Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Integrationsrådet - Referat

Dato: 14. august 2013
Lokale: Lokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af dagsorden


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til møde i Integrationsrådet den 14. august 2013

Stabsenheden for Service foreslår, at dagsordenen til møde den 14. august 2013 godkendes

Beslutning

Godkendt.

Gitte Krogh og Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad var fraværende.

Til toppen


2. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Besøg af Alma Sijercic Walther, tolk og medlem af Integrationsrådet i Aalborg Kommune, som giver et oplæg om integrationsrådets sammensætning og arbejde i Aalborg Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det kommende valg til Integrationsrådet er Alma Sijercic Walther inviteret til at fortælle om hendes erfaringer fra Integrationsrådet i Aalborg Kommune. Herudover vil hun fortæller om udarbejdelse og implementering af ny integrationspolitik.

Alma har ligeledes været aktiv i forbindelse med gennemførelse af kursus i sundhed, hvor kurset har henvendt sig til udvalgte grupper af flygtninge.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Ingen

Beslutning

Alma S Walther gav oplæg om Aalborg Kommunes integrationsarbejde og sammensætning.

Aalborg Kommune har udarbejdet ny Integrationspolitik. Henvist til Aalborg Kommunes hjemmeside.

Alma S Walther fortalte om sundhedsprojekter for bosniske og somaliske mænd. Det har været et meget vellykket projekt.

Gitte Krogh og Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad var fraværende.

Til toppen


3. Forslag til fordeling af flygtninge 2014


Resume

Sagsforløb: BE/IR/ØK/BY

Kommunekontaktrådet (KKR) Nordjylland har lavet forslag til fordeling af flygtninge for 2014. Af dette fremgår, at Brønderslev Kommune skal have en kvote på 72 i 2014.

Byrådet skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Udlændingeservice har for 2014 fastsat den forventede flygtningekvote. Kommunerne i Nordjylland forventes at modtage 466 flygtninge til boligplacering i 2014. For 2013 var tallet 435.

KKR har Nordjylland har på sit møde den 21. juni 2013 drøftet fordeling af flygtninge for 2014 og anbefaler Byrådet at godkende KKR's forslag til fordeling.

Kommune KKR's forslag til frivillig aftale 2014 Forventet antal ved tvungen statslig fordeling
Brønderslev 72 35
Frederikshavn 80 53
Læsø 0 3
Hjørring 66 61
Jammerbugt 60 28
Aalborg 0 149
Vesthimmerland 50 32
Rebild 18 22
Mariagerfjord 50 30
Morsø 20 15
Thisted 50 38
I alt 466 466

Kriterier for fordelingen

Kommunerne i KKR Nordjylland har valgt en frivillig fordeling efter en politisk vedtaget model, hvor der tages udgangspunkt i:

  • Ønsket om en hurtigere udligning mellem kommunerne end den der opnås gennem den statslige fordelingsmodel.

  • Fordelingen beregnes ud fra et fordelingsår og to overslagsår med henblik på, at der over en 3-årig periode så vidt mulig sikres, at alle kommunerne har en ens procentvis andel af flygtninge / indvandrere.

  • Kommuner med en høj procentvis andel af flygtninge (Aalborg) friholdes i en periode. Læsø friholdes ligeledes.

Stabsenheden for service foreslår, at Byrådet godkender forslaget til fordeling af flygtninge for 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Gitte Krogh og Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad var fraværende.

Til toppen


4. Procedure ved afvikling af valg til Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR/BY

Byrådet skal i møde den 28. august 2013 behandle Integrationsrådets indstilling om ændring afForretningsordenen for Integrationsrådet samt valgprocedure.

Under forudsætning af at Byrådet godkender indstillingen, ønsker Integrationsrådets formand Knud Jørgensen en konkret drøftelse af de praktiske forhold omkring afvikling af stormøde, kandidatopstilling og valgafholdelse samt udpegning af øvrige medlemmer.

Sagsfremstilling

Af Forretningsordenens § 2 fremgår det, hvorledes Integrationsrådet sammensættes.

Medlemmerne sammensættes efter en fordelingsnøgle, hvor der er udpeget medlemmer fra byrådet, LO, erhvervslivet, frivillige organisationer, skolebestyrelser, fritidsorganisationer samt repræsentanter for de fremmedsprogede.

Det fremgår, at repræsentanterne for de fremmedsprogede skal udpeges ved valg på stormøde. Der skal træffes beslutning om, hvorledes udpegning af øvrige medlemmer skal foregå.

Der skal tages stilling til følgende:

  • Dato for stormøde og valg.

  • Orientering til valgberettigede - hvorledes sikres bred orientering.

  • Kandidater - skal der kræves stillere.

  • Afvikling af selve valget.

Udgifter i forbindelse med stormøde og valg forventes afholdt af Integrationsrådets budget.

Stabsenheden for Service foreslår, at der udarbejdes en konkret plan for afvikling af stormøde og valg samt udpegning af øvrige medlemmer.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Integrationsrådet har et budget på 27.010 kr. i 2013.

Beslutning

Procedure ved afvikling af valg til Integrationsrådet. Der aftales følgende:

Stormøde:

11. september 2013 kl. 19:30 i Fælleshuset på Niels Bohrs Plads for fremmedsprogede. Indgivelse af kandidater kan ske på stormødet eller afleveres senest den 2. oktober 2013 i Borgerservice. Der stilles krav om, at kandidaten kan forstå og gøre sig forståelig på dansk.

Næstformanden for Integrationsrådet står for afholdelse af mødet.

Dato for valg:

31. oktober 2013 i Fælleshuset, Niels Bohrs Plads fra kl. 15:00 til 19:00.

Medlemmer fra Integrationsrådet deltager ved valget.

PR:

Der laves plakater, artikel i lokalaviserne, oplæg på AOF/Sprogskolen ved formanden.

Repræsentanter fra Byrådet, foreninger med mere:

De forskellige foreninger udpeger repræsentanter til Integrationsrådet, som fremsendes til sekretær for Integrationsrådet senest den 5. januar 2014.

Gitte Krogh og Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad var fraværende.

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Formanden foreslår, at muligheden for ansættelse af seniorjobber undersøges, idet der er brug for medarbejder, der støtter nyankomne flygtninge i at få et aktivt fritidsliv med mere.

Foreningen YouGlobe udbyder i samarbejde med ministeriet 20 valgmøder op til kommunevalget.

Integrationsrådet ønsker, at dette tilbud undersøges nærmere.

Gitte Krogh og Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad var fraværende.

Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer