomisk støtte til videreførelse af boligsocialt projekt


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/FK/SS/IR

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om indarbejdelse af medfinansiering på 325.000 kr. årligt i 4 årig periodetil videreførelse af det boligsociale projekt Mælkebøtten.

Sagen fremsendes til høring i Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 30. januar 2013 besluttet, at Byrådet er positiv indstillet overfor en videreførelse af det boligsociale projekt Mælkebøtten. Det besluttes ligeledes at der skal arbejdes videre med at finde den endelige form for medfinansiering fra kommunen. Med baggrund i dette anmodes om optagelse af beløb på budget 2014 til videreførelse af projektet.

Det anslås at projektets samlede budget for en 4 års periode (Landsbyggefonden støtter kun 4 årige projekter) vil være ca. 10, 5 mio. kr., dækkende 3 fuldtidsstillinger (inkl. 1 fleksjob) og diverse udgifter.

Boligforeningen ser ingen mulighed for selv at finansiere hele projektet, hvorfor Landbsbyggefonden skal ansøges om ca. 8 mio.

Forudsætningen for at Landsbyggefonden vil realitetsbehandle en ansøgning er, at der totalt er medfinansiering for ca. 25 % (2,5 mio.), hvilket vil sige minimum 325.000 kr. årligt i en 4 års periode.

Brønderslev Kommune har hidtil bidraget med løn til dækning af ½ projektleder + diverse øvrige udgifter i alt 400.000 kr. årligt (indlagt i budgetterne fra 2008-2012).

Det boligsociale projekt ”Mælkebøtten” blev etableret i maj 2008, og der er i den 5 årige periode sket en udbygning af samarbejdet mellem Mælkebøtten og kommunale fagenheder.

Fra fagenhederne er der beskrevet et tæt og nyttigt samarbejde med projektmedarbejdere i Mælkebøtten.

  • Bedre integration, idet Mælkebøtten yder en stor indsats overfor nytilkomne flygtninge i forhold til at introducere dem til området og i forhold til at være et netværksskabende samlingssted. Flygtninge har udtalt, at beboerprojektet har været medvirkende til, at de lettere er blevet integreret.

  • Fokus på unges muligheder for uddannelse og beskæftigelse. Fagenheden for Beskæftigelse har benyttet projektmedarbejdere som mentorer for nogle af de unge, der har haft særlig behov for støtte. Nogle af projektmedarbejderne er af anden etnisk oprindelse og har således også fungeret som rollemodel for de unge

  • Mindske konflikter i området. Fælleshuset på Niels Bohrs Plads er et samlingssted for både etnisk danskere og personer med anden etnisk oprindelse. Dette har været medvirkende til at nedbryde fordomme og skabe større forståelse mellem beboerne. Projektleder i Mælkebøtten har fungeret som konfliktmægler i enkelte tilfælde, hvilket har afværget større konflikter blandt beboerne

  • Styrke børn og unges fritidsliv. På fritids- og kulturområdet har der været samarbejdet med Mælkebøtten om konkrete projekter. Der har blandt flere tiltag været afholdt Teater-workshop. Denne workshop skete i samarbejde med Asaa Skole, Aasen Teater og børn og unge fra afdeling 11. Projektmedarbejdere har haft afgørende betydning for at en stor del af områdets børn og unge har deltaget i sommerskoleaktiviteter.

  • Støtte til familier med særlige behov. Fagenheden for børn og kultur beskriver positivt samarbejde med projektmedarbejdere i Mælkebøtten. Der er eksempler på, at den støtte projektmedarbejderne har givet en familie har haft afgørende betydning for at indsatsen fra fagenheden kunne minimeres.

Stabenfor Service foreslår, at der afsættes 325.000 kr. årligt i en 4 årig periode til videreførelse af det boligsociale projekt Mælkebøtten.

Beslutning i Forretningsledelsen den 30. april 2013:

Forretningsledelsen anbefaler, at man indtænker projektet i budget 2014.

Sagen fremsendes til udtalelse i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2013:

Fremsendes som ønske til budget 2014.

Sendes til høring i Integrationsrådet.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Udvalget henviser til Byrådets beslutning af 30. januar 2013 og foreslår sagen fremsendt til

behandling af Budget 2014.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16. maj 2013:

Udvalget foreslår sagen fremsendt til behandling af Budget 2014.

Beskutning i Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2013:

Udvalget anbefaler, at projektet videreføres i en 4-årig periode fra 2014 og frem, evt delvist i form af servicejob eller fleksjob.

IndstillingSocial- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2013, pkt. 9:

Udvalget anbefaler, at projektet videreføres i en 4-årig periode fra 2014 og frem, evt delvist i form af servicejob eller fleksjob.

Beslutning

Integrationsrådet sender fælles brev til Boligforeningen PM og Brønderselv Kommune, hvor de opfordres til hurtigst muligt at samarbejde om en videreførsel af projektet i 2013 evt. i reduceret form.

Til toppen


5. Sundhedsplejerskernes støtte og vejledning til forældre om sund kost til børn med anden etnisk herkomst


Resume

Sagsforløb: IR

Et forsøg med flere sundhedsplejersker på Nørrebro i København får udsatte børnefamilier ud af isolation. Mange børn i udsatte familier er for underudviklede til skolestart, men et forsøg med flere sundhedsplejersker har hjulpet familierne.

Sagsfremstilling

I København har børne-og ungdomsborgmester Anne Vang og et medlem af børne- og ungdomsudvalget Trine Schaltz ønske om at iværksætte initiativer med hemblik på at bryde den negative sociale arv for Københavns 20 % mest udsatte familier.

Et centralt tiltag er, at sundhedsplejerskerne skal opsøge familierne hyppigere fra fødslen. Sundhedsplejersken får også ansvaret for at indstille børn til sprogpladser i velstillede daginstitutioner. Sundhedsplejersken rådgiver kvinder i sund mad og børneopdragelse

Et andet tiltag er skolemad til alle og tilskud til flere familier. Et forsøg med tilskud til skolemad har vist, at sund mad har stor betydning for børnenes koncentrationsevne. Forsøget viste, at børnene lærte mere og at der var mindre larm i klasserne.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet drøfter, hvorvidt et lignende forsøg etableres i Brønderslev Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Integrationsrådet opfordrer Social- og Sundhedsudvalget til at sætte midler af på budget 2014 til at arbejde videre med grænsesætning, opdragelse og sund kost blandt flygtningefamilier.

Der henvises til initiativ fra Københavns Kommune.

Bilag

Til toppen


6. Dialogkorps søger forældre


Resume

Sagsforløb: IR

Social- og Integrationsministeriet opretter et landsdækkende korps af nydanske forældrerollemodeller, der skal gå i dialog med andre forældre om æresrelaterede konflikter og social kontrol.

Forældrerollemodelkorpset oprettes som en del af den Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.

Sagsfremstilling

På møde i Integrationsrådet den 13. marts blev det besluttet, at rådets medlemmer prøver at finde rollemodeller, som kan tilknyttes dialogkorpset.

Der ønskes en tilbagemelding på mulige rollemodeller, idet korpset forventes i drift pr. 1. april 2013.

Stabsenheden for Serviceforeslår, at Integrationsrådet får afdækket, hvorvidt der kan peges på rollemodeller

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Integrationsrådet har fundet 2 personer, som er interesseret i at blive rollemodel. Det skal undersøges, hvorvidt der stadig er mulighed for at henvise nogle til Dialogkorpset.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


7. Orientering fra møde i Rådet for Etniske Minoriteter


Resume

Sagsforløb: IR

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i Rådet for Etniske Minioriteter den 4. maj 2013.

Sagsfremstilling

Emilly Pedersen deltog i mødet i Rådet for Etniske Minioriteter.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Emilly Pedersen orienterede om mødet i Rådet for Etniske Minoriteter, hvor der var meget fokus på antallet af repræsentanter med anden etnisk baggrund i integrationsrådene i landets kommuner.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Formanden orienterede om henvendelser fra Frede Hansen om Catwalk på galleriet Global Art, hvor der skal fremvises afrikansk modetøj.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen

Opdateret 7. august 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer