Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2010-2013 Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat

Dato: 6. november 2013
Lokale: Lokale 120
Tidspunkt: Kl. 15:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Per K. Andersen, Lisbeth Fruensgaard, Elly Henriksen og Per Dissing Nielsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Per K. Andersen, Lisbeth Fruensgaard, Elly Henriksen og Per Dissing Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Status på økonomi for oktober 2013


Resume

Sagsforløb: LBR

LBR's budget for 2013 er i alt på 657.642 kr. inklusiv overførte midler fra 2012 og supplerende bevilling for 2013.

Der er p.t. bevilget 334.709 kr., og dermed er der en restbevilling på 322.933 kr. til nye ansøgninger.

Sagen fremsende til LBR til orientering.

Sagsfremstilling

LBR’s budget for 2013 udgør jævnfør udmelding fra Arbejdsmarkedsstyrelsen 390.476 kr. Hertil kommer en overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013 på 165.247 kr.

På baggrund af status efter 1. halvår har Arbejdsmarkedsstyrelsen den 28. august endvidere udmeldt en supplerende bevilling for 2013 til LBR Brønderslev på 101.919 kr. Beløbet anvises i september 2013. Midlerne er dog ikke pr. 30.oktober 2013 blevet indbetalt.

Sammen med denne udmelding har Arbejdsmarkedsstyrelsen orienteret om, at der ekstraordinært dispenseres fra bestemmelserne om, at LBR maksimalt kan overføre et beløb svarende til 25% af bevillingen i det indeværende år. Det betyder, at LBR kan overføre et uforbrugt tilskud fra 2013 til 2014 - uanset beløbets størrelse.

Inklusiv den supplerende bevilling fra 2013 udgør LBR's budget for 2013 i alt 657.642 kr.

Der er p.t. bevilget 334.709 kr., og dermed er der en restbevilling på 322.933 kr. til nye ansøgninger. LO har dog oplyst, at de sandsynligvis ikke kommer til at anvende bevillingen til LO projektet for udbredelse af jobrotation på 117.208 kr. LO vil give en tilbagemelding omkring dette i løbet af november 2013.

Økonomiafdelingen foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager økonomirapporten til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Taget til orientering.

Per K. Andersen, Lisbeth Fruensgaard, Elly Henriksen og Per Dissing Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Strategi vedrørende nytteindsats


Resume

Sagsforløb: LBR/BE

Nytteindsats foregår på en offentlig arbejdsplads, varer maksimalt 13 uger og behøver ikke nødvendigvis at tjene noget særligt formål i forhold til den enkeltes fremtidsplaner. Målet med nytteindsats er, at den enkelte ledige indgår i et arbejdsfællesskab og udfører en samfundsnyttig opgave for sin ydelse. LBR har fået en central rolle i forhold til nytteindsats. Det er blandt andet LBR, der kan dispensere fra rimelighedskravet, når det gælder etablering af nytteindsats.

LBR bedes drøfte det medsendte notat, herunder om der kan dispenseres fra rimelighedskravet i forhold til etablering af nytteindsats hos Fagenheden for Teknik og Miljø i afdelingerne Plan og Miljø samt Ejendomme og Service.

Sagsfremstilling

Nytteindsats er et nyt aktiveringsredskab, som er indført med den kontanthjælpsreform, der træder i kraft den 30. oktober. Tilbud om nytteindsats gives med det formål, at den enkelte ledige skal arbejde for sin ydelse. Nytteindsats består overordnet set af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en kommunal, regional eller statslig arbejdsplads.

Nytteindsatsen skal have et indhold, som giver den ledige mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et reelt stykke arbejde for sin ydelse. Det betyder også, at det er en fælleskommunal opgave at løfte opgaven omkring nytteindsats. Nytteindsats er tiltænkt ledige, der ikke har problemer udover ledighed.

LBR skal en gang årligt drøfte en samlet strategi for kommunens etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsats. Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til en strategi med følgende centrale pejlemærker:

 • Indholdet i nytteindsats skal være nyttigt.

 • Nytteindsatsopgaverne skal være sikkerhedsgodkendte.

 • Nytteindsats må ikke virke fastholdende/forlængende for den lediges periode på offentlig forsørgelse.

 • Nytteindsats må ikke substituere øvrige virksomhedsplaceringer eller erstatte ordinært arbejde.

 • Nytteindsats må ikke være konkurrenceforvridende.

 • Nytteindsats kan kun oprettes på en arbejdsplads, når der foreligger skriftlig tilkendegivelse fra ledelsen på arbejdspladsen og fra en tillids- eller medarbejderrepræsentant. Desuden kan der ikke etableres en nytteindsats på det arbejdssted, som personen senest har været ansat.

Fagenheden for Beskæftigelse har indledt drøftelser med de øvrige fagenheder i Brønderslev Kommune i forhold til, hvilke arbejdsopgaver den enkelte fagenhed har, som kan have relevans i forhold til etablering af nytteindsats.

Der er pt. afdækket muligheder for etablering af nytteindsats hos Fagenheden for Teknik og Miljø i afdelingerne for Plan og Miljø samt Ejendomme og Service. Plan og Miljø har en række opgaver, som pt. ikke løftes. Disse opgaver knytter sig til vedligehold af stisystemer og gravhøje og naturpleje af beskyttede områder etc. Hos Ejendomme og Service er der opgaver, der knytter sig til vedligehold af udenomsarealerne på skoler og institutioner samt hovedrengøring, som vil kunne løftes af personer i nytteindsats.

Fagenheden for Beskæftigelse afholder i november måned 2013 møder med ældreområdet samt skole- og dagtilbudsområdet for at afdække, hvorvidt der er muligheder for etablering af nytteindsats indenfor disse områder.

Rimelighedskravet for almindelig virksomhedspraktikker, gælder som udgangspunkt i forhold til nytteindsats. Det betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af ledige i nytteindsats. De gældende regler for virksomhedspraktik er, at der maksimalt må være én i virksomhedspraktik for hver 5 ordinært ansatte, hvis en virksomhed har op til 50 ansatte. Herudover må der være 1 i virksomhedspraktik for hver 10 ordinært ansatte.

Der gives dog mulighed for, at LBR kan dispensere fra rimelighedskravet i forhold til nytteindsats efter begrundet ansøgning fra kommunen. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at der dispenseres fra rimelighedskravet for så vidt gælder Ejendomme og Services samt Plan og Miljø.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at

 • LBR tager stilling til principperne bag nytteindsats i Brønderslev Kommune.

 • LBR tager stilling til, om der kan dispensere fra rimelighedskravet i forhold til etablering af nytteindsats hos Fagenheden for Teknik og Miljø i afdelingerne Plan og Miljø samt Ejendomme og Service.

 • LBR fremsender notatet til videre politisk behandling med anbefaling om, at alle Fagenheder, så vidt muligt, bidrager til at løfte opgaven omkring nytteindsatsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning
 • LBR godkendte principperne bag nytteindsats.

 • LBR dispenserer fra rimelighedskravet i forhold til Plan og Miljø. LBR ønsker ikke at dispensere fra rimelighedskravet i forhold til Ejendomme og Service, da LBR mener, at der er risiko for, at ordinære stillinger fortrænges.

 • LBR fremsender notatet til videre politisk behandling.

Per K. Andersen, Lisbeth Fruensgaard, Elly Henriksen og Per Dissing Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Status på seniorjob


Resume

Sagsforløb: LBR/BE

Beskæftigelsesudvalget har ønsket at blive løbende orienteret om, hvor mange personer der gør brug af seniorjobordningen. Der er pr. 3. oktober 2013 ansat 33 personer i seniorjob i Brønderslev Kommune.

LBR bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Seniorjobordningens formål er at sikre, at ledige som opbruger dagpengeretten ikke også mister retten til at gå på efterløn. For at den ledige er berettiget til et seniorjob, skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Den ledige skal have opbrugt dagpengeretten.

 • Den ledige skal aldersmæssigt kunne gå på efterløn inden for 5 år.

 • Den ledige skal have indbetalt til efterlønsordningen.

Med finansloven for 2013 blev der indført en overgangsordning for borgere, som fik øget deres efterlønsalder som følge af tilbagetrækningsreformen. Overgangsordningen sikrer, at borgere som ellers ville være berettiget til efterløn, men som er født senest i 2. halvår af 1957, dvs. aktuelt er mellem 55 og 56 år, ligeledes er berettiget til et seniorjob.

Med indførelsen af arbejdsmarkedsydelsen gælder, at personer, der er berettiget til seniorjob 1. januar 2014, tidligst har ret til seniorjob, når retten til arbejdsmarkedsydelse ophører.

Der er pr. 3. oktober 2013 33 personer i seniorjob i Brønderslev Kommune. Herudover er der yderligere 7 personer, der har ansøgt om et seniorjob. For de 33 personer der pt. er i seniorjob gælder det at:

 • 11 personer er ansat som tekniske servicemedarbejdere

 • 5 personer er ansat som pædagogmedhjælpere

 • 4 personer er specialarbejdere hos Vej og Park

 • 4 personer er ansat som kontorassistenter

 • 4 personer er ansat som praktiske medhjælpere på daginstitutioner

 • 3 personer er ansat som medhjælpere på ældreområdet

 • 1 person er ansat som formidlingskonsulent på jobcentret

 • 1 person er ansat som servicemedarbejder på handicapområdet.

Der forventes en tilgang til seniorjobordningen på estimeret ca. 5-7 personer i 4. kvartal 2013. Samtidig vil der være personer, der afslutter deres seniorjob, og overgår til efterløn.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Seniorjobordningen betyder, at personer der ansøger om seniorjob, og er berettiget hertil, bliver ansat i kommunen.

Økonomi

Nettoudgiften til seniorjob skønnes at udgøre et merforbrug på 1,1 mio. kr. jfr. budgetopfølgningen 3. kvartal 2013.

Beslutning

Taget til orientering.

Per K. Andersen, Lisbeth Fruensgaard, Elly Henriksen og Per Dissing Nielsen var fraværende.

Til toppen


6. Ansøgning - Evaluering af Sundhedsindsats


Resume

Sagsforløb: LBR

På LBR’s møde den 10. september 2013 ansøgte Jobcenter Brønderslev og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering (Fagenheden for Sundhed og Velfærd) om 82.539 kr. til dækning af en evaluering af det nye samarbejde om sundhedsindsatsen for sygedagpengemodtagere i Brønderslev Kommune.

LBR besluttede at udsætte punktet til næstkommende møde med krav om en bedre belysning af ansøgningen og muligheder for alternativ finansiering.

Sagen fremsendes til LBR til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcentret og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering er fortsat i gang med at afdække mulighederne for alternativ finansiering af evalueringen.

På LBR’s møde 10. december 2013 forelæggelse en bedre belysning af ansøgningen og en kortlægning af mulighederne for alternativ finansiering.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Taget til orientering.

Per K. Andersen, Lisbeth Fruensgaard, Elly Henriksen og Per Dissing Nielsen var fraværende.

Til toppen


7. Status på projekt Norgeskonsulent


Resume

Sagsforløb: LBR

De 3 Lokale Beskæftigelsesråd i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring kommuner har medio/ultimo 2012, bevilliget midler til ansættelse af en Norgeskonsulent fra 1. november 2012, der skal arbejde for en koordineret Norgesindsats i Vendsyssel. Statistik fra projektet viser, at der ved udgangen af oktober måned, er kommet 157 personer i job via indsatsen.

LBR bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Norgeskonsulenten skal afdække de ledige stillinger i Norge, sørge for afholdelse af infomøder (for ledige og interessenter), finde de rette ledig i Vendsyssel og få de ledige klædt kompetencemæssigt på til opgaven samt hjælpe med info om ansøgninger og formalia.

Projektets hovedformål er i spor 1 primært at få langtidsledige i Vendsyssel i job. Sekundært at skabe en ”træk og skub” effekt med samme resultat. Med "træk og skub"effekt menes den effekt der sker ved, at personer i beskæftigelse kommer i job i Norge og efterlader stillinger i Danmark som kan besættes af lokale ledige. Endvidere at deltage i spor 2 med råd og vejledning i arbejds- og styregrupper for danske underleverandøropgaver til Norge og på sigt at fokuserer på at tiltrække norske arbejdsgivere til Vendsyssel.

Status på jobskabelse

Jobskabelse opdelt på borgermålgrupper. I alt er 4 udfaldstruede, 2 på uddannelsesydelse, 12 kontanthjælpsmodtagere, 107 forsikrede, 31 ”træk og skub” og 1 pensionist (157 pers.) kommet i job i Norge via indsatsen. Herudover er der dem, som ikke har været igennem jobcentret ved ansættelse.

Norgeslisten

Pt. står der 572 personer på Norgeslisten (listen over dem der har udvist interesse for at høre, mere om at arbejde og bo i Norge). Heraf er de 272 fra Hjørring, 121 fra Frederikshavn, 35 fra Brønderslev og 134 med uregistret oprindelse. Der er tale om både udfaldstruede, kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige og folk, der pt. er i ordinær beskæftigelse. De faglige baggrunde spænder over alt fra ufaglærte til akademikere. Ovenstående tal er opgjort pr. primo september 2013.

Infomøder

Der har været afholdt 37 generelle informationsmøder med i alt 922 deltagere.

Erhvervsaktiviteter

Når det gælder erhvervsaktiviteter, er følgende aktiviteter gennemført:

 • Div. netværkssammenhænge inden for erhvervsudvikling i Vendsyssel og i Norge. Der er formidlet en konkret underleverandøropgave.

 • Der er gennemført 1 informationsmøde i Hirtshals om markedsmulighederne i Norge for 13 virksomheder, 1 i Brønderslev Erhverv for 18 deltagere, 1 for Hjørring ErhvervsCenter med 44 deltagere, og 1 informationsmøde med 24 deltagere for Frederikshavn MorningRotary efter aftale med Erhvervshus Nord.

 • Det er aftalt at holde et Norgesmøde i CreaBiz-projektet for Hjørring ErhvervsCenter i september og et Norgesmøde for netværket ”Projekt Tordenskjold” inden for byggebranchen (finansieret af ”Yderligere Vækst”-midler) også i september.

 • Der har været gennemført individuel sparring med 27 virksomheder i primært Hjørring/Hirtshals og Brønderslev/Dronninglund, heraf et er sket som sambesøg med vores lokale eksportmedarbejder. Der er aftalt yderligere sparring med 2 virksomheder. Der er endvidere aftalt yderligere sambesøg med vor lokale eksportrådsmedarbejder hos 2 virksomheder.

 • Deltagelse i det fremstød for byggebranchen, der blev gennemført af erhvervskontorerne i Kristiansand i uge 17, med i alt 37 deltagere. Dette har efterfølgende bl.a. betydet, at projektet er involveret i rådgivningen om etableringen af nogle datterselskaber/filialer i Norge inden for denne branche. Projektet er endvidere involveret i etableringen af en videnspilotstilling og en videnspilotstilling mere er på vej.

 • Deltagelse endvidere i det regional messe- og studiearrangement i forbindelse med ”ByggReis Deg”-messen i Oslo i oktober i samarbejde med Væksthus Nordjylland, Invest-in-Denmark, BR Nordjylland og alle erhvervskontorer i regionen med henblik på at tiltrække norske investeringer og underleverandøropgaver til Nordjylland.

 • Norgesprojektet står fremover for al rekruttering til JYSK i Norge blandt andet via infomøder i Jobcenter Hjørring.

Omtale af Norgesprojektet

KL lancerede den 24. september 2013 sit udspil til beskæftigelsesindsatsen. Som bilag til KL’s udspil er der udarbejdet en casesamling om kommunernes samarbejde med virksomhederne. I denne casesamling fremhæves Norgesprojektet som et eksempel på god praksis i kommunerne.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Projekt Norgeskonsulent er delvist finansieret af LBR i Brønderslev Kommune.

Beslutning

Taget til orientering.

Per K. Andersen, Lisbeth Fruensgaard, Elly Henriksen og Per Dissing Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. LBR statistik opgørelse for 2. kvartal 2013


Resume

Sagsforløb: LBR

Fagenheden for Beskæftigelse fremsender oversigt vedrørende virksomhedsplaceringer for 2. kvartal 2013. Data for virksomhedspraktikker og løntilskud kommer fremadrettet via Arbejdsmarkedsstyrelsens system.

Sagen fremsendes til LBR til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcentret får fremadrettet stillet kvartalsvise dataudtræk til rådighed fra Arbejdsmarkedsstyrelsen med overblik over virksomhedspraktikker og løntilskud. Dataene stod allerede til rådighed ved årsskiftet, men der har sidenhen været en række udfordringer med at få IT systemerne til at virke. Nu er det imidlertid muligt at tilgå listerne.

Listerne fra Arbejdsmarkedsstyrelsen erstatter de hidtidige manuelt opgjorte lister for løntilskud og virksomhedspraktik.

Når det gælder fleksjobs, revalidering og skånejobs, vil jobcentret fremover anvende systemdata frem for de manuelt opgjorte lister. Dette betyder, at der fremadrettet fremsendes kvartalsvise opgørelser til LBR. Fordelen herved er, at der er større sikkerhed for, at dataene er valide.

Rapporten fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at der i 2. kvartal 2013 har været 529 personer i virksomhedspraktik og 66 personer i løntilskud.

Når det gælder løntilskud er 34 af disse på kommunale arbejdspladser, 28 på private arbejdspladser og 4 på regionale arbejdspladser. I forhold til virksomhedspraktik, er 99 af disse på kommunale arbejdspladser, 426 er på private arbejdspladser og 4 er på regionale arbejdspladser.

Løntilskud 66
Kommunal sektor 34
Privat sektor 28
Regional sektor 4
Virksomhedspraktik 529
Kommunal sektor 99
Privat sektor 426
Regional sektor 4

Når det gælder ydelserne, i forhold til dem der er i praktik, ser billedet således ud. Der er flest A-dagpengemodtagere blandt personerne i løntilskud, mens der er flest kontanthjælpsmodtagere blandt personerne i virksomhedspraktik.

Løntilskud 66
Dagpenge 52
Kontanthjælp 14
Virksomhedspraktik 529
Dagpenge 150
Kontanthjælp 266
Sygedagpenge 113

Data fra Workbase viser, at der i 2.kvartal var 32 personer i voksenlære og 54 personer i skånejob. Når det gælder fleksjob er tallet 440.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagentil orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Per K. Andersen, Lisbeth Fruensgaard, Elly Henriksen og Per Dissing Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Per K. Andersen, Lisbeth Fruensgaard, Elly Henriksen og Per Dissing Nielsen var fraværende.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Der afholdes julefrokost i forbindelse med næste møde.

Per K. Andersen, Lisbeth Fruensgaard, Elly Henriksen og Per Dissing Nielsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer